Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Европейский банк реконструкции и развития был создан в 1990 году, приступил к деятельности в апреле 1991 года, когда в Центральной и Восточной Европе ...полностью>>
Экономика->Реферат
Фирма - сложное явление современной экономики. Очевидно, что ни одна экономическая система не может обойтись без производящего субъекта, каковым в усл...полностью>>
Экономика->Реферат
Мировой опыт экономического развития наглядно свидетельствует о том, что наличие различных экономических укладов обеспечивает более высокую эффективно...полностью>>
Экономика->Реферат
На современном этапе экономика Украины, включая её агропромышленный комплекс, находится в состоянии кризиса. Негативное влияние имеют структурные, меж...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу оплати праці на підприємстві 5

1.1.Основні елементи і принципи організації оплати праці 5

1.2. Форми і системи оплати праці 8

1.3. Заробітна платня в умовах ринкової економіки 11

Розділ 2. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці на ПП ”Енергосервіс” 14

2.1. Сучасний стан та економічна характеристика підприємства 14

2.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і робочого часу 19

2.3. Аналіз використання фонду оплати праці 23

2.4. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці 29

Розділ 3. Ефективність використання оплати праці як джерела

впливу на фінансовий стан підприємства 31

3.1. Чинники які впливають на оплату праці 31

3.2. Заходи забезпечуючі зростання продуктивності праці 34

Висновки 37

Список використаної літератури 38

Вступ

Здійснення економічної реформи в Україні вимагає формування власної економічної політики на основі демократії, свободи підприємництва і відвертості для інтеграції в світову економічну спільноту.

Перебудова економічних відносин повинна сприяти посиленню спонукальних мотивів і стимулів до ефективної трудової діяльності. Для цього необхідно, щоб соціально-економічна система з командно-адміністративною моделлю трудових відносин була замінена на діючий мотиваційний механізм високопродуктивної і високоякісної праці в суспільному виробництві.

Тривалий час в нашій країні існувала централізована система регулювання

всіх питань обліку і оплати праці. Така практика їх регулювання негативно впливала на виробничу і фінансову діяльність підприємств, формувала зрівняльні підходи до розподілу, породжувала байдуже відношення людей до результатів своєї праці. Серед основних причин зниження зацікавленості працівників в результатах виробництва, необхідно відзначити, недосконалість

системи оподаткування і ціноутворення, нестабільність фінансово-кредитної політики, знецінення грошей і на основі цього відносно низький рівень заробітної платні.

В цих умовах актуальність дослідження і розробки теоретичних і методичних основ обліку і організації заробітної платні на підприємстві постійно зростає і вимагає теоретичного і практичного обгрунтовування.

Метою роботи є аналіз і узагальнення теоретичних, методологічних і практичних проблем обліку і організації оплати праці на конкретному підприємстві. Поставлена мета вимагає рішення наступних задач:

- вивчення економічного єства заробітної платні;

- дослідження теоретичних основ організації обліку і матеріального стимулювання в умовах переходу до ринкових відносин;

- проведення аналізу організації обліку і оплати праці на підприємстві;

- розробка економічно обгрунтованих пропозицій по вдосконаленню організації обліку і оплати праці працівників підприємства.

Об'єктом дослідження є ПП «Енергосервіс», яке займається торговою діяльністю в Мелітопольському районі. Інформаційною базою досліджень з'явилися Закони і законодавчі акти України з питань розвитку економіки, річні звіти, статистичні дані, положення про оплату праці, дані синтетичного і аналітичного обліку. Використані публікації статистичних і наукових установ, праці вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців в області праці і заробітної платні.

Теоретичні і методичні аспекти вдосконалення оплати праці і матеріального стимулювання, аналіз тенденцій його подальшого розвитку представлені в багатьох публікаціях учених-економістів України і інших держав. Серед них особливу увагу звертають на себе А.А. Бугуцкого, М.Х. Вдовіченко, В.С. Дієсперова, В.Н. Поліщука, В.В. Сопко, Ц.р. Струміліна, Г.З. Слізенгера, В.Н. Завгороднего, Н.І. Маліка, Н.Н. Павлівської, Р.Н. Яковлева і інших. В їх публікаціях широко розглядаються питання, пов'язані з обліком і організацією оплати праці, його продуктивності і ефективності. Проте, є ще багато недозволених питань теоретичного, методологічного і практичного характеру.

В процесі обробки отриманої інформації використовувалися різні методи: монографічний, порівняння, аналіз і синтез, економічно-статистичний, абстрактно-логічний, спостереження і аналізу чинника.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Основні елементи і принципи організації оплати праці

Ефективність функціонування і соціальний розвиток тих або інших суб'єктів господарювання (трудових колективів) забезпечується перш за все формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці.

Відповідно до Закону України про оплату праці" заробітна платня - це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, який згідно трудовій угоді власник або уповноважений орган виплачує працівнику за виконану роботу.

Аналіз праці і заробітної платні - одна з найважливіших і складних ділянок роботи, вимагаючих точних і оперативних даних, в яких відображаються зміни в чисельності працівників, витратах робочого часу, категоріях працівників, кодах виробничих витрат і здійснюється контроль за використовуванням трудових ресурсів .

В умовах розвитку підприємництва і існування різних форм власності заробітна платня працівника вже не визначається розміром якоїсь гарантованої фундації оплати праці, а все більш залежить від кінцевих результатів діяльності і доходів всього підприємства. Потрібно враховувати, що і сам працівник все частіше стає більш менш реальним співвласником підприємства. Тому винагороджуючи працівника - власника, необхідно нараховувати певний дохід не тільки за працю, але і за вкладений в підприємство капітал. Враховуючи зміни в природі і механізмі формування заробітку працівника, замість поняття "заробітна платня" все частіше використовують такі терміни, як "трудовий дохід", "винагороду", "оплата праці", "заробіток", "дохід"

Дієвість оплати праці визначається тим, наскільки повно вона виконує свої функції. Основними функціями оплати праці є: відтворювальна, стимулююча, регулююча і соціальна, які схемно представлені на малюнку 1.1. Причому окремі структурні доданки кожної функції оплати праці відображають конкретні аспекти проблеми: цільову спрямованість, принципи, напрями і критерії працівників.

Функції оплати праці


Відтворювальна Стимулююча Регулююча Соціальна

(встановлення норм (найбільш эфек- (диференціація (однакова

оплати праці) тивні дії рівня заробітку) оплата за

працівника) однакову

роботу)

Рисунок 1.1 Функції оплати праці

Кожна з функцій оплати праці має своє призначення. Наприклад, реалізація відтворювальної функції заробітної платні передбачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворювання робочої сили відповідної кваліфікації і одночасно дозволяє застосовувати обгрунтовані норми праці, які гарантують власнику отримання необхідного результату господарської діяльності.

Функція стимулювання зводиться до того, що можливий рівень оплати праці повинен спонукати кожного працівника до найефективніших дій на своєму робочому місці.

Регулююча функція оплати праці реалізує принцип, що загальновживається, диференціації рівня заробітку відповідно до спеціальності і кваліфікації персоналу, важливість і складністю трудових витрат.

Соціальна функція заробітної платні направлена на забезпечення однакової оплати за однакову роботу; вона повинна поєднувати державне і договірне її регулювання, а також реалізувати принципи соціальної справедливості по відношенню до отримання власного доходу.

Повна і ефективна реалізація цих головних функцій оплати праці можлива тільки за умови формування і послідовного здійснення науково обгрунтованої політики такої оплати як на макрорівні (держава, галузь, регіон), так і на мікрорівні (підприємство, організація, їх підрозділи) .

Для реалізації функцій заробітної платні необхідне дотримання наступних найважливіших принципів:

- підвищення реальної заробітної платні у міру зростання ефективності виробництва і праці;

- забезпечення випереджаючих темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної платні;

- рівна оплата за рівну працю;

- державне регулювання оплати праці;

- простота, логічність і доступність форм і систем оплати праці, що забезпечує широку інформованість про їх єство.

Принципи організації заробітної платні - це об'єктивні, науково обгрунтовані положення, що відображають дії економічних законів і направлені на більш повну реалізацію функцій заробітної платні. Тому найбільш доцільно класифікувати принципи організації заробітної платні відповідно до функцій, на реалізацію яких вони направлені.

1.2. Форми і системи оплати праці

Найбільше розповсюдження на підприємствах всіх форм власності отримали дві форми оплати праці:

- відрядна - оплата за кожну одиницю продукції або виконаний об'єм робіт;

- почасова - оплата праці за відпрацьований час, але не календарне, а нормативне, яке передбачається тарифною системою.

Форми і системи оплати праці надані на малюнку 1.2

Рисунок 1.2. Форми і системи оплати праці

Існує цілий ряд умов при яких доцільно застосувати ту або іншу форму оплати праці.

Умови застосування відрядної платні праці:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз формування та використання прибутку підприємств нафтопереробної промисловості

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... Аналіз формування та використання прибутку підприємств нафтопереробної промисловості План 1. Особливостi формування ... % 1.2 Витрату на оплату працi 14710,6 ... на наступне. Під час праці з часовими рядами різних показників та ... і суми коштів на відновлення технолог ...
 2. Формування та використання фонду оплати праці підприємства

  Курсовая работа >> Финансы
  ... завданням аналізу ефективності формування та використання фонду оплати праці є вивчення ефективності використання коштів на оплату праці. Для аналізу формування та використання фонду оплати праці використовуються ...
 3. Пенсійний фонд України, його формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів на державне соціальне страхування, тариф яких складав 26% від фонду оплати праці, зг ... -правові акти. Розділ 2. Аналіз формування та використання коштів Пенсійного фонду в Україні 2.1 Формування та використання коштів Пенсійного фонду ...
 4. Формування та використання фондів цільового призначення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фонди……………………………………………………28 III. Формування та використання недержавних цільових фонд ... їх самостійними джерелами прибутку. Аналіз напрямків і результатів ... коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці та сплата збору на ...
 5. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ів розширеного відтворення. У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике ... ’язано з організацією та функціонуванням нових господарських формувань. Загальна кількість ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029759407043457