Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В умовах розбудови незалежної демократичної правової держави все більшого значення набуває правова освіта молоді. Водночас духовне відродження суспіль...полностью>>
Астрономия->Реферат
Обговорюючи Болонський процес як інструмент гармонізації нашої системи освіти з європейською, ми маємо замислитися над більш глибинними, хоч і традиці...полностью>>
Астрономия->Реферат
Обладнання: грамзапис пісні Теодора Кукурудзи «Світ не без доб­рих людей»; «Дерево мудрості» (на гілках якого висять написи муд­рих висловів: «Добре і...полностью>>
Астрономия->Реферат
Його формування як студента здійснювалося під впливом професорів академії, зокрема Симона Тедорського, Варлаама Лащевського, Георгія Кониського та ін....полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зв'язки між пристроями комп'ютера

З викладеного вище видно, що в сучасний персональний комп'ютер може входити велика кількість пристроїв. Як вони з'єднуються між собою?

Зв'язки між усіма елементами і пристроями, які конструктивно розміщені в системному блоці, реалізуються в основному на материнській платі, на якій є розняття, куди вставляються адаптери, звукові плати та ін.

Всі інші пристрої, виконані у вигляді окремих блоків або пристроїв (принтери, миша та ін.), приєднуються до комп'ютера через спеціальні порти через розняття, які звичайно розміщені на задній стінці системного блоку.

Розрізняють паралельні порти, які мають позначення LPT і послідовні порти з позначенням СОМ. Паралельні порти мають більшу швидкість передачі даних, чим послідовні. В комп'ютері може бути до трьох паралельних портів (LPT1, LPT2 і LPT3) і до чотирьох послідовних (СОМІ, COM2, COM3 і COM4). Реально ж фірми передають комп'ютери з меншою кількістю рознять. В разі необхідності можна потім придбати додаткові розширювальні плати та збіль­шити кількість рознять.

Розняття паралельних портів тільки 25-контактні, а послідовних — 9-контактні, хоча зустрічаються і 25-контактні. Відрізнити 25-контактні розняття паралельних портів від 25-контактних рознять послідовних портів дуже прос­то. Розняття послідовних портів на системному блоці зі штирями, а пара­лельних — з отворами. Згідно зі своїм функціональним призначенням 25- та 9-контактні роз'єми послідовних портів аналогічні. Для підімкнення до системного блоку пристрою з 9-контактним роз'ємом до 25-контактного викорис­товують спеціальні перехідники.

До роз'ємів паралельних портів підмикають, як правило, пристрої друку­вання, а до послідовних — мишу, джойстик, модем та ін.

Швидкість передачі даних через паралельні порти може досягати 80 Кбайт/с, а послідовних — до 15 Кбайт/с.

Об'єкти. Побудова діаграм

Робота з об'єктами. Excel дозволяє вставити в робочий лист об'єкти, створені іншими програмами (документи Word, малюнки графічного редактора Paint та ін.). Для вставки такого об'єкта слід запустити програму, яка працює з цим об'єктом. Це можна зробити як із середовища Windows-95, так і з середовища Excel. Для запуску програми з середовища Excel слід виконати команду Вставка/ Об’єкт. При цьому відкривається вікно Вставка об’єкта. Вкладка Создание цього вікна (мал. 13.18) дозволяє вибрати тип об'єкта. Після вибору типу запускається відповідна програма, яка працює з об'єктом вибрано­го типу. Програма, запущена в середовищі Windows, може переслати об'єкт у буфер обміну або записати його у файл. Для вставки об'єкта з буфера обміну слід виконати команду Правка/ Вставить.

Вкладка Создание из файла вікна діалогу Вставка об’єкта дозволяє вказати файл, в якому знаходиться об'єкт, що вставляється. При вставці графіки з графічного файла зручніше користуватись командою Вставка/Ри­сунок. У вікні Вставка рисунка, яке при цьому відкривається, можна вказати графічний файл, а в полі Рисунок вікна — бачити сам малюнок, який міститься у файлі.

В Excel є панель інструментів Рисование, за допомогою якої можна створювати нескладні малюнки. Про призначення кнопок цієї панелі можна дізнатися з довідкової системи.

Для виділення об'єкта слід клацнути по ньому мишею. Виділений об'єкт можна перемістити, вилучити, очистити, скопіювати так само, як і виділений діапазон чарунок. Якщо об'єкт розміщено на листі, то для запуску програми, яка працює з ним, слід двічі клацнути мишею над об'єктом.

Діаграми. Excel володіє широкими можливостями для побудови діаграм 15 різних типів. Кожен тип діаграми має декілька видів. Розглянемо основні елементи діаграм, а також основні поняття, які використовуються при побудові

діаграм. Діаграма завжди будується для якогось діапазону чарунок. Розглянемо приклад побудови діаграми для таблиці на мал. 13.19.

Як правило, на діаграмі відображається послідовність значень якого-небудь параметра залежно від значень аргументів. Послідовність значень параметра в Excel називають рядом даних, а послідовність значень аргументів — категорією.

Для таблиці, наведеної на мал. 13.19, кількість рядів даних і категорій залежить від того, як розміщені дані. Якщо вони розміщені по рядках, то рядів даних — 3 (Телевізори, Радіоприймачі, Магнітофони), а категорій — 2 (Січень, Лютий). Якщо ряди даних розміщені по колонках, то рядів даних — 2 (Січень, Лютий), а категорій — 3 (Телевізори, Радіоприймачі, Магнітофони). Діаграма має ряд елементів, які наведені в табл. 13.1.

Побудова діаграми. Діаграма може будуватись на активному листі або на новому.

Для побудови діаграми на активному листі слід скористатися майстром діаграм, натиснувши кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стан­дартная. Курсор при цьому перетворюється в мініатюрну діаграму. Натис­нувши ліву кнопку миші, слід тягнути курсор доти, поки рамка під діаграму не набере потрібного розміру. При відпусканні кнопки миші на екрані з'явить­ся вікно діалогу Мастер диаграмм — шаг 1 из 5. Майстер діаграм створює діаграму в загальному випадку за п'ять кроків (для деяких типів діаграм кількість кроків може бути меншою).

Для створення діаграми на новому листі слід виконати команду Встав-ка/Диаграмма/На новом листе. В книзі створюється новий лист діаграм з іменем Диаграмма ..., у верхньому рядку якого виводиться панель інстру­ментів Диаграмма, в якій є кнопка Мастер диаграмм. При натискуванні цієї кнопки на екран виводиться вікно діалогу Мастер диаграмм — шаг 1 из 5. Для кожного кроку виводиться своє вікно діалогу, в якому можна задати параметри для побудови діаграми (вікна діалогу Мастер диаграмм ... показані на мал. 13.20).

Табл. 13.1

Елемент

Зміст елемента

Название

заголовок діаграми

Ось n

n-а вісь діаграми (Ось 1 або Ось Y — вісь значень, Ось 2 або Ось X — вісь категорій)

Чертеж

Область побудови власне діаграми

Диаграмма

Фон діаграми

Легенда

Опис рядів даних

Рn

n-ий ряд даних

РnТк

к-а точка n-ого ряду даних

Текст Рn

мітка даних для n-оі послідовності

Ось текста n

мітка осі

Сетка n

сітка для осі п

У вікні діалогу Мастер диаграмм — шаг 1 из 5 у полі Диапазон задається діапазон чарунок, значення в яких використовуються для побудови діаграм. Якщо перед викликом майстра було виділено діапазон чарунок, то в полі Диапазон будуть відображені координати цього діапазону. Користувач може змінити значення цього поля або безпосередньо редагуванням або виділенням іншого діапазону. Для виділення іншого діапазону слід клацнути мишею по ярлику листа і виділити діапазон на цьому листі. Можна виділити не суміжний діапазон. Координати виділеного діапазону записуються у поле Диапазон.

Після вказання діапазону слід натиснути кнопку Далее ..., І на екран виведеться вікно діалогу Мастер диаграмм — шаг 2 из 5. У цьому вікні слід вибрати одну з 15 типів діаграм (вибрана діаграма зображується інверсним кольором). У вікні діалогу Мастер диаграмм — шаг 3 из 5 вибирається вид діаграми даного типу.

У вікні діалогу Мастер диаграмм — шаг 4 из 5 виводиться зразок діаграми. На основі аналізу виділеного діапазону майстер сам визначає, як розміщені ряди даних. Якщо діапазон містить колонку текстових значень, то майстер сприймає, що ряди даних розміщені по рядках діапазону. Якщо діапазон містить рядок текстових значень, то майстер сприймає, що ряди даних розміщені по колонках діапазону. Якщо ж діапазон містить і колонку, і рядок текстових значень або зовсім не містить текстових значень, то майстер визначає ряд даних за кількістю чарунок у рядку і колонці виділеного діапазону (якщо рядок діапазону містить більше чарунок, ніж колонка, то ряди даних розмі­щуються по рядках, а якщо менше — то по колонках).

Так, для таблиці на мал. 13.19 при вказанні діапазону А6:С7 майстер визначить, що ряди даних розміщені по рядках, а при вказанні діапазону В5:С7, або А4:С7 майстер визначить, що ряди даних розміщуються по колон­ках. Користувач може змінити рішення майстра вибором перемикача в полі Ряди данньїх находятся. Поле Считать метками легендьі визначає рядок або колонку, які є мітками легенди (назвами рядів даних).

Вікно діалогу Мастер диаграмм — шаг 5 из 5 дозволяє включати в • діаграму легенду, встановити назву діаграми, назви осей X і У. Після натискан-jj# кнопки Готово цього вікна діаграма переноситься на лист.

На кожному кроці роботи майстра можна повернутися на крок назад /кнопка Назад) або припинити побудову діаграми (кнопка Отмена).

На мал. 13.21 приведена діаграма, побудована для даних таблиці мал. 13.19- Параметри діаграми приведені у вікнах діалогу Мастер диаграмм — ... {мал. 13.20.). Праворуч від власне діаграми розташована легенда.

Редагування діаграм. Excel має засоби для редагування елементів побудо­ваних діаграм. Для редагування діаграм цей елемент необхідно виділити. Для виділення елемента діаграми слід активізувати діаграму, клацнувши мишею по полю діаграми, а потім клацнути по елементу. Переміщуватись між елемен­тами діаграми можна також за допомогою клавіш [ft] і [-О]. Коли виділено ряд даних, за допомогою клавіш [<=>] ] і [О] можна вибрати окремі точки ряду.

Ім'я виділеного об'єкта з'являється в полі імені (ліва частина рядка формул). Виділені елементи можна редагувати (переміщувати, міняти розміри, вилучати, форматувати). Список операцій редагування індивідуальний для кожного елемента діаграми. Для редагування виділеного елемента діаграми зручно користуватись контекстним меню, яке викликається натискуванням правої кнопки миші. Це меню містить ті операції, які доступні для виділеного елемента.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Архітектура обчислювальної системи Класифікація комп ютерів

  Реферат >> Информатика
  ... терміналів, дисковими запам'ятовуючими пристроями, що нарощуються до сотень гігабайт ... його роботу з іншими програмами та пристроями комп'ютера. Можуть вносити зміни в окрем ... і комп'ютери умовно можна поділити на професійні та побутові, але в зв'язку ...
 2. Апаратні засоби та сервісні програми персональних компютерів

  Лекция >> Информатика, программирование
  ... йснюється обмін даними між окремими пристроями компютера. Наприклад, порядок обміну даними ... мережева карта для приєднання лінії звязку комп’ютерної мережі. Слід відмі ... призначені для приєднання лінії звязку для роботи в комп’ютерній мережі; мультимедійн ...
 3. Комп ютерні мережі

  Реферат >> Государство и право
  ... пристроями. Для об’єднання компютерів в локальну мережу потрібно: вставити в кожен компютер мережовий ... компютерів користувача. Зв’язок між компютерами різних континентів здійснюється з використанням супутникових каналів звязку ...
 4. Звіт по практиці з використанням комп ютерної техніки та інформаційних технологій

  Отчет по практике >> Информатика
  ... – призначені для управління пристроями компютера та обчислювальними процесами. Інструментальні ... ів звязку. Важливу роль відіграє локальна мережа, що об’єднує компютери пі ... . Для того, щоб встановився зв'язок між компютерами існує протокол ТСР/ІР – ...
 5. Архітектура та програмне забезпечення комп ютера

  Реферат >> Педагогика
  ... відображають звязки керування та підзвітності пристроїв. 2.2. Архітектура компютера. Сучасні компютери побудован ... блок живлення компютера і є вбудованими в його системний блок. Зв’язок між компютером і такими пристроями реалізу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014071464538574