Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Вывод: результаты расчетов свидетельствуют о том, что в течение трех лет анализируемые показатели изменились Выработка на одного работающего, рассчита...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Научно-технический прогресс (НТП) – это процесс взаимосвязанного, прогрессивного развития науки и техники, обусловленный нуждами материального произво...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Важнейшим признаком рынка является его конкурентный характер Это означает, что в рыночной системе каждый субъект выступает как конкурирующая сторона п...полностью>>
Экономика->Реферат
Любой производственный процесс на предприятии является результатом соединения рабочей силы со средствами производства, которые представлены основным и...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки

Стратегія та цілі підприємства, заплановані на конкретний період, є основою розроблення стратегічного плану, в якому визначається стратегічне становище підприємства на основі аналізу конкурентного зовнішнього середовища та внутрішніх особливостей підприємства.

Найскладніший напрям діяльності підприємства — виробнича діяльність, її організація, планування й оперативне регулювання в просторі та часі.

Виробнича діяльність підприємств характеризується системою показників. Найістотнішими з них в умовах вільних ринкових відносин є такі, як попит на продукцію та обсяг виробництва, величина пропозиції й виробнича потужність підприємства, витрати й ціни на продукцію, потреба в ресурсах та інвестиціях, обсяг продажу та загальний дохід тощо.

Найважливішим у процесі планування діяльності підприємств є розроблення виробничої програми, тобто обґрунтування обсягу виготовлення продукції, конкретної номенклатури й асортименту відповідно до потреб ринку.

За результатами дослідження потреб ринку в продукції підприємства визначають обсяг виробництва кожного виду продукції, при цьому досягається рівновага попиту та пропозиції. Це означає, що плани виробників та споживачів з виготовлення й споживання того чи іншого виробу або послуги збігаються, що є важливою умовою нормального функціонування підприємства.

Планування виробництва продукції на підприємствах — це процес розроблення та виконання основних показників з обсягів виробництва. Номенклатуру, асортимент і кількісні показники продукції визначають виходячи з потреб ринку, на підставі яких складають план збуту продукції.

У процесі планування виробництва продукції досягають забезпечення збалансованості виробничої програми й виробничої потужності, конкретизації обсягів та термінів виконання робіт і послуг, також виконують розрахунки потреб в усіх видах ресурсів і визначають можливості забезпечення ними процесу виробництва.

Вирішуючи, яку продукцію виробляти на підприємстві та в якій кількості, варто виходити з:

 1. попиту на продукцію, рівня й динаміки цін, наявності конкурентів і цін на їхню продукцію, тобто взагалі кон’юнктури ринку;

 2. власних можливостей, тобто наявності виробничої потужності та площі, трудових і матеріальних ресурсів, а також, у разі потреби, інвестиційних ресурсів.

Попит зовнішнього та внутрішнього ринку на товари й послуги вивчають служби маркетингу підприємств, які проводять ринкові дослідження з допомогою виставок, ярмарків та інших форм, на яких виявляють попит на відповідні вироби й послуги, приймають замовлення, укладають договори на поставку тощо.

У процесі планування виробництва продукції необхідно забезпечити взаємоузгодження обсягів виробництва продукції зі зміною попиту на неї в певні періоди.

Визначаючи виробничі можливості, виконують розрахунки наявних і потрібних виробничих потужностей, кількості працівників, матеріальних ресурсів. У ринкових умовах основним обмеженням обсягів виробництва товарів та послуг, що плануються, є недостатність ресурсів. Через це та через межі, що вони ставлять перед усякою виробничою діяльністю, обсяг виробництва на кожному підприємстві лімітується багатьма факторами. Важливим чинником виробничих можливостей підприємства є виробнича потужність. Вона визначає рівень виробництва продукції та послуг, ступінь стримування обсягу випуску, тобто верхню межу продажу продукції. Верхня межа зумовлена наявністю виробничих площ, технологічного устаткування, трудових ресурсів, матеріалів і капіталу.

На етапі планування виробничої програми й особливо її структури, тобто питомої ваги конкретних видів виробів чи послуг, необхідно виходити з основних економіко-теоретичних положень, суть яких полягає в тому, що можливий випуск продукції за повного й ефективного використання ресурсів при даному розвитку технології характеризує крива виробничих можливостей, на якій зображено альтернативні варіанти структурної програми за повного використання ресурсів. Наприклад, у виготовленні двох різних виробів можливі такі співвідношення (табл. 1, рис. 1).

Таблиця 1. Таблиця виробничих можливостей

Можливості

Виріб 1 (шт.)

Виріб 2 (шт.)

А

5

0

Б

4

2

В

2

5

Г

0

6

Рис. 1. Крива виробничих можливостей

З таблиці видно, що збільшення виготовлення виробу 2 зменшує виготовлення виробу 1 і навпаки. Крива АБВГ, яку називають кривою виробничих можливостей (рис. 1), показує альтернативні варіанти за повного використання ресурсів. Усі точки, які містяться всередині фігури 0АГ, означають неповне використання ресурсів (наприклад, точка Д — одночасне виготовлення двох виробів 1 і трьох виробів 2). І навпаки, будь-яка виробнича програма, точки якої розміщуються за межами фігури 0АГ, не буде забезпечена тими ресурсами, які має підприємство (наприклад, точка Е — одночасне виготовлення п’яти виробів 1 і чотирьох виробів 2). Крива виробничих можливостей має випуклу форму. Це означає, що кожне збільшення виготовлення, наприклад, виробу 1 на одиницю потребує дедалі більше ресурсів, які використовують для виготовлення виробу 2.

Якщо збільшуються ресурси або поліпшується технологія, площа фігури 0АГ зростає, а крива АБВГ зміщується вгору та вправо.

Крива виробничих можливостей може використовуватися для характеристики структурних зміщень між різними номенклатурними позиціями виробничої програми. Наведемо умовний приклад формування виробничої програми підприємства з урахуванням виробничих можливостей. Підприємство великосерійного типу виготовляє два види виробів: С1 і С2. Ціна С1 становить 1,2 тис. грн, а С2 — 1 тис. грн. Прибуток на одиницю: С1 — 0,24 тис. грн, С2 — 0,15 тис. грн. Розрахунки наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Альтернативні варіанти

Варіанти виробничих можливостей

Виробнича програма, шт.

Обсяг реалізації, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Усього за варіантами

С1

С2

С1

С2

С1

С2

Обсяг реалізації

Прибуток

А

10

2

12,0

2,0

2,4

0,48

14

2,88

Б

8

4

8,6

4,0

1,92

0,6

12,6

2,52

В

6

6

7,2

6,0

1,44

0,9

13,2

2,34

Г

4

8

4,8

8,0

0,96

1,2

12,8

2,16

Усі варіанти виробничої програми сформовані з урахуванням ресурсних можливостей підприємства. Вибір варіанта залежить від обсягу замовлень споживачів на верстати С1 і С2. Для підприємства вигідніший варіант А виробничих можливостей. Виробнича програма підприємства, яка сформована за варіантом А, забезпечує більший обсяг реалізації та суму прибутку за повного використання ресурсів.

Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні матеріали, що їх наведено нижче:

 • стратегічний і перспективний плани виробництва продукції та послуг;

 • прогноз потреби в продукції підприємства, який складається на основі досліджень змін ринкових елементів у часі, тобто попиту, пропозиції, цін, кількості конкурентів тощо;

 • державний контракт і державне замовлення на продукцію підприємства;

 • результати вивчення поточного попиту на продукцію;

 • договори на виробництво й поставку продукції, які укладають у результаті вільного продажу виробів на оптових ярмарках;

 • заходи щодо спеціалізації та кооперування виробництва;

 • заходи щодо збільшення виробничих потужностей підприємства;

 • дані про залишки нереалізованої продукції в попередньому періоді.

За принципом формування виробничої програми можна виокремити три групи номенклатурних позицій:

 1. номенклатура продукції, установлена в державному контракті та замовленні;

 2. номенклатура продукції, яка визначається на основі ринкового попиту, замовлень споживачів, торгових і посередницьких організацій;

 3. номенклатура виробів і послуг, які використовуються підприємством на внутрішні виробничі потреби й визначаються планом виробництва продукції та послуг, які будуть реалізовані в плановому періоді.

Продукція, яка виготовляється на підприємствах, відтворюється в натуральній і вартісній формах. Тому, плануючи виробничу програму підприємства, розраховують обсяг виробництва в натуральних вимірниках і вартість обсягу виготовлення продукції. Схему формування виробничої програми підприємства наведено на рис. 2.

Рис. 2. Схема формування виробничої програми підприємства

Вимірниками обсягу продукції в натуральному вираженні є конкретні фізичні одиниці — штуки, метри, кілограми, тонни тощо. Іноді використовують умовно-натуральні (наприклад, умовні тонни, штуки цегли) і подвійні натуральні показники (наприклад, тканини, лінолеум можуть вимірюватися погонними та квадратними метрами).

Обсяг продукції у вартісному вираженні на підприємствах різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової, чистої та реалізованої продукції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичн ... 2001. – 600 с. 53. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Київ: Знання,2005.662 с. 54 ...
 2. Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства. Економічний анал ... можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання. Економічний аналіз має свій ...
 3. Економічний аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... завжди проводити економічний аналіз основних показників підприємства. За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз под ... до найбільш ефективних видів аналізу діяльності щодо виявлення резервів економії витрат матер ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  ... у будь-який інший вид. Економічний аналіз фінансового стану підприємства використовує весь комплекс доступно ... фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у підприємства понаднормативних виробничих ...
 5. Економічний аналіз (4)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... дприємства з витратами. Кінцевою позицією досягнення успішної роботи є виявлення резервів підвищення ефективност ... ст комплексної оцінки діяльності підприємства Економічний аналіз досліджує всі ... потім ведеться аналіз власне економічної ефективності за системою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016360282897949