Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную ...полностью>>
Финансы->Реферат
Роль коммерческого кредита в современном мире трудно переоценить.Наряду с позитивными последствиями применения кредитования необходимо понимать и неко...полностью>>
Финансы->Реферат
По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной эк...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Оборотные средства — это совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения в денежном выражении. Эти составные части оборотных средств...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

ж) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

 • внесення змін до Статуту Товариства;

 • припинення діяльності Товариства;

 • створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликають у разі неплатоспроможності Товариства на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, а також на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як, 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України. Реєстратор на вимогу цих акціонерів повинен надати їм реєстр акціонерів. Витрати, які понесли акціонери для забезпечення скликання та проведення загальних зборів акціонерів, відшкодовуються їм за рахунок Товариства.

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Дунайсудоремонт»

2.1 Статутний фонд товариства ВАТ «Дунайсудоремонт».

Статутний фонд (капітал) Товариства ВАТ "ДСР" становить 44 481 900 (сорок чотири мільйона чотириста вісімдесят одну тисячу дев'ятсот) гривень. Фонд державного майна України, як засновник з боку держави, вносить до статутного фонду (капіталу) державну частку майна на суму 39 109 800 (тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ять тисяч вісімсот) гривень.

Орендар ВАТ «Дунайсудоремонт» вносить як засновник до статутного фонду (капіталу) Товариства майно на суму 5 372 100 (п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі сто) гривень. Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 44 481 900 (сорок чотири чотириста вісімдесят одну тисячу дев'ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. Фонд державного майна України, як засновник з боку держави, у статутному фонді (капіталі) Товариства має 39 109 800 (тридцять дев'ять мільйонів сто дев'ять тисяч вісімсот) штук акцій та проводить приватизацію у відповідності зі статтею 17 Закону України «Про приватизацію державного майна шляхом продажу належних державі акцій відкритого акціонерного товариства, заснованого особі ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ та ВАТ «Дунайсудоремонт» згідно з планом приватизації державного майна Цілісного майнового комплексу державного підприємства «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу). Розмір статутного фонду (капіталу), може бути збільшений в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України шляхом:

 • випуску нових акцій;

 • збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) приймається Вищим органом Товариства.

Розмір статутного фонду (капіталу) може бути зменшений шляхом:

 • зменшення номінальної вартості випущених акцій;

 • зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішенням акціонерного товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу) акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів передбаченим статутом способом. Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами статутного фонду (капіталу). Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу). Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного фонду (капіталу), встановленого законом. Товариство підлягає ліквідації. Рішення про зміну розміру статутного фонду (капіталу) Товариства набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. При додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному об.:язі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного фонду (капіталу) Товариства. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу), здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду (капіталу) Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

2.2 Порядок розподілу прибутків та покриття збитків

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витратна оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші

платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України (ч.5 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).

Порядок створення та використання фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються наглядовою радою.

Товариство створює:

 • резервний (страховий) фонд;

 • фонд сплати дивідендів;

 • інші фонди.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного фонду (капіталу) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів фонду приймається Вищим органом Товариства.

Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням виконавчого органу Товариства. Кошти з фонду виплати дивідендів сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року протягом 30 календарних днів з моменту прийняття рішення Вищим органом Товариства.

Розділ 3. Практична частина

3.1 Обсяг випуску продукції ВАТ «Дунайсудоремонт» за рік.

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

 • оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;

 • визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;

 • виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

 • розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Мал. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, завдяки балансу підприємства та інших форм можна визначити об'єм випуску продукції, та інші показники які впливають на формування прибутку.

Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації є основною складовою загального прибутку. Він обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без врахування податку) та її повною собівартістю.

де П.р. – прибуток від реалізованої продукції;

Q р.п. – обсяг реалізованої продукції;

С – повна собівартість реалізованої продукції.

З цієї формули можна обчислити обсяг реалізованої продукції за певний період.

Визначимо обсяг реалізованої продукції на початок і на кінець періоду (форма №2).

22 567 + 17 330 = 39 897

= 4 750 + 3 286 = 8 036

Таким чином з отриманих даних ми бачимо, що з 2008 року по 2009 рік обсяг виробляємо продукції виріс, за рахунок того що в експлуатацію було введено більше технічного обладнання, деяке обладнання було удосконалено.

Під час проходження практики я з’ясувала що фінансовий відділ контролює виконання реалізації готової продукції, а також слідкує, щоб відповідні відділи своєчасно розглядали претензії покупців та причини, які примусили їх відмовитись від оплати рахунків за надану продукцію і надані послуги.

Таблиця 1.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2009

12

31

за ЄДРПОУ

35855645

за КОАТУУ

5110600000

за КОПФГ

0

за СПОДУ

0

за КВЕД

35.11.0

Контрольна сумаЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... аналіз. У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на ... курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр ...
 2. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... наступною схемою. Т аблиця 2.Комплексна характеристика фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” за 2005 рік № з/п ... й використання його фінансових ресурсів. Безпосередньо, оцінювання фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” проводиться ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... 1. Показники оцінки майнового стану підприємства Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі вс ... на діяльності підприємства. 6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод" Персонал підприємства – це сукупність ...
 4. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансовий стан підприємства 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» 47 2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ ... фінансового стану підприємства 78 3.2 Організаційно – економічні заходи щодо покращення фінансового стану ВАТ « ...
 5. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства ВАТ “ВТП “Укренергочормет”, передбачає додержання умови ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0034058094024658