Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль коммерческого кредита в современном мире трудно переоценить.Наряду с позитивными последствиями применения кредитования необходимо понимать и неко...полностью>>
Финансы->Реферат
По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной эк...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Оборотные средства — это совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения в денежном выражении. Эти составные части оборотных средств...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підприємство

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Будування та ремонт суден

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 68607, ОДЕСЬКА обл., ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ р-н, м. Ізмаїл, Артема, б.1

БАЛАНС

На 31 грудня 2009 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

А К Т И В

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

6'872

6382

первісна вартість

011

6'873

6'873

накопичена амортизація

012

(1)

(491)

Незавершене будівництво

020

992

451

Основні засоби: залишкова вартість

030

35'223

35'256

первісна вартість

031

36'660

39'765

знос

032

(1'437)

(4'509)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

25

25

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом І

080

43'432

42'114

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

1'417

1'346

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

2'082

876

Готова продукція

130

12

12

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

і

чиста реалізаційна вартість

160

1'429

4'083

первісна вартість

161

1'429

4'083

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

782

за виданими авансами

180

517

5'068

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

15

3

у т.ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

116

3

Усього за розділом ІІ

260

5'588

12'173

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2

2

ІV. Необоротні активи та груші вибуття

275

-

-

Баланс

280

48'702

54'289

П а с и в

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

44'482

44'482

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

581

553

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(7)

(20)

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом І

380

45'056

45'015

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення наступних витрат і платежі

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

ІНШІ довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1'667

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1'514

8'812

з бюджетом

550

54

100

3 позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

96

117

з оплати праці

580

288

245

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

інші поточні зобов'язання

610

27

-

Усього за розділом IV

620

3'646

9'274

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

48'702

54'289Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... аналіз. У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на ... курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр ...
 2. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... наступною схемою. Т аблиця 2.Комплексна характеристика фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” за 2005 рік № з/п ... й використання його фінансових ресурсів. Безпосередньо, оцінювання фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” проводиться ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... 1. Показники оцінки майнового стану підприємства Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі вс ... на діяльності підприємства. 6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод" Персонал підприємства – це сукупність ...
 4. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансовий стан підприємства 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» 47 2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ ... фінансового стану підприємства 78 3.2 Організаційно – економічні заходи щодо покращення фінансового стану ВАТ « ...
 5. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства ВАТ “ВТП “Укренергочормет”, передбачає додержання умови ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031759738922119