Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Робота залізниць має свою специфіку. Підприємства, споруди та обладнання залізничного транспорту, котрі розміщені на великій території повинні забезпе...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В сучасних умовах роботи залізничного транспорту працівники колійного господарства використовують нові ресурсозберігаючі технології при ремонтах колії...полностью>>
Транспорт->Дипломная работа
Бузулукское транспортное сервисное предприятие создано в 2005 году на основе Бузулукского управления пассажирского транспорта в составе ОАО «Оренбургн...полностью>>
Транспорт->Доклад
После длительного продолжавшегося столетия застоя на важнейших торговых и военных путях возобновилось дорожное строительство. Развитие его техники в X...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст та функціональна структура логістики підприємства

План

2.1. Підприємство - логістична система.

2.2. Метод, предмет та об'єкти логістики підприємств

2.3. Концепція та функції логістики

2.4. Функціональна структура логістики підприємства

2.5. Піраміда та конфлікт цілей в логістиці підприємства

2.1. Підприємство - логістична система

Розгляд базовим об’єктом дослідження підприємства, що виробляє певну продукцію, на відміну від підприємств, які займаються торгівлею чи наданням послуг, обумовлений наявністю сфери безпосе­редньо­го виготовлення продукції. З огляду на це таке підприємство може вважатися типовим щодо впровадження мікрологістики.

Ґрунтуючись на визначенні системи як сукупності елементів, що знаходяться у відповідних відносинах та зв'язках між собою і які утво­рю­ють певну її цілісність, можна вичленити ряд властивостей системи:

 • система завжди структурується на відповідні елементи системи;

 • елементи системи в конкретний момент часу певним чином впорядковані;

 • така організація елементів системи визначає зміст відносин та зв'язків;

 • система як цілісна організація елементів формує нові емерджентні властивості як властивості цілісної системи, що не є притаманні жодному із складових елементів, розглянутих окремо;

 • логістична система характеризується крім цього наявністю та пріоритетом процесів матеріальних та інформаційних потоків.

Специфічна цілісність логістичної системи на відміну від інших систем полягає в її наскрізному всеохоплюючому характері на рівні із фінансами, персоналом тощо.

Схематично названа цілісність відображається наступним чином:

Постачання

Виробництво

Збут

Логістика

Фінанси

Персонал

Рис.2.1. Наскрізний характер логістики

Основна мета функціонування логістичних систем на мікрорівні полягає в доставці продукції виробничо-технічного призначення чи товарів народного споживання в необхідній кількості та асортименті, в максимально можливому ступені готовності до використання чи споживання, в необхідне споживачеві місце (“необхідний товар в необхідний час і в необхідному місці” – “the right product at the right time and, at the right place”) при заданому рівні логістичних витрат.

Відповідно до динаміки цих процесів нерідко практика обганяла теорію, трансформуючись у відповідні системні рішення. Стосовно функціональних галузей постачання, виробництва та збуту логістичний підхід сформував ряд ефективних системних рішень. Заслуговує уваги “Задача МОВ” (задача “зробити чи купити”, Мake-or-Buy Prob­lem). У вузькому розумінні - це прийняття рішення щодо самостійного випуску необхідних підприємству комплектуючих, деталей тощо чи придбання у іншого виробника. В широкому розумінні, крім названого, - прийняття рішення щодо використання власного транспорту чи транспорту загального користування, власних складів чи складів загального користування тощо.

Система “точно, своєчасно” (Just in Time) - система виробництва і постачання деталей, комплектуючих виробів до місця споживання в необхідній кількості і в необхідний час. Система забезпечує пристосування виробництва до змін, обумовлених "порушеннями" в технологічних лініях, а у випадку її використання в масштабі всього підприємства та основних постачальників забезпечується ритмічність випуску готової продукції, різко скорочуються виробничі і товарні запаси. Застосування цієї системи уможливлює реалізацію концепції "виробництва з нульовим запасом" (виробництва без складу). Найповніше принципи "точно, своєчасно" втілені в системі Канбан.

Система з двома фіксованими рівнями запасів без постійної періодич­ності замовлень - це система контролю за станом запасів, в якій запас попов­нюєть­ся у ви­падку, коли його рівень досяг рівня замовлення. Система з двома фіксованими рівнями запасів і з фіксованою періодичністю замовлень на відміну від попередньої крім нормування верхнього та нижнього рівнів встановлює період між замовленнями.

Система постачання запасних частин - логістична система, призначена для забезпечення машинобудівної продукції запасними частинами протягом її гарантійного і післягарантійного обслуговування.

Система з фіксованою періодичністю замовлення - система контролю за станом запасів, в якій період між замовленнями є постійною величиною. В кінці кожного періоду перевіряється рівень запасу і на основі цього визначається розмір партії поставки. На відміну від попередньої системи з фіксованим розміром замовлення рівень запасу регулюється з допомогою зміни інтервалів поставки за однакової величини партії поставки (оптимальної партії поставки).

Система ПРМ (Physical Resource Management) - система управління технічним обслуговуванням основних фондів на основі інтегрованого підходу до їх різноманітних елементів, включаючи збір та обробку інформації, видачу рекомендацій щодо ремонтних робіт, контроль забезпечення запасними частинами тощо. Вищий рівень в цій сфері - система СРП (Service Requirements Planning) - це автоматизована система управління технічним обслуговуванням виробничого обладнання, яка забезпечує оптимізацію профілактики та ремонтного обслуговування, скорочення запасів допоміжних матеріалів, запасних частин (до 20%), ріст продуктивності обладнання за рахунок скорочення аварійних простоїв (до 10%). Система СРП може функціонувати як підсистема цілісної логістичної системи або ізольовано від неї.

В галузі виробництва розрізняють системи двох видів управління матеріальними ресурсами: перші з них називаються "ті, що штовхають" (push system) і означають систему організації виробництва, в якій деталі і напівфабрикати подаються з попередньої технологічної операції на наступну за "завчасно" сформованим жорстким графіком. Ця ж система в галузі збуту означає випереджуюче (по відношенню до попиту) формування товарних запасів в гуртових і роздрібних торговельних підприємствах. Другі з них - "ті, що тягнуть" (pull system), - це системи організації виробництва, в яких деталі і напівфабрикати подаються на наступ­ну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності, без жорсткого графі­ка. В галузі збуту ці системи означають випереджуюче (по відношенню до форму­вання товарних запасів) стимулювання попиту на продукцію у споживачів. Інши­ми словами, для систем першого виду характерним є доведення плану до кожного структурного підрозділу, для систем другого виду - тільки до відділу збуту.

Система ДРП (Distribution Requirements Planning) - система управління розподілом продукції, належить до класу систем, що "штовхають", виконує важливі функції контролю за станом запасів, формування зв'язків виробництва, постачання та збуту.

Сучасна система ДРП трансформувалась в систему МРП як систему організації виробництва та матеріально-технічного забезпечення (МТЗ). В цій системі на першому етапі здійснюється агреговане планування з використанням прогнозів і даних про фактичні замовлення. На другому етапі формується графік виробництва, структурується план виробництва стосовно конкретних дат, кількості комплектуючих виробів, готової продукції. На третьому етапі здійснюється розрахунок потреби в матеріальних ресурсах і виробничих потужностях. Система ДРП може служити базою інтегрованого планування логістичних і маркетингових функцій, дозволяє прогнозувати ринкову кон'юнктуру, оптимізувати логістичні витрати, планувати поставки і запаси на різних рівнях. Важлива функція системи ДРП - планування транспортних перевезень, включаючи транспортно-експеди­цій­не обслуговування, графіки перевезень, потреби в транспорті.

Модифікована система ДРП, ДРП II (DRP II) є розши­реним варіантом системи ДРП як її друге покоління (за аналогією з МРП-2, яка розгля­дається нижче). В цій системі прогнозування може бути не тільки короткостроковим, а і середньо- та довгостроковим, що уможливлює формування довгострокових планів використання виробничих потужностей і складів, використання робочої сили тощо.

Наступні системи є прикладами цілісних логістичних систем, оскільки охоплюють і галузі виробництва. З них система Канбан - це система організації виробництва та МТЗ, що дозволяє повніше реалізувати принцип "точно, своєчасно", належить до класу систем, що "тягнуть". Вона розроблена і вперше в світі практично реалізована фірмою "Тойота" (Японія) в кінці 60-х на початку 70-х років. Зараз система Канбан широко використовується багатьма машинобудівними фірмами в США, Західній Європі як в оновленому вигляді, так і в комбінації з іншими відомими системами організації виробництва та МТЗ (МРП, МРП-2 тощо). За системою Канбан цех - виготовлювач не має закінченого плану-графіка, а жорстко керується конкретним замовленням цеху-споживача, оптимізуючи в межах цього замовлення свою роботу. Тому виробництво постійно знаходиться в стані "надбудови". Однак коливання попиту і ринкової кон'юнктури мають свої межі, за якими система Канбан починає давати "збій". Межа праце­здатності системи складає 7+10% відхилення від укруп­неного плану.

Насьогодні систему Канбан використовують такі фірми, як "Дженерал моторс" (США), "Рено" (Франція). Аналіз показує, що система Канбан уможливлює зменшення виробничих запасів на 50%, товарних - на 8% при значному прискоренні руху оборотних засобів.

Система МРП (Material Requirements Planning) - система організації виробництва і МТЗ, яка належить до класу систем, що "штовхають". Система МРП (МРП-1) була розроблена в 60-х роках. Створення її співпало з масовим розповсюдженням обчислювальної техніки. Завдяки розробці досконалих обчислювальних комплексів вперше з'явилася можливість узгоджувати і оперативно корегувати плани і дії постачальницьких, виробничих та збутових ланок фірми з врахуванням постійних змін в реальному масштабі часу. Формалізація прийняття рішень в системі МРП здійснюється з допомогою різних методів дослідження операцій. На основі математичних моделей, інформаційного і програмного забезпечення є можливість вирішувати задачі розрахунку потреб в сировині, матеріалах, формувати графіки вироб­ництва, збуту тощо. В кінці 80-х років в США її викорис­товували більшість фірм з обсягом продажу понад 15 млн.дол. в рік, у Великобританії - кожне третє виробниче підприємство. До недоліків системи МРП відносять значні витрати на формування банку даних, неможливість врахування багатьох суттєвих факторів виробничого процесу, що і обумовило необхідність її вдосконалення, розробку нової системи МРП-2. Зараз МРП-1 широко використовується в комбінації з елементами системи Канбан. Для прикладу такий тип системи (Синхро-МРП) використовує фірма "Ямаха" (Японія).

Система МРП-2 (Manufacturing Resourus Planning) - система організації виробництва і МТЗ, що відрізняється від системи МРП не за рівнем розвитку технології, а за гнучкістю управління і змістом функцій. МРП-2 включає ряд нових функцій (автоматизоване проектування, управління технічними процесами тощо). Функціональна схема МРП-2 показана на рис.2.2.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Логістика. Навчально-методичний посібник

  Книга >> Транспорт
  ... 1. Ринковий аспект логістики.. 2. Поняття, економічний зміст та особливості ринку ... безпосередньо з іншими функціональними сферами підприємства; • усі функції і дії логістики повинні бути орган ... функціональних структур. Синергічний зв’язок – зв’язок в логі ...
 2. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... дприємства 1.1 Поняття, зміст та завдання управління фінансами підприємства 1.2 Організація формування фінансів підприємства ... дприємства, різка зміна структури та величини усіх господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів). Функціональна ...
 3. Сутність та термінологія логістики

  Реферат >> Транспорт
  ... Рис.1.1. Принципова схема логістичних функціональних галузей 1.5. Перспективи використання логістики в Україні На попередн ... ілів та служб підприємства. По-четверте, логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в стру­к­турі підприємства, перех ...
 4. Зміст логістичних функціональних галузей

  Лекция >> Транспорт
  Зміст логістичних функціональних галузей План 3.1. Логістика постачання 3.2. Виробнича логістика 3.3. Логістика збуту 3.4. Логістика переробки та утилізації відходів 3.5. Транспортна ...
 5. Розподільча логістика (3)

  Реферат >> Транспорт
  ... логістиці під розподілом розуміється фізичний, відчутний, речовий зміст ... та функціональні області логістики Поняття розподільчої логістики ... в структуру функціонального управління організацій і підприємств ... і підприємства, тобто на мікрорівні, логістика ставить ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015599727630615