Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Эффективность деятельности анализируемого хозяйствующего субъекта в значительной мере зависит от качества управления, умения менеджеров учесть сложивш...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые це...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
В переводе с английского audit – это проверка, ревизия. То есть, в своей основе аудит и ревизия – это разновидности бухгалтерских и иных проверок. Име...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Защищена на отлично. Объем 0 листов. Если Вас интересует: звоните т. 99 -55-70 Александр или на e-mail: private-alex@yandex.ru СОДЕРЖАНИЕ - 003 СОДЕРЖ...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Коефіцієнти.

Показники

Методика розрахунку показників

Коефіцієнт автономії

К авт. = Власні джерела капітала / Всього капітал підприємства

Коефіцієнт іммобілізації капіталу

К ім.. = Постійний капітал / Всього власних джерел капіталу

Коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом

Кз.з = Власні джерела оборот. капіталу / Загальна величина капіталу

Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами

Кв.д. = Власні джерела оборот. капіталу / Величина оборотного капіталу

Коефіцієнт загальної ліквідності

К заг.лікв. = Оборотний капітал / Поточні зобов’язання

Коефіцієнт критичної ліквідності

К крит. лікв. = Грошові кошти / Поточні зобов’язання

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К абс.лікв. = Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення / Поточні зобов’язання

Чистий оборотний капітал

NWC = Оборотний капітал – Поточні зобов’язання

Розробка системи показників сама по собі має велике значення для обчислення, оцінки й аналізу власного капіталу. Крім того, система показників об'єктивно необхідна для розробки методики комплексного економічного аналізу капіталу, який у даний час навіть у більш-менш наближеному виді не існує. Сьогодні, власне кажучи, ми маємо справу в цій області з деяким набором аналітичних задач, що є далеко не повним і, природно, не вибудованим в окрему методику.

2.4 Аналіз структури джерел утворення капіталу і їхньої вартості.

Аналіз джерел формування капіталу підприємства необхідно проводити на основі інформаційної бази наявної в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності, при цьому в першу чергу використовуються дані: бухгалтерського балансу, звіту про фінансовий результат, звіту про власний капітал, звіту про рух коштів, оборотно-сальдових відомостей підприємства за період, головної книги й ін.

У ході аналізу джерел формування капіталу визначається їхня величина, вивчається структура і динаміка, проводиться оцінка балансових співвідношень між окремими групами джерел капіталу.

У процесі аналізу джерел капіталу, насамперед, необхідно визначити частку власних і позикових джерел у загальній масі капіталу, що по західній фінансовій термінології прийнято називати "гирингом". Далі варто визначити частку власних джерел авансованого і залученого капіталу. При цьому можуть використовуватися методи вертикального і горизонтального аналізу пасивної частини бухгалтерського балансу. Для проведення зазначеного аналізу можна використовувати аналітичну табл. 2.13

З погляду інвесторів структура джерел капіталу не має великого значення, але для внутрішніх управлінських цілей при оцінці діяльності підприємства цей показник дуже важливий.

Таблиця 2.13

Аналіз власного капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент".

Джерела капіталу

Сума в тис.грн

Питома вага в % до підсумку

Відхилення

Середня величина за період у тис. грн.

на початок 2002р.

на кінець 2002р.

на початок 2002р.

на кінець 2002р.

у тис. грн.

у %

1.Власні

44969

41597

46.0

46.203

- 3372

+ 0.203

43283

2.Залучені

-довгострокові

19562

350

20.0

0.004

- 19212

- 19.996

9956

-короткострокові

33213

48034

34.0

53.793

+ 14821

+ 19.793

40623.5

РАЗОМ

97744

89981

100.0

100.0

- 7763

- 8.6

93862.5

Як бачимо в досліджуваного підприємства залучені джерела капіталу більш ніж власні, що є не дуже характерним для підприємства виробничої сфери.

Визначення вартості джерел капіталу є непростою задачею, про що свідчить безліч часом суперечливих думок, що є в науковій літературі по даному питанню. Для забезпечення об'єктивної оцінки вартості окремих джерел капіталу їх необхідно вимірювати в абсолютних показниках, одержуваних з даних бухгалтерського обліку, а не "...у виді безрозмірних чи відносин відсотків", як це часто рекомендується окремими авторами [11], оскільки при грубих приблизних розрахунках так називаної "середньозваженої ціни пасивів" вони знеособлюються, при цьому спотворюється реальна вартість окремих джерел, більш того, вихолощується сутність окремих джерел утворення капіталу. Застосування таких відносних показників припустимо лише у фінансовому плануванні для визначення приблизної величини майбутньої вартості джерел капіталу, де можуть використовуватися розрахунки його середньозваженої вартості. При визначенні середньозваженої вартості джерел капіталу можна використовувати схему, вид якої наведений у табл. 2.14

Таблиця 2.14

Визначення середньозваженої вартості джерел капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент" за 2002 рік.

Джерела капіталу

Вартість джерела капіталу (%)

Питома вага в загальній структурі джерел капіталу

Середньозважена вартість (%)

1) Власний капітал

0.0

0.46

0.0

2) Залучений капітал

32

0.54

17.28

РАЗОМ

1.0

17.28

Для визначення поточної вартості джерел капіталу підприємства даний підхід незастосуємо в силу його недостатньої точності.

При визначенні загальної вартості джерел капіталу підприємства необхідно поетапно визначати вартість окремих складових кожного джерела капіталу.

Таблиця 2.15

Визначення вартості джерел капіталу ВАТ "Івано-Франківськцемент".

Види джерел капіталу

Метод визначення вартості джерела капіталу

Нормативна база

1. Статутний капітал

Виплачені за період дивіденди

Рішення зборів акціонерів

2. Додатковий капітал

Величина відрахувань

Статут

3. Резервний капітал

Величина відрахувань

Статут, рішення зборів акціонерів

4. Фонди нагромадження

Величина відрахувань

Рішення зборів акціонерів

5. Цільове фінансування

Нараховані %

За умовами договорів

6.Нерозподілений прибуток

Податок на прибуток і ін.

Рішення зборів акціонерів

7. Кредити

Нараховані %

За умовами договорів

8. Позики

Нараховані %

За умовами договорів

9. Кредиторська заборгованість, у т.ч.

 

 

- постачальники і підрядчики, векселі до сплати; перед дочірніми організаціями;

Величина заборгованості

За умовами договорів

- по оплаті праці;

Величина заборгованості

Договірні відносини зі співробітниками

- бюджет і позабюджетні фонди;

Величина заборгованості

Законодавство України

- інші пасиви.

Зроблені чи витрати майбутні доходи

Облікова політика

Для цього може використовуватися інформація, наведена у фінансовому й в управлінському обліку, зокрема, оборотно-сальдовий баланс за період, що дозволяє одержати вичерпну інформацію про використання окремих джерел капіталу підприємства для фінансування конкретних форм його прояву.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія "Біла роса"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... управління капіталом підприємства. 1. Теоретичні основи аналізу та оптимізації капіталу підприємства 1.1 Загальна характеристика капіталу підприємства та джерела його формування Капітал ... акцій для залучення власного капіталу чи випуск облігацій або залучення ...
 2. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ К

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... обліку власного капіталу підприємства. Об’єктом дослідження є підприємство та його власний капітал ... капітал. Характеризує первісну суму власного капіталу підприємства, інвестовану у формування ... Лемківський Л.М. Управління капіталом підприємства // Фінанси Укра ...
 3. Формування власного капіталу підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та ефективності використання власного капіталу підприємств 3.1 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємств Основою управління власним капіталом підприємства є управління формуванням його власних ...
 4. Власний капітал підприємства та порядок його формування

  Курсовая работа >> Финансы
  ... управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. З метою забезпечення ефективності управління цим процесом на підпри ...
 5. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... капіталу; - раціональне використання всіх видів інтелектуального капіталу; - формування системи управління інтелектуальним капіталом підприємства ... ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // Інтелектуальна власність. – 2007. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020251274108887