Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль коммерческого кредита в современном мире трудно переоценить.Наряду с позитивными последствиями применения кредитования необходимо понимать и неко...полностью>>
Финансы->Реферат
По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной эк...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Оборотные средства — это совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения в денежном выражении. Эти составные части оборотных средств...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 2.

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 68607, ОДЕСЬКА обл., ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ р-н, м. Ізмаїл, Артема, б.1

Звіт про фінансові результати

за рік 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І.Фінансові результати

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

22'567

4'750

Податок на додану вартість

015

1'864

792

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

20'703

3'958

Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)

040

17'330

3'286

Валовий прибуток:

050

3373

672

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

2373

681

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

3790

873

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

1921

487

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

35

-

збиток

105

-

7

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

35

-

збиток

175

-

7

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

48

-

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

-

-

збиток

195

13

7

Надзвичайні доходи:

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частки меншості

215

-

-

Чистий прибуток:

220

-

-

збиток

225

13

7

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

3.2 Основні фонди: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність ВАТ «Дунайсудоремонт»

Результатом кращого використання основних фондів є, насамперед, збільшення обсягу виробництва. Узагальнюючий показник ефективності основних фондів базується на принципі порівняння виробничої продукції з усією сукупністю застосованих при її виробництві основних фондів. Це показник випуску продукції, що припадає на 1 гривню вартості основних фондів, - фондовіддача. Для розрахунку величини фондовіддачі використовується формула:

Фвід = /Ф,

де П - обсяг товарної або валової, чи реалізованої продукції, грн.;

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

Натуральні показники фондовіддачі поряд із вартісними застосовуються в електроенергетичній, металургійній і деяких галузях добувної промисловості. Наприклад, у чорній металургії таким показником є виплавка чавуну або сталі на 1 грн. основних виробничих фондів відповідно доменного або сталеплавильного цеху.

Фондомісткість продукції - величина, обернена фондовіддачі. Вона показує частку вартості основних фондів, що припадає на кожну гривню продукції, що випускається:

Фм = Ф /

Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, то фондомісткість - до зниження.

Фондоозброєність Фо характеризує ступінь технічної оснащеності праці. Визначається вона розподілом вартості основних фондів Вф на середньоспискову чисельність працівників у найбільшу зміну Чзм:

Фо = Вф / Чзм.

Таблиця

Розрахунок основних показників використання основних фондів на ВАТ «Дунайсудоремонт» у період з 2008 по 2009 рр.

Показники

Одиниці виміру

Роки

2008

2009

Загальний обсяг промислової продукції у фактично діючих цінах

млн.грн.

8 036

39 897

Промислово-виробничі ОФ на кінець року

млн.грн.

38 460,7

39 765

Середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу

тис.чол.

350

350

Ф від. = / Ф

Ф2008= 8 036 / 38 460,7 = 0,21;

Ф2009= 39 897 / 39 765 =1,003;

Фм = Ф/П

Фм 2008 = 38 460,7 / 8 036 = 4,8;

Фм 2009 = 39 765 / 39 897 =0,99;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... аналіз. У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на ... курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр ...
 2. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... наступною схемою. Т аблиця 2.Комплексна характеристика фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” за 2005 рік № з/п ... й використання його фінансових ресурсів. Безпосередньо, оцінювання фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” проводиться ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... 1. Показники оцінки майнового стану підприємства Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі вс ... на діяльності підприємства. 6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод" Персонал підприємства – це сукупність ...
 4. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансовий стан підприємства 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» 47 2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ ... фінансового стану підприємства 78 3.2 Організаційно – економічні заходи щодо покращення фінансового стану ВАТ « ...
 5. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства ВАТ “ВТП “Укренергочормет”, передбачає додержання умови ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00193190574646