Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Контрольная работа
В Республике Карелия есть прекрасные возможности для развития различных видов туризма, охоты и рыбалки, отдыха в коттеджах и на турбазах, лечения в са...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность темы определяют новизну данного исследования Внимание к вопросу по теме необходимо в ц...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
В нынешнее время несоизмеримо возрос темп жизни Это обусловило предъявление современному человеку высоких требований к его физическому состоянию и зна...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Питанням дослідження присвячена безліч робіт В основному матеріал, викладений в учбовій літературі, носить загальний характер, а в численних монографі...полностью>>

Главная > Реферат >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Традиційні класифікації фізичних вправ

Початком розвитку будь-якої науки є класифікація об'єкту дослідження, яка необхідна для виявлення як загальних, так і відмітних особливостей об'єктів, що вивчаються, зокрема видів спортивної діяльності. Більшість наук про спорт виникла на початку XX століття, тобто є відносно молодими.

Перша спроба класифікації фізичних вправ зроблена в 1910 році, коли Бейнбрідж запропонував їх розділення по фізичних якостях - силові, швидкісні і координаційні. Шмідт в 1920 р. запропонував розділити всі фізичні вправі на циклічні і ациклічні, узявши за основу структурні відмінності рухів.

Хилл в 1924 р. виявив зворотну залежність між швидкістю проходження дистанції і її тривалістю в циклічних видах спорту. Використовуючи цю залежність в логарифмічному вимірюванні, В.С. Фарфель виділив 4 зони потужності виконання циклічних навантажень: максимальну, субмаксимальну, велику і помірну. При цьому потужність розглядається як твір сили /маси/ і швидкості подолання дистанції.

У 1945 р. В.С. Фарфель запропонував т.з. "фізіологічну класифікацію рухів в спорті", розділивши всі види спорту на "стереотипні" (циклічні, ациклічні і оцінювані в балах) і "ситуативні" (ігри, єдиноборство і кроси). У підручнику по "спортивній фізіології" 1986 року пропонуються дві роздільні класифікації: "фізіологічна класифікація фізичних вправ" /по об'єму м'язів, типу м'язових скорочень, силі і потужності сокращений/ і "фізіологічна класифікація спортивних вправ" /разделение на "дуже великі навантаження і технічні види спорта"/. Неспроможність останньої "класифікації" абсолютно очевидна. Причиною неприйняття цих класифікацій в спортивній практиці, на наш погляд, є прагнення авторів класифікувати не об'єкт, а предмет дослідження, тобто не причину, а слідство, яким є фізіологічна характеристика рухів.

Структурно-функціональна класифікація видів спорту МГАФК

З метою усунення відміченої вище методологічної некоректності, В.С. Фоміним, В.Г. Петрухиним і В.Д. Чепіком в 1984 р. розроблена структурно-функціональна класифікацій видів спорту, тобто заснована на обліку спільності і відмінностей структурних особливостей рухової активності, характерних для окремих конкретних видів спорту. У основу цієї класифікації встановлений трирівневий розподіл всіх видів спорту, з урахуванням спільності і відмінностей кінематичних характеристик рухів.

На мал. I видно, що на першому рівні розподілу враховується найзагальніша відмітна ознака - характер взаємодії організму спортсмена з середовищем діяльності. Відповідно до цієї ознаки, всі види спорту розділяються на три великі групи: циклічні /преодоление дистанции/, ациклічні /взаимодействие з снарядами на обмеженій площадке/ і спортивні протиборства /спортсмен проти спортсмена/. Вже на цьому рівні розподілу виразно виявляються як спільність, так і відмінності навантажень на кожний з п'яти компонентів діяльності - темперамент, психічний, нейродинамічний, енергетичний і руховий.

Циклічні види спорту розподілені відповідно до зон потужності по В.С. Фарфелю. Проте, враховуючи, що ця потужність може бути однаковою при різній силі і швидкості, краще користуватися критерієм швидкості - як максимальна, субмаксимальна, велика або помірна.

Ациклічні види спорту на другому рівні розподіляються на "одномоментні" /четкие початок і кінець упражнений/ і "композиційні" /комплекс окремих навиків або їх композиций/. Одномоментні види спорту на третьому рівні, залежно від ролі окремих фізичних якостей, розподіляються на "переважно силові" /т/а, метання молота, штовхання ядра і др./ і "швидкісно-силові" /прыжки в довжину, висоту, на лижах, у воду, метання легких снарядів і др./. Композиційні види спорту, залежно від структури композицій, на третьому рівні розподіляються на "сложнокоордінационниє" /из окремих рухових навиків / гімнастика, фігурне катання і др./ і "багатоборства" /комплекс різних видів спорта/.

Спортивні протиборства на другому рівні, залежно від числа суперників, розподіляються на "єдиноборство" /один на один/ і "спортивні ігри" /команда на команду/. Єдиноборство на третьому рівні розподіляється на прямі /бокс, боротьба, самбо і др./ і "опосередковані" /фехтование, бадмінтон, теннис/. Спортивні ігри на третьому рівні розподіляються на "зональні" /команды розділені сеткой/ і змішані /общее поле - футбол і др./

Загальна фізіологічна характеристика ациклічних видів спорту

Для ациклічних видів спорту характерне переважне навантаження на нейродинамічний і руховий компоненти діяльності:

- складність формування програми дій і вироблення комплексу рухових навиків;

- збиваюча дія розгальмовування природжених вестибулярних рефлексів;

- поєднання динамічного і статичного режимів м'язових скорочень, що утрудняють дихання і кровообіг;

- переважно анаеробний режим енергозабезпечення.

Для переважно силових видів спорту характерні статичні зусилля, часто з натуженням, що може привести до порушення функції зовнішнього дихання і кровообігу, з небезпекою гіпоксії головного мозку, що приводить до втрати свідомості.

Натуження - це статична напруга м'язів живота і грудної клітки при закритій голосовій щілині, які приводять до різкого підвищення тиску повітря в легенях - до 100 мм рт.ст. і порушенню кровообігу унаслідок виключення присмоктуючої функції легенів і м'язового "насоса". В процесі роботи наступає пригноблення всіх вегетативних функцій і їх посилення тільки після розслаблення м'язів. М'язова сила при натуженні зростає на 20-30 %. Важливу роль виконує емоційна стійкість і витривалість спортсмена.

Для швидкісно-силових видів спорту велику роль виконують природжені властивості темпераменту, збудливість і особливо рухливість кіркових процесів, а також переважання змісту швидких ДЕ, в порівнянні з повільними. Неможливість усвідомленої корекції рухів в процесі виконання вправ вимагає вироблення стійких рухових навиків.

У сложнокоордінационних видах спорту фізичні якості розвиваються не до межі, а відповідно до виробленої програми дій. Негативним чинником для спортсмена є експертний принцип оцінки результатів.

Для спортивних многоборій характерна складність формування рухових навиків по багатьох видах спорту, унаслідок їх позитивного або негативного взаємовпливу. Це ускладнюється природженою нерівномірністю розвитку окремих фізичних якостей. Все це вимагає високого рівня розвитку емоційної стійкості і витривалості на вироблення яких потрібні багато років.

Загальна фізіологічна характеристика спортивних протівоборств

Основне навантаження доводиться на психічний і нейродинамічний компоненти діяльності;

- мобілізація функції екстраполяції в режимі дефіциту часу;

- роль властивостей темпераменту, пов'язаних з швидкістю сприйняття і швидкістю переробки інформації;

- вироблення обширного комплексу рухових навиків;

- збиваюча дія розгальмовування природжених вестибулярних рефлексів (сенсорні, рухові і вегетативні порушення);

- високий рівень не тільки анаеробної, але і аероба працездатності і витривалості.

Єдиноборство характеризується звуженням простору обстановочної афферентациі до об'єму суперника. Реалізація рухових навиків з урахуванням поведінки суперника, часто в режимі статичних зусиль і з натуженням. Велику роль виконує не тільки сила і швидкість реакції, але також спритність і гнучкість.

Спортивні ігри характеризуються безальтернативністю мети і поведінки команди суперників. Важлива роль природжених властивостей темпераменту, психічного і нейродинамічного компонентів діяльності. Велике навантаження доводиться на функції екстраполяції, а також на афферентниє системи зовнішнього середовища, особливо зорову і вестибулярну. Важлива роль як анаеробної, так і аероба працездатності і витривалості. Спортігри - це своєрідне психофізіологічне “багатоборство”.

Лекція 2. Фізіологічні основи мозкової організації діяльності і розвитку здоров'я

В.С. Фомін

Потреба, як пусковий механізм організації діяльності

Будь-яка діяльність, у тому числі і спортивна, починається з її мозкової організації, пусковим механізмом якої є соціальна потреба, перехідна в домінуючу мотивацію.

Виникнення потреби і її перехід в домінуючу мотивацію обумовлені посиленням активації одного з трьох джерел -внешнего /от рецепторів афферентних систем зовнішньої среды/, -внутреннего /от рецепторів внутрішньої среды/и, головним чином, кіркового /от кіркових "кругів возбуждения"/.Возникновение активації вказаних джерел обумовлюється посиленням неспецифічної активуючої функції ретикулярної формації, що забезпечує "готовність" організму до майбутньої діяльності.

Загальна характеристика теорії функціональних систем П.К.Анохина

Ця теорія є загальновизнаній і найперспективнішій для вивчення мозковій організації діяльності /поведінки/ людини. Функціональна система - це злагоджене взаїмосодействіє темпераменту, психічного, нейродинамічного, енергетичного і рухового компонентів діяльності, організовуване корою головного мозку і направлене на досягнення мети. Процес формування цієї системи протікає в 4 стадії: афферентний синтез - ухвалення рішення - ефферентний синтез - реалізація дій. На стадії афферентного синтезу під впливом домінуючої мотивації здійснюється сприйняття і переробка інформації з обстановочної афферентациі і пам'яті, з підсумковим формуванням пускової афферентациі. Після ухвалення рішення і побудови програми дій починається процес їх реалізації з участю акцептора дій, в якому відбувається звірення параметрів моделі дій з параметрами фактичної реалізації. При збігу цих параметрів мета досягнута, виникають позитивні емоції, функціональна система розпадається, а програма фіксується в молекулярній матриці пам'яті. При неспівпаданні вказаних параметрів - спроба невдала, виникають негативні емоції, посилюється активуюча функція РФ, коректується афферентний синтез і програма дій, повторюється спроба досягнення мети.

Афферентний синтез - як вузловий механізм мозкової організації діяльності

Афферентний синтез - це початкова і основна стадія формування функціональної системи. Домінуюча мотивація виникає як наслідок посилення чергової поточної потреби і посилення активуючої функції РФ, що забезпечує готовність організму до майбутньої діяльності. Обстановочна афферентация - це комплекс корисної інформації з навколишнього середовища, а пам'ять - це інформація про можливості організму. За наслідками їх звірення формується пускова афферентация, необхідна і достатня для реалізації дій. Ця інформація використовується для ухвалення рішення - "Що, як і коли" робити.

Ефферентний синтез - як механізм формуванні програми дій

По сигналу "Як" починається формування програми дій, в якій передбачаються всі деталі міжм'язової координації як в просторі /синхронизация активності окремих груп мышц/, так і в часі /пооперационная послідовність включення різних груп мышц/. У програмі передбачається узгодженість функціонування енергетичного і рухового компонентів діяльності, направлена на той, що економізує енергетичного забезпечення і збільшення функціональних резервів організму, тобто на підвищення рівня витривалості спортсмена до конкретного виду спорту. У багатьох видах спорту передбачається підвищення узгодженості рухів з вестибулярною стійкістю.

Акцептор дій і зворотна афферентация в досягненні мети

По сигналу "Коли" починається процес досягнення корисного результату. Проте, командні імпульси перш, ніж досягти виконавських органів /м'язів/ по колатералях повертаються назад в кору мозку і вступають у взаємодію з нейронами "кругів збудження" /"ожидания"/, утворюючи т.з. "акцептор дій" в якому формується модель /образ/ належних, тобто очікуваних дій. З другого боку в акцептор дій поступають імпульси зворотної афферентациі, створюючи комплекс параметрів фактичних дій. Звірення цих параметрів з параметрами належних дій обумовлює виникнення одного з можливих сигналів: або узгодження, або розузгодження. Виникаючі при цьому фізіологічні реакції розглянуті вище.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фізичного виховання дітей першого та другого року життя

  Реферат >> Педагогика
  Основи фізичного виховання дітей першого та другого року ... і навички та самостійність. У фізичному вихованні дітей цієї вікової групи поступово переходять ... найзручнішим для дитини способом. У фізичному вихованні дітей другого року життя застосовуються ...
 2. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку

  Реферат >> Педагогика
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей шкільного віку. До ... підростаючого покоління. Основа цієї системи – обов’язковий курс фізичного виховання. Будь-яка усв ...
 3. Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Реферат

  Реферат >> Педагогика
  Теоретико-методичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку ... років. У перші сім років життя фізичне виховання (ФВ) є основою всебічного розвитку дитини. У цей ...
 4. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань

  Реферат >> Педагогика
  ... , компактну дисципліну, яка виступає основою для методики. В цьому полягає її ... системи фізичного виховання: методика загального фізичного виховання, методика фізичного виховання з професійною спрямованістю, методика фізичного виховання зі спортивною ...
 5. Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів

  Реферат >> Астрономия
  ... іональної системи фізичного виховання школярів. Це особливо важливо тому, що основи фізичного і психічного ... і лягти в основу процесу формування національної системи фізичного виховання молоді 1 Телеологія системи фізичного виховання школяр ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014469623565674