Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в аудите. Существенность, или иногда говорят “материальность” (буквальный перевод...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Переход России к рыночной экономики требует от предприятий и организаций повышения эффективности производства, повышения конкурентноспособности продук...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Бухгалтерские ошибки, допущенные при составлении документов и оформлении учетных регистров, могут быть результатом небрежности, усталости, сбоя в рабо...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2 Економiчно- правовий аналiз активiв

Пiд час вивчення теми розглянуто нормативнi акти, що описанi в наступнiй таблицi.

Таблиця 2

Нормативи документи з обліку активів підприємства

Документи

Зміст документу

Сфера використання

1

2

3

1.Конституція (основний закон) України прийнята ВР України 28.06.1996 р.

Проголошуються права, обов’язки органів управління, суб’єктів підприємницької діяльності та громадян в Україні

Забезпечення діяльності підприємства

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435 – IV

Визначено нові типи договорів ренти, договорів про надання послуг, договорів довірчого управління майном, тощо

Бухгалтерський облік. Операцій підприємства по реалізації продуктів (послуг)

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436 – IV

Систематизовано норми, що регулюють господарські відносини

Бухгалтерський облік та аналіз, податковий облік

4. „Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні” Закон України від 16.07.1999 р. №994 – XIV

Наводяться терміни, основні принципи обліку та звітності, державне регулювання обліку, вимоги до первинних документів фінансової звітності

Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності

5. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” від 03.12.1999 р. №1529/99

Виділено основні напрямки реформування в сільськогосподарській галузі. Зміни в обліку, уточнення вартості майна

Фінансово-господарська діяльність підприємства. Бухгалтерський облік

6. Указ Президента України „Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з урегулюванням обігу готівки” від 12.06.1995 р. №436/95

Регламентує адміністративну відповідальність за порушення норм щодо обігу готівки

Розрахункові операції підприємства

7. Інструкція „Про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей” Зат. Наказом Мінфіну №99 від 16.05.1996 р.

Встановлює порядок видачі довіреностей для отримання товарно-матеріальних цінностей їх повернення, реєстрації і зберігання

Організація обліку та контролю довіреностей

8. Про затвердження типових форм первинного обліку. Затв. Мінстату №352 від 29.12.1995 р.

Затверджені типові форми первинної документації з обліку товарних операцій, наведено вимоги до них

Первинний облік придбання матеріальних цінностей

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 201

Систематизовано рахунки бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств

Бухгалтерський облік та аналіз на підприємстві

10. Про кореспонденцію рахунків – Інструкція затв. Наказом Мінфіну від 26.03.2001 р. - № 143

Регламентує порядок проведення кореспонденції рахунків під час обліку господарських операцій

Бухгалтерський облік та звітність

11. Інструкція бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Затв. Наказом Мінфіна від

Регламентує порядок нарахування, відображення на бухгалтерських рахунках наказ та сплати податку на додану вартість

Бухгалтерський облік ПДВ

01.07.1997 р. №141

12. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” затв. Наказом Мінфіну від 31.03.1999 р. №87

Визначається мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

13. П(С)БО 2 „Баланс” затв. Наказом Мінфіну від 31.03.1999 р. За №87

Визначається зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Аналіз активів

14. П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” затв. Наказом Мінфіну від 31.03.1999 р. №87

Визначається зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Аналіз фінансового стану

15. П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”. Затв. Наказом Мінфіном від 31.03.1999 р. №87

Визначається зміст і форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Аналіз грошових потоків підприємства

16. П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”. Затв. Наказом Мінфіну від 31.03.1999 р. №87

Визначається зміст і форма про власний капітал, а також вимоги до розкриття його статей

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

17. П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” затв. Наказом Мінфіну від 28.05.1999 р. №137

Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

18. П(С)БО 7 „Основні засоби” затв. Наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92

Визначається методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

19. П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” затв. Наказом Мінфіну від 18.10.1999 р. №242

Визначається методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про

нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

20. П(С)БО 9 „Запаси” затв. Наказом Мінфіну від 20.10.1999 р. №246

Визначаються методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

21. П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість” затв. Наказом Мінфіну України від 08.10.1999 р. №237

Визначаються методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та резерв сумнівних боргів і розкриття її фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

22. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції” затв. Наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. №91

Визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільною діяльності та її розкриття в фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

23. П(С)БО 13 „Фінансові інструменти” затв. Наказом Мінфіну від 30.11.2001 р. №559

Визначаються методологічні засади в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

24. П(С)БО 14 „Оренда” затв. Наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181

Визначається методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про орендні операції

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

25. П(С)БО 22 „Вплив інфляції” затв. Наказом Мінфіну України від 28.02.2002р. №147

Визначається порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції про неї у примітках до фінансової звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

26. Методика оцінки майна. Затв. Постановою КМУ від 10.12.2003 р. №1891

Регулює оцінку об’єктів у матеріальній формі (крім земельних ділянок), об’єктів у матеріальній комплексів

укладення ці вільно-правових угод та переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку згідно законодавства

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

28. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Затв. Мінфіну від 30.09.2003 р. №361

Регламентує порядок проведення обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, незавершеного будівництва

Бухгалтерський облік та фінансова звітність

29. Положення про ведення касових операцій національній валюті України. Затв. Постановою Правління НБУ від 21.08.2001 р. №237/5428

Регламентує порядок зберігання грошових коштів в касі, висувається основні вимоги щодо проведення касових операцій на підприємстві

Бухгалтерський облік. Проведення касових операцій

30. Інструкція НБУ №4 „Про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України від 13.10.1997 р.

Регулюються операції банків щодо розрахунково-касового обслуговування підприємств – клієнтів банків

Розрахункові операції підприємства

31. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій. Затв. Наказам Мінстату України від 15.02.1996 р. №51

Затвердженні типові форми обліку касових операцій

Бухгалтерський облік. Касові операції на підприємстві

32. Інструкція „Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті”. Затв. Постановою правління НБУ від 18.12.1998 р. №527

Регламентується порядок відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті

Бухгалтерський облік. Розрахункові операції підприємства

33. Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затв. Постановою НБУ від 29.03.2001 р. №135

Регламентується види безготівкових розрахунків в Україні та порядок їх проведення

Бухгалтерський облік. Розрахункові операції підприємства

34. „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном” затв. Постановою КМУ від 23.04.1999 №

Затверджено граничні норми витрат на відрядження та умови їх віднесення до валових витрат підприємства

Бухгалтерський облік

35. „Інструкція про службові відрядження в межах України та закордоном” затв. Наказом Мінфіну України від 13.03.1998 р. №59

Регламентується порядок проведення операцій по відрядженню службових осіб

Бухгалтерський облікЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019669532775879