Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в аудите. Существенность, или иногда говорят “материальность” (буквальный перевод...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Переход России к рыночной экономики требует от предприятий и организаций повышения эффективности производства, повышения конкурентноспособности продук...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерские ошибки, допущенные при составлении документов и оформлении учетных регистров, могут быть результатом небрежности, усталости, сбоя в рабо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зарахування до складу основних засобів об’єктів оформлюється запасами в інвентарю картку обліку основних засобів, дані якої використовуються для заповнення журналів-ордерів тощо і реєструється в інвентаризаційних описах, де записи здійснюються за видами основних засобів.

Інвентарну картку складають на кожний окремий інвентарний об’єкт. Складання загальної картки, якою оформляється кілька об’єктів здійснюється лише стосовно господарського інвентарю, інструментів верстатів тощо, якщо вони однотипні, мають однакову вартість й прийняті одночасно.

На основні засоби, прийняті в оренду нових інвентарних карток не відкривають. За реєстр аналітичного обліку використовують копію інвентарної картки даного об’єкта чи витягу з неї. Ці картки (витяги) зберігаються у картотеці бухгалтерії окремо.

В наказі про облікову політику підприємства на ТОВ „Лан” затверджено, що амортизація основних засобів нараховується методом зменшувального залишку із застосуванням норм встановлених для нарахування амортизації у податковому обліку, тобто за ставками передбаченими Законом України „Про оподаткування прибутку підприємства”.

Такий метод нарахування амортизації не відповідає сутності методу зменшення залишкової вартості. Відмінність полягає в тому, що під час нарахування амортизації методом зменшення залишкової вартості, річна норма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років кожного використання об’єкта на його первісну вартість.

Фактично на ТОВ „Лан” для обліку амортизації використовують податковий метод.

При цьому основні засоби розподілено на чотири групи: перша – будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні пристрої, в тім числі житлові будинки та їх частини; друга – автомобільний транспорт, включаючи вузли та гуму, меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, офісне обладнання; третя – інші об’єкти виробничого призначення, не включені до першої й другої груп; четверта – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування інформації або друку, телефони, мікрофони і рації.

Амортизація нараховується шляхом множення балансової вартості групи основних фондів (окремого об’єкта основних фондів групи 1) на норму амортизації.

Така балансова вартість на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

Б(а) (а-1) + П(а-1) – В(а-1) - А(а-1) (11)

де Б(а) – балансова вартість групи (окремого об’єкта основних засобів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) – балансова вартість групи (окремого об’єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту та інших поліпшень основних засобів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об’єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Норми амортизації встановлюється у відсотках до балансової вартості кожної групи основних фондів на початок звітного періоді в такому розмірі (в розрахунку на податковий квартал):

Група 1 – 2 відсотки;

Група 2 – 10 відсотки;

Група 3 – 6 відсотки;

Група 4 – 15 відсотки.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення групи 1, ведеться по кожній будівлі, споруді та загалом по групі 1, ведеться по кожній будівлі, споруді та загалом по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об’єктів такої групи.

Облік балансової вартості основних фондів, які підлягають під визначення групи 2, 3, 4 ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів.

Останніми роками найпоширенішою операцією під час обліку основних засобівбуло списання об’єктів основних засобів.

Акти на списання основних засобів, якими оформляється дана операція, вміщують в собі дані про первісну вартість об’єкта суму накопиченого зносу за час експлуатації, вартості одержаних матеріальних цінностей в результаті ліквідації об’єкта суму накопиченого зносу за час експлуатації, вартості одержаних матеріальних цінностей в результаті ліквідації об’єкта.

На ТОВ „Лан” основним зведеним документом на обліку основних засобів є інвентарний список основних засобів, який не відповідає затвердженій формі 03-9, а містить в собі інформацію про первісну вартість основних засобів їх залишкову вартість, суму амортизації розвитку по кварталах.

Оскільки під час обліку основних засобів не відбувається багато операцій то ведення обліку таким чином є зручним. На ТОВ „Лан” не складають журнал-ордер №13.

Також по обліку основних засобів ведеться відомість на рахування амортизації за рік по кварталах.

Ці реєстри на підприємстві створені в комп’ютерному варіанті, а саме в програмі Excel.

В додатку 6 подано розрахункову форму інвентарного стану основних засобів та нарахування амортизації за 2003 рік.

Облік основних засобів як і взагалі весь облік на ТОВ „Лан” здійснюється без використання спеціальних комп’ютерних програм для обліку.

Під час обліку основних засобів використовується кореспонденція рахунків наведена в таблиці 13

Таблиця 13

Кореспонденція рахунків по обліку основних засобів.

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

А

1

2

3

1. Відображення суми за договором постачання

152

63

105340,00

2. Відображення суми ПДВ

641

63

21068,00

3. Відображення суми за консультаційні, інформативні, посередницькі та інші витрати

152

685

4. Відображення суми ПДВ по операції 3

641

685

5. Зарахування об’єктів до складу основних засобів

105

152

105340,00

6. Зараховано до складу основних засобів робочу і продуктивну худобу

107

155

860,00

7.Введення в експлуатацію багаторічних насаджень

108

15

18000,00

Будівництво об’єктів основних засобів. Підрядним способом

8. Відображення затрат на проектні будівельно-матеріальні роботи за рахунками підрядників, проектних організацій

15

63

1009,28

9. Відображення затрат на проектні будівельно-матеріальні роботи за рахунками підрядників, проектних організацій

152

631

1009,28

10. Відображення суми ПДВ у рахунках підприємств і проектних організацій

641

631

201,85

11. Одержання цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел

31

48

12. Використання коштів цільового фінансування для розрахунків з підрядниками

63

48

31

69

1009,28

13. Зарахування збудованого об’єкта до складу основних засобів

10

15

. Господарським способом

14. Відображення збудованого об’єкта до складу основних засобів

15

23

65

66

205

15000,00

15. Зарахування збудованого об’єкта до складу основних засобів

10

15

15000,00

Безоплатне одержання основних засобів

16. Відображення вартості безоплатно одержаних основних засобів

10

424

5000,00

17. Визначення доходу одночасно з нарахуванням амортизації

424

745

5000,00

Витрати на поліпшення та утримання основних засобів

18. Відображення затрат з реконструкції, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання об’єктів основних засобів

15

63

2500,00

19. Зарахування затрат після завершення реконструкції на збільшення первісної вартості об’єкта

10

15

2500,00

20. Витрати на обслуговування та ремонт основних засобів:

 • виробничого призначення

 • що забезпечують збут продукції

 • адміністративного призначення

 • що використовується для виконання досліджень та розробок

 • житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного призначення

відображення суми ПДВ

23

91

93

92

941

949

641

63

255,00

420,00

630,00

360,00

Облік зносу основних засобів

21. Нарахована амортизація на об’єкти основних засобів:

 • виробничого призначення

 • загально-виробничого призначення

 • адміністративного призначення

 • що забезпечують збут продукції

житлово-комунального та соціально-культурного призначення

23

91

92

93

949

131

1148,93

235,49

80,89

Облік вибуття основних засобів. Реалізація основних засобів

22. Дохід від реалізації основних засобів

31, 37

742

15000,00

23. Знос реалізованих основних засобів

131

10

1540,25

24. Залишкова вартість реалізованих основних засобів

972

10

12480,00

25. Витрати пов’язанні з реалізацією основних засобів

972

30,31

26.Відображення суми ПДВ

742

641

2500,00

Ліквідація основних засобів

27. Знос ліквідованих основних засобів

131

10

2113,84

28. Залишкова вартість ліквідованих основних засобів

976

10

29. Витрати пов’язані з ліквідацією основних засобів

976

65,66

30. Доходи від ліквідації основних засобів

20

746

184,00

31. Відображення суми ПДВ

746

641

36,80Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019688606262207