Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Директ-маркетинг (direct marketing, прямой маркетинг) – это комплекс мероприятий, с помощью которых выстраиваются длительные отношения персонально с к...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Переход к рыночной экономике в России оказался очень сложным и трудным. Рынок как сфера товарообмена неизменно динамичен, крайне неустойчив и предельн...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Сегодня все мы должны разбираться в маркетинге. Продавая машину, подыскивая работу, собирая средства на благотворительные нужды или пропагандируя идею...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Сьогодні ВАТ "КРЕДОБАНК" – це банк, що динамічно розвивається, входячи у двадцятку кращих банків України. Основними напрямками розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Планування рекламної кампанії

Рекламна кампанія — це розробка рекламного звернення і план його показу. Ефективна, успішна рекламна кампанія — це поєднан­ня влучного рекламного звернення і правильного вибору засобів ма­сової інформації.

Кваліфіковано планувати рекламну кампанію можуть тільки про­фесіонали, які працюють у спеціалізованих рекламних агентствах.

Процес проведення рекламної кампанії можна розділити на чо­тири блоки:

1. Оформлення замовлення на проведення рекламної кампанії.

2. Стратегічне планування рекламної кампанії.

3. Тактичні рішення.

4. Оперативна робота.

На першому етапі необхідно отримати замовлення й визначити (здогадно) його можливий ефект.

Отримання замовлення передбачає двояку поведінку рекламної агенції стосовно рекламодавця: активну й пасивну. За активної поведінки рекламна агенція сама шукає клієнтів і пропонує себе рекламодавцеві, за пасивної — клієнт сам звертається до рекламної агенції.

Активний пошук замовників передбачає те, що досвід роботи рекламної агенції не може бути секретом. Навпаки, агенції вигідно ознайомити потенційного клієнта зі своєю працею з іншими фірма­ми. Рекламна агенція повинна створити собі імідж надійного і творчо­го партнера, який має талановитих і добропорядних працівників.

Д. Огілві пропонував такі критерії добору клієнтів:

1. Продукт має бути таким, щоб ви пишалися, рекламуючи його.

2. Ніколи не приймайте замовлення, якщо не розумієте, що мо­жете його зробити краще за інших.

3. Уникайте реклами продуктів, продаж яких протягом трива­лого часу спадає.

4. Точно і своєчасно погоджуйте з клієнтом вартість ваших по­слуг («Ми, — говорив Д. Огілві, — балансуємо на лезі ножа, між добрим обслуговуванням наших замовників і нашим банкрутством або поганим обслуговуванням і втратою роботи»).

5. Зважте, чи вистачить у вас сил розробити справді унікальну рекламу для ваших клієнтів.

6. Не забувайте, що відносини між рекламодавцем і рекламним агентом майже так само інтимні, як між пацієнтом і лікарем.

7. Уникайте замовників, які ставлять рекламу на останнє місце в маркетингу.

8. Не беріться за рекламу нових продуктів раніше, ніж вони пройдуть лабораторні випробування, або коли вони не становлять одного цілого з іншими, добре відомими вам, продуктами.

9. Ніколи не беріть замовлення в якихось великих асоціацій вироб­ників, оскільки буде занадто багато вимог та «інстанцій» для погод­ження («надміру вимог, надміру цілей і завжди надто мало грошей»).

10. Зустрічайтеся з клієнтом безпосередньо. Рекламна агенція завжди перебуває в досить складному становищі, оскільки перш ніж запропонувати свої послуги, вона має отримати від клієнта доклад­ну інформацію про нього самого і його продукт.

11. Обов'язково вивчіть реакцію замовника на інформацію про те, що його продукт має якісь вади. Гордість виробника за свій про­дукт майже завжди засліплює його, хоч нині, як каже Д. Огілві, «я помітив усезростаючу тенденцію з боку клієнтів — привітати пря­моту, особливо якщо вона базується на результатах дослідження думки споживачів товарів».

12. Пам'ятайте, що найбільш прибутковою є реклама продукції з низькою ціною, універсальним призначенням, частим споживанням («Вона приносить значні прибутки і створює більші можливості для різних експериментів, ніж дорогі товари тривалого користування»).

З іншого боку, рекламна агенція, яка дотримується поведінки пасивного маркетингу, має бути готовою відповісти на такі питання замовників (поради Г. Картера з книжки «Ефективна реклама»):

1. Коли було засновано рекламну агенцію або консультативну групу, чи є ця група частиною більшої організації.

2. Скількох директорів має агенція.

3. Чи є вони дипломованими спеціалістами; якщо так, то в яких навчальних закладах вони отримали дипломи.

4. Скільки в агенції працівників і їхні обов'язки.

5. Хто є нинішніми клієнтами агенції.

6. Чи є в них товари і послуги, які прямо чи опосередковано кон­курують з вашим товаром або послугою.

7. Чи має хтось із керівників агенції досвід роботи на вашому ринку.

8. Якщо так, то з якими торговими марками або з якими фірмами.

9. Чи можна ознайомитись зі зразками продукції агенції.

10. Чи згодна агенція підготувати (без будь-яких зобов'язань з боку клієнта) якісь попередні рекомендації загального плану, чи ви­магатиме плати за цю роботу.

11. Які послуги пропонує агенція, які з цих послуг виконують штатні працівники агенції.

12. Чи є в агенції власна служба маркетингу.

13. Чи може агенція передати клієнту примірник свого проспек­ту з описом загальних умов виконання замовлень, включаючи пояс­нення методики розрахунків ціни послуги.

14. Чи може агенція дати адреси принаймні трьох клієнтів, які могли б позитивно рекомендувати його.

15. Чи можна відвідати агенцію, щоб ознайомитися з його пер­соналом і поточною роботою.

Оформлення замовлення на проведення рекламної кампанії про­ходить такі етапи:

• отримання замовлення (принципове рішення);

• проведення укрупненого аналізу товару рекламодавця й ринку, його конкурентів і покупців;

• прогнозування (у загальному вигляді) ефективності рекламної кампанії;

• розгляд укрупнених розрахунків із замовником, затвердження основних показників ефективності рекламної кампанії, отримання принципової згоди рекламодавця на укладання контракту та юриди­чне оформлення замовлення.

Вирішивши все це, рекламна агенція може розпочати подальшу ді­яльність, уже маючи на це юридичне право й матеріальне забезпечення.

Наступним блоком проблем є стратегічне планування рекламної кампанії, яке включає:

 • детальне дослідження товару, рекламодавця, споживачів, кон­курентів;

 • розробку цілей рекламної кампанії;

 • визначення асигнувань на проведення рекламної кампанії;

 • вибір носіїв (розробка кількох варіантів);

 • розробку ескізу, попереднього макета рекламного звернення (краще кілька варіантів);

 • проведення попереднього тестування рекламного звернення;

 • визначення можливого ефекту рекламного звернення.

Останні два етапи можуть бути відсутні, оскільки проведення попереднього тестування потребує значної витрати часу й може розкрити конкурентам принципи творчих підходів, ідей тощо.

Рекламна агенція зобов'язана здійснити (самостійно або із залу­ченням науково-дослідних фірм) систематизований аналіз ринкової і внутрішньої (рекламодавця) інформації щодо ступеня насичення ринку даним продуктом, етапу життєвого циклу цього продукту, ді­яльності конкурентів, характеристик цільових груп (споживачів), доступності й вартості носіїв реклами.

Цілі рекламної кампанії можуть бути економічними та комуні­кативними. До економічних належать такі, як збільшення збуту продукту й отримання додаткового прибутку, до комунікативних — виникнення переваг, поява інтересу й намірів, збільшення знань про рекламодавця і його продукт, зміна іміджу в певному напрямі (омолодження, модернізація, виокремлення з інших тощо).

Асигнування на проведення рекламної кампанії розраховуються за різною методикою, яку обов'язково погоджують із замовником. При цьому беруть до уваги як позитивні, так і негативні сторони ок­ремих методів (див. розділ 4).

Вибір носіїв реклами — один із найвідповідальніших моментів планування рекламної кампанії, тому що носії самі мають імідж, а отже, впливають на імідж рекламодавця і його продукту. Крім того, необхідно співвідносити завдання і масштаби рекламної кампанії з витратами на неї, а також визначити, які засоби масової інформації підходять для комунікації з відповідною цільовою аудиторією. Ба­жано розробити кілька варіантів використання різних носіїв, теоре­тично визначити їх ефективність і підтвердити її тестуванням, щоб визначити найкращий. Подальший аналіз результатів дає змогу з ясувати причини невдач і розробити заходи для їх усунення ще в період розробки рекламної кампанії, тобто до початку показу рек­ламного звернення цільовій аудиторії.

Блок тактичних рішень передбачає такі етапи:

 1. Визначення завдань поточного планування рекламної кампанії.

 2. Визначення жанрів і форм рекламного звернення.

 3. Розробка рекламного звернення (макета).

 4. Узгодження макета із замовником.

 5. Розробка бізнес-плану проведення кампанії з урахуванням носіїв і напрямків рекламної діяльності.

 6. Уточнення бюджету асигнувань на проведення рекламної кампанії.

 7. Погодження кінцевого варіанта бюджету із замовником.

Завдання поточного планування рекламної кампанії залежать від багатьох факторів, які впливають на маркетинг продукту. Сюди мо­жна віднести: формування в покупця певного рівня знань про даний товар (фірму) через імідж-рекламу товару, який вже давно на ринку, а також спонукання покупців звернутися за даним товаром і намагання зробити даного клієнта постійним покупцем даного товару за допомогою стимулюючої реклами.

Рекламна агенція має визначитися відносно жанру та форми ре­кламного звернення. З ними одразу ж стикається глядач (читач, слухач), У них знаходить відображення процес так званого кодування інформації, що міститься в рекламному зверненні і яку рекламодавець (а значить, і рекламна агенція) намагається донести до цільової аудиторії.

Крім тих методів, що про них ми вже говорили, можна використати методи підтвердження, спростування, так звані щеплення тощо. Можна звертатися до «атоса», тобто характерних рис, звичаїв, навичок даної групи або системи, вдаватися до пафосу (почуттів), звер­татися до логіки.

Розробляючи текст і сценарій, рекламна агенція має пам'ятати про таке:

 1. Необхідно знайти таку тему (ідею) рекламного звернення, щоб вона була підпорядкована цілям маркетингу, розкривала поку­пцям переваги продукту і обґрунтовувала їх, а також пропонувала щось насправді якісне.

 2. Рекламне звернення не повинно бути дидактичним, набридли­вим, а має відзначатися винахідливістю й новизною.

 3. Важливо точно сформулювати передовсім заголовки й підза­головки (проста мова, загальнодоступні терміни й вислови). Рекла­мні речення мають бути короткими. Як правило, речення в реклам­ному зверненні складається з 10 — 11 слів (пересічний громадянин не в змозі одним поглядом охопити все речення, якщо у ньому більше слів, використовуються складні граматичні звороти тощо).

 4. У рекламному зверненні необхідно максимально використати ілюстрації. Велика кількість інформації завжди спричиняє проблеми з її сприйманням та розумовою обробкою. Потенційний покупець реа­гує на надлишок інформації, просто відмовляючись її сприймати. Ось чому рекламна агенція мусить зменшувати пряме інформаційне наван­таження, вдаючися до використання графіків, піктограм, ілюстрацій. Вони можуть замінити значний обсяг прямої інформації, сприймати­муться краще, ніж інші елементи рекламного звернення, і сильніше впливатимуть на поведінку покупця. Ілюстрації треба розробити й роз­містити так, щоб зосередити увагу на ключовій інформації.

5. Необхідно враховувати особливості читання тексту. Швид­кість читання і сприймання його залежить від друкарських особли­востей (розмір літер і відстань між ними, структура тексту, кількість і порядок слів та рядків тощо).

6. Не можна використовувати в тексті заперечні слова та звороти.

7. Ілюстрації можна використовувати як основний засіб для при­вертання уваги. Але між ілюстрацією та об'єктом рекламного звер­нення має існувати настільки тісний зв'язок, щоб його можна було пояснити буквально одним-двома словами.

8. Користуватися послугами «знаменитостей» дуже бажано, ос­кільки вони привертають увагу до рекламного звернення. Але необ­хідно знати міру, бо в іншому разі в пам'яті глядача (читача) може залишитися тільки знайоме обличчя якоїсь «зірки».

9. Рекламне звернення треба давати з позначками «новинка», «вперше» тощо, а також у певному обрамленні (рамка, коло, віньєт­ка), тоді вони привертають увагу значно більше, ніж спрощені об'яви.

10. Можна користуватися для створення рекламного звернення гумористичними й сексуальними мотивами, але дуже обережно, щоб вони не відвертали увагу від основної ідеї звернення.

11. Необхідно використовувати метод «стиснення часу». Він дає змогу не тільки економити гроші, а й збільшити швидкість надання інформації за звичайної швидкості мови диктора у кадрі.

Цим, звичайно, не вичерпуються всі рекомендації щодо напи­сання текстової частини рекламного звернення, але цього досить для зрозуміння елементарних принципів роботи текстовиків рекла­мних агенцій.

У цілому розробка рекламного звернення має відбуватися під га­слом Д. Огілві: «немає нудних товарів, є нудні рекламісти».

Одним з відповідальних моментів у роботі рекламної агенції можна вважати погодження кінцевого макета рекламного звернен­ня. Ось що з цього приводу писав Д. Огілві: «... великі рекламодавці намощують рівень над рівнем — асистент керівника групи допові­дає керівнику групи, останній доповідає керівнику відділу, той — віце-президенту з маркетингу, далі — виконавчому віце-президенту, далі — президенту і, нарешті, керівнику рекламної агенції цієї фір­ми з дивізіоном консультантів, комітетів і службових осіб, які ото­чують нас з флангів... Виробничники, які знають виробництво, бух­галтерський облік і принципи наукових досліджень, з підозрою ставляться до спеціалістів з рекламного бізнесу, оскільки впевнені, Що и самі можуть чітко висловити свої думки». Ось чому він радив обговорювати з рекламодавцями тільки загальну ідею рекламної кампанії (чи відповідає вона намірам рекламодавця, чи ні).

Блок «Оперативна робота» передбачає такі її види:

1. Виробництво (виготовлення) рекламного звернення в друкарні (кіно- або телестудії).

2. Розміщення рекламного звернення в засобах масової інформації.

3. Тестування рекламного звернення.

4. Облік і контроль результатів рекламної кампанії.

5. Корегування ходу рекламної кампанії.

Якість виготовлення рекламного звернення справляє вирішаль­ний вплив на ефективність цього етапу. Використання сучасних те­хнічних засобів збільшує інтерес до рекламних звернень, а отже сприяє успіху проведення рекламної кампанії.

Розміщення рекламного звернення в засобах масової інформації також є дуже важливим. За необхідності швидко передати інформа­цію про розпродаж чи презентацію, що відбуватимуться найближ­чими днями, використовують радіо, місцеві газети, телебачення. Довгострокові рекламні кампанії, розраховані на багато місяців і навіть років, використовують рекламні фільми, рекламні плакати та інші засоби, виготовлення яких потребує часу.

Необхідно враховувати, що порівняно з газетами й журналами, реклама в довідниках або навчальних виданнях є більш довговічною і має значно більшу вторинну аудиторію. Кіно- і телереклама є най­дорожчою і найбільш трудомісткою. Ніколи не треба забувати про найпростішу рекламу — поштову, щитову, рекламу на транспорті, на повітряних кулях, про презентації, виставки, листи та ін.

Рекламна агенція розробляє спеціальний графік (таблицю) вико­ристання конкретних рекламоносіїв з урахуванням терміну, послі­довності, частотності та тривалості їх використання.

Практики рекламного бізнесу розрізняють такі графіки пропону­вання рекламних звернень цільовій аудиторії:

• послідовний графік (це найпростіший показ, який передбачає демонстрацію рекламного звернення один раз на тиждень або один раз на місяць);

• імпульсне пропонування, коли засоби масової інформації по­дають рекламне звернення через рівномірні інтервали протягом пе­вного часу;

• нерівномірне пропонування, яке передбачає розміщення рек­ламного звернення через неоднакові проміжки часу, зумовлені осо­бливостями попиту на окремі товарні марки;

• спрямоване імпульсне пропонування — передбачає викорис­тання засобів масової інформації для підтримки якихось особливих виробів так, щоб зростання їх продажу збігалося з виходом реклам­ного звернення;

• сезонний графік (інтенсивне використання засобів масової ін­формації під час пікового сезонного розпродажу);

• ривок, тобто велика частотність показу рекламного звернення на початку рекламної кампанії; це практикують, коли рекламода­вець є прихильником активного маркетингу, а його продукт має всі ознаки чогось надзвичайного (новизна, оригінальність тощо).

Імпульсна подача рекламного звернення допомагає рекламодав­цю зекономити кошти й не позначається на ефективності рекламної кампанії, оскільки доведено, що короткочасне припинення показу рекламного звернення не тільки не впливає на обсяг продажу про­дукту, а навіть сприяє продажу, бо споживач може трохи відпочити від нав'язливої реклами, яка рано чи пізно починає йому набридати.

У рекламному бізнесі за кордоном одним із важливих етапів ре­кламної кампанії є тестування її ефективності. Збирають відгуки споживачів, з'ясовують їхнє ставлення до товару, що рекламується; проводять опитування та експерименти тощо. Проте це тестування дорого коштує і треба добре обміркувати, чи варто його проводити.

Контролювання результатів рекламних кампаній здійснює сам рек­ламодавець або доручає це рекламній агенцій. Треба своєчасно дослі­дити недоліки в проведенні рекламної кампанії з тим, щоб їх негайно усунути або навіть припинити рекламну кампанію та розпочати нову.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  ... на тему: РЕКЛАМНІ АГЕНЦІЇ: РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ Створенням та ... виготовленням рекламного звернення займаються профес ...
 2. Планування рекламної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... ілі розглядається хід планування рекламної кампанії підприємства, дається оцінка рекламній кампанії та наводяться ... фірми. 3.2 Процес планування рекламної кампанії підприємства Постановка задач. Мета рекламної кампанії. Для початку фірма ...
 3. Планування ефективної рекламної кампанії а контроль за її результатами

  Реферат >> Астрономия
  ... на тему: ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ... і програмного за­безпечення рекламної діяльності (рис. 8.1). Рис. 1. Модель планування рекламної кампанії та аналі ...
 4. Проблеми розробки та реалізації рекламної кампанії для автомобіля марки ЗАЗ-110307-

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... . Планування рекламної кампанії розбивається на наступні етапи: Визначення цілей рекламної кампанії; Розробка рекламної ідеї й стратегії рекламної кампан ...
 5. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

  Реферат >> Астрономия
  ... форми рекламної кампанії. У цей же час треба остаточно визначитись і щодо рекламоносіїв. У процесі планування ... необхідно дослідити в ході планування рекламної кампанії, є конкуренція. Аналізу підлягає частка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021791458129883