Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Цель лекции: ознакомить студентов с понятием, сущностью и функциями экологической ответственности, видами экологической ответственности и особенностям...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
У всьому світі дедалі більшого значення набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на інтелектуальні продукти у внутрішньому і зовнішн...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати у...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
2. Классовая теория, связывает происхождение государства с возникновением производительной экономики, получения избыточного продукта. Согласно её форм...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила визначають порядок та строки розгляду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та її територіальними органами справ про порушення громадянами, посадовими особами та юридичними особами вимог законодавства на ринку цінних паперів.

Метою Правил є забезпечення дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства на ринку цінних паперів, захисту прав учасників ринку цінних паперів, створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів, контролю за прозорістю ринку цінних паперів

Завданням провадження у справах про правопорушення є своєчасне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з чинним законодавством, забезпечення виконання винесеного рішення, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень і запобігання правопорушенням.

Розгляд справ про правопорушення здійснюється виключно уповноваженими особами Комісії та її територіальних органів у межах наданих повноважень відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення, на підвідомчій території яких було виявлено порушення або перебуває особа, щодо якої порушено справу про правопорушення.

Справи про правопорушення у відношенні юридичних осіб у межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

 • Головою Комісії;

 • членами Комісії;

 • начальниками територіальних органів Комісії;

 • працівниками центрального апарату Комісії за письмовим дорученням Голови або членів Комісії;

 • працівниками територіальних органів Комісії за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.

Справи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень розглядаються уповноваженими особами:

 • Головою Комісії;

 • членами Комісії;

 • начальниками територіальних органів Комісії.

У разі виявлення порушень законодавства, розгляд яких не належить до компетенції Комісії, уповноважена особа надсилає відповідні матеріали до державних органів, до компетенції яких належить вирішення даної справи.

Провадження у справах

відносно юридичних осіб.

Юридична особа може бути притягнена до відповідальності за вчинення правопорушення не пізніше трьох років з дня вчинення правопорушення, а при триваючому

правопорушенні - не пізніше двох місяців з дня його виявлення.

Справа може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність ознак правопорушення. Доказами в справі про правопорушення є будь-які фактичні дані, отримані в законному порядку, що свідчать про наявність чи відсутність правопорушення, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

 • за відсутності факту вчинення правопорушення;

 • за відсутності складу правопорушення;

 • якщо справа не підлягає розгляду Комісією;

 • у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених у пункті 10 розділу I Правил (3 роки);

 • наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

 • у разі скасування державної реєстрації або визнання банкрутом юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

 • у разі скасування законодавчого акта, який встановлює відповідальність за правопорушення;

 • за наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

Порушення справи про правопорушення щодо юридичних осіб.

Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Постанові зазначаються: дата та місце винесення; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку), посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

Наступним, уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів. Акт складається та підписується не пізніше 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Акти мають право складати: Голова Комісії, члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.

Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, є складовою частиною акта про правопорушення на ринку цінних паперів і приєднуються до нього у вигляді додатка.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.

У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів акт складається в той самий день, на який було викликано особу, про що робиться відповідний напис на акті про правопорушення на ринку цінних паперів.

Один примірник акта про правопорушення на ринку цінних паперів після підписання надається керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів один примірник акта не пізніше наступного робочого дня надсилається юридичній особі.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів після його складання протягом трьох робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляються уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.

За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів.

Уповноважена особа при підготовці справи про правопорушення до розгляду вирішує такі питання:

- чи належить до її компетенції розгляд даної справи;

- чи витребувані необхідні додаткові матеріали;

- чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил;

- чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у розгляді справ.

та визначає дату розгляду справи про правопорушення, виносить постанову про це, яку надсилає юридичній особі, щодо якої порушено справу, не менше ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду справи.

Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи.

про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта

Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника та/або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності.

Повноваження представника юридичної особи, що притягується до відповідальності, засвідчуються довіреністю, оригінал або копія якої залучається до матеріалів справи.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи справа про правопорушення розглядається за умови своєчасного повідомлення юридичної особи про місце і час розгляду справи.

Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, висловлюватися рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою оскаржити рішення

Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою, якеоформлюється у вигляді постанови.

Постанова складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку).

Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи, або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

За справою про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;

2) про закриття справи.

Постанова за справою про правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, скріплюється гербовою печаткою, та оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено, або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

Провадження у справах про

адміністративні правопорушення

Притягнення фізичних осіб до відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів, за відсутності ознак злочину, розглядається як адміністративна відповідальність.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  ... наданню банківських послуг, діяльності на ринку цінних паперів та страхової діяльності. Умовно цей ... -правової бази на основі якої повинна встановлюватись відповідальність за правопорушення на ринку, а також неузгодженість вже прийнятих ...
 2. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ію ресурсів, але й гарантують відповідальність місцевої адміністрації за цільове використання коштів. Окр ... і. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 ...
 3. Поняття і зміст господарського права ТзОВ відповідальність за порушення антимонопольного закон

  Реферат >> Государство и право
  ... ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних папер ... сприяло недопущенню правопорушень суб'єктами ... дповідальність як санкція за порушення антимонопольного законодавства (у тому числі за зло­вживання монопольним становищем на ринку ...
 4. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на ... особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомост ...
 5. Фінансовий ринок (фондовий) України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... дповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів наступна: за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відпов ... власності. Так за 1997 рік на ринку цінних паперів ДКЦПФР зареєструвала 2200 правопорушень, а за 1998 рік ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012450218200684