Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Реферат
Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что институт мер пресечения связан с ограничением прав и свобод личности. Правоотношения в связи ...полностью>>
Право, юриспруденция->Дипломная работа
Нормы об участниках арбитражного процесса составляют самостоятельный институт арбитражного процессуального права. Нормативные правовые акты, регулирую...полностью>>
Право, юриспруденция->Дипломная работа
В Российской Федерации в последние годы отмечается последовательный рост количества преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники и ...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Под предметом конституционного права понимают чаще всего общественные отношения, которые образуют главные устои общества и государства и непосредствен...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Предмет і метод екологічного права України.

2. Система та джерела екологічного права України.

3. Основні принципи екологічного права.

4. Конституція України, екологічні права та обов’язки громадян України.

5. Екологічні права та обов’язки громадян України.

6. Право власності на природні ресурси.

7. Види природокористування.

8. Законодавчі акти в галузі природокористування.

9. Раціональне природокористування.

10. Користування надрами, атмосферним повітрям, водокористування.

11. Органи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища в Україні.

12. Компетенція органів управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

13. Характеристика Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991р.

14. Інформування про стан навколишнього середовища.

15. Конституція України 1996 року. Положення про охорону навколишнього середовища.

16. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

17. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

18. Повноваження місцевих Рад народних депутатів в галузі охорони навколишнього природного середовища.

19. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

20. Плата за забруднення навколишнього природного середовища.

21. Контроль і нагляд у сфері охорони навколишнього природного середовища.

22. Державний нагляд і контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища.

23. Громадський нагляд і контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища.

=======Безпека. Моніторинг. Кадастр. Екологічні програми. Надзвичайні ситуації==========

24. Екологічна безпека в Україні.

25. ЗУ “Про відходи”.

26. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Ядерна і радіаційна безпека.

27. Поняття екологічних надзвичайних ситуацій, зон та їх класифікація.

28. Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідація.

29. Екологічна експертиза, її види та завдання.

30. ЗУ“Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995р.

31. Державний екологічний моніторинг.

32. Моніторинг навколишнього природного середовища.

33. Кадастр, моніторинг природних об’єктів.

34. Екологічні програми.

35. Види екологічних програм.

36. Склад екологічних порушень.

37. Відповідальність за екологічні правопорушення.

38. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

39. Кримінальна та цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.

40. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

41. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

========Тваринний світ============

41. Загальна характеристика права використання тваринного світу.

42. Право загального та спеціального використання об’єктів тваринного світу.

43. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України.

44. Правове регулювання мисливства.

45. Характеристика Закону України “Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000р.

46. Правове регулювання рибальства.

47. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

=====Земля=========

48. Права та обов’язки громадян України в сфері землекористування.

49. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.

50. Загальна характеристика права землекористування.

51. Види права землекористування.

52. Форма власності на землю, їх характеристика.

53. Набуття і реалізація права на землю.

54. Право земельного сервітуту.

55. Право власності на землю в Україні.

56. Права власників та користувачів земельних ділянок.

57. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. Загальна характеристика.

58. Відповідальність за порушення земельного законодавства

==========Водні ресурси==========

59. Характеристика водного законодавства України.

60. Загальна характеристика права водокористування.

61. Права та обов’язки водокористувачів.

62. Підстави виникнення права водокористування.

63. Види права водокористування.

64. Державне управління природокористуванням, його види.

65. Порядок користування землями водного фонду.

66. Відповідальність за порушення водного законодавства.

=====Надра-=============

67. Характеристика надрового законодавства України.

68. Поняття, об’єкти та суб’єкти права користування надрами.

69. Права та обов’язки користувачів і нагляд за їх здійсненням.

70. Види права користування надрами.

71. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

=======Атмосферне повітря=======

72. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.

73. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря.

74. Вирішення спорів, що виникають при використанні та охороні атмосферного повітря.

75. Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря.

====Заповідники. Рекреаційні зони======

76. Поняття та види рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

77. Особливості права використання рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

78. Правова охорона рекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон.

79. Порядок надання дозволів на користування об’єктами заповідного фонду.

80. Особливості охорони природно-заповітного фонду та відповідальності за порушення права користування ним

81. Поняття і правова класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

===========Ліси==============

82. Поняття права лісокористування.

83. Суб’єкти та об’єкти права лісокористування.

84. Права та обов’язки користувачів і нагляд за їх здійсненням.

85. Види права лісокористування.

86. Виникнення права лісокористування.

87. Виникнення права спеціального використання лісових ресурсів.

88. Припинення права лісокористування.

89. Характеристика лісового законодавства України.

90. Поняття і види порушень лісового законодавства.

91. Види відповідальності за порушення лісового законодавства.

92. Використання нелісових рослинних ресурсів.

1_Предмет і метод екологічного права України.

Екологічне право - система правових норм, які регулюють відносини, що складаються у сфері взаємодії суспільства і природи з метою раціонального природокористування

збереження, відтворення та покращання стану навколишнього природного середовища

забезпечення екологічної безпеки

Предмет екологічного права - відносини у сфері взаємодії суспільства і природи

з приводу раціонального використання природних ресурсів

з приводу охорони навколишнього природного середовища

з приводу забезпечення екологічної безпеки.

Методи екологічного права:

- імперативний, тобто адміністративно-правовий метод;

- диспозитивний, тобто з використанням елементів цивільно-правового методу.

2_Система та джерела екологічного права України.

Система екологічного права — це відповідним чином структурно об'єднані елементи, що утворюють відповідну га­лузь права.

Система екологічного права сладає:

1) Загальна частина

2) Особлива частина

3) Спеціальна частина

Загальна частина екологічного права охоплює інститути, що містять найбільш важливі положення, які мають спільний харак­тер для цієї галузі.

У Загальну частину входять такі інститути:

— право власності на природні ресурси;

— право природокористування;

— екологічні права та обов'язки громадян;

— правові механізми управління в галузі охорони довкілля;

— екологічна експертиза;

— економічний механізм у галузі охорони навколишнього природного середовища;

— правове забезпечення екологічної безпеки;

— юридична відповідальність в галузі охорони довкілля.

Особлива частина містить норми, які регулюють окремі ви­ди екологічних відносин з урахуванням специфіки окремих при­родних об'єктів.

В Особливу частину входять такі підгалузі та інститути:

— земельне право;

— надрове право;

— водне право;

— лісове право;

— фауністичне право;

— правова охорона атмосферного повітря;

— правовий режим екологічної мережі України, що охоп­лює правову охорону природно-заповідного фонду, а також пра­вовий режим лікувальних, оздоровчих, рекреаційних зон та ін­ших її складових;

— правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

Спеціальна частина екологічного права охоплює норми, що регулюють міжнародне співробітництво в галузі охорони дов­кілля.

У системі права України екологічне право існує не відособ­лено, а взаємодіє з іншими галузями права.

Джерела екологічного права:

-Конституція України

-Міжнародні договори, учасницею яких є Україна;

-Закони України (у тому числі кодифіковані);

-Постанови Верховної Ради України;

-Укази і розпорядження Президента України;

-Постанови і розпорядження КМУ;

-Інструкції та інші нормативні акти міністерств і відомств України;

-Рішення місцевих органів державної виконавчої влади;

-Рішення органів місцевого самоврядування;

-Локальні нормативно-правові акти;

-Судова практика, зокрема рішення Конституційного Суду України.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Екологічне право України (1)

  Контрольная работа >> Экология
  ... загальної екології “ Г.О. Білявський. “ Екологічна експертиза, право та практика “ Андрейцев Ю.І. 3 .“ П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про ... “. 4. “ НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ УКРАЇНИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ“. 5.Екологічне право України
 2. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... "Екологічне право України", "Процесуальні пи­тання в природоресурсовому праві", "Вступ до теорії еколого-про-цесуального права України". ... "Основи держави та права", навчального посібника "Ко­оперативне право", підручника "Екологічне право України". У 1979 р. ...
 3. Глобальна екологічна криза Екологічне становище України

  Реферат >> Астрономия
  ... : Глобальна екологічна криза. Екологічне становище УкраїниРозділ: Екологія Глобальна екологічна криза. Екологічне становище України П ЛА ... кожного у необхідності виконання елементарних правил природокористування в побуті, на лоні природи ...
 4. Екологічне страхування

  Реферат >> Экология
  ... України, В. І. Андрейцева.К.: Істина, 2001 Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, “Право”. 2001 Екологічне право України ...
 5. Екологічна безпека як правова категорія

  Реферат >> Астрономия
  ... ія України Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації.- К.: Право України, 1998. Лісовий кодекс України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018768310546875