Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Любая область человеческой деятельности - техника, производство, наука, искусство и т д - имеет свою историю Это относится и к экономической теории, к...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В условиях экономической и юридической самостоятельности субъектов хозяйствования возникает необходимость постоянного соизмерения выручки и затрат с т...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Актуальность изучения факторов воспроизводства трудовых ресурсов вызвана следующими основными причинами Трудовые ресурсы как главная производительная ...полностью>>
Экономика->Реферат
БЕККЕР, ГЭРИ (Becker, Gary) (р 1930), американский экономист, удостоенный в 1992 Нобелевской премии по экономике Родился 2 декабря 1930 в Потсвиле (шт...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема:Фінансова система

доклад по экономике

Институт Международных Отношений Киевского Университета им. Т. Г. Шевченко

Горбань М.В. 1 курс 4 группа

Copyright ©Горбань М.В., 1999

План:

1.Суть фінансів 3

2.Функції фінансів 4

3.Фінансова система 5

4.Висновок 8

Суть фінансів

Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення. Фінанси включають лише ті відносини, які стосуються процесу утво­рення, розподілу та використання фондів гро­шових коштів на підприємствах, у регіонах і народному господарстві країни загалом.

Суб'єктами фінансових відносин виступають підприємства, громадські організації, державні органи управління, держава в цілому й населен­ня країни. Вони виконують важливу роль у забез­печенні руху відповідної грошової маси від низових ланок виробництва до центру й навпаки. Взаємодія суб'єктів фінансів здійснюється у про­цесі формування й використання амортизацій­ного фонду, фонду нагромадження, фондів для вирішення різноманітних соціальних проблем.

Фінанси обслуговують кругооборот та оборот виробничих фондів у грошовій, виробничій і товарній формах, а також охоплюють широкий спектр податкових платежів населення, позики, лотереї, вклади в Ощадбанки тимчасово вільних грошей. Через фінансові важелі держава, у свою чергу, надає населенню кредити, регулює індивідуальну тру­дову діяльність, здійснює управління соціально-економічними. процесами, визначає темпи та пропорції суспільного відтво­рення.

Фінансові відносини складаються також між підприємства­ми й банками, організаціями матеріально-технічного постачан­ня. Вони будуються за певними принципами, головними серед яких є повна економічна самостійність підприємств, право на ведення незалежної від держави власної фінансової полгтики.

Фінансові відносини виникають також у внутрігосподар­ських зв'язках, особливо за умов розвинутого внутрігосподар­ського розрахунку, бригадних форм організації праці, оренди структурних підрозділів. Акціонування значної частини суспіль­ного виробництва також породжує нові форми фінансових відносин, які сприяють залученню додаткових коштів трудящих у виробництво й заохоченню високоефективної праці.

Функції фінансів

Суть фінансів концентровано вираже­на у виконанні ними таких функцій:

акумулюванні грошових коштів у конк­ретних видах цільових фондів (розподільча функція), здійс­ненні грошового контролю за використанням матеріальних ресурсів, стимулюванні прогресу.

Об'єктами дії розподільчої функції фінансів виступає гро­шова форма вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства. На основі даної функції:

а) здійснюється заміщення вартості спожитих засобів ви­робництва і утворення первинних доходів у вигляді прибутку, нарахувань на соціальне страхування, утворення резервних і страхових фондів;

б) забезпечуються загальнодержавні потреби, формуються ресурси на утримання і розвиток невиробничої сфери, здійс­нюється внутрігалузевий, міжгалузевий і міжрегіональний роз­поділ національного доходу.

Акумулюючи та регулюючи фінансові ресурси, держава здатна активно впливати на формування оптимальних про­порцій між нагромадженням і споживанням, виробничою і невиробничою сферами, 1 і 2 підрозділами суспільного вироб­ництва, окремими галузями народного господарства та економічними регіонами.

Контрольна функція фінансів органічно випливає з роз­подільчої. Вона передбачає здійснення перевірки дотримання підприємствами та організаціями порядку акумулювання й

використання цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів суспільного призначення та вико­нання фінансових зобов'язань перед державою. Через фі­нансове законодавство держава регламентує й регулює про­цес нарахування, огтримання, зміну й відміну платежів у бюд­жет.

Стимулююча функція фінансів покликана підвищувати ефективність використання факторів виробництва, так регулю­вати вартісні пропорції, щоб вони створили достатні умови для проведення режиму економії, піднесення продуктивності праці і якості продукції. Будь-яке порушення цієї функції негайно підриває економічну і соціальну стабільність суспільства, про­вокує економічно невиправдане зростання цін і зниження продуктивності праці.

Ні розподільча, ні контрольна функції фінансів за умов адміністративно-командної системи достатньо не вивчалися, тому що фінанси були адміністративно-наказовим фактором надцентралізації, підпорядковувалися не економічним зако­нам, а пануючим політичним та ідеологічним принципам. Така багаторічна орієнтація призвела до розвалу фінансів, дефор­мації системи господарювання, стимулювала відчуження працівників від засобів виробництва й результатів праці. Щоб перебороти негативні процеси й радикально реформувати фінанси, необхідно прискорити процес демонополізації, де­централізації й роздержавлення. Нові фінанси повинні орга­нічно цілеспрямовуватися на підвищення ефективності вироб­ництва, зміцнення принципів господарського розрахунку, ство­рення умов для конкуренції та підприємництва.

Фінансова система

Фінанси функціонують через фінансо­ву систему, яка включає сукупність різних форм організації фінансових відносин між державою і підприєм­ствами, між підприємствами, організаціями і їх об'єднаннями, відносини держави з підприємствами та організацій з насе­ленням. Найважливішими інструментами даної системи є податки, платежі до бюджету, платежі за державні кредити, рентні платежі, формування бюджетних і позабюджетних фондів і їх використання для задоволення суспільних потреб та ін. Важливим елементом фінансової системи є Міністерство фінансів України та його органи на місцях. Саме воно почало формувати й використовувати головні економічні регулятори і несе за це цілковиту відповідальність.

За умов ринкової економіки забезпечити чітко діючий ме­ханізм переміщення потоків грошових ресурсів від населення, яке в основному здійснює заощадження, до інвестицій, що реалізуються підприємствами, здатний лише чітко функціо­нуючий фінансовий ринок. Його можна схематично зобразити так:

Жодна з складових фінансового ринку не може бути само­стійним інструментом ринкової економіки, тому що вони взаємозв'язані і взаємопереплітаються. Але й мають свою специфіку. Держава мусить добре врахувати цю специфіку і використати такі механізми регулювання кожного з цих інститутів: банківського ринку, ринку-цінних паперів і страхово­го ринку для покращання економічного стану всіх суб'єктів господарського життя і піднесення ефективності суспільного виробництва. І хоча фінансовий ринок в Україні лише заро­джується, його головні діючі елементи вже працюють. Зокре­ма, склалася національна банківська система, розпочалася робота первинного ринку цінних паперів, започатковано стра­ховий ринок, що невпинно набирає сили. Основними суб'єкта­ми фінансового ринку є емітенти, інвестори та фінансові посередники.

Розвинений фінансовий ринок складається з різноманітних каналів, які можна узагальнити у формі двох груп: а) канали прямого фінансування, за якими кошти пересуваються безпо­середньо від власників заощаджень до позичальників шляхом продажу акцій, облігацій та інших цінних паперів; б) канали непрямого фінансування, за якими потоки грошових коштів від власника заощаджень до позичальника спрямовуються через фінансових посередників (банки, страхові компанії та інші позичково-заощаджувальні заклади). Завданням фінансових посередників є спрямування заощаджених коштів від тих, хто заробляє більше, ніж тратить, до тих, хто тратить більше, ніж заробляє. У цьому процесі найважливіші функції виконують банки, тому що вони цілеспрямовано регулюють потоки гро­шових коштів від власників заощаджень до інвесторів.

Фінансова система України має досить складну й багато­рівневу структуру. Складовими трирівневої системи фінансів є: фінанси первинних структурних ланок економіки, тобтофінанси підприємств і організацій; державні фінанси; фінанси населення. Графічно дану схему можна зобразити так:

Вказані у даній схемі складові ланки фінансової системи при подальшому розгляді включають фінанси галузей еконо­міки, фінанси державних підприємств, кооперативних, акціо­нерних, приватних та інших підприємств.

Основними принципами побудови даної трирівневої сис­теми фінансів стали:

а) повна економічна самостійність фінансів підприємств і їхнє відокремлення від державних фінансів;

б) самостійність і відособленість державного бюджету від позабюджетних фондів, у тому числі й фонду соціального страхування, пенсійного та інших;

в) самофінансування усіх господарських суб'єктів;

г) формування незалежної бази місцевих і регіональних бюджетів;

д) право ведення незалежної фінансової політики для всіх суб'єктів господарювання;

е) розробка і реалізація бізнес-планів кожним з учасників фінансово-господарської діяльності. Реалізація цих та інших принципів допомогла б фінансам зайняти належне їм місце у всій економічній системі, обслуговувати оборот і кругооборот фондів, підвищувати ефективність виробництва, продуктив­ність праці і якість продукції.

Фінансова система України ще й нині не звільнилася від таких негативних рис тоталгтарної держави, як надцентралоація, однорівнева форма, планування зверху, державний розподіл фінансів і матеріальних ресурсів для вирішення проб­лем держави, суспільства .і підприємств. Шляхом інфляційного падіння життєвого рівня більшості населення воно й нині фактично залишається вилученим із системи фінансів.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансова система (1)

  Реферат >> Финансовые науки
  ... іст Вступ 1. Поняття фінансової системи 2. Характеристика сфер і ланок фінансової системи 2.1 Державні фінанси 2.2 ... принципи побудови фінансової системи. фінансовий держана міжнародний 1. Поняття фінансової системи Фінансова система притаманна кожній держав ...
 2. Фінансова система (2)

  Лекция >> Финансы
  ... фінансової системи. Характеристика складових фінансової системи. Управління фінансовою системою. Організаційні основи функціонування фінансової системи ...
 3. Фінанси та фінансова система

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ій. Схема 1.1. Фінансова система та її ланки. 4.Фінансова система, її ланки та організаційна система. Фінансова система – це сукупн ... ість різних сфер фінансових ...
 4. Фінансова система як детермінуючий чинник системи фінансового права

  Курсовая работа >> Финансы
  ... ість фінансової системи 1.2 Напрямки трансформації фінансової системи 1.3 Основні підходи до структури фінансової системи 2. Аналіз стану фінансової системи Укра ...
 5. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансова система” розглянемо по-перше поняття „фінансова система” спочатку звернемося до поняття системи взагалі. Термін „система ... є на вразливість національної фінансової системи, адже фінансова система значною мірою відображає ситуац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030350685119629