Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Залежно від методологічних позицій вчені по-різному пояснювали природу виховання. Представники біологічної теорії (французький етнограф Ш. Летурно, 18...полностью>>
Астрономия->Реферат
Головною особливістю такого стилю мислення як інтелектуальної системи – є уміння аналізувати будь-які проблеми, встановлювати зв’язки, виявляти протир...полностью>>
Астрономия->Реферат
Відомо, що сім’я – той основний осередок, де відбувається формування особистості дитини. Вплив сім’ї на дитину домінуючий унікальний, а багато в чому ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Перед сучасною початковою школою гостро стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, який був би більш особистісно-орієнтованим на...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тернопільська сільськогосподарська академія

КУРСОВА РОБОТА

з предмету РПС

на тему:

Соціальний комплекс”

Зміст

1. Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України.

2. Сучасний стан та особливості розміщення галузей соціальної сфери України.

3. Виробництво товарів народного споживання: сучасний стан та особливості розміщення.

4. Проблеми і перспективи розвитку соціального комп­лексу України.

1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ

У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Розвиток суспільного виробництва підпорядковує­ться головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвит­ку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура життєвих благ, покликаних їх задово­льняти та забезпечувати всебічний і гармонійний роз­виток особистості.

До складу соціального комплексу входять соціальна сфера (сфера послуг) та виробництво товарів народно­го споживання (насамперед легка промисловість).

У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соціальній сфері, яку становлять: житлове і ко­мунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'я­зок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізич­на культура і спорт. За своїм призначенням всі вони іс­тотно впливають на вирішення основних соціально-еко­номічних завдань. Зокрема, від рівня розвитку медич­ного обслуговування значною мірою залежать показ­ники здоров'я населення, тривалості життя, його при­родного приросту. Завдяки впровадженню найбільш ефективних способів лікування хвороб, широкого комп­лексу санітарно-культурних і профілактичних заходів створюються передумови для істотного скорочення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність.

Світові тенденції показують, що з підвищенням життєвого рів­ня населення набувають подальшого розвитку галузі та сфери праці, де виробляються матеріальні і духовні блага. На сучасному етапі розвитку суспільства загальною закономірністю є зростання соціально-економічного значення споживання різного роду по­слуг, а звідси — і галузей, які надають ці послуги.

Це знаходить своє відображення як в абсолютному та віднос­ному збільшенні їх у загальній масі життєвих благ, так і у випе­реджаючих темпах зростання споживання послуг відносно спо­живання інших життєвих благ. У табл. 1 наведені дані, які харак­теризують обсяги послуг, що надаються підприємствами соці­альної сфери України.

Таблиця 1

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ у 1995—1997 pp. (грн., у факт, цінах)*

Види послуг

1995

1996

1997

всього

у тому числі у сільсь­кій місцевості

Всі надані послуги, у тому числі

71,9

149,4

183,0

62,7

Побутові

6,9

11,5

14,5

10,7

пасажирського транспорту

16,6

30,3

34,5

3,1

зв'язку

5,2

11,2

15,7

5,3

житлово-комунальні

29,4

71,7

87,5

36,5

по утриманню дітей у дошкільних закладах

0,8

1,7

1,9

0,4

по навчанню в навчальних закладах

...

1,9

4,8

0,05

Культури

0,8

1,4

1,7

0,3

туристсько-екскурсійні

1,3

1,7

1,3

0,2

фізичної культури і спорту

0,1

0,1

0,2

0,0

охорони здоров'я

0,9

1,7

2,2

0,1

санаторно-курортні і оздоровчі

7,2

11,0

11,9

4,5

правового характеру і установ банків України

0,6

1,4

2,2

0,5

* Статистичний щорічник України за 1997 р, — К.: Українська енциклопедія, 1998. — С. 284.

Основне значення соціальної сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життє­вих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народно­господарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.

Таблиця 2

СТРУКТУРА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ у 1995—1997 рр.,%*

Види послуг

1995

1996

1997

всього

у тому числі в сільсь­кій місцевості

Всі надані послуги, у тому числі:

100

100

100

100

побутові

9,7

7,7

7,7

17,1

пасажирського транспорту

23,1

20,3

18,8

4,9

зв'язку

7,2

7,5

8,6

8,5

житлово-комунальні

40,9

47,9

47,8

38,3

по утриманню дітей у дошкіль­них закладах

1.2

1,1

1,1

0,6

по навчанню в навчальних закладах

1,2

2,6

0,1

культури

1,1

0,9

0,9

0,5

туристсько-екскурсійні

1,8

1,1

0,7

0,3

фізичної культури і спорту

0,1

0,1

0,1

0,0

охорони здоров'я

1,1

1,1

1,2

0,2

санаторно-курортні І оздоровчі

10,1

7,4

6,5

7,2

правового характеру І установ банків України

0,9

1,0

1,2

0,7Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... соціальної інфраструктури України. Мета написання курсової роботи - дослідження ролі і значення соціальної інфраструктури України ... нностей розвитку соціальної інфраструктури в Україні. 1. Значення, сутність та основні функції комплексу соціальної і ...
 2. Фінансове забезпечення соціальної сфери України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... соціальної політики є система соціального захисту і соціальних гарантій. Соціальний захист — це комплекс орган ... Соціальний захист населення України” Держкомстат України.-К. 2007p Статистичний збірник “Соціальний захист населення України” Держкомстат України ...
 3. Перспективи соціального розвитку України

  Реферат >> Социология
  ... соціального страхування на основі Конституції України й Концепції соціального захисту, соціального забезпечення населення. Реформування системи соціального ... з комплексом служб соціально-побутового призначення; запровадження системи платних соціальних послуг ...
 4. Соціально-культурний комплекс України

  Курсовая работа >> Культура и искусство
  ... ї курсової роботи є дослідження соціально-культурного комплексу України, які характеризують особливості цього розм ... геокультурну проблему соціально культурного комплексу. Культура розвинена не на всій території України. ЇЇ концентрац ...
 5. Народногосподарський комплекс України

  Реферат >> Астрономия
  ... ” на тему: НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ Виконав: студент гр. ... ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Сучасний етап економічного і соціального розвитку України пов ... сил України НАН України, основною метою роз­витку народногосподарського комплексу України в перспектив ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017020702362061