Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Для осуществления организацией любой основной деятельности (производственной, посреднической, коммерческой и т д ) необходимы денежные средства Денежн...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Аудиторская деятельность (аудит) представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению вневедомственных пр...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Однако предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание этих структур – задача значительно более важная Решению именно этой задачи по...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра обліку і аудиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

“Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку”

Дипломник: Британ Оксана Миколаївна

Керівник: к.е.н. Воронецька І.С.

Консультанти: ст. викладач Черняк Н.І.

ст. викладач Патлатюк Т.Г.

к.е.н. Шкатула Ю.М.

Станішевський Ю.М.

Вінниця - 2004

Вступ

Не так багато часу пройшло з початку реформування аграрного сектора економіки. Деякі новації поступово приживалися, а деякі залишалися неприйнятими. Адже закони на папері не завжди відповідають реаліям сьогодення. Інколи виникають певні невідповідності, що потребують уточнень та подальшого обговорення

В ці часи найважче приходиться сільськогосподарським товаровиробникам, більшість з яких знаходиться на межі виживання. Деяким підприємствам пощастило отримати у спадок непогану матеріало-технічну базу та, коли за справу візьметься дбайливий господар, що справді хоче і може працювати на землі. Нерідко виходить так, що новий власник земель, користуючись білими плямами в законах, забирає у підприємства все, залишаючи поля в бур’янах та без роботи людей. В такому випадку проблема може мати дві сторони - небажання ризикувати або ж відсутність державної підтримки.

Одну з провідних ролей під час управління сільськогосподарським виробництвом займають облік та аналіз на підприємстві, які дають можливість контролювати майно, виявляти стан справ на підприємстві та приймати обгрунтовані рішення.

На початку цього тисячоліття облікова система України зазнала кардинальних змін, що зумовлено переходом до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Змінилися підходи щодо оцінки всіх об’єктів бухгалтерського обліку, введено новий План рахунків.

Значні зміни торкнулися і методів оцінки та обліку підприємства.

Все це привело до необхідності зміни облікової політики на підприємстві, яка потягнула за собою переоцінку всього майна.

Облік активів підприємства - досить важлива ланка обліку, адже саме за їх допомогою відбувається сам процес виробництва. Постійно слід контролювати наявність певних груп активів та їх співвідношення. Облік активів дає можливість дізнатися про забезпеченість ними підприємства. Наявність та структурні співвідношення між окремими групами активів визначають ліквідність підприємства, що важливо під час оцінки фінансового стану.

Зміни обліку потягнули за собою зміни в аналізі діяльності підприємства. Спрощення фінансової та статистичної звітності дещо ускладнює проведення детального аналізу зовнішніми користувачами.

Для того щоб провести ретельний аналіз, на підприємстві слід складати внутрішньогосподарську звітність, а, на жаль, на небагатьох підприємствах це роблять.

Практично, на сучасному етапі дуже мало підприємств приділяють увагу економічному аналізу. Це можна пояснити чи то браком спеціалістів чи нерозумінням важливості аналізу. Адже саме економічний аналіз вивчає зміни в динаміці об’єктів обліку, пояснює причини цих змін, що всвою чергу дає можливість попередити погіршення ситуації.

Дана робота присвячена вивченню обліку та аналізу активів на конкретному підприємстві, пошук недоліків та шляхів їх усунення.

Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аналізу активів підприємства

1.1 Економічна сутність активів та їх використання на сучасному етапі

Відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку активи являють собою ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе, до надходження економічних вигод у майбутньому.

Активи підприємства, простіше кажучи, все його майно, включають в себе необоротні активи, оборотні активи та витрати майбутніх періодів.

До необоротних активів належать нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необхідні активи.

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований, тобто відокремлений від підприємства, та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях, наданні в оренду іншим особам.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік).

До складу інших необоротних матеріальних активів відносяться предмети, термін експлуатації яких не перевищує один рік або операційний цикл (якщо він довший за рік): тимчасові нетитульні споруди; предмети прокату, інвентарна тара, бібліотечні фонди тощо.

Довгострокові фінансові інвестиції являють собою вкладення підприємства у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик,статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном тощо.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних, яка не виникає в ході нормативного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

До оборотних активів належать запаси, товари, векселі одержані, поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти.

Під запасами розуміють активи які використовуються для подальшого продажу споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та подання послуг, а також управління підприємством.

До товарів належать матеріальна або нематеріальна власність, яка реалізується на ринку.

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

До поточних фінансових інвестицій включаються фінансові інвестиції, якщо встановлений строк їх погашення не перевищує одного року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше одного року.

Під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банку та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високолiквiднi фінансові інвестиції, які вiльно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Витрати майбутніх періодів – витрати підприємства, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Під час написання роботи розглянено значний перелік спеціальної літератури. В наступні таблиці подається перелік літературних джерел, їх коротка характеристика та мета використання під час обліку та аналізу активів підприємства.

Таблиця 1

Спеціальна література з обліку та аналізу активiв

Літературне джерело

Короткий зміст

Мета використання в організації обліку

1

2

3

1. Алексєєва А.

Нематеріальні активи: порядок переоцінки та її відображення в обліку підприємств // Все про бухгалтерський облік – 2000 - №39

Розглянуто порядок обліку нематеріальних активів, зокрема порядок їх переоцінки

Удосконалення обліку нематеріальних активів

2. Бахмут Т. О.

Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право – 2000 р.

Розглянуто методику проведення аналізу платоспроможності підприємства

Аналіз фінансового стану.

3. Білоусов А.

Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів підприємства (бухгалтерський облік) //Вісник податкової служби України - 2002 - №41

Розглянуто кореспонденцію рахунків, яку слід проводити під час списання об’єктів основних засобів в окремих випадках

Правильність відображення операцій щодо ліквідації основних засобів

4. Бланк І. С.

Концепція управління грошовими потоками підприємства // Банківська справа –2000

Описано засоби раціоналізації використання грошових коштів підприємства

Розробка висновків щодо вдосконалення управління грошовими коштами підприємства.

5. Бондар О.

Проблеми визначення основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку – Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №3-с.23

Розглянуто основні проблеми, які виникають під час обліку основних засобів,запропоновано шляхи їх усунення

Удосконалення обліку основних засобів

6.Борисова В. А.

Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва // Фінанси України – 2000 - №10

Запропоновано методику використання стану підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

7. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /За ред. С. Голова. - Дн., 2000

Розглянуто питання бухгалтерського обліку і звітності за Національними положеннями (стандартами)

Облік і відображення в звітності активів підприємства

8.Бухгалтерський облік на сільськогосподарсь-ких підприємствах.: Підручник 2-ге вид., перероб. І доп./М. Ф. Огійчук,В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін../ за ред. Проф М. Ф. Огійчука. - К.: Вища освіта,2003

На базі нових методичних концепцій викладено організацію обліку необоротних активів, грошовиїх коштів, цінних паперів, розрахунків з дебіторами, запасів

Облік всіх видів активів відповідно до сучасної методології

9.Бухгалтерський фінансовий облік.: Підручник./За ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця - 5-те вид. Доп. І перероб. - Житомир: ПП “Рута”,2003

Ретельно розглянено облік активів підприємства, їх економічну сутність, класифікацію за різними ознаками, умови визнання та оцінку, а також відображення у фінансовій звітності. Доповнено характеристикоювсіх чинних первинних документів. Регістрів обліку

Облік активів підприємства відповідно до П(С)БО, організація документообігу під час обліку активів

10.Ганцій Р.

Земляна бухгалтерія або облік землі або витрат на її поліпшення // Все про бухгалтерський облік – 2000-№16- с. 16-21

Запропоновано порядок ведення обліку земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель.

Облік земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель.

11. Гаценко О.

Трансформація залишків на рахунках бухгалтерського обліку МШП та їх зносу // Агрокомпас – 2001-№2-с.27-28

Проблеми, що виникають під час обліку МШП

Нововведення до порядку нарахування на МШП.

Удосконалення обліку МШП

12. Грачова Р. А.

Аналіз. Як на підставі річного звіту проаналізувати ситуацію на власній фірмі – Спеціальний додаток до журналу „Галицькі контракти” №4, 2000 р.

Описано методику проведення аналізу фінансового стану підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

13. Грицай О.

Техно-офіс: податковий і бухгалтерський облік електроприладів. Частина ІІ. Засоби електрозв’язку (телефон, мобільний телефон, пейджер, факс, модем) // Все про бухгалтерський облік – 2002-№10

Розглянуто специфіку обліку електроприладів, зокрема засобів комунікації як об’єктів основних засобів підприємства

Уточнення до обліку електроприладів

14. Грицай О.

Техноофіс: Податковий і бухгалтерський облік електроприладів. Частина ІІІ. Побутова техніка // Все про бухгалтерський облік – 2002-№22

Розглянуто специфіку обліку електроприладів, що використовуються в побуті, порядок списання витрат.

Уточнення до обліку електроприладів.

15. Грищенко О. В.

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: уч. Пособие – издательство ТРТУ, 2000

Розглянуто методику проведення аналізу активів підприємства тощо.

Проведення аналізу активів та фінансового стану підприємства.

16. ГубачоваО., Мельохіна О., Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей. Бухгал-

терський облік і аудит. - №9-10. - 2000

Особливості складання балансу відповідно до вимог П(С)БО 2 “Баланс”

Порядок обліку активів та відображення їх у звітності

17. Гуцаленко Л. В. “Особливості відображення в обліку амортизації орендованого майна.” Економіка АПК. № 10.- 2001. - с. 83-85

Розкриваються особливості нарахування в обліку орендованого майна у фізичних та юридичних осіб сільсь- когосподарсткими формуваннями

Відображення в обліку аграрних формувань різних форм власності

18. Дерев’янко С. І.

Бухгалтерський облік землі // Агрокомпас 2002-№3-с.29-30

Описано порядок обліку землі та проблеми, що виникають

Облік землі як об’єкта описаних засобів.

19. Должанський М. І., Должанський А. М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням П(С)БО: Навч. посібник. – Л.:Львівський банківський інститут НБУ,2003

Описано синтетичний та аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, грошових коштів та інших активів

Облік активів підприємства відповідно до їх класифікації

20. Економічний аналіз: навчальний посібник // За редакцією М. Г. Чумаченька – К.: КНЕУ – 2001

Запропоновано методику проведення аналізу активів підприємства та його фінансового стану

Проведення аналізу активів підприємства та його фінансового стану

21. Ефимова О. В.

Финансовый анализ

Учебное пособие. – М. Г.

«Финансы и статистика», 2000

Запропоновано методику проведення аналізу грошових потоків підприємства та його фінансового стану

Проведення фінансового аналізу підприємства

22. Завгородній В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К., 2001

Питання методології обліку активів підприємства в умовах автоматизованої обробки інформації, проведення аналізу товарних операцій, операцій з руху основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, дебіторської заборгованості та інших активів підприємства в умовах використання

Формування комплексу задач автоматизації обліку, аналізу та аудиту операцій з руху оборотних і необоротних активів підприємства

обчислювальної техніки

23. Заїка Р. П.

Оцінка дебіторської заборгованості як стан в управлінні фінансовими ресурсами підприємства: облік та аудит // Економіка АПК-2000-№11

Порядок оцінки дебіторської заборгованості її значення

Облік та аудит дебіторської заборгованості

Удосконалення обліку дебіторської заборгованості.

24. Зябченкова Г.

Земля як об’єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит – 2000 – №11-с.33-42

Викладено сутність землі як об’єкта бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік земельних ділянок

25. Ізмайлова Я. Д.

Фінансовий аналіз: навчальний посібник К.: МАУП, 2000

Запропоновано інформацію щодо аналізу фінансових інвестицій та грошового потоку підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

26. Кариченоко В.

Ремонт основних засобів: документальне оформлення та облік – Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №2-с.31

Розглянуто питання ремонту основних засобів, зокрема його первинного та естетичного обліку

Удосконалення обліку, ремонт основних засобів.

27. Ковалев А. И.

Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности – 2-е издание. М.: Финансы и статистика, 2001

Розглянуто питання щодо управління фінансовими ресурсами підприємства, проведення аналізу ліквідності та платоспроможності тощо.

Проведення аналізу фінансового стану та структури активів підприємства

28. Ковалев А. И.

Привалов В. П.

Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000

Детально опрацьовано питання аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

29. Кондратьєв О. В.

Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники // Фінанси України – 2000 -№11

Розглянуто Основні показники які визначаються під час аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства

30. Кононенко Г.

Замлянський В.

Про можливості методики нарахування амортизації // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №4 – с.24

Розглянуто методи нарахування амортизації та шляхи вдосконалення

Вдосконалення методів нарахування амортизації

31. Коробов М. Я.

Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000

Описано теорію та практику проведення аналізу на підприємстві

Аналіз активів та фінансового стану підприємства

32. Кочмарик Я. Д.

Хуткий Р. І.

Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України, 2000

Розглянуто питання аналізу фінансових інвестицій та грошового потоку підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

33. Кухарева Н.

Розпадання матеріальних цінностей на підприємстві

Бухгалтерський і податковий облік

Все про бухгалтерський облік – 2001 - №53

Розглянуто порядок інвентаризації запасів, виявлення нестач, що виникли з причини їх розкрадання, та порядок бухгалтерського та податкового обліку.

Удосконалення списання нестач матеріальних цінностей під час бухгалтерського та податкового обліку.

34. Лахтіонова Л. А.

Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Молографія. К.: КНЕУ, 2001

Розглянуто порядок проведення фінансового аналізу на підприємстві

Аналіз фінансової незалежності підприємства та його грошових потоків

35. Лишиченко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2003

Висвітлено облік необоротних активів, запасів, грошових коштів, фінансових інвестицій згігно з вимогами чинного законодавства, застосування нового плану рахунків, П(С)БО, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України

Облік активів підприємства відповідно до чинного законодавства

36. Лігоненко Л. О.

Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи) // Економіка фінанси. Право. – 2001 - №10

Запропоновано методику аналізу платоспроможності підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства та забезпеченості його ліквідними активами

37. Лобза І., Ковальов Д.

Нестачі палива на підприємстві: як, з кого і скільки стягувати // Все про бухгалтерський облік – 2002 - №37

Описано порядок віднесення витрат по нестачі палива на підприємстві

Покращення контролю за зберіганням палива на підприємстві

38. Мамонтова Н. А. Умови забезпечення фінансової спільності підприємств // Фінанси України – 2000 - №8

Описано заходи для припинення фінансового етапу підприємства моментному рівні.

Розробка пропозицій щодо покращення фінансового стану підприємства

39. Маслов С. І.

Управління дебіторською заборгованістю та її прогнозування // Фінанси України- 2000 - №2

Описано проблеми виникнення дебіторської заборгованості та методи її передбачення

Аналіз дебіторської заборгованості

40. Мороз В. І.

Удосконалення коефіцієнта заборгованості // Фінанси України 2000 - №5

Запропоновано шляхи скорочення суми заборгованості підприємства та його відношення до обсягу власного капіталу

Розробка пропозицій по покращенню фінансового стану підприємства

41. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп./М. Г. Михайлов, О. А. Мельник, В. М. Теслюк та ін. /за ред. М. Г. Михайлова. _ К.: Вища освіта, 2002

Проводиться аналіз нормативних документів, зокрема щодо обліку основних засобів, виробничих запасів, грошових коштів тощо

Облік активів підприємства відповізно до чинного законодавства

42. Огійчук М. Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. - К.: “Аграрна освіта”, 2001

Питання проведення обліку активів сільськогосподарських підприємств; розгляд специфіки обліку в сільському господарстві

Облік активів сільськогосподарських підприємств відповідно до галузевих норм та інструкцій

43. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник. /Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова; 2-ге вид.,доп. І перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001

Значна увага рпиділяється організації бухгалтерського обліку з урахуванням вимог Національних стандартів та нового плану рахунків. Зокрема розглянено оргнізацію обліку необоротних активів, організацію обліку запасів, організацію облікукоштів та інших активів

Організація обліку активів відповідно до П(С)БО

44. Павлюк І.

Кореспонденція рахунків як основа для організації та ведення раціонального бухгалтерського обліку основних засобів і бухгалтерський облік і аудит – 2003 - №9 с.18

Розглянуто основні операції, що викають під час обліку основних засобів та наведено кореспонденцію рахунків

Вдосконалення обліку основних засобів

45. Павлюк І.

Облік придбання, іншого надходження і будівництва основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит – 2003 - №11 с.31

Розглянуто кореспонденцію рахунків щодо придбання, будівництва та іншого надходження основних засобів

Вдосконалення обліку надходження основних засобів на підприємство.

46. Павлюк I. Бухгал-терський облік витрати на поліпшення та утримання основних засобів – Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №5 – с.12

Розглянуто порядок обліку витрат на поліпшення та експлуатацію основних засобів та порядок їх списання

Вдосконалення обліку витрат на поліпшення та експлуатацію основних засобі

47. Павлюк І. Організація та ведення раціонального обліку нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит – 2003 - №10 с. 18

Розглянуто порядок ведення обліку нематеріальних активів

Вдосконалення обліку нематеріальних активів

48. Пан Л. В.

Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України – 2000 - №6

Запропоновано шляхи вдосконалення організації використання обіговими коштами на підприємстві

Розробка шляхів вдосконалення управління обіговими коштами

49. Панінова О.

Облік операцій із земельними ділянками // Баланс–2002 - №1-с.31-34

Описано порядок обліку землі та проблеми, що виникають

Облік землі як об’єкта основниз засобів

50.Радионов Н. В.

Основы финансового анализу и математические методы М.: Финансы и статистика, 2000

Розглянуто теорію фінансового аналізу та основні методи його проведення на підприємстві

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

51. Раєвнєва О. В.

Методика проведення поглибленого аналізу Фінансово-господарського стану платоспроможних підприємств. Методичні матеріли Бібліотека журнали. Вісник податкової служби К.: - 2000р.

Запропоновано ретельний аналіз фінансово-господарського стану та описано причини, що могли привести до поганих результатів.

Проведення поглибленого аналізу фінікового стану підприємства

52. С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001

Викладено інформацію про облік основних засобів, нематеріальних активів, оренди, запасів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Облік активів підприємства згідно з міжнародними стандартами

53. Савук В. П.

Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы). – Москва. 2002

Описано методику проведення фінансового аналізу, що використовується в зарубіжних країнах

Ознайомлення з іншими методами проведення аналізу фінансового стану підприємства

54. Сажинець С.

Організація обліку амортизації основних засобів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №5 с.42

Розглянуто основні методи нарахування амортизації основних засобів

Вдосконалення обліку нарахування амортизації основних засобів

55. Сайко О.

Особливості складу та класифікації виробничих засобів (на прикладі молочної промисловості) // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №9 – с.36

Розглянуто класифікацію запасів в молочній промисловості

Вдосконалення обліку виробничих запасів.

56. Смовженко Т. С.

Єлейно Я. І.

Основи фінансового аналізу – К.: - 2000 р.

Описано теорію та ряд методик проведення аналізу фінансового стану підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

57. Соколовська Н. Поштові витрати підприємства: Бухгалтерський облік та оподаткування: На допомогу бухгалтеру // Все про бухгалтерський облік – 2001 - №33

Розглянуто питання обліку поштових витрат, зокрема витрат на передплату періодичних видань

Удосконалення обліку дебіторської заборгованості.

58. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник.- К.: КНЕУ, 2000

Порядок організації обліку та аналізу активів на підприємствах України

Підвищення ефективності ведення обліку та аналізу на підприємствах України шляхом удосконалення їхньої організації

59.Сугоняко О. А.

Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення // Фінанси України – 2000- №3

Викладено методику аналізу фінансового стану та запропоновано шляхи його покращання

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

60. Сук Л. К.

Синтетичний та аналітичний облік матеріальних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2000-№9 – с.6-15

Розглянемо порядок обліку виробничих засобів, кореспонденція рахунків. Увага акцентується на облік в сільськогосподарських підприємствах

Облік виробничих засобів як елемента активів підприємства

61.Сук Л. К.

Первинний облік матеріальних засобів // Бухгалтерія в сільському господарстві 2000 №8

Розглянуто основні первинні документи по обліку оборотних активів в сільськогосподарських підприємствах

Первинний облік виробничих засобів

62. Сук Л. К.

Облік грошових коштів // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2000-№4 – с. 50-54

Розглянуто поняття грошових коштів та їх синтетичний та аналітичний облік

Облік грошових коштів в касі та на рахунках в банку

63. Тарасова І.

Пропозиції щодо вдосконалення класифікації нематеріальних активів в плані рахунків та П(С)БО 8 „Нематеріальні акти// Баланс – Агро – 2001-№9

Розглянуто деякі недоліки в класифікації нематеріальних активів та подано пропозиції по їх усуненню

Вдосконалення обліку нематеріальних активів.

64. Терещенко С. М.

Оцінка фінансової стійкості підприємства // Вісник НБУ – 2001 - №11

Запропоновано методику проведення аналізу фінансового стану підприємства

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

65. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: - К.:А.С.К. - 2002

Викладено основи теорії бухгалтерського фінансового обліку, організації його на підприємствах України; основна увага приділенавивченню економічного змісту рахунків бухгалтерського обліку і методології його ведення з урахуванням вимог національних стандартів

Облік активів підприємства відповідно до нового плану рахунків та П(С)БО

66. Фаріон І. Д.

Захарків Т. Д.

Фінансовий аналіз, Навчальний посібник – Тернопіль – 2000

Викладено основи теорії та практики фінансового аналізу

Проведення аналізу фінансового стану підприємства

67. Харитонова А.

Облік пально-мастильних матеріалів: облік засобів // Баланс – Агро – 2004-№3-с.60-61

Розгалянено специфіку обліку пально-мастильних матеріалів

Облік запасів

68. Хліпальська В.

Облік надходження і зберігання запасів оборотного капіталу підприємства в прийнятті управлінських рішень // Бухгалтерський облік і аудит – 2002 №11

Розглянуто методи оцінки запасів та порядок їх зберігання на складах

Удосконалення обліку запасів.

69. Хліпальська В.

Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит – 2002 - №3

Описано важливість правильность оцінки запасів, що надходять на підприємство

Удосконалення оцінки запасів

70. Хомин П.

Відмінності фінансового і податкового обліку основних засобів як наслідок неузгодженості звітності // Бухгалтерського облік і аудит – 2003 - №11 – с.24

Розглянуто проблеми, які виникають під час обліку основних засобів

Вдосконалення обліку надходження основних засобів на підприємство.

71. Чижевська Л.В.

Береза С. Л.

Бухгалтерський облік. Навчальний посібник/За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: 2000

Висвітлено питання бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, та організації обліку

Облік активів підприємства

72. Чорна С.

Еквіваленти грошових коштів як об’єкти бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит – 2001 - №3, с.46-54

Висвітлено питання поняття та обліку еквівалентів грошових коштів.

Облік еквівалентів грошових коштів

73. Чуй І. Р.

Фінансовий стан підприємства і механізм його стабілізації // Фінанси України – 2000- №10

Описано показники, що впливають на фінансовий стан підприємства, запропоновано шляхи покращення фінансового стану

Розробка висновків щодо покращення фінансового стану підприємства

74. Шевчук Л.

Проблема оцінки матеріальних цінностей в сучасних умовах: Бухгалтерський облік // Агрокомпас – 2000-№11 – с.24-28

Розглянуто основні проблеми, що виникають під час оцінки оборотних активів та запропоновано шляхи їх усунення.

Удосконалення обліку оборотних активівЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облікові регістри техніка і форми бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на ... на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і ... № пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації) ...
 2. Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів бухгалтерського обліку ПЛАН: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку С Класиф ... активів Інші витрати Якщо підприємство виготовляє один вид продукції, то анал ...
 3. Система бухгалтерського обліку в банках України

  Реферат >> Банковское дело
  ... Параметри і форми аналітичного обліку 5. Банківська документація 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінн ... : рахунки для обліку ресурсів (активів); рахунки для обліку зовнішніх ... через зміни у правилах бухгалтерського обліку активів та пасивів); не підлягають ...
 4. Рекомендації щодо застосування нового Плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах і

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунків бухгалтерського обліку, положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управл ... та ведення бухгалтерського обліку. Способи відображення в синтетичному і аналітичному обліку фактичної соб ...
 5. Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками

  Закон >> Финансы
  ... задач: дослідження теоретичних аспектів обліку, аналізу і контролю розрахунків з покупцями і замовниками ... ії, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. план рахунків бухгалтерського обліку активів, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020089149475098