Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Основной целью данной курсовой работы является рассмотрение вопроса о том, что такое финансовый контроль, какие виды и формы ему присущи, пути повышен...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Финансовый контроль можно классифицировать по разным признакам В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают следующие его...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В китайском языке для написания слова «кризис» есть два иероглифа: один означает «опасность», а второй – «возможность» Наши власти и бизнесмены предпо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Объектом данной курсовой работы является отечественные предприятия, которые пытаются использовать современные методы анализа и планирование прибыли, п...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Н. КАРАЗІНА

СЕМЕНЕЦЬ ЄВГЕН ЯКОВИЧ

УДК 338.24: 336.221: 631.145

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКОВУВАННЯ АПК

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління

національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Антоненко Леонід Анисимович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри економіки та менеджменту.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Сало Іван Васильович, Українська академія банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри банківської справи кандидат економічних наук, доцент Багатир Олексій Євгенович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри фінансів та кредиту.

Захист відбудеться 4 квітня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.05 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. ІІ-12.

З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий "4" березня 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради В.П. Третяк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження визначається недосконалістю оподатковування АПК в Україні, що, з одного боку, стримує ріст економічної ефективності цієї найважливішої частини національного господарства, з іншого боку – знижує цінову доступність продовольства широких прошарків населення, підсилюючи тим самим бідність і соціальне розшарування суспільства.

Аналіз наукових праць по державному регулюванню економіки українських і закордонних авторів показує широкий спектр незбіжних оцінок існуючої системи оподатковування в умовах ринкової трансформації економіки. Відсутність власних інвестиційних ресурсів АПК створює економічні передумови немонетарних форм розрахунку (бартеру), змушує звертатися за банківськими кредитами, що ще більше послабляє економіку цього підкомплексу в силу високих банківських відсотків.

Це обумовило розробку автором концептуальних підходів до удосконалювання державного регулювання АПК, що дозволяють диференційовано підійти до зміни оподатковування основних суб'єктів АПК.

Ступінь наукової розробки проблеми. Вплив системи оподатковування на процвітання держави і її громадян було досліджено класиками світової економічної думки в роботах Д. Рікардо, А. Сміта, К. Маркса, а також у працях лауреатів Нобелівської премії по економіці М. Аллє, Д. Кейнса, Т. Шульца, Д. Стігліца й інших.

Питанням розробки теорії і методології державного регулювання економічних процесів у розвинутих і країнах, що розвиваються, присвятили свої роботи провідні українські і закордонні вчені-економісти Л. Абалкін, І. Ансофф, В. Бабич, С. Галуза, М. Гуревичов, С. Дорогунцев, Б. Данілішин, А. Маршалл, В. Месель-Веселяк, С. Мочерний, І. Михасюк, А. Лисецький, М. Дем’яненко, М. Павловський, В. Юрчішин, Б. Пасхавер, Д. Прейгер та інші.

Безпосередньо дослідженню формування ефективної системи оподатковування агропромислового комплексу України в системі державного регулювання економіки присвячені роботи Багатиря О., Зинов'єва Ф., Дем’яненка М., Диканя В., Козака Ю., Коваленка Н., Колотухи С., Науменко М., Сало І. і російських вчених-економістів Анісімова Є., Горського І., Євстигнєєва Е., Караваєва І., Мілякова М., Сутиріна С., Черняка Д., Юткіна Т. та інших.

Однак функціональна складність цього підкомплексу й особливості його ринкової трансформації не вичерпують весь спектр цієї проблеми. На початку ХХІ ст. стала наростати соціальна незадоволеність високою часткою сімейного бюджету на продовольство, що в Україні складає 60-65% при 12-20% у розвинутих країнах. Низька економічна ефективність АПК, вимушений імпорт продовольчого зерна в нашу країну в 2003 р. після активного його експорту в 2002 р. активізували наукову дискусію пошуку більш ефективної системи державного регулювання АПК через оподатковування. Усе це підвищує актуальність проведених наукових досліджень даної проблеми.

Зв'язок з науковими програмами, планами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри економіки і менеджменту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Соціально-економічна стратегія формування в Україні нової моделі економічного розвитку", номер державної реєстрації 0101U002800. Зокрема, розробки дисертанта ввійшли в звіт по вищевказаній темі по підрозділу "Удосконалювання державного регулювання макроекономічних процесів".

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка концептуальних підходів удосконалювання оподатковування АПК у системі державного регулювання основних економічних процесів, кінцевою метою яких є підвищення соціальної ефективності ринкових реформ.

Виходячи з поставленої мети, у роботі були поставлені і вирішені наступні задачі:

виділені стримуючі фактори в системі регулювання АПК на другому етапі його ринкової трансформації;

дана оцінка сучасної системи оподатковування другої сфери АПК – провідної ланки цього підкомплексу в контексті планування стратегічного розвитку країни до 2010-2015 рр.;

виконана класифікація соціально-економічних факторів, що впливають на державне регулювання АПК через оподатковування;

проведено дослідження впливу оподатковування сільськогосподарських підприємств у контексті оцінки ефективності державного регулювання;

виявлено особливості податкової системи і механізму їхнього впливу на основні соціально-економічні процеси в аграрній сфері;

визначені основні напрямки удосконалювання системи оподатковування АПК у контексті самофінансування сільських адміністративних районів;

обґрунтовано методологічні підходи удосконалювання системи оподатковування підприємств різних сфер АПК.

Об'єктом дослідження виступають економічні процеси, що відбуваються в національному господарстві й в агропромисловому комплексі України, зокрема, під впливом системи державного регулювання через податкову систему.

Предметом дослідження є економічні механізми державного регулювання оподатковування АПК і окремих його підкомплексів на всіх рівнях державного управління.

Методи дослідження. Вихідним методологічним положенням виступає загальноприйняте в економічній науці положення про об'єктивний характер впливу податкової системи на економічні процеси у всіх галузях національного господарства, у тому числі в агропромисловому комплексі для забезпечення функціонування національного господарства.

З метою забезпечення вірогідності й обґрунтованості результатів дослідження був використаний широкий спектр загальнонаукових методів:

теоретичних узагальнень і порівнянь – для розкриття змісту понятійного апарата державного регулювання економічних процесів з метою забезпечення конкурентноздатності вітчизняних продовольчих товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках;

порівняльний аналіз – при виявленні загальних і специфічних складових у моделях державного регулювання економіки України на тлі розвинутих і країн, що розвиваються;

системний підхід – для розкриття протиріч між цілями ринкового реформування АПК і отриманими негативними соціальними результатами у формі цінової недоступності багатьох видів продовольства для широких верств населення;

метод логічного моделювання і конструювання для класифікації соціально-економічних факторів, що впливають на державне регулювання АПК через оподатковування.

Інформаційну базу дослідження складають матеріали і документи державних законодавчих і виконавчих органів України, статистичні щорічники, звіти підприємств, роботи українських і закордонних авторів по темі дослідження. Дисертантом були використані положення основ законодавства України по оподатковуванню в цілому й АПК, зокрема, у контексті вступу України у СОТ та ЄС.

Логіка та структура дисертаційного дослідження являє собою рух від загального до часткового в трьох взаємозалежних аспектах.

у першому макроекономічному аспекті в якості загального виступає національне господарство країни, а частковим –АПК, що є специфічною незамінною частиною національного господарства;

у другому аспекті загальним виступає АПК, а частковим сільське господарство адміністративного району як замкнутої, територіально відособленої соціально-економічної системи;

у третьому аспекті в якості загального виступає ціна реалізації сировини продовольчих ресурсів, а як часткове – її податкова складова, котра має прихований механізм впливу на соціальну ефективність ринкових реформ.

У цій триєдності полягає сутність і особливості логіки проведеного автором дослідження оподатковування в системі державного регулювання АПК – ключової складової національного господарства.

Наукова новизна роботи полягає у наступному:

удосконалено:

обґрунтовано класифікацію соціально-економічних факторів, що впливають на державне регулювання АПК через оподатковування;

розроблено концептуальні підходи диференційованої системи державного регулювання через пільгове оподатковування основних підкомплексів АПК;

виявлено загальні і специфічні підходи розвинутих і країн, що розвиваються, до підтримки вітчизняних товаровиробників АПК у рамках СОТ;

дістало подальшого розвитку:

розроблено пропозиції для додання податковій системі ефективного механізму енергозбереження в АПК;

визначені основні елементи діючої податкової системи в АПК, що стримують відродження вітчизняного тваринництва;

розроблені й обґрунтовані концептуальні підходи удосконалювання податкової системи, що враховують пріоритети соціально-економічного розвитку країни і сільських територій, зокрема.

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтоване дисертантом положення у формі концептуальних основ удосконалювання системи оподатковування АПК, зокрема, авторська класифікація соціально-економічних факторів, що впливають на державне регулювання цього комплексу, використані Державною податковою адміністрацією Донецької області при розробці Програми дії державної податкової адміністрації в Донецькій області на II півріччя 2005 р. Цей документ затверджений наказом Державної податкової адміністрації в Донецькій області від 01.08. 2005 р., № 290. Авторські пропозиції щодо удосконалення концептуальних засад оподаткування різних сфер АПК використані Державною податковою адміністрацією в Донецькій області при розробці "Плану заходів з метою підвищення ефективності роботи в Донецькій області на 2008 рік". Затверджено наказом Державної податкової адміністрації в Донецькій області, № 449 від 13.11 2007 р.

Авторські пропозиції по удосконалюванню системи державного регулювання АПК використовуються на економічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна при підготовці фахівців і магістрів за фахом "Менеджмент організацій", зокрема, при вивченні курсів "Аналітичний менеджмент", "Стратегічний менеджмент".Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державне регулювання інвестиційної діяльності

  Контрольная работа >> Экономика
  ... дисципліни „Державне регулювання економіки” Тема: „Державне регулювання інвестиці ... інвестиційної діяльності: агропромисловий комплекс (високопродуктивні агротехнології, модерні ... введення податку перешкоджатиме виробництву оподатковуваного товару. Спричинене в ...
 2. Державна інвестиційно-інноваційна політика

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і концепції державного регулювання. На схемі представлені форми державного регулювання інвестиційно ... галузей виробництва, в першу чергу агропромислового комплексу, легкої та харчової ... рахунки з наступним пільговим оподатковуванням у випадку використання на ...
 3. Розробка комплексу маркетингу (1)

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... : державні структури, органи державного управління з питань оподатковування, бюджетного регулювання; ... ділянок, консультування підприємств агропромислового комплексу). Наприклад: UCPPS (Київ, ... менше грошей. 4. Розробка комплексу маркетингу а) Товарна політика ...
 4. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... "інвестиції". У другому розділі "Державне регулювання інвестиційної діяльності в ... галузей: агропромисловий комплекс, легка промисловість, лісопромисловий комплекс, машинобудування, ... нових законодавчих актів з питань оподатковування, а також розробка і реалі ...
 5. Механізм реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні на прикладі Харківського

  Дипломная работа >> Государство и право
  ... приховуваних від оподатковування, що зменшу ... державний механізм регулювання зайнятості (рис. 3.2). Рис. 3.2. Схема механізму державного регулювання ... державної підтримки”, “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0065920352935791