Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Инфляция - это очень сложное социально-экономические явление. Инфляция, как правило, проявляется в росте товарных цен и относительном обесценивании на...полностью>>
Экономика->Реферат
Создание предпринимательских структур является одной из главнейших задач, стоящих перед государством в переходный период. Именно предпринимательские с...полностью>>
Экономика->Реферат
Актуальность исследования. В условиях трансформируемой экономики, характеризующейся высокой динамикой всех процессов и кардинальными изменениями как с...полностью>>
Экономика->Реферат
Эффективность от латинского слова «effectus» – исполнение, действие. Вначале понятие эффективности относили к технике и технологии. При этом под эффек...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

Кафедра міжнародної економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства» на тему:

Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування та обчислення

Студентки групи 6.503 – 1

факультету міжнародної економіки і права

Подкопаєвої Крістіни Ігорівни

Науковий керівник:

Кожухова Т.В. к.е.н., доцент

Кривий Ріг – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення

1.2 Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що обумовлюють їх формування

1.3 Світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД»

2.1 Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

2.2 Аналіз обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

2.3 Оцінка формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД »

3.1 Пошук шляхів виявлення резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

3.2 Розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки є отримання відповідного доходу. Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Від отримання доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства. Враховуючи значення доходу, вся діяльність повинна підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні.

Отже, актуальність теми курсової роботи полягає у необхідності опанування підприємцями ефективними методами управління та використання доходів, виявлення потенційних резервів його зростання, опираючись на зарубіжний досвід та керуючись власною практикою.

Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці та роботи сучасних вітчизняних вченів економістів, законодавчі і нормативні акти органів державної влади щодо регулювання діяльності підприємств України. У вирішенні та обґрунтуванні питання велику увагу приділяють такі автори як Поддєрьогін А.М., Гриньова В.М., Азаренкова Г.М., Шваб Л.І., Шелудько В.М., Партин Г.О, Славюк Р.А., Савицька Г.В, Мец В.О., Чумаченка М.Г., Покропивний С.Ф. Фактичні дані отримано з матеріалів фінансової звітності досліджуваного підприємства.

Метою курсової роботи є розкриття сутності доходу підприємства та методики його обчислення, аналіз та оцінка практичного формування доходів на прикладі ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та розробка заходів, щодо виявлення резервів зростання дохідності.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:

 1. Розкрити сутность доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення;

 2. Дослідити методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що обумовлюють їх формування;

 3. Розглянути світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства;

 4. Надати загальну характеристику господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

 5. Провести аналіз обчислення доходів на прикладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

 6. Оцінити формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

 7. Виявити шляхи потенційних резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

 8. Розробити розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій

Об’єктом є доходи підприємства ВАТ «Кролевецький хлібзавод».

Предметом є особливості практичного застосування та обчислення доходів підпридприємства на прикладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібзавод».

Для розв'язання поставлених завдань використано різноманітні методи наукового дослідження. Методи статистичного, графічного й метематичного аналізу, які були використані для побудови відповідних схем, графіків, таблиць та економічних розрахунків, необхідних для більш наочного зображення показників формування прибутку і рентабельності підприємства. Використано теоретичний аналіз наукових літературних джерел за допомогою загально-наукових методів: індукції, дедукції, синтезу, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання й спостереження. Для дослідження впливу чинників на формування прибутку і рентабельності підприємства застосовувався факторний аналіз.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ

ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела

утворення

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її дохідність і є вирішальним для підприємства. Тому доход – як показник фінансових результатів – це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат.

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначення цього терміну сформульовано так: доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або погашення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період [12, c.8].

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО встановлено відповідні вимоги щодо визнання доходу за кожним видом діяльності, а саме: доходи від основної (операційної) діяльності, доходи від іншої операційної діяльності, доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, доходи від іншої звичайної діяльності та доходи від надзвичайних подій.

Операційна діяльність і є основним джерелом доходу підприємства.

Доходи від основної (операційної) діяльності – це виручка від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), яка розраховується на основі обсягу реалізованої продукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, акцизів, торгівельних та збутових знижок). ПДВ, акцизний збір, мито та інші податки включаються до ціни, але вони перераховуються до бюджету і не належать підприємству [14, c.40].

На розмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) впливають такі фактори:

1) у сфері виробництва: обсяг виробництва, якість продукції, асортимент продукції, ритмічність випуску та інше;

2) у сфері обігу: ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, терміни документообігу, форми розрахунків, рівень ціни;

3) незалежно від діяльності підприємства: порушення договорів постачальниками ресурсів, недоліки в роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями [1, c.66].

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. Тому саме від величини виторгу залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що відбивається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

Несвоєчасне надходження виторгу призводить до затримкм розрахунків, штрафів і санкцій, що в кінцевому випадку означає не тільки втрату прибутку, а й перебої в роботі та зупинка виробництва [14, c.36-37].

Виручка від реалізації продукції, незважаючи на зовнішні ознаки (гршову форму, надходження коштів за відвантажену продукцію, виконані роботи, зроблені послуги, джерело різних платежів підприємства), не є доходом у повному розумінні цього слова, тому що з нього насамперед необхідно відшкодувати зроблені витрати, виплатити заробітну плату, відрахувати на соціальні заходи, тоді вона набуває форми чистого доходу підприємства [1, c.70].

Крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг), підприємство отримує інші операційні доходи, які включаються в доходи від операційної діяльності. доходи ефективність підприємство

Інші операційні доходи включають доходи від реалізації сировини, матеріалів, іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); дохід від операціїних курсових різниць (різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів); оперативної оренди активів (майна), якщо ця діяльність не є метою створення підприємства; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); одержані пені, штрафи, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником чи рішенням суду; дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; одержані гарантії та субсидії [37, c.72-73].

За умов ринку зростає значення доходів від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств. Тому пошук фінансових джерел розвитку підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових служб підприємств.

Фінансові інвестиції — це вкладення засобів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому [45, c.201].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... . Їхнє існування і практичне застосування обумовлене заінтересованістю людей ... здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання. Поняття ... сфери діяльності підприємства, усі тенденції, зміни та зворотні зв’язки в його ...
 2. Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... акціонерам та ін. Економісти виокремлюють поняттядоходу підприємства” – ... на основі практичних матеріалів колективного підприємства “Захі ... та Інструкції щодо його застосування; для документального відображення фінансових результатів в роботі підприємства ...
 3. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

  Дипломная работа >> Экономика
  ... поняття “потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування на державному підпри ... є вирівняти дисконтовані інвестиції та чистий дисконтований доход підприємства, тобто ВНД – досягнута фактична ...
 4. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і доходи та амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування не є витратами підприємства; - при обчисленні чисто ... що його застосування вимагає значних коректувань вартості всіх балансових статей активів підприємства, не ...
 5. Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

  Магистерская работа >> Финансы
  ... дприємства; наповнення поняття “ресурсний потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування ... показники сфери діяльності підприємства; ... його фондового аналога у вартісному обчисленн ... та чистий дисконтований доход підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019738674163818