Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Кроме того, в исследованиях обнаружено, что к стар­шему дошкольному возрасту дети, пользуясь системой об­щественно выработанных сенсорных эталонов, ов...полностью>>
Педагогика->Реферат
Нравственное развитие ребенка осуществляется в социальной среде: в семье, в детском саду, но, несомненно, особую роль в развитии личности ребенка игра...полностью>>
Педагогика->Реферат
Развитый детский коллектив представляет собой необходимое условие самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов предметн...полностью>>
Педагогика->Реферат
Нестабильность социально-экономической и политической жизни значительно расширяет спектр социальных, экономических, психосоциальных, педагогических фа...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дипломна робота

"Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу "Я і Україна"

Зміст

Вступ

1. Теоретичне обґрунтування процесу формування екологічної культури молодших школярів

1.1 Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема

1.2 Принципи, форми та методи формування екологічної культури молодших школярів

2. Методика формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна»

2.1 Аналіз навчальних програм і підручників для початкової школи

з точки зору реалізації завдань формування екологічної культури

учнів

2.2 Шляхи удосконалення процесу екологічного виховання учнів

молодшого шкільного віку під час вивчення курсу «Я і Україна»

2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність проблеми дослідження. Нагальною потребою сьогодення є подолання екологічної безграмотності людства, що спричинила кризову екологічну ситуацію в цілому світі і в нашій країні, зокрема. Для того щоб покращити становище, необхідно проводити екологічне й природоохоронне навчання і виховання, починаючи з перших днів перебування дитини в школі. Таке свідоме й цілеспрямоване виховання має бути неперервним не лише впродовж шкільного навчання, а й усього життя кожної людини. У зв’язку з цим чимраз більше дослідників (А. Волкова, Г. Карола, О. Листопад, Г. Пустовіт, В. Скутіна) доходять висновку, що екологічна криза є проявом світоглядної руйнівної духовності людини. Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що уроки природознавства повинні будуватися на реалізації психоемоційних властивостей людини, а саме: співпереживання, співчуття, радості, любові, відчутті гармонії. За умови врахування специфіки виховного процесу екологічна освіта буде здійснюватися через екологічне виховання, зорієнтоване на формування екологічної культури учнів.

Свідоме й бережливе ставлення до природи, має формуватися з дитинства, у сім’ї, в школі, і можливе воно лише за умови підвищення екологічної культури та знань особистості у даній галузі. У цій роботі необхідно проводити лінію на викорінення психології невичерпності природних ресурсів і споживацького ставлення до природи.

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне з найважливіших завдань сьогодення, у зв’язку з тим, що погіршилась екологічна ситуація у світі, мало приділяється уваги охороні й збереженню довкілля. Виховувати у дітей відповідальне ставлення до природи – це складний і довготривалий процес. Його результатом повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями і уміннями, а й розвиток уміння та бажання активно захищати, покращувати природне середовище.

У методичній літературі вказано на ще існуючі недоліки в справі формування екологічної культури учнів, а також визначено окремі заходи і шляхи підвищення ефективності даного процесу. Зокрема, робиться акцент на необхідність розкриття системи екологічних знань під час вивчення всіх навчальних предметів; вказується, що всі види суспільно корисної і продуктивної праці повинні мати екологічну спрямованість, а природоохоронна робота має відповідати завданням гуманістичного виховання, сприяти засвоєнню молодшими школярами екологічних правил та норм поведінки у природному середовищі.

Створення нового ставлення людини до природи – завдання не тільки соціально-економічне, але й споживацьке. Воно випливає із необхідності формувати екологічну культуру, в основі якої лежить нерозривний зв’язок людини з природою. Одним із засобів вирішення даного завдання стає екологічне виховання, де під вихованням в широкому значенні цього слова розуміється освіта, розвиток і виховання у вузькому значенні слова.

Мета екологічного виховання молодших школярів – формування відповідного ставлення до навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості. Це допускає дотримання споглядацьких і правових принципів природокористування та пропаганду ідей його організації, активну діяльність по вивченню й охороні природи своєї місцевості.

Сама природа розуміється не тільки як зовнішнє відносно людини середовище – вона включає людину. Ставлення до людини, до природи не лише тісно пов’язане з сімейними, суспільними, міжособистісними, виробничими відносинами, але й охоплює всі сфери свідомості людини: наукову, політичну, ідеологічну, художню, етичну, естетичну, правову.

Відповідальне ставлення до природи означає розуміння законів природи, проявляється в дотриманні етичних і правових принципів природокористування, в активній діяльності із вивчення та охорони навколишнього середовища, у правильному природокористуванні, у боротьбі зі всім, що згубно впливає на довкілля. Умовою такого навчання і виховання виступає організація взаємозв’язаної наукової, етичної, правової, естетичної і практичної діяльності вчителя, спрямованої на вивчення та покращення відносин між природою і людиною. Критерієм сформованості відповідального відношення до навколишнього середовища є етична турбота про майбутні покоління.

Процес формування екологічної культури повинен бути безперервним і здійснюватися в дошкільний, шкільний та післяшкільний періоди.

Актуальність проблеми, теоретичне значення і потреба педагогічної практики обумовили вибір теми дипломної роботи – «Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна».

Об’єктом нашого дослідження є процес формування екологічної культури учнів початкової школи.

Предмет дослідження – шляхи удосконалення процесу формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна».

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні шляхів удосконалення процесу формування екологічної культури учнів початкової школи та експериментальній перевірці їх ефективності.

Гіпотеза дослідження. Процес формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна» буде ефективним за умов:

 • використання додаткового матеріалу екологічного спрямування на уроках «Я і Україна»;

 • проведення екологічних спостережень та екскурсій у природу;

 • організації безпосередньої діяльності учнів із питань охорони природи своєї місцевості під час навчально-пізнавальної та суспільно корисної праці;

 • проведення позакласних заходів на екологічну тематику;

 • залучення батьків до процесу формування екологічної культури дітей.

Відповідно до визначеної мети та гіпотези упродовж дослідження передбачалося вирішення таких завдань:

 1. Проаналізувати стан проблеми формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна» у педагогічній теорії та практиці.

 2. Обґрунтувати зміст, форми та методи формування екологічної культури учнів початкової школи.

 3. Визначити шляхи удосконалення методики формування екологічної культури молодших школярів.

 4. Експериментально перевірити ефективність шляхів удосконалення процесу формування екологічної культури молодших школярів.

У процесі дослідження використовувались такі теоретичні і практичні методи: аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури, анкетування вчителів, бесіда, педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом, опитування учнів, педагогічний експеримент, кількісний та якісний аналіз отриманих результатів.

Наше дослідження проводилось у три етапи.

На І етапі – констатувальному – вивчалась психолого-педагогічна та методична література з досліджуваної проблеми, проводилось анкетування вчителів, визначалась мета і гіпотеза дослідження, формувались завдання для реалізації поставленої мети.

На ІІ етапі – формувальному – визначались шляхи удосконалення процесу формування екологічної культури молодших школярів, проводилось експериментальне дослідження як особисто нами, так і вчителями початкової школи.

На ІІІ етапі – підсумковому – узагальнювались результати експериментального дослідження, проводився їх кількісний та якісний аналіз.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1. Теоретичне обґрунтування процесу формування екологічної культури молодших школярів

1.1 Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема

Природа – джерело життєдіяльності людини. Однак упродовж тривалого часу відбувається руйнація життєтворчих основ, що загрожує знищенням не лише людини, а і всього живого на Землі. Забруднення навколишнього середовища є одним із найсуттєвіших факторів, що негативно впливає на тривалість життя й здоров’я людей і збільшує небезпеку генетичних порушень. Екологічні умови, що склалися в Україні, не можуть не відобразитися на стані рослинного і тваринного світу. Забруднюються водні джерела, збіднюються степи, у багатьох місцях природне середовище стає непридатним для життя. Значна територія України постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія призвела до тяжких екологічних наслідків, згубно позначилася на здоров’ї людей.

Постала нагальна потреба змінити світоглядні парадигми та світосприйняття. Адже саме від’ємний приріст населення, «екологічні» захворювання – найгостріші й найболючіші проблеми для України. Розв’язання їх можливе за умови формування принципово нового мислення – екологічного та виховання екологічної культури особистості. Турботою про екологічне благополуччя природного середовища для сучасних і майбутніх поколінь, досягненням високого рівня екологічної культури повинні бути максимально пронизані шкільні програми, навчальні посібники.

Тривалий час основною причиною виникнення екологічних проблем вважалось застосування недосконалих промислових і сільськогосподарських технологій. Більш глибокий аналіз сучасного стану показав, що розв’язання даних проблем неможливе без розширення поняття екологічної культури суспільства, найбільш продуктивне формування якої припадає на старший дошкільний і молодший шкільний вік. Важливою ланкою в системі екологічного виховання є початкова школа. Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є підвищення екологічної грамотності учнів, формування у них навичок економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної гуманної позиції по відношенню до природи, тобто виховання у школярів екологічної культури, зазначає Т. Тарасова [58, с. 61].

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне з найважливіших завдань сьогодення. Виховання у дітей відповідального ставлення до природи – складний і довготривалий процес. Його результатом повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями та уміннями, а й розвиток уміння і бажання активно захищати, покращувати навколишнє природне середовище.

Засадою формування феномена культури є унікальність феномена особистості як універсальної єдності можливостей мислити, вміти і могти [56].

Екологічна культура визначає способи і форми взаємовідносин людини із навколишнім середовищем.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування світогляду молодших школярів (2)

  Реферат >> Педагогика
  ... і людини пізнавати природу[4]. РОЗДІЛ ІІ. Методика формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу «Я і Україна» 2.1 Аналіз навчальних програм і підручників для ...
 2. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... – основа формування музичної культури школярів”, “Гра на музичних інструментах як вид колективної творчої діяльності молодших школяр ... курс “Я і Україна” / Укл. В. Ільченко, К. Гуз // Початкова шк. – 2001. – № 8. – С. 20–24. Інтегроване вивчення навчальних ...
 3. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... на уроці читання, який є пропедевтичним стосовно систематичного курсу укра ... культуру, виховуючи естетично, розширюючи кругозір молодших школярів[65, С.263-264]. Підвищити вплив книжок на формування ... час вивчення ... Г. П. Формування екологічної культури учнів ...
 4. Формування світогляду молодших школярів (1)

  Курсовая работа >> Психология
  ... діяльності на формування світогляду молодших школярів 2.1 ... сучасності: екологічної проблеми; ... вивчення навчального матеріалу. Наприклад, під час вивчення ... арифметичної в курсовій роботі проведемо ... Приятельчука: К.: Український Центр духовної культури, 1999. ...
 5. Екологічне виховання учнів початкових класів

  Реферат >> Педагогика
  ... . За цей час була розроблена "Концепція неперервного екологічного виховання на Україні", в якій наголошу ... спрямований на формування екологічної культури особистості. Досягнення поставленої мети можливе за умови усвідомлення молодшими школярами ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019090175628662