Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Засоби праці та предмети праці утворюють засоби виробництва, що становлять матеріальний зміст виробничих фондів підприємства. У свою чергу, виробничі ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності,охоплення приватизаціію різних галузей, реформування економічних відносин в Укра...полностью>>
Астрономия->Реферат
Словом “фонд” широко користуються для визначення різних за змістом економічних понять, але найчастіше – для визначення суми грошових або матеріальних ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 1 1. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 р. Білуха М.Т. Теорія фі...полностью>>

Главная > Кодекс >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Господарський кодекс України

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,

N 21-22, ст.144 )

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами

N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.205

N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257

N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420

N 2668-IV ( 2668-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.384

N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427

N 2738-IV ( 2738-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.434

N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.101

N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

N 3202-IV ( 3202-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.117

N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118

N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268

N 3528-IV ( 3528-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.291

N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296

N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.414

N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.15

N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67

N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77

N 549-V ( 549-16 ) від 09.01.2007 }

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Розділ I ОСНОВНI ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Глава 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет регулювання

1. Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання

1. Учасниками відносин у сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини

1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва — підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

3. Діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів.

4. Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

5. Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності.

6. Під організаційно-господарськими відносинами у цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

7. Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами.

Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин

1. Не є предметом регулювання цього Кодексу:

майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України ;

земельні, гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря;

трудові відносини;

фінансові відносини за участі суб’єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів;

адміністративні та інші відносини управління за участі суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання.

2. Особливості регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання визначаються цим Кодексом.

3. До господарських відносин, що виникають із торговельного мореплавства і не врегульовані Кодексом торговельного мореплавства України, застосовуються правила цього Кодексу.

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

1. Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

2. Конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять: право власності Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, що здійснюється від імені Українського народу органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України ; право кожного громадянина користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону; забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству; право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх суб’єктів права власності рівними перед законом, непорушності права приватної власності, недопущення протиправного позбавлення власності; економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових засад і гарантій підприємництва; забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України; забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праці, захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в Україні принципу верховенства права.

3. Суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Стаття 6. Загальні принципи господарювання

1. Загальними принципами господарювання в Україні є:

забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;

свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

захист національного товаровиробника;

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

1. Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, цим Кодексом, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

Глава 2 ОСНОВНI НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТI ДЕРЖАВИ I МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності

1. Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

2. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансових питань, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а також з адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені цього органу і в межах його владних повноважень.

3. Господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.Похожие страницы:

 1. Господарський процесуальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  Господарський процесуальний кодекс України Господарський процесуальний кодекс України Оглавление документа Господарський процесуальний кодекс України 1 Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ... імунітет 55 Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної ...
 2. Характеристика господарського законодавства України

  Реферат >> Государство и право
  ... йний акт даної галузі права Господарський кодекс України, який набере чинності з ... зони, концесії та ін. Господарський кодекс України здебільшого визначає основні ... У зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України Закони України «Про підприємництво» та ...
 3. Кодекс України о недрах

  Кодекс >> Астрономия
  ... . Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра Завданням Кодексу України про надра є регулювання ... відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини ... ів та використовувати надра для господарських і побутових потреб. Видобування ...
 4. Цивiльний кодекс україни

  Кодекс >> Астрономия
  ... законодавства України становить Конституція України. 2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України ... єдиним учасником. Стаття 115. Майно господарського товариства 1. Господарське товариство є власником: 1) майна, переданого ...
 5. Земельний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... набрання чинності Земельним кодексом України), земельні ділянки не ... втратив чинність, Земельний кодекс України ( 561-12 ) (Ві ... України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012328624725342