Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Курсовая работа
Актуальність теми дослідження. Як відомо, розвиток людства супроводжувався різноманітними досягненнями. Якщо поринути в історію, то побачимо, що, навч...полностью>>
Информатика, программирование->Шпаргалка
В современном мире информация является таким же важным ресурсом как энергия и сырье. В связи с этим возникают вопросы количественной и качественной оц...полностью>>
Информатика, программирование->Контрольная работа
В данном курсовом проекте разработан секундомер на базе микроконтроллера МК51. Проанализированы алгоритмы работы устройства и микроконтроллера. По алг...полностью>>
Информатика, программирование->Отчет о прохождении практики
Формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения обязательного минимума, содержания общеобразовательных программ начального общего...полностью>>

Главная > Конспект >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Передмова

На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій. Інформатизація суспільства є одним з головних показників соціально-економічного розвитку держави.

Щодо інформатизації державної податкової служби, то її ефективна діяльність може здійснюватися лише за умови використання новітніх інформаційних технологій, зокрема, корпоративної інформаційно-аналітичної системи та комп’ютерно-телекомунікаційного середовища, які мають з’єднують в одне ціле всі рівні податкової служби – державний, регіональний, місцевий.

Навчальний предмет „ІНФОРМАТИКА” – це нормативна дисципліна з підготовки бакалаврів – майбутніх податківців за напрямом „Економіка і підприємництво”. Предмет дисципліни - засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації. Мета дисципліни - формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економіч­них даних та систем програмування для персональних комп'ю­терів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

Електронний документообіг, Інтернет-торгівля, електронна пошта, Інтернет-конференції, власні Web-сторінки тощо вимагають відповідних знань і навичок при роботі з сучасними комп'ютерними засобами, які студенти отримують завдяки інформатики, що має важливе значення для підготовки спеціалістів економічного профілю, основним завданням яких є ефективне управління економікою.

Розділ 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

  1. 1.1.Основи інформатики

1.1.1. Предмет, методи і завдання дисципліни

1.1.2. Інформатизація суспільства

1.1.3. Інформація та дані. Інформаційний процес

1.1.4. Економічна інформація та її особливості

1.1.5. Класифікація та кодування економічної інформації

1.1.6. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації

1.1.7.Подання інформації в комп'ютері. Одиниці економічної інформації

1.1.8.Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка економічної інформації

   1. Предмет, методи і завдання дисципліни

Слово "Інформатика" (informatique) походить від сполучення двох французьких слів: information (інформація) і automatique (автоматика), введене у Франції для визначення галузі діяльності, що займається автоматизованою обробкою інформації.

Існує багато визначень інформатики. Інформатика - це наука про інформацію, способи її збору, зберігання, опрацювання та передавання з використанням комп'ютерної техніки. Інформатика — це прикладна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації і т.д. Інформатика — це технічна наука, яка систематизує прийоми створення, зберігання, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціювання цих засобів та методи управління ними.

З цього визначення видно, що інформатика дуже близька до технології, тому її предмет нерідко називають інформаційними технологіями.

Інформатика складається з трьох взаємозв’язаних складових: інформатика як фундаментальна наука, як прикладна дисципліна, і як галузь виробництва.

Основними об’єктами інформатики виступають:

 • інформація;

 • комп’ютери;

 • інформаційні системи;.

Загальні теоретичні основи інформатики:

 • інформація;

 • системи числення;

 • кодування;

 • алгоритми.

Структура сучасної інформатики:

1. Теоретична інформатика.

2. Обчислювальна техніка.

3. Програмування.

4. Інформаційні системи.

5. Штучний інтелект.

Предмет інформатики складають такі поняття:

 • апаратне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;

 • програмне забезпечення джерел комп’ютерної техніки;

 • засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

 • засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Методи та засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами в інформатиці мають назву інтерфейси користувача. Відповідно існують апаратні інтерфейси, програмні інтерфейси та апаратно-програмні інтерфейси.

Головним завданням інформатики є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами комп’ютерної техніки. Мета систематизації полягає у виділенні, впровадженні та розвитку передових, найбільш ефективних технологій, в автоматизації етапів роботи з даними, а також у методичному забезпеченні нових досліджень.

Інформатика — це також практична наука. Її досягнення повинні отримувати підтвердження практикою та прийматись у тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищеної ефективності управління. У складі основного завдання інформатики сьогодні виділені такі напрямки для практичних додатків:

 • архітектура обчислювальних систем (прийоми і методи побудови систем, призначених для автоматизації обробки даних);

 • інтерфейси обчислювальних систем (прийоми і методи управління апаратним та програмним забезпеченням);

 • програмування (прийоми, методи і засоби розробки ком­п’ютерних програм);

 • перетворення даних (прийоми та методи перетворення струк­тур даних);

 • захист інформації (розробка методів та засобів захисту даних);

 • автоматизація (функціювання програмно-апаратних засобів без участі людини);

 • стандартизація (забезпечення суміщення між апаратними і програмними засобами, а також між форматами наведених даних).

Під управлінням в економічній інформатиці розуміють, перш за все, інформаційний процес, що передбачає виконання функцій по збору, передачі, зберіганню, обробці і аналізу інформації, необхідних для вироблення відповідних управлінських рішень.

Всі процеси управління, що протікають в управлінській системі, відбуваються у вигляді інформаційних процесів, тобто процесів по опрацюванню (обробці) інформації.

У сучасних умовах прийняття ефективних рішень в області управління вимагає опрацювання великих об'ємів інформації. Якісна неоднорідність такої інформації і складність її опрацювання вимагають розділення функцій по отриманню, передачі, зберіганню і обробці інформації між людиною і технічними засобами, серед яких центральне місце відводиться комп’ютерам. Однак, приорітети за прийняттям управлінського рішення і відповідальності за його наслідками залишаються за фахівцем.

1.1.2. Інформатизація суспільства

Вступивши у ХХІ століття, людство відкрило новий етап розвитку - інформаційний з домінуючою роллю інформаційних ресурсів. Зміни, що відбуваються у суспільстві у зв’язку із зміною визначального ресурсу, вже викликали відповідні радикальні зміни у політичних, економічних і правових системах, як приклад - зміна характеру економічних комерційних відносин (розвиток електронної комерції), зміни у економічних виробничих відносинах - впровадження гнучких автоматизованих систем проектування і виробництва продукції. Комп'ютери перетворилися в невід'ємну частину сучасної культури, і є рушійною силою економічного росту в усьому світі. Сучасний період становлення ринкової економіки характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні технології, засновані на комунікаційних засобах та засобах опрацювання, збереження і захисту інформації.

Інформація являє собою один з найцінніших ресурсів суспільства, таких як природні копалини, тому процес обробки інформації закономірно сприймати як технологію. У сучасному інформаційному суспільстві інформація – це найважливіший стратегічний ресурс.

Інформаційні ресурси (ІР) - це інформація, яка має певну цінність та може бути використана людиною в продуктивній діяльності

Інформаційні ресурси та документопотоки – основні складові інформаційних технологій та систем. ІР – це, зокрема, окремі документи або масиви документів у ІС (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних). Вони використовуються в усіх сферах людської діяльності. Це поняття широко застосовується поряд із такими поняттями, як матеріальні, енергетичні і трудові ресурси. Можна розглядати ІР окремої особистості, підрозділу, підприємства, країни, корпорації.

Сучасне суспільство перетворю­ється з індустріального на інформаційне, яке характеризується не лише технологічною складовою, але й відповідним рівнем розвитку культури, знань, рівнем освіти, випереджаючими темпами розвитку науки та наукоємних технологій. В інформаційному суспільстві більша частина працездатного населення зайнята у сфері опрацювання інформації.

Про перехід до інформаційного суспільства свідчать такі реалії сьогодення:

 • прозорість географічних і геополітичних кордонів в умовах міжнародного інформаційного обміну;

 • глобалізація інформаційних потоків і формування способів та засобів інформаційного обміну, що слабко піддаються контролю державами;

 • розширення можливостей безпосередніх контактів між різними соціальними і політичними групами;

 • поява нових форм та видів діяльності в інформаційних мережах (робота, торгівля, відпочинок, творчість, розваги, освіта, медичні послуги тощо);

 • розвиток нового мультимедійного середовища, яке надає можливість конструювати віртуальні світи і діяти у них.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... змін, пов'язана з інформатикою, ще лише розпочинається і ... 1998. Костюк В.Н. История зкономических учений. Курс лекций. — М., 1997. Утопический социализм. Хрестоматия. ... тература Левита Р.Я. История зкономических учений. Курс лекций. — М., 1997; 1998. Леонтьев ...
 2. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... узагальнену інформацію з вузлових питань курсу. Лекції будуються на методичних принципах розвивального ... та нові досягнення у сфері інформатики. Крім того, мають вплив також ... ічна соціологія, педагогічна інформатика. Історичний аналіз розвитку різноман ...
 3. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... такі групи: математика, механіка, інформатика і кібернетика, астрономія, фізика (в ... мікроелектроніка, робототехніка, інформатика, біотехнології та ін.), які, ... № 1. С. 133–139. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К., 1996. Швейцер А. Благоговение перед жизнью ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... нгвістики, етнографії, математики та інформатики, соціології тощо, адже і ... доба. – К., 1997. Історія України: Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. ... Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. – К., 1999. Текст, позначений подвійними ...
 5. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  ... дисципліни. Мета та завдання курсу «Землевпорядкування та кадастр». Поняття землевпорядкування ... землеволодінь. Так, І.А. Іверонов у лекціях, які читав студентам Московського ... орація Агролісомеліорація Геоінформатика і земельно-інформаційні системи Картограф ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018579959869385