Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Конспект
Економіка (економічна теорія). Теоретичний матеріал аудиторних занять (частина ІІ) для студентів денної форми навчання Запорізького гідроенергетичного...полностью>>
Экономическая теория->Конспект
з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільств, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової ...полностью>>
Экономическая теория->Другое
Т.М. Берлова Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу «Экономика и организация производства» для студентов специальности 260501 «Те...полностью>>
Экономическая теория->Шпаргалка
Процес агропромислової інтеграції — це встановлення сталих прямих зв'язків селянських господарств із підприємствами й організаціями суміжних галузей (...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю узагальнити і проаналізувати всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формування економічної думки, дати науково обґрунтовану класифікацію та її інтерпретацію. На відміну від теоретичних наук, які оперують переважно абстрактними поняттями, дисципліна «Історія економіки та економічної думки» звертається, перш за все, до історичних фактів, вивчаючи, узагальнюючи і аналізуючи конкретні події, процеси, відносини, формування економічної думки в різних країнах в певні хронологічні періоди. Історія економіки та економічної думки – це не історія народного господарства і не історія тієї або іншої галузі економіки, а частина історії розвитку людства, народів різних країн в економічному аспекті, це економічні концепції головних шкіл і напрямків економічної думки. Тому головним об'єктом вивчення в цьому випадку стають не технологічні або виробничі процеси і відносини, а історико-економічні долі країн і їх народів, основні досягнення видатних учених-економістів. Головним суб'єктом, дійовою особою історії економіки та економічної думки є люди з їх неприборкним бажанням до пізнання нового, відкриття незвіданого, створення матеріальних умов, економічних способів організації відтворення матеріальних благ. Таким чином, предметом дослідження курсу «Історія економіки та економічної думки» є розвиток господарств світової цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.

1.1. Об'єкт історії економіки та економічної думки

Основними об'єктами вивчення дисципліни є:

1) економіка як цілісний господарський комплекс різних країн світу в його хронологічно послідовній еволюції, а також – такі основні його компоненти як провідні галузі економіки (торгівля, промисловість, сільське господарство, банківський та фінансовий сектори);

2) стан світової економіки в його хронологічному розвитку від найбільш ранніх, простих стадій до сучасних;

3) базові характеристики основних способів виробництва, по-перше, базові принципи з'єднання предметів, знарядь і засобів праці з робочою силою, по-друге, базові принципи виробництва, розподілу і споживання, матеріальних благ в суспільстві в різних країнах світу у різні історичні періоди;

4) історична еволюція розвитку науки, техніки, виробничих технологій, винаходів і відкриттів в контексті їх впливу на процес виробництва, організацію форм праці і споживання матеріальних благ;

5) різні історичні типи народного господарства та їх еволюція;

6) закономірності і механізми взаємного впливу власне економічних чинників з одного боку, і чинників неекономічного характеру (правових, політичних, військових, релігійних, ментальних, ідеологічних, кліматичних, соціальних та ін.) з іншого боку;

7) історія зародження, становлення і розвитку основних найбільш важливих економічних інститутів (гроші, податки, ціни, банки тощо) і процесів (урбанізація, індустріалізація, інформатизація тощо);

8) інститут власності, його різновиди і історична еволюція;

9) основні концепції економічних шкіл та напрямків економічної думки;

10) історичний досвід різних народів по накопиченню, збереженню і примноженню національного багатства своїх країн як основи їх матеріального добробуту, матеріальної першооснови для реалізації інтелектуальних, духовних, творчих потреб кожного індивіда, для розвитку і зміцнення цивільного суспільства і правової держави.

1.2. Джерела історії економіки та економічної думки

Як і всяка фундаментальна наука, дисципліна «Історія економіки та економічної думки» розвивається на фундаменті суми первинних об'єктивних даних і відомостей, які представляють дослідникові початковий матеріал для аналізу, висновків, узагальнень.

Цю стартову інформацію можна отримати з першоджерел. В історії економіки та економічної думки джерела діляться на дві основні групи. До першої групи відносяться матеріальні джерела:

- дані археологічних розкопок, які представляють дослідникові матеріальні свідоцтва повсякденного життя, господарської діяльності, культури і побуту стародавніх народів, що жили десятки або навіть сотні тисяч років тому;

- пам'ятники, архітектура (стародавні міста, храми, церкви, собори, монастирі, фортеці і замки, палаци і окремі будинки), які дають можливість отримати цінні відомості про рівень розвитку техніки, наукових знань, технологій, матеріального добробуту народів тих або інших країн в різні історичні епохи;

- зразки знарядь праці, техніки, обробки ґрунту, металів; верстати, механізми, устаткування попередніх епох; засоби ведення бойових дій і захисту від нападу, вимірювальні прилади тощо;

- предмети побуту (меблі, взуття, одяг, посуд, прикраси, музичні інструменти, ювелірні вироби тощо);

- витвори мистецтва і предмети релігійних культів і обрядів (картини, ікони, скульптури, гравюри, фрески, мозаїки тощо);

- зразки стародавніх грошей.

Всі ці вищезазначені джерела дозволяють скласти комплексне уявлення про рівень розвитку матеріального виробництва народів тих або інших країн, їх господарської діяльності, досягнень науки, технологій, рівня матеріального добробуту різних шарів суспільства, культури, духовного життя людей в різні історичні періоди.

До другої групи джерел відносяться письмові джерела:

- архівні документи (стародавні рукописи, зведення законів, статути міст і цехових гільдій, статути, літописи, хроніки, акти навігації, церковні приходські книги тощо);

- письмові демографічні відомості і перш за все дані переписів населення;

- законодавчі і інші нормативні акти держави, що так або інакше відносяться до економічної діяльності, перш за все - закони про бюджети, податкові кодекси тощо;

- опубліковані рукописи видатних економістів;

- звіти суб'єктів господарський-економічної діяльності (банків, корпорацій, компаній тощо);

- статистичні збірки;

- мемуарна література відомих мандрівників, етнографів, мореплавців;

- художня література, в якій також можна зустріти цікаві факти і свідоцтва про рівень матеріального життя і господарської діяльності людей.

1.3. Методи історії економіки та економічної думки

Під методами історико-економічного дослідження мається на увазі сукупність способів і прийомів вивчення історичних та економічних джерел, конкретні наукові технології, які дозволяють досліджувати, узагальнювати, аналізувати ті або інші джерела і на основі цього робити відповідні висновки, вибудовувати наукові концепції, моделювати теорії.

У сучасній історії економіки та економічній думці виділяють три основні групи методів.

І. Методи загальнонаукового пізнання, до яких відносяться: описовий, логічний, класифікаційний.

ІІ. Методи спеціального історико-економічного дослідження:

а) хронологічний, який припускає вивчення явищ або подій в їх хронологічно послідовній еволюції, що дозволяє краще прослідкувати причинно-наслідкові зв'язки;

б) синхронний, який заснований на паралельному вивченні схожих процесів або явищ в різних країнах в різні історичні періоди;

в) метод історичної періодизації дозволяє виявити базові, ключові процеси в історії різних країн і, відштовхуючись від них, позначити історичні епохи з відповідними для них характерними економічними особливостями;

г) системно-структурний метод припускає вивчення того або іншого історико-економічного явища або процесу через вивчення основних структурних компонентів цього явища як щодо самостійних доданків єдиного цілого;

д) історико-типологічний метод заснований на виявленні загальних, схожих рис і характеристик в різних явищах економічному життю і встановленні на цій основі причинно-наслідкових зв'язків;

ІІІ. Третя група методів заснована на використанні в історії економіки та економічній думки досягненні ряду наук, які раніше, як правило, не застосовувалися для історичного або економічного дослідження (кібернетика, соціологія, психологія, біологія тощо). Такі методи можна умовно позначити як модерністські і віднести до їх числа наступні:

а) метод комп'ютерного історико-економічного моделювання;

б) метод математичної історико-економічної статистики;

в) соціологічний метод;

г) метод ментально-психологічного вивчення економічних явищ або процесів.

Використовуючи всю сукупність вище позначених методів економіст здатний відтворити адекватну картину історичної та економічної еволюції і зробити вірні висновки.

1.4. Типологічні чинники історії економіки та економічної думки

Під типологічними маються на увазі чинники об'єктивного і суб'єктивного характеру, які здатні впливати на хід економічного розвитку тієї або іншої країни, хоча по своїй суті ці чинники можуть і не бути економічними (у строгому сенсі) або можуть бути тільки частково економічними. До таких чинників відносяться:

а) політичні чинники: характер політичного режиму в країні; основні характеристики держави і модель відносин держави з суб'єктами господарсько-економічної діяльності; ступінь політичної стабільності суспільства і ступінь прогнозованості основних політичних процесів і подій;

б) чинник науково-технічного прогресу: наявність в країні розвиненої наукової і технологічної інфраструктури; ступінь впровадження у виробництво новітніх технологій;

в) природно-географічний і кліматичний чинники: географічне положення країни, наявність власного виходу до моря, ступінь близькості до міжнародних транспортних комунікацій; наявність запасів природних корисних (енергоносії, метали, мінерали) копалини, а також водних (річки, озера), лісових, рибних, хутрових та інших ресурсів; ступінь сприятливості кліматичних умов, якість ґрунту, ризики для заняття господарською діяльністю із-за несприятливих кліматичних явищ (землетрус, урагани, тайфуни, цунамі тощо); ступінь привабливості країни з погляду розвитку інфраструктури індустрії відпочинку, туризму, спорту, подорожей і розваг;

г) соціально-демографічний чинник: статевовіковий, національно-етнічний, релігійний склад населення країни, ступінь кваліфікації робочої сили; щільність народонаселення; співвідношення міського і сільського населення і ступінь урбанізації; темпи приросту населення, ступінь організації і рівень дисциплінованості ринку праці;

д) геополітичний чинник: характер відносин держави з країнами-сусідами; ступінь інтегрованості держави в міжнародні організації; наявність (або відсутність) стратегічних національних інтересів країни поза межами національної території;

е) правовий чинник: ступінь юридичної регламентації економічних процесів і відносин; рівень реального дотримання законів; рівень реальних правових гарантій для суб'єктів господарсько-економічної діяльності;

ж) ментально-психологічний чинник: цей чинник обумовлений специфікою зміни стійких стереотипів поведінки народів різних країн у повсякденному житті і в процесі праці, їх ціннісних орієнтацій на досягнення певної мети, уявлень про межі дозволеного, звичний рівень матеріального комфорту і добробуту, стереотипів споживання тощо.

Залежно від конкретного ступеня розвитку, формату і конфігурації вищезазначених чинників, у кожній конкретній країні в різні історичні періоди формується певна сукупність типологічних чинників, які неминуче впливають на хід економічних відносин, впливаючи на модель розвитку економіки країни.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Історія економіки та економічної думки Предмет курсу, метод та функції Економічне життя суспільства є надзвичайно ... ідження свого предмета, які й визначають зміст її методу. Методологічно історія економіки та економічної думки як особлива система ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА економічної думки План Предмет історії економіки та економічної думки Методи історії економіки та економічної думки 1. Предмет історії економіки та економічної думки. Предметом історії економіки та економічної думки ...
 3. Диспропорційний та затратний характер радянської економіки

  Контрольная работа >> Экономика
  ... -коледж РЕФЕРАТ З предмету: Історія економіки та економічної думки На тему: Диспропорційний та затратний характер Радянської економіки в 60 ... в науково-технічному процесі та екстенсивні методи господарювання. Дешево продаючи за кордоном ...
 4. Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  Реферат >> Экономика
  ... сторія економіки та економічної думки” На тему: Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічно ... позаекономічних та економічних форм і методів регулювання, ... та Японії. Економіка цих країн досягла високого ступеня насичення засобами і предметами ...
 5. Різні моделі змішаної економіки й національні особливості післявоєнного відновлення економіки в різних країнах (період 1945-1970 рр.)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... предметом у системі економічної освіти: вона закладає у свідомості основи економічного мислення та ... економічної історії. Для кожної системи характерні свої національні моделі змішаної економіки ... "технологічної думки в таких ... методів планової економіки ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017399787902832