Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Часто меняющееся налоговое законодательство, противоречия некоторых положений нормативных актов, обуславливают возможность случайных ошибок в расчетах...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Во всем мире бухгалтерский учет понимают как деловой язык бизнеса, но на любом предприятии он испытывает на себе влияние специфических социально-эконо...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Банковская система призвана обеспечить эффективность расче- тов между хозяйствующими субъектами. Значительная часть расчетов носит межбанковский харак...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Аудиторский контроль широко применяется в мировой практике. В его основе лежит взаимная заинтересованность государства, администрации предприятий и их...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Показники рентабельності.

Показник

Нормативні значення

2000

2001

2000

2001

2000

2001

Коефіцієнт рентабельності продаж по балансовому прибутку

Кр (б) > 11%

25,21

19,19

18,46

15,09

13,04

13,97

Коефіцієнт рентабельності інвестицій

Кр.ін. > 10%

70,86

50,52

18,46

17,40

10,07

15,22

Показник рентабельності власного капіталу

Кр.кап > 12%

153,58

77,26

21,12

21,17

12,52

17,91

Аналізуючи вищенаведену таблицю можна зробити висновок, що усі показники рентабельності у 2001 році знаходяться у межах, вищих за нормативне значення, що свідчить про ефективне управління підприємством та розпорядження власними ресурсами.

Коефіцієнт рентабельності інвестицій характеризує ефективність використання підприємством всіх ресурсів, які є в його розпорядженні, незалежно від джерел їх залучення. Це важливий індикатор конкурентноздатності. І, хоча цей показник в великій мірі залежить від галузі, з таблиці видно, що ефективність використання всіх ресурсів у 2000-2000 роках погіршувалась в часі, але показник лишався вище нормативного. У 2001 році цей коефіцієнт значно покращився, що вказує на зростання конкурентноздатності підприємства.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу показує, скільки грошових одиниць прибутку заробила кожна одиниця власних коштів. Цей показник у 1996 році значно перевищував базовий, потім до 2000 року він мав стійку тенденцію до зменшення, але знаходився в межах нормативного і лише у 2001 році він почав знову зростати.

Аналізуючи показники рентабельності, можна зробити висновок, що рентабельність продажу ВАТ "Івано-Франківськцемент" дуже добра. Початок зростання коефіцієнту рентабельності інвестицій у 2001 році при позитивних показниках рентабельності власного капіталу свідчить про підвищення ефективності використання залучених коштів у 2001 році.

Діаграма 2.1 Показники рентабельності підприємства.

І взагалі, можна зробити висновок, що після критичного для підприємства 2000 року показники рентабельності стабілізувались і продовжують утримуватись на достатньо високому для підприємства рівні. Це вказує на ефективну та виважену політику управління підприємством.

Аналіз платоспроможності та фінансової незалежності підприємства. Показники платоспроможності та фінансової незалежності характеризують фінансову стабільність підприємства та наявність фінансових джерел, достатніх для покриття необхідних запасів і витрат.

Таблиця 2.2

Аналіз платоспроможності підприємства

Показник

Нормативні значення

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Узагальнюючий показник платоспроможності

УПП > 0

-756,47

-3416,72

-2662

-1720

-8360,5

-1538,5

Коефіцієнт автономності

Ка < 1-добре
Ка = 1 -задовільно
Ка >1- погано

1,17

0,53

0,14

0,22

0,24

0,18

Коефіцієнт маневровості

Км > 0,5-добре
Км = 0,5- задовільно
Км < 0,5 - погано

0,38

0,20

0,10

0,09

0,06

0,12

Коефіцієнт покриття запасів і затрат власними коштами

Кп > 0,8 - дуже добре
0,6<Кп<0,8-добре
Кп=0,6 - погано
Кп<0,6 -дуже погано

0,39

0,38

0,71

0,69

0,39

0,90

Коефіцієнт фінансової незалежності

Кн: 0,5-0,8

0,46

0,65

0,87

0,82

0,80

0,85

Коефіцієнт співвідношення суми зобов"язань до суми активів

Кз/а: 0,2-0,5

0,54

0,35

0,13

0,18

0,20

0,15

Аналізуючи узагальнюючий показник платоспроможності, можна зробити висновок, що підприємству на протязі 1996-2000 років не вистачало фінансових джерел для покриття запасів та затрат і воно було вимушене залучати короткострокові кредити та позикові кошти. У 2001 році узагальнюючий показник платоспроможності значно покращився, що вказує на тенденцію до підвищення платоспроможності підприємства, але цей коефіцієнт все ще має від`ємне значення.

Діаграма 2.2 Динаміка платоспроможності підприємства

Коефіцієнт автономності (Ка), який характеризує фінансову незалежність підприємства, в інтервалі 1997 - 2000-х років знаходився в доброму стані. У 2001 році цей показник зменшився на 0,06, що вказує на позитивну тенденцію зниження в структурі капіталу частки залучених коштів.

Діаграма 2.3 Динаміка автономності підприємства.

Коефіцієнти співвідношення суми зобов`язань до суми активів та фінансової незалежності (Кн) мали у 2001 році відхилення від нормативного показника, але незначне. На даний час можна сказати, що ці коефіцієнти знаходяться у нормативному інтервалі значень.

Досить істотно покращились у 2001 році коефіцієнти маневровості власних коштів (Км) та покриття запасів і затрат власними коштами (Кп), що свідчить про значне збільшення частки власних коштів в структурі капіталу у порівнянні з 2000 та 2001 роками.

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, на протязі 2001 року підприємству вдалось значно покращити фінансову незалежність та маневровість власних коштів.

Діаграма 2.4 Динаміка показників структури капіталу.

Аналіз ліквідності підприємства. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності є однією з найголовніших задач підприємства, метою якого є успішна (тобто з отриманням прибутку) діяльність в сучасних економічних умовах. Відношення вартості оборотних матеріальних засобів, а також власних та позичених джерел їх формування визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів та витрат джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, в той час як платоспроможність є її зовнішнім проявом. Забезпеченість запасів та витрат є причиною, яка визначає міру платоспроможності або неплатоспроможності, та наступає внаслідок забезпеченості.

Найбільш ліквідними активами є грошові кошти (ними одразу можна покрити борги), а також поточна дебіторська заборгованість. При цьому поточна дебіторська заборгованість враховується лише у разі вжиття певних заходів щодо її погашення, тобто коли є впевненість у скорому її перетворенні на грошові кошти. До високоліквідних активів належать також цінні папери, котрі враховуються у складі короткострокових фінансових вкладень, тобто ті, що знаходяться у третьому розділі активів.

Менш ліквідними активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.

Ліквідність балансу разом з платоспроможністю є критерієм оцінки фінансового стану підприємства. Вона характеризує ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами. Аналіз ліквідності балансу підприємства дає можливість оцінити здатність та ймовірність повернення ним запозичених коштів.

Таблиця 2.3

Аналіз ліквідності підприємства.

Показник

Нормативне значення

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Коефіцієнт загальної ліквідності

не менше 2- 2,5

1,32

1,36

1,68

1,43

1,23

1,22

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

не менше 0,2- 0,25

0,04

0,02

0,00

0,01

0,04

0,04

Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

Чок > 0

489,68

2131,95

6449

8235

8055,6

7545,6

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. З таблиці видно, що загальна ліквідність у 1996-2000 роках була незадовільною. У 2001 році цей показник понизився, але ненабагато (на 0,01). Можна сказати, що підприємству вдалось втриматись на протязі року від його подальшого зниження, тобто стабілізувати.

Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності свідчить про те, що короткострокові зобов’язання не можуть бути погашені негайно швидко ліквідними грошовими коштами та цінними паперами. У 2001 році цей показник не змінився.

Діаграма 2.5 Динаміка показників ліквідності

Показник чистого оборотного капіталу, якщо він є від’ємною величиною, свідчить про те, що підприємство не зможе своєчасно погасити короткострокові зобов’язання і не має власних резервів для розширення діяльності, але в даному випадку у ВАТ "Івано-Франківськцемент" зазначений коефіцієнт має добре значення. В той же час слід звернути увагу на те, що у 2001 році цей показник хоч і знаходився у межах норми, але зменшився в порівнянні з минулим роком.

Діаграма 2.6 Динаміка чистого оборотного капіталу підприємства.

Аналіз ділової активності підприємства. Коефіцієнти ділової активності (оборотності) ВАТ "Івано-Франківськцемент" дають змогу проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти.

Таблиця 2.4Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... управління капіталом підприємства. 1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства 1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування Капітал ... акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення ...
 2. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство та його власний капітал ... капітал. Характеризує первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування ... Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси Укра ...
 3. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та ефективності використання власного капіталу підприємств 3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом на підпри ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... капіталу; - раціональне використання всіх видів інтелектуального капіталу; - формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємства ... ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017101764678955