Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Лекция
Современные программы распространяются на компакт-дисках. Процесс установки программы, который, как правило, предполагает не только создание каталога ...полностью>>
Информатика, программирование->Конспект
Излагаемый материал предусматривает три уровня сложности в соответствии с требованиями системы Ритм. Часть вопросов можно вынести на рассмотрение на п...полностью>>
Информатика, программирование->Книга
Решение любой инженерной задачи, основанной на законах и уравнениях физики, химии, биохимии, показывает, что наиболее сложной и трудоемкой частью явля...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Широкое внедрение персональных ЭВМ в деятельность должностных лиц позволяет значительно повысить качество подготовки документов в их текстовой и графи...полностью>>

Главная > Конспект >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет та основні поняття інформатики 2

Інформаційна система 3

Інформаційні технології 4

Кодування даних. 4

Системи числення 5

Позиційні системи числення 5

Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів 8

Архітектура комп'ютера 8

Методи класифікації комп'ютерів. 10

Персональний комп'ютер: системна плата 12

Процесор 13

Шини 14

Внутрішня пам'ять 15

Персональний комп'ютер: зовнішня пам'ять 17

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) 17

Накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД) 18

Накопичувачі на оптичних дисках 19

Персональний комп'ютер: стандартні пристрої введення-виведення 20

Монітор 21

Відеоадаптер 22

Клавіатура 23

Маніпулятор "миша" 24

Персональний комп'ютер: периферійні пристрої введення-виведення 25

Принтери 25

Сканери 27

Модеми 28

Програмне забезпечення 29

Базовий рівень 30

Системний рівень 30

Службовий рівень 30

Прикладний рівень 31

Операційна система MS DOS 34

Стиснення данних 37

Алгоритм RLE 38

Алгоритми групи KWE 38

Алгоритм Хафмана 39

Комп'ютерні віруси 40

DRWEB 42

ADINF 42

AVP 43

Мережа Інтернет 43

Загальні відомості про Internet. 43

Основні мережні сервіси 44

Доступ користувачів до мережі Internet. 46

Предмет та основні поняття інформатики

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях.

Предмет інформатики як науки складають:

 • апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

 • засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Тому засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення інколи називають також програмно-апаратним інтерфейсом, а засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами - інтерфейсом користувача.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

Інформатика - практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. У складі основної задачі сьогодні можна виділити такі основними напрямками інформатики для практичного застосування : ь архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних);

 • інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням);

 • програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач);

 • перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних);

 • захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних);

 • автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини);

 • стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем).

На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим питанням є ефективність. Для апаратних засобів під ефективністю розуміють співвідношення продуктивності обладнання до його вартості. Для програмного забезпечення під ефективністю прийнято розуміти продуктивність користувачів, які з ним працюють. У програмуванні під ефективністю розуміють обсяг програмного коду, створеного програмістами за одиницю часу. В інформатиці все жорстко орієнтоване на ефективність. Питання як здійснити ту чи іншу операцію, для інформатики є важливим, але не основним. Основним є питання як здійснити дану операцію ефективно.

В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології.

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звуковиз в світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово 'інформатика' походить від латинського information, що означає виклад, роз'яснення факту, події.

Найбільш важливими властивостями інформації є:

 • об'єктивність та суб'єктивність;

 • повнота;

 • достовірність;

 • адекватність;

 • доступність;

 • актуальність.

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. Основними операціями є:

 • збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення;

 • формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;

 • фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;

 • сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;

 • архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі;

 • захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних;

 • транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом;

 • перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

Інформаційна система

В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна" відображає мету її створення і функціонування.

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:

 1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.

 2. Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін.

 3. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагальнюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д.

 4. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів.

Повідомлення, що формуються на першому етапі, можуть бути звичайним паперовим документом, повідомленням у "машинному вигляді" або тим й іншим одночасно. В сучасних інформаційних системах повідомлення масового характеру здебільшого мають "машинний вигляд". Апаратура, що використовується при цьому, має назву засоби реєстрації первинної інформації.

Потреби другого і третього етапів задовольняються в сучасних інформаційних системах в основному засобами обчислювальної техніки. Засоби, що забезпечують доступність інформації для людини, тобто засоби відображення даних, є компонентами обчислювальної техніки.

Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з користувачем. Типові програмні компоненти інформаційних систем включають: діалогову підсистему введення-виведення, підсистему, яка реалізує логіку діалогу, підсистему прикладної логіки обробки даних, підсистему логіки управління даними. Для мережевих інформаційних систем важливим елементом є комунікаційний сервіс, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: операційних системах, системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки. Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє інформаційна складова, яка задає структуру, атрибутику та типи даних, а також тісно пов'язана з логікою управління даними.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... інформаційних процесів управління на основі застосування засобів обчислювальної техніки. Залежно від рівня затвердження та ...
 2. Тенденції розвитку інформаційного суспільства міжнародні та українські особливості

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... нформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки й телекомунікацій; створення й розвиток ринку інформації та ... яльності (кібернетика, інформатика, теорія інформації, математика, теорія проектування баз даних ... комп'ютер стані основою систем відео зв’язки ...
 3. Інформаційно-аналітична діяльність. Наукова обробка документів

  Конспект >> Делопроизводство
  ... теорії інформаці ... основою і метою розвитку є накопичення корисної інформації та ... нформаційних технологій у бізнесі формує нові тенденції в глобатьній системі координат світової економіки ... інформаційних техпо.юі ііі. нової техніки ... знання інформатики, інформації, ...
 4. Основи філософії

  Учебное пособие >> Философия
  ... є синергетика, теорія систем, інформатика, біогеохімія, кібернетика та інші. ... та зберігання інформації на основі електронно-обчислювальної техніки. Головною цінністю інформац ... суспільство та його вороги. Київ., Основи. – ... ринок інформаційних та туристичних ...
 5. Інформаційні системи і технології

  Другое >> Информатика, программирование
  ... ів обчислювальної техніки в галузі автоматизації процесів переробки інформації. Висока ефек­тивність функціонування інформаційних систем обробки ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016200542449951