Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Часто меняющееся налоговое законодательство, противоречия некоторых положений нормативных актов, обуславливают возможность случайных ошибок в расчетах...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Во всем мире бухгалтерский учет понимают как деловой язык бизнеса, но на любом предприятии он испытывает на себе влияние специфических социально-эконо...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Банковская система призвана обеспечить эффективность расче- тов между хозяйствующими субъектами. Значительная часть расчетов носит межбанковский харак...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Контрольная работа
Аудиторский контроль широко применяется в мировой практике. В его основе лежит взаимная заинтересованность государства, администрации предприятий и их...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вартість власних джерел капіталу формується відповідно до законодавства України і установчих документів. Вартість позикових джерел визначається умовами договорів, а інших залучених джерел - законодавством України (розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами) чи обліковою політикою підприємства (інші пасиви). Порядок постатейного визначення вартості різних джерел капіталу можна зробити за допомогою таблиці (див. табл. 2.15).

При вивченні джерел вартості капіталу важливо враховувати розподіл їх на власні і залучені для того, щоб визначити вплив їхньої структури на фінансову стійкість підприємства. Для цього визначається так називаний "ефект фінансового важеля", чи "левериджа".

Тим часом, нерідко фінансовий леверидж розглядається дуже спрощено, у виді відносин (див. [27, с.58]):

де L - рівень левериджа;

B - облігації;

Ap - акції привілейовані;

As - акції звичайні.

Для розкриття сутності ефекту фінансового левериджа його необхідно розглядати як відношення власного капіталу до залучених засобів.

Після проведення аналізу кількісних і структурних показників джерел формування капіталу необхідно здійснювати факторний аналіз показників, обумовлених моделлю вартості джерел капіталу. Для проведення факторного аналізу залежності структури джерел і їхньої вартості використовується аналітична табл. 2.15, що відбиває постатейну структуру джерел формування капіталу і їхньої вартості.

Вивчення питань формування капіталу відбиває історичний аспект процесу створення капіталу підприємства і є першим етапом аналізу капіталу, складає основу для дослідження питань його подальшого функціонування.

Аналіз функціонуючого капіталу. Аналіз функціонуючого капіталу має велике значення у вивченні життєвого циклу капіталу підприємства, процесів його створення і відтворення. Він дозволяє виявити основні тенденції в зміні майнового і фінансового стану підприємства, визначити тенденції його розвитку. Особливе місце в проведенні аналізу функціонуючого капіталу повинно приділятися вивченню основного й оборотного капіталу підприємства як форми його існування. При проведенні аналізу основного й оборотного капіталу використовується великий обсяг інформації, у якій основну роль грають дані бухгалтерського обліку і звітності. Для згладжування коливань показників за період доцільно використовувати усереднені їхні величини (середні хронологічні).

При проведенні аналізу активів як форми існування капіталу підприємства зважується безліч задач, основними з яких є: вивчення структури і вартості активів, визначення основних складових і їхнє угруповання по загальних ознаках, вивчення співвідношень між складовими частинами функціонуючого капіталу й ін.

Аналіз функціонуючого капіталу варто починати з вивчення складу і динаміки майнового капіталу підприємства, для цього проводиться вертикальний і горизонтальний аналіз даних бухгалтерського балансу, у процесі якого визначається склад, структура і динаміка функціонуючого капіталу підприємства, для цього можна використовувати табл. 2.15

Рух основного капіталу виявляється в надходженні окремих його складових і їхньому вибутті протягом звітного періоду. Для цього визначається величина основного капіталу на початок і кінець звітного періоду, зміна його величини і причини цієї зміни. Далі вивчається динаміка зміни величини основного капіталу по окремим складовим. При цьому порівнюються фактичні дані за звітний період з даними за попередній період і з планованими показниками, вивчаються причини відхилень.

Вибуття основного капіталу підприємства може відбуватися через знос (як фізичного, так і морального) і неможливості подальшого використання чи продажу, зв'язаної зі згортанням діяльності, переорієнтацією бізнесу.

При аналізі структури основного капіталу визначається питома вага окремих його видів у загальній сумі і зміна питомої ваги цих статей за період. Особливу увагу необхідно приділяти зміні частки активної, продуктивної частини основного капіталу, що, як правило, має тенденцію до підвищення вартості при нарощуванні показників автоматизації і механізації виробництва.

Таблиця 2.15

Факторний аналіз залежності структури джерел і їхньої вартості ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.

Джерела капіталу

Сума, тис.

грн.

Частка в загальному обсязі, %

Процентна ставка за користування джерелом

Вартість джерела (за даними бухгалтерського обліку), тис. грн.

Структура вартості (частка в загальній вартості), %

1.Власний капітал і резерви

41597

46.2

0

0

0

1.1. Статутний капітал

35

0.04

0

0

0

1.2. Додатковий капітал

38607

42.91

0

0

0

1.3. Резервний капітал, фонди, цільового фінансування і надходження

2955

3.6

0

0

0

1.4.Нерозподілений прибуток

0

0

0

0

0

2. Довгострокові пасиви

350

0.4

28

98

1.1

3. Короткострокові пасиви

48034

53.4

18.5

8879

98.9

3.1. Позикові засоби

24663

27.4

36

8879

98.9

3.2. Кредиторська заборгованість

23371

26.0

0

0

0

3.3. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

Разом

89981

100

-

8977

100

Справочно: вартість джерел капіталу (у%) - 9.98%

З таблиці 2.15 видно, що максимальна частка в загальній структурі капіталу належить короткостроковим позикам. Це може бути пов’язано з тим що у підприємства не вистачає власних обігових коштів, а короткострокові позики є найбільш „популярним” джерелом його поповнення.

Таблиця 2.16

Склад і динаміка майнового капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.

Види основного капіталу

Наявність на початок року

Рух за звітний рік, тис. руб.

Наявність на кінець року

Зміна за звітний рік (приріст "+", зменшення «-»)

Сума, тис. грн.

Питома вага в загальній вартості основного капіталу, %

Надійшло

Вибуло

Сума,

тис. грн.

Питома вага в загальній вартості основного капіталу,%

абсолютні величини, тис. грн.

темпи приросту відносно минулого року, %

І. Основний капітал

1. Земельні ділянки й об'єкти природокористування

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Будинки

41725

43.3

0

0

41725

43.2

0

0

3. Споруди

360

0.4

0

0

360

0.4

0

0

4. Машини й устаткування

50618

52.6

1,720

1,376

50962

52.6

+ 344

+ 0.7

5.Транспортні засоби

1409

1.5

255

276

1388

1.4

- 21

- 1.5

6. Виробничий і господарський інвентар

519

0.5

41

44

516

0.5

- 3

- 0.6

7. Багаторічні насадження

0

6

0

0

0

0

0

0

8. Інші види основного капіталу

1626

1.7

270

39

1857

1.9

+ 231

+ 14.2

Разом

96257

100.0

2,286

1,735

96808

100.0

+ 551

+ 0.6

У т.ч. виробничий

88131

91.6

2,286

1,717

88700

91.6

+ 569

+ 0.6

Невиробничий

8126

8.4

0

18

8108

8.4

- 18

- 0.2Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... управління капіталом підприємства. 1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства 1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування Капітал ... акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення ...
 2. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство та його власний капітал ... капітал. Характеризує первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування ... Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси Укра ...
 3. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та ефективності використання власного капіталу підприємств 3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом на підпри ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... капіталу; - раціональне використання всіх видів інтелектуального капіталу; - формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємства ... ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019629001617432