Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Мета заняття. Ознайомити студентів із завданнями та структурою судової влади. Дати характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохо...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Мета заняття. Ознайомити студентів із поняттям держави, її ознаками, закономірностями виникнення, основними теоріями походження та функціями держави. ...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деят...полностью>>
Право, юриспруденция->Доклад
возникающие по поводу закрепления основ конституционного строя, формирования государственных органов, закрепления естественных и неотчуждаемых прав и ...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд справ про адміністративні правопорушення, порядок накладення адміністративних стягнень та виконання постанов здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій». Відповідно до яких Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку наділена повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринку цінних паперів, наділена правом притягнення порушників до адміністратиної відповідальності.

Адміністративне стягнення на громадянина чи посадову особу може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

У разі виявлення правопорушення з боку громадянина чи посадової особи уповноваженою особою Комісії складається протокол про адміністративне правопорушення.

Протоколи у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії та члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії, яким надані відповідні повноваження;

начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії яким надані відповідні повноваження.

Протокол складається в одному примірнику. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам статті 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Протягом 3 робочих днів Протокол разом з поясненням особи та документами, що стосуються справи, направляються уповноваженій особі для розгляду справи про правопорушення.

Уповноважена особа вирішує питання, передбачені у ст.278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

та визначає дату розгляду справи про правопорушення та виносить постанову про це, яка надсилається порушнику та зацікавленим особам не менш ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Справа про правопорушення розглядається протягом 15 днів з дати одержання уповноваженою особою, правомочною розглядати справу, протоколу та інших матеріалів справи.. За умови присутності порушника та за його письмовим клопотанням може розглянути справу про правопорушення відразу після складання протоколу.

Справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб розглядаються на підставі протоколів про адміністративне правопорушення.

Справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

Справа про правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягується до відповідальності.

У разі відсутності, особи, яка притягується до відповідальності, справу про правопорушення може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

щире розкаяння винного;

учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Уповноважена особа, яка вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшувальними й інші обставини.

Обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються:

продовження протиправної поведінки;

повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке посадову особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

а) про накладення адміністративного стягнення;

б) про закриття справи про адміністративне правопорушення.

Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови.

Постанова має містити такі реквізити: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову, відомості про особу, щодо якої розглядається справа, викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте по справі рішення.

Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, скріплюється гербовою печаткою. оголошується після закінчення розгляду справи та вручається під розписку або протягом трьох робочих днів надсилається поштою особі, щодо якої її винесено.

Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення на РЦП.

Юридичні особи. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня отримання ним постанови.

Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх поточних рахунків на спеціально відкриті бюджетні рахунки.

Повідомлення про сплату штрафу протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного територіального органу Комісії).

У разі несплати штрафу правопорушником у встановлений термін,, штраф стягується у судовому порядку.

Фізичні особи сплачують штрафи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно ст. 307 КУпАП Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Розпорядження про усунення порушень чинного законодавства щодо цінних паперів

Відповідно до п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Згідно Розділ XIV Правил Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери (далі - розпорядження) виноситься уповноваженими особами Голова Комісії, члени Комісії, начальники територіальних органів, а також працівники Комісії та її територіальних органів:

 • за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто;

 • незалежно від порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Розпорядження про усунення порушень надається особі, щодо якої його винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику розпорядження, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати його винесення.

Розпорядження про усунення порушень повинно містити: номер, дату, місце винесення; посаду, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла розпорядження; відомості про особу, щодо якої виноситься розпорядження; викладення обставин справи; посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено; посилання на законодавчий акт, що передбачає можливість винесення такого розпорядження; термін усунення порушень законодавства про цінні папери; термін повідомлення уповноваженої особи про усунення порушень.

Розпорядження про усунення порушень підписується уповноваженою особою, яка його винесла, та скріплюється гербовою печаткою.

До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється особі, у відношенні якої його винесено.

До моменту спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень таке розпорядження може бути переглянуто уповноваженою особою, якою його винесено, за клопотанням порушника або ж з власної ініціативи. За результатами перегляду розпорядження про усунення порушень уповноважена особа приймає рішення про:

 • скасування розпорядження

 • залишення його без змін.

Рішення про скасування розпорядження про усунення порушень оформляється розпорядженням про скасування розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, яке протягом трьох робочих днів надсилається особі, щодо якої його винесено.

Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством (Кодекс адміністративного судочинства України»). Разом з тим наголошуємо, по КАСУ -«подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються (ч. 3 ст. 117).

Оскарження постанов у

справах про правопорушення

на ринку цінних паперів

щодо юридичних осіб,

громадян чи посадових осіб.

Постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови шляхом подання скарги.

Скарга на постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів повинна містити: вихідний номер скарги та дату відправлення; прізвище, ім'я, по батькові та займану посаду уповноваженої особи, на постанову якої подається скарга; дату та номер оскаржуваної постанови; найменування особи, що подає скаргу; підстави, з яких оскаржується постанова, з посиланням на нормативно-правовий акт і матеріали справи; перелік документів, що додаються до скарги; підпис керівника та печатку юридичної особи.

Скарга, яка не відповідає зазначеним вимогам не приймається, про що скаржник повідомляється листом за підписом уповноваженої особи, якою винесено постанову.

Рзгляд сарги здійснюється у тримісячний строк від дати її надходження:

 • на постанову, винесену керівником територіального органу Комісії, працівником центрального апарату Комісії та територіального органу Комісії - членом Комісії, Головою Комісії, Комісією;

 • на постанову, винесену членом Комісії, Головою Комісії або винесену колегіального трьома членами Комісії - Комісією.

При розгляді скарги приймається одне з таких рішень:

 • залишити постанову без змін, а скаргу - без задоволення;

 • скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;

 • скасувати постанову і закрити справу;

 • змінити постанову повністю або частково, але таким чином, щоб санкція не була посилена.

Ршення по скарзі протягом десяти робочих днів надсилається особі, щодо якої рішення прийнято, та уповноваженій особі, якою винесено оскаржувану постанову.

Постанова за справою про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Подання у встановлений строк скарги не зупиняє виконання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

Окарження постанов про накладення адміністративного стягнення щодо посадової особи чи громадянина здійснюється у десятиденний строк від дати її надходження відповідно до глави 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення також може бути опротестовано прокурором.

Подання у встановлений строк скарги (принесення прокурором протесту) зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Перегляд постанови про накладення санкції.

Постанова за справою може бути переглянута уповноваженою особою, якою вона винесена, за заявою особи, до якої застосовано санкцію, за ініціативою уповноваженої особи, якою винесено постанову, за поданням структурного підрозділу центрального апарату Комісії (структурного підрозділу територіального органу Комісії) у зв'язку з нововиявленими обставинами. Нововиявлені обставини - це істотні обставини, що не були і не могли бути відомі уповноваженій особі на час розгляду справи про правопорушення.

Заява про перегляд справи за нововиявленими обставинами подається не пізніше двох місяців від дати встановлення обставин, що стали підставою для перегляду постанови.

Структурний підрозділ центрального апарату Комісії (структурний підрозділ територіального органу Комісії) надає подання про перегляд постанови за нововиявленими обставинами не пізніше ніж через 30 днів після встановлення нововиявлених обставин, але не пізніше ніж через рік після винесення постанови.

За наслідками перевірки виноситься постанова про перегляд справи за нововиявленими обставинами або про відхилення перегляду за нововиявленими обставинами. Перегляд здійснюється в порядку, установленому розділом VI Правил.

Перегляд постанови за нововиявленими обставинами не здійснюється, якщо є офіційні дані про те, що у провадженні суду є справа або є рішення суду за даним фактом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  ... наданню банківських послуг, діяльності на ринку цінних паперів та страхової діяльності. Умовно цей ... -правової бази на основі якої повинна встановлюватись відповідальність за правопорушення на ринку, а також неузгодженість вже прийнятих ...
 2. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ію ресурсів, але й гарантують відповідальність місцевої адміністрації за цільове використання коштів. Окр ... і. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 ...
 3. Поняття і зміст господарського права ТзОВ відповідальність за порушення антимонопольного закон

  Реферат >> Государство и право
  ... ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних папер ... сприяло недопущенню правопорушень суб'єктами ... дповідальність як санкція за порушення антимонопольного законодавства (у тому числі за зло­вживання монопольним становищем на ринку ...
 4. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на ... особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомост ...
 5. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів наступна: за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відпов ... власності. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів ДКЦПФР зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 рік ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018551349639893