Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Часто меняющееся налоговое законодательство, противоречия некоторых положений нормативных актов, обуславливают возможность случайных ошибок в расчетах...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Во всем мире бухгалтерский учет понимают как деловой язык бизнеса, но на любом предприятии он испытывает на себе влияние специфических социально-эконо...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Банковская система призвана обеспечить эффективность расче- тов между хозяйствующими субъектами. Значительная часть расчетов носит межбанковский харак...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Аудиторский контроль широко применяется в мировой практике. В его основе лежит взаимная заинтересованность государства, администрации предприятий и их...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зараз на практиці, мабуть, найбільша увага приділяється аналізу капіталу при оцінці бізнесу в процесі інвестиційного аналізу. Разом з тим, усе-таки не можна вважати, що інвестиційний аналіз, чи як його ще називають, проектний, є всеосяжним підходом в оцінці капіталу.

Це обумовлюється, насамперед , тим, що даний напрямок економічного аналізу вирішує лише вузьке коло задач, що стосуються конкретних проектів, і, незважаючи на вивчення взаємозв'язків із зовнішнім середовищем, оцінку ризиків і взаємного впливу факторів. Крім того, при проведенні даного аналізу основне місце в ньому займає конкретний проект, а не капітал підприємства в цілому.

2.3 Система показників оцінки капіталу й ефективності його використання.

Для виміру, оцінки й аналізу капіталу використовується безліч показників. У той же час необхідно відзначити, що капітал є категорією, що має складну економічну природу, і показники його не відбиваються прямо у фінансовій звітності підприємства. Тому одержання показників капіталу можливо тільки з застосуванням розрахункових і аналітичних методів. Дані обставини, у свою чергу, і визначають гостру необхідність у розробці і використанні при проведенні оцінки й аналізу капіталу системи показників, що найбільше повно характеризують його стан, рух і ефективність використання.

У цьому зв'язку актуальним є питання забезпечення чіткої класифікації цих показників по найбільш істотних ознаках з визначенням їхнього взаємного зв'язку і відображення в інформаційній моделі підприємства.

Система показників капіталу повинна формуватися в трьох основних напрямках:

 1. Показники джерел формування капіталу.

 2. Показники функціонуючого капіталу.

 3. Показники результатів функціонування капіталу.

До числа найважливіших показників, що характеризують джерела формування капіталу, насамперед відносяться: величина, структура і вартість усіх джерел капіталу й окремих його складових.

Функціонуючий капітал визначається показниками іншого порядку: об'ємними показниками активів; структурою і ціною активів підприємства. Крім того, показники функціонуючого капіталу повинні включати об'ємні показники поточних активів і структуру поточного капіталу.

Таблиця 2.6

Джерела формування капіталу.

Показники

Методика визначення показників

Джерела інформації для формування показників

Величина джерел капіталу

Сума розділів пасиву балансу

Бухгалтерський баланс

Відношення власних і позикових джерел капіталу

G = Власні джерела капіталу / Запозичені джерела капіталу

Бухгалтерський баланс

Мультиплікатор капіталу

МК = Власні джерела капіталу / Всього джерел капіталу

Бухгалтерський баланс

Далі при проведенні аналізу функціонуючого капіталу визначаються показники складу, стану, структури і динаміки основного й оборотного капіталу підприємства.

Показники структури основного капіталу приведені в табл. 2.7

Показники використання основного капіталу мають структуру, показану в табл. 2.8.

До показників оборотного капіталу відносяться: величина, склад, структура і динаміка, оборотність, динаміка оборотності, фактори, що впливають на оборотність. Показники використання оборотного капіталу мають структуру, показану в табл. 2.9.

До показників поточного капіталу підприємства необхідно віднести: показник адекватності капіталу, рентабельності чистих активів, співвідношення статутного капіталу і поточного капіталу, частка чистих активів у власних джерелах капіталу.

Показники використання поточного капіталу мають структуру, показану в табл. 2.10.

До показників ефективності використання капіталу відносяться: прибуток, результат у виді поточного капіталу, прибутковість, рентабельність, капіталоємкість, використання амортизаційних відрахувань, зміна показників фінансового стану. Загальні підходи до аналізу ефективності використання капіталу можуть бути зображені у виді схеми на рис.2.2

Таблиця 2.7

Показники структури основного капіталу.

Показники

Методика визначення показників

Коефіцієнт надходження основного капіталу

Кр = Збільшення за період * 100 / ∑капіталу на поч.. періоду.

Коефіцієнт вибуття основного капіталу

Кв = Зменшення за період * 100 / ∑капіталу на поч.. періоду

Співвідношення непродуктивної і продуктивної частин капіталу

Кн./п = Непродуктивний капітал / Продуктивний капітал

Частка продуктивного капіталу в його загальній сумі

Кпр = Продуктивний капітал / ∑ капіталу на поч.. періоду

Частка непродуктивного капіталу в його загальній сумі

Кнепр.= Непродуктивний капітал / ∑ капіталу на поч.періоду

Таблиця 2.8

Показники використання основного капіталу.

Показники

Методика визначення показників

Капіталовіддача основного капіталу

Кв= Об’єм вир-ва / Серед.в-на. основ. капіталу

Капіталовіддача основного продуктивного капіталу

Копр.=Об’єм вир-ва / Серед. в-на. осн. прод. капіталу

Капіталовіддача основного виробничого капіталу

Ковр. = Об’єм вир-ва / Сер.в-на осн. вир. капіталу.

Капіталовіддача основного невиробничого капіталу

Конв.= Об’єм вир-ва / Сер. в-на осн. невир. капіталу

Коефіцієнт амортизації

Ка = Сума амортизації / Початкова вартість капіталу

Коефіцієнт придатності

Кп = Залишкова вартість осн. капіталу / Поч. вартість осн. капіталу

Таблиця 2.9

Показники використання оборотного капіталу.

Показники

Методика визначення показників

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Коб = Виручка від реаліз. продукції / Сер. в-на обор. капіталу

Оборотність оборотного капіталу в днях

Ро = Сер. в-на. оборот. капіталу / Виручка від реалізації продукції

Коефіцієнт завантаження оборотного капіталу

Кзав = Сер. в-на обор. капіталу / Вир. від реалізації продукції

Таблиця 2.10

Показники використання поточного капіталу.

Показники

Методика визначення показників

Величина поточного капіталу

Поточний капітал =Чисті активи

Коефіцієнт адекватності капіталу

Кад = Величина поточного капіталу / Загальна величина капіталу підприємства

Рентабельність чистих активів

Рча = Чистий прибуток / Чисті активи

Співвідношення статутного капіталу і поточного капіталу

К1 = Величина статутного капіталу / Величина поточного капіталу

Співвідношення суми статутного і резервного капіталу, і поточного капіталу

К2 = Сума статутного капіталу та резервний капітал / Величина поточного капіталу

Частка чистих активів у власних джерелах капіталу

К3 = Чисті активи / Власні джерела капіталу

Крім показника балансового прибутку для проведення аналізу ефективності використання капіталу необхідно використовувати й інші показники прибутку, наведені в табл. 2.11

Величина капіталу підприємства має безпосередній вплив на показники фінансового стану підприємства, у розрахунку яких бере участь капітал, у цьому зв'язку розраховується ряд коефіцієнтів, наведених у табл. 2.12

Таблиця 2.11

Показники прибутку.

Показники

Методика визначення показників

Динаміка прибутку по її видах

Д = Прибуток на кін. розр. пер / Прибуток на поч. розрах. періоду, у тому числі:

- від основної діяльності;

- від інвестиційної діяльності;

від інших операцій.

Коефіцієнт загальної рентабельності капіталу

Рз = (Прибуток / Капітал) * 100

 

Капіталовіддача

Кв = Виручка від реалізації продукції / Загальна величина капіталу

Динаміка капіталовіддачи

Дк = Кв на кін.пер. / Кв. на поч.. періоду/

Коефіцієнт реінвестування капіталу

К реівнв. = Капітальні витрати / Додана вартість

Капіталоємність продукції

Кп = Сума амортизації / Виручка від реалізації

Поточний капітал

Кс = ∑ чистих активів

Накопичений за період капітал

N = K1 – K0

Амортизація за період

S річних амортизаційних відрахувань

Чистий накопичений капітал

NN = Nk1 – Nk0

Таблиця 2.12Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... управління капіталом підприємства. 1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства 1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування Капітал ... акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення ...
 2. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство та його власний капітал ... капітал. Характеризує первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування ... Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси Укра ...
 3. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та ефективності використання власного капіталу підприємств 3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом на підпри ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... капіталу; - раціональне використання всіх видів інтелектуального капіталу; - формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємства ... ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019819736480713