Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Эффективность деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта в значительной мере зависит от качества управления, умения менеджеров учесть сложивш...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые це...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В переводе с английского audit – это проверка, ревизия. То есть, в своей основе аудит и ревизия – это разновидности бухгалтерских и иных проверок. Име...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Защищена на отлично. Объем 0 листов. Если Вас интересует: звоните т. 99 -55-70 Александр или на e-mail: private-alex@yandex.ru СОДЕРЖАНИЕ - 003 СОДЕРЖ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основні операції з резервного капіталу.

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Рішення засновників: направлено до резервного фонду частину нерозподіленого прибутку

НП

РК

Рішенням зборів акціонерів частина резервного капіталу направлена на покриття збитків минулого року.

РК

НЗ

Примітка: НП – нерозподілений прибуток,

РК – резервний капітал,

НЗ – непокриті збитки.

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток, є складовою власного капіталу і формується за рахунок прибутку, який не був розподілений (тобто спожитий).

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) планом рахунків призначений рахунок такої самої назви; шифр його - №43.

Нерозподілений прибуток може перебувати у двох формах:

 • власне нерозподіленого прибутку;

 • створених спеціальних фондів (преміювання, надання допомоги, розвитку соціальної сфери тощо).

Господарські операції, які характеризують облік нерозподіленого прибутку наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 1.2

Облік нерозподіленого прибутку.

Зміст операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів залишена сума нерозподіленого прибутку

ФР

НП (НЗ)

Нарахована премія за окремі досягнення апарату товариства за ІІ кв.

НП (НЗ)

РП

Проведені відповідні відрахування по нарахованій премії

НП (НЗ)

РС

Видана із каси одноразова допомога працівникові.

НП (НЗ)

РК

Передана сума нерозподіленого прибутку іншому підприємству в порядку підтримки.

НП (НЗ)

Рб

У разі ліквідації підприємства залишок нерозподіленого прибутку приєднано до статутного капіталу.

НП (НЗ)

СК

Примітка: НП (НЗ) – нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

ФР – фінансові результати

РП – розрахунки з працюючими

РК – рахунок „Каса”

Рб – рахунок у банку

СК – статутний капітал

РС – розрахунки по страхуванню.

Облік неоплаченого капіталу. Неоплачений капітал – це сума зобов’язань засновників за внесками до статутного капіталу.

У момент реєстрації статутного капіталу зареєстрована сума відображається записом:

Дебет рахунка „Неоплачений капітал”

Кредит рахунка „Статутний капітал”

Усі наступні внески засновників до статутного капіталу відображаються записом за кредитом рахунка „Неоплачений капітал” та дебетом різних рахунків, у залежності від форми та змісту внесків (чи викупу акцій – в акціонерних товариствах)

Облік вилученого капіталу. Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії (або її часток), які викуплені акціонерним товариством у його акціонерів.

Процес вилучення акцій власної емісії відображається у бухгалтерському обліку записом:

Дебет рахунка „Вилучені акції”

Кредит рахунка „Каса” (або „Рахунок у банку”)

Вилучені акції можуть бути продані або анульовані.

При продажу робиться запис:

Дебет рахунка „Собівартість проданих акцій”

Кредит рахунка „Вилучені акції”

При анулюванні вилучених акцій попередньо потрібно перереєструвати статутний капітал, а потім зробити запис:

Дебет рахунка „Статутний капітал”

Кредит рахунка „Вилучений капітал”

На суму номінальної вартості акцій.

Якщо в момент продажу є різниця між номінальною та балансовою вартістю акцій, що анулюються, то така різниця буде відображена або на дебеті рахунка „Нерозподілений прибуток”, або на кредиті рахунка „Додатковий капітал”.

2. Методика аналізу власного капіталу підприємства.

2.1 Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства

ВАТ „Івано-Франківськцемент” створено у 1991 році шляхом акціонування державного підприємства „Івано-Франківськцемент”.

Юридична адреса: м.Івано-Франківськ, вул. Дорошенка 15.

Керівництво ВАТ "Івано-Франківськцемент" здійснюють:

 1. Загальні збори акціонерів

 2. Спостережна рада

 3. Правління акціонерного товариства

 4. Контрольно - ревізійна комісія.

Оперативне керівництво здійснюється відповідальними посадовими особами, включаючи Голову Правління та інших членів Правління, а також службовців, яких призначило на ці посади Правління.

Загальні збори акціонерів збираються не менше одного разу на рік. Спостережна рада призначена здійснювати контроль за діяльністю ВАТ і Правління Товариства. Виконавчим органом ВАТ, призначеним здійснювати управління поточною діяльністю ВАТ, є Правління Товариства. Роботою правління керує Голова Правління, який також займає посаду Директора ВАТ. Ревізійною комісією проводиться перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Організаційна схема товариства наведена на схемі 2 (див. Додатки).

Таблиця 2.1

Керівники підприємства.

П.І.Б

Рік народження

Посада

Освіта

Досвід роботи на посаді

Загальний стаж роботи

Круць Микола Федорович

1952

Директор

Вища

11

27

Гельо Ігор Степанович

1951

Начальник комерційного управління

Вища

10

25

Заяць Богдан Йосипович

1950

Начальник технічного управління

Вища

10

25

Салига Іван Васильович

1936

Голова Спостережної Ради

Вища

10

20

Лютий Василь Іванович

1955

Начальник фінансового управління

Вища

12

16

Кулик Оксана Миколаївна

1956

Заступник начальника фінансового управління

Вища

10

20

Персонал підприємства. Товариство формує персонал шляхом укладання безстрокових та строкових трудових договорів, контрактів (з веденням трудової книжки), а також трудових угод на період виконання конкретного виду робіт. Загальна кількість працюючих на підприємстві у 2001 році складала 2430 чоловік з урахуванням чисельності співробітників агроцеху та допоміжних служб.

Економічний аналіз діяльності підприємства.

Аналіз рентабельності. Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найзначніший вплив на його отримання. Безумовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того, що і скільки ми вкладаємо, залежить величина прибутку, який нам надходить у ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат. Однак, необхідно знати, що витрачатися на виробництво (торгівлю чи інший вид статутної діяльності) можна лише за наявності коштів для здійснення цих витрат. Ці кошти, вкладені в бізнес називаються інвестиціями.

Зрозуміло, що кожному з інвесторів набагато цікавіше знати прибутковість (рентабельність) його власних інвестицій, ніж рентабельність понесених підприємством витрат.

Слід зазначити, що слова "інвестиція" і "вкладення" - синоніми. Тому собівартість виготовленої продукції - це не що інше, як вкладення (інвестиції) підприємства у вже виготовлену ним продукцію. А власний капітал підприємства - це вкладення (інвестиції) в діяльність підприємства в цілому.

Засновники (акціонери) інвестують свої кошти в підприємство, а підприємство, в свою чергу, як самостійний суб’єкт інвестує як ці, так і інші фінансові ресурси у продукт своєї діяльності.

Якщо до цього часу серед показників рентабельності найбільш відомим був згаданий вище показник прибутковості інвестицій підприємства у вже виготовлений, а іноді навіть реалізований кінцевий продукт, то сьогодні дедалі більшого значення набуває показник прибутковості коштів, інвестованих засновниками (акціонерами) в діяльність підприємства взагалі.

Річ у тому, що перший з цих показників, як би він не задовольняв керівника, не може дати уявлення про ефективність використання капіталу. Адже значна його частина залишилася за межами витрат на реалізовану продукцію: в товарах, запасах, коштах і дебіторах. Мати великі залишки по цих статтях невигідно. Розмір оборотного (робочого) капіталу не повинен бути ні великим ні малим. Він повинен бути оптимальним. Можна досягти великої рентабельності витрат на готову (або реалізовану) продукцію і при цьому мати вельми низьку рентабельність власного капіталу, через те, що значна його частина не працює, а здебільшого пролежує на складах або (чого доброго) надто довго кредитує покупців. У зв`язку з такою постановкою питання наведемо декілька окремих показників рентабельності.

Таблиця 2.2Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... управління капіталом підприємства. 1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства 1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування Капітал ... акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення ...
 2. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство та його власний капітал ... капітал. Характеризує первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування ... Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси Укра ...
 3. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та ефективності використання власного капіталу підприємств 3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом на підпри ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... капіталу; - раціональне використання всіх видів інтелектуального капіталу; - формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємства ... ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001615047454834