Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
От командировок нужно отличать служебные поездки сотрудников, постоянная работа которых проходит в пути или имеет разъездной характер (например, стюар...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
ВведениеТермин «товароведение» происходит от двух слов - «товар» и «ведать» (знать, управлять). Товароведение как наука о товарах возникло в связи с р...полностью>>
Промышленность, производство->Контрольная работа
Основой осуществления бухгалтерского учета в организации является соответствующая технологическому процессу схема движения документов. Документировани...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
В рыночных условиях стабильность положения хозяйствующего субъекта в конкурентной среде зависит от его финансовой устойчивости, которая достигается по...полностью>>

Главная > Реферат >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Практичне використання законів розподілу розмірів для аналізу точності обробки

На використанні цих законів базується ймовірнісно-статистичний метод дослідження та розрахунку точності технологічних процесів.

Суть цього методу полягає в тому, що в результаті обробки даних експерименту визначають точність обробки. Він може бути застосований за умови обробки значної кількості заготовок (50 і більше) як методом пробних робочих ходів, так і методом автоматичного отримання розмірів. Після обробки в певних умовах партії заготовок проводять вимірювання зацікавленого параметра інструментом за шкалою і на основі методів математичної статистики виявляють точність обробки досліджуваного процесу.

Простота визначення характеристик розсіяння і побудови кривих розподілу за даними вимірювання звичайних виробничих заготовок в нормальних умовах роботи цеху, дає можливість за допомогою цього методу:

 • вибрати метод обробки;

 • визначити показники точності та стабільності технологічної операції (коефіцієнт розсіяння, коефіцієнт надійності операції, точність налагодження тощо);

 • визначити кількість ймовірного браку при обробці;

 • визначити кількість оброблюваних заготовок, що потребують додаткової обробки;

 • розрахувати економічну доцільність використання високопродуктивних верстатів зниженої точності;

 • розрахувати настройки верстатів;

 • порівняти точність обробки заготовок при різному стані обладнання, інструменту, мастильно-охолоджуючої рідини;

 • порівняти точність обробки на різних верстатах;

 • оцінити якість ремонту верстатів (шляхом порівняння кривих розсіювання розмірів заготовок, оброблених до і після ремонту верстатів);

 • порівняти точність обробки одних і тих же заготовок у денні та нічні зміни.

До особливих переваг методу відноситься можливість проведення різноманітних досліджень точності та стійкості технологічних процесів без зупинки нормального виробничого процесу і без виготовлення спеціальних експериментальних зразків.

До недоліків методу можна віднести:

 • метод потребує великого обсягу спостережень, тому економічно доцільний у великосерійному та масовому виробництвах;

 • не враховується послідовність обробки;

 • не визначається вплив на точність окремих факторів і не вказуються шляхи підвищення точності.

1. Вибір методу обробки

Метод обробки чи набір технологічних переходів для виконання будь-якої операції вибирають на основі порівняння допуску за кресленням на оброблюваний розмір з полем розсіювання методу Δм. При цьому повинна виконуватись умова:

T > Δм.

Величину Δм беруть з довідника технолога. Конкретний верстат вибирає технолог цеху за статистичними даними про його технічний стан (за величиною емпіричного середнього квадратичного відхилення S).

Тоді теоретичне середнє квадратичне відхилення дорівнює:

σ = γS.

Допуск розміру за кресленням має задовольняти умові:

T > 6σ або T > Δp.

У протилежному випадку неминучим буде брак при обробці.

2. Умови обробки без браку для закону нормального розподілу

Для обробки без браку повинні виконуватися дві наступні умови:

– перша:

, (1)

де Тп коефіцієнт точності процесу; якщо Тп > 1,12 процес вважається надійним, при Тп = 1…1,12 процес точний, але ненадійний;

T поле допуску на розмір, що аналізується;

– друга:

eфакт ≤ едоп, (2)

де eфакт фактичний коефіцієнт точності настроювання;

eдоп – допустимий коефіцієнт точності настроювання.

Для визначення цих коефіцієнтів розглянемо рис. 1.

На рис. 1:

спд середина поля допуску

(3)

Δо – координата середини поля допуску:

спр – середина поля розсіяння розмірів;

– фактичний настроювальний розмір;

Eфакт, Eдоп фактичне і допустиме зміщення центра групування відхилень розмірів від Δо:

; (4)

. (5)

Рис. 1. Схема визначення коефіцієнтів точності настроювання

Коефіцієнти точності настроювання представляють собою відношення Е до допуску Т. Тоді:

; (6)

. (7)

Порушення будь-якої з цих умов призводить до неминучої появи браку.

3. Визначення кількості ймовірного браку заготовок

У тих випадках, коли для закону нормального розподілу розміру не виконуються умови, зазначені в п. 1.2 можливий брак заготовок.

Ймовірний відсоток браку від всієї партії оброблюваних заготовок обчислюється наступним чином. При розсіюванні розмірів за законом нормального розподілу (Гаусса) приймається з похибкою не більше 0,27 %, що всі заготовки партії мають дійсні розміри в межах поля розсіювання.

При цьому очевидно, що площа, яка обмежена кривою нормального розподілу і віссю абсцис (рис. 2), дорівнює одиниці і визначає 100 % заготовок партії. Площа заштрихованих ділянок представляє собою кількість (в частках одиниці або у відсотках) заготовок, що виходять своїми розмірами за межі допуску.

Для визначення кількості придатних заготовок необхідно знайти площу, яка обмежена кривою та віссю абсцис на довжині, рівній допуску:

.

При симетричному розташуванні поля розсіювання відносно поля допуску (рис.2, а) потрібно знайти подвоєне значення інтегралу, що визначає половину площі, обмеженої кривою Гаусса та абсцисою x0:

. (8)

Вираз (8) можна записати в нормованому вигляді у формі відомої функції Лапласа:

. (9)

Значення цієї функції табульоване в залежності від величини t та наведене у додатку 3.

Рис. 2. Кількість ймовірного браку при симетричному (а) і несиметричному (б) розташуванні поля розсіювання відносно поля допуску

У формулі (9) величина t представляє собою нормований параметр розподілу або коефіцієнта ризику і визначається виразом:

. (10)

Якщо заданий допуск на розмір і граничні відхилення деталі за кресленням хв і хн, то формулу (10) можна записати у вигляді:

, , (11)

а ймовірний відсоток браку складе:

– по верхній границі поля допуску:

Рб.в = [0,5 – Ф(tв)] ∙ 100 %; (12)

– по нижній границі поля допуску:

Рб.н = [0,5 – Ф(tн)] ∙ 100 %. (13)

Таким чином, розрахунок кількості бракованих заготовок зводиться до встановлення за формулами (11) величин t по верхній і нижній границях допуску та визначення Ф(tв) і Ф(tн) за таблицею додатку 2 з наступним перерахунком отриманих величин у відсотках в кількість штук заготовок.

4. Приклад обробки статистичних даних і визначення характеристик емпиричного розподілу

Завдання

Визначити точність та стабільність операції токарної обробки вала мм при випадковій вибірці деталей, що оброблені на верстаті при декількох налагодженнях.

Розв’язання

1. З метою забезпечення випадковості вибірки деталі, що складають генеральну сукупність, ретельно переміщуємо в тарі і відбираємо з різних місць тари вибірку для досліджень з кількості 88 шт.

2. Вимірюємо деталі інструментом за шкалою (індикаторною скобою) з ціною поділки с = 0,002 мм. Результати вимірювань заносимо в табл. 1.

Таблиця 1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансового аналізу (2)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... аналіз збереження та ефективного використання оборотних активів. Для аналізу ... Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки ... аналізу, без застосування яких дослідження фінансового механізму є практично ... в процесі розподілу - фонди ...
 2. Моделювання та розробка компютерної системи аналізу і управління на підприємстві надання послуг

  Дипломная работа >> Информатика
  ... аналізу з метою підвищення точності й вірогідності його розрахунків. 6. Анал ... сть практичного використання матеріалів аналізу для ... дії закону економії часу і закону зростання ... ія та обробка металу Машинобудування ... на частку від розподілу розміру мінімальної ...
 3. Визначення сульфатів у стічній воді комплексонометричним та турбидиметричним методами аналізу

  Курсовая работа >> Химия
  ... аналізу 3.2.2 Турбидиметричним методом аналізу 3.3 Математична обробка отриманих результатів аналізу ... практично ... лу частка — розчинник і відбиттям його частками. Якщо довжина хвилі більше лінійних розм ... ї точності ... Для сірчаної і азотної кислот використання ... Розпод ...
 4. Наукові основи економічного аналізу

  Реферат >> Экономика
  ... Практично ... аналізу, скорочення термінів його проведення, підвищення точност ... Закону ... розм ... аналізу; способи одержання та обробки інформації; розпод ... для більш повного і ефективного їх використання. Джерелами аналізу ефективності використання ... розподілу та використання ...
 5. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

  Учебное пособие >> Химия
  ... зу. Ступінь електрогравіметричного аналізу. Установка для електрогравіметричного аналізу. Кулонометрія. Основи методу – закони ... практично не ... розподілу і аналізу речовин. Сутність методу і галузі використання ... точності ці аналізи ... обробки ... розм’якшення. Аналіз ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030980110168457