Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в аудите. Существенность, или иногда говорят “материальность” (буквальный перевод...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Переход России к рыночной экономики требует от предприятий и организаций повышения эффективности производства, повышения конкурентноспособности продук...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерские ошибки, допущенные при составлении документов и оформлении учетных регистров, могут быть результатом небрежности, усталости, сбоя в рабо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Отже, в 2001 році відбулося підвищення загального показника ліквідності, що характеризує покращення фінансового стану ТОВ “Лан” у порівнянні з попереднім періодом.За 2002 р. даний показник дещо знизився. Найвищий рівень показник мав на кінець 2003 р., що характеризує тенденцію покращення стану справ на підприємстві.

Далі розглянемо показники ліквідності детальніше.

При цьому визначаємо такі показники:

 • величина чистих оборотних активів, що дорівнює різниці між сумою поточних активів та поточних зобов’язань;

 • коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття), який дорівнює відношенню суми поточних активів до суми поточних зобов’язань;

 • коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності, який дорівнює відношенню суми грошових коштів, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості до суми поточних зобов’язань;

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності, що дорівнює відношенню суми грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов’язань;

 • частка оборотних коштів в активах.

Розрахунки занесено в таб. 9

Таблиця 9

Показники ліквідності підприємства

Показник

На поча-ток 2001 р.

На поча-ток 2002 р.

На поча-ток 2003 р.

На кі-нець2003р.

Зміна за 2001 р.

Зміна за 2002 р.

Зміна за 2003 р.

1. Величина чистих оборотних активів (робочий функціонуючий капітал), тис. грн.

1027

1081

1040

1016

54

-41

-24

2. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)

2,53

3,05

2,65

2,74

0,52

-0,4

0,09

3.Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

0,66

0,67

0,93

0,89

0,01

0,26

-0,04

4. Коефіцієнт абсо-лютної ліквідності

0,01

0,01

0,01

0,03

-

-

0,02

5. Частка оборотних коштів в активах

0,16

0,57

0,56

0,55

0,41

-0,01

-0,01

З таблиці 9 бачимо, що в 2001 р.спостерігався ріст робочого капіталу, що характеризує покращення стану справ на підприємстві. Але в наступних роках бачимо зворотну тенденцію.

Рівень коефіцієнта покриття, тобто можливості підприємства погасити поточні зобов’язання за рахунок поточних активів, за 2001 р. Досяг максимального значення, а за 2002 р. Він різко знизився. В 2003 р. Ситуація щодо цього показника дещо покращилася. За усі ці роки коефіцієнт покриття досягав нормативного значення.

Аналіз коефіцієнта швидкої (проміжної) ліквідності виявив позитивні тенденції - ріст показника за 2001-2003 роки. Лише на кінець 2003 року бачимо незначний спад. Якщо розглянути детально звітність підприємства, то побачимо, що даний показник збільшувався лише за рахунок дебіторської заборгованості, що говорить про передчасність позитивних висновків.

Аналіз коефіцієнта абсолютної ліквідності, який показує здатність підприємства покрити свої борги за рахунок грошових коштів, ивявив, що даний показник за 2001-2002 роки не змінювався, а на кінець 2003 року зріс втричі. Це має позитивне значення в діяльності підприємства

Частка оборотних коштів в активах різко змінилася лише в 2001 році. Але, згідно з раніше проведеним аналізом, така зміна пов’язана зі зміною суми необоротних активів. Далі цей показник має незначну тенденцію до спаду.

Далі проаналізуємо фінансову стійкість підприємства, визначимо тип фінансової стійкості ТОВ “Лан” за три попередніх роки. Для цього необхідно визначити наявність власних оборотних засобів, що дорівнює сумі власного капіталу, забезпечень наступних витрат і

платежів та доходів майбутніх періодів зменшеної на вартість необоротних активів підприємства.

Далі визначаємо наявність власних і довгострокових позикових джерел коштів для формування запасів і витрат, що дорівнює сумі власних оборотних коштів та довгострокових кредитів і позикових коштів.

Далі визначаємо загальну величину основних джерел коштів для формування запасів і витрат, що дорівнює сумі власних оборотних коштів та довгострокових кредитів і позикових коштів.

Далі визначаємо загальну величину основних джерел коштів для формування запасів і витрат що дорівнює сумі власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів витрат та короткострокових кредитів і позикових коштів.

Для визначення типу фінансової стійкості використовується показник рекомендовані в економічній літературі:

(3)

де - надлишок (+) нестача (-) власних оборотних коштів

- надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат;

- надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат.

Надлишок (нестача) власних оборотних коштів визначається за формулою:

(4)

де - наявність власних оборотних коштів;

Z – сума запасів і витрат.

Надлишок (нестача) власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат визначається за формулою:

(5)

де ЕТ – наявність власних оборотних і довгострокових джерел коштів.

Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел для формування запасів і витрат визначається за формулою:

(6)

де ЕЕ – загальна сума джерел коштів для формування запасів і витрат.

Функція правомірного показника визначається таким чином:

;

Виділяють чотири типи фінансової стійкості.

 1. абсолютна стійкість фінансового стану спостерігається, якщо:

 0,

 0, S (1,1,1) (7)

 0.

2. Нормальна стійкість фінансового стану, якщо:

 0,

 0, S (0,1,1) (8)

 0.

3.Нестійкий фінансовий стан, якщо:

 0,

 0, S (0,0,1) (9)

 0.

 1. Кризовий фінансовий стан, якщо:

 0,

 0, S (0,0,0) (10)

 0.

Для характеристики фінансової стійкості ТОВ “ Лан” аналітичні дані сформовано в таб. 10

Таблиця 10

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показник

На поча-ток 2001 р.

На поча-ток 2002 р.

На поча-ток 2003 р.

На кі-нець2003р.

Зміна за 2001 р.

Зміна за 2002 р.

Зміна за 2003 р.

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Джерела влас-них коштів, тис. грн.

10202

2488

2330

2307

-7714

-158

-23

2. Необоротні активи, тис. грн.

9247

1307

1290

1291

-7940

-17

1

3. Наявність власних оборотних коштів, тис. грн.

955

1181

1040

1016

226

-141

-24

4. Довгострокові кредити і позикові кошти, тис. грн.

72

-

-

-

-72

-

-

5. Наявність влас-них і довго-строкових пози-кових джерел для формування запа-сів і витрат, тис. грн.

1027

1181

1040

1016

154

-41

-24

6. Короткострокові кредити і позикові кошти, тис. грн.

670

576

630

584

-94

54

-46

7. Загальна вели-чина джерел влас-их коштів для формування запа-сів і витрат, тис. грн.

1697

1757

1670

1600

60

-87

-70

8. Загальна вели-чина запасів і витрат, тис. грн.

1254

1369

1087

1078

115

-282

-9

9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів

-299

-188

-47

-62

111

141

-15

10. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних і довгострокових позикових коштів для формування запасів і витрат

-227

-188

-47

-62

39

141

-15

11.Надлишок (+), нестача (-) загаль-ної величини основних джерел коштів для

+443

+388

+583

+522

-55

195

-61

12. Тривимірний показник типу фінансової стійкості

0,0,1

0,0,1

0,0,1

0,0,1

*

*

*Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00189208984375