Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Закон
Финансовое право необходимо, прежде всего, для юристов независимо от сфер их деятельности, а также и для личного состава и аппарата представительных и...полностью>>
Финансы->Доклад
1. Предприятие. Это внутренние группы организации, такие, как руководство фирмы, финансовая служба, служба НИОКР, служба материально-технического снаб...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью модернизации системы оценки кредитных рисков контрагентов банка. Эта тенденция диктуется нар...полностью>>
Финансы->Реферат
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Мета моєї практичної роботи було акцентувати увагу на фінансовому стані підприємства Відкрите Акціонерне Товариство «Дунайсудоремонт», ознайомитись з організаційною структурою підприємства, засновниками, органами управління, проаналізувати фінансовий стан підприємства, також ознайомитись із статутним фондом товариства і розрахувати усі показники які впливають на прибуток підприємства.

Це підприємство розташоване в місті Ізмаїлі, по сусідству із відомим історичним пам'ятником - колишньої турецької фортецею. Завод має більш ніж піввіковий досвід ремонту, переобладнання і добудови суден різного призначення: від судів па підводних крилах до морських транспортних суден і суден спеціального призначення. Завод має в своєму розпорядженні великими виробничими площами як па суші так і на воді. Наявність спеціалізованих цехів і ділянок, а головне кваліфікованих фахівців дозволяємо здійснювати повний комплекс робіт по ремонту суден різних типів

Процес дослідження передбачає вирішення наступних завдань:

 • Обґрунтувати статутний фонд товариства;

 • Визначити показники, що визначають ефективність функціонування ВАТ «Дунайсудоремонт»;

 • Дослідити порядок розподілу прибутку;

 • Проаналізувати обсяг випуску продукції, амортизаційні відрахування, основні фонди ВАТ «Дунайсудоремонт»;

 • Вивчити показники фінансової діяльності ВАТ «Дунайсудоремонт», а точніше показник ліквідності, показник фінансової стійкості;

 • Зробити повний аналіз фінансового стану ВАТ «Дунайсудоремонт»;

Предметом дослідження являється ремонт та будівництво.

Об’єктом дослідження виступає ВАТ «Дунайсудоремонт» знаходиться за адресою 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Артема 1.

У процесі написання моєї роботи були використані дані з балансу (ф. № 1), звіту про прибутки і збитки (ф. № 2), а також інша інформація про діяльність ВАТ «Дунайсудоремонт».

Розділ I. Загальні відомості про підприємство ВАТ «Дунайсудоремонт»

1.1 Характеристика ВАТ «Дунайсудоремонт»

Відкрите Акціонерне Товариство «Дунайсудоремонт» - українське підприємство, що спеціалізується на обслуговуванні потреб судновласників у ремонті річкових і морських судів.

Підприємство розташоване в місті Ізмаїлі, Завод має в своєму розпорядженні великими виробничими площами як па суші так і на воді. Наявність спеціалізованих цехів і ділянок, а головне кваліфікованих фахівців дозволяємо здійснювати повний комплекс робіт по ремонту суден різних типів.

На сьогоднішній день довжина заводських причалів становить 1000 метрів, які обладнані чотирма портальними кранами, вантажопідйомністю 10 - 32 тонни і системами забезпечення стиснутим повітрям, водою і електроенергією. Підприємство має буксир потужністю 600 л. с. і плав кранами вантажопідйомністю 25 т. та 5 т., а також трьома плавучими доками і елінгом вантажопідйомністю, відповідно. 50 т. 5000 т.. 2500 т. і 500 т. Площа акваторії 13 га. Прохідні глибини 4,5 м. Габарити ремонтованих судів: довжина до 140 метрів; докова вага до 5000 тонн; осада до 4,5 метрів.

Основними принципами роботи ВАТ «Дунайсудоремонт»:

- грамотна кадрова політика;

- прозора система ціноутворення:

- найсуворіше виконання зобов'язань щодо термінів ремонту;

- застосування прогресивних технологій ремонту.

У перелік послуг пропонованих заводом включаються:

- Ремонт, очищення і фарбування корпусів суден;

- Ремонт донно - забортної арматури;

- Ремонт двигунів, суднових пристроїв, механізмів і систем;

- Ремонт і регулювання суднової автоматики радіонавігаційних приладів

- Виготовлення та відновлення гребних залів;

- Відновлення суднових алюмінієвих поршнів;

1.2. Організаційна структура ВАТ «Дунайсудоремонт»

Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників. робочий час, та час відпочинку, оплата прані, трудова дисципліна, охорона праці і інші

питання трудових відносин регулюються також Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними документами. Інтереси трудового колективу у товаристві представляє профсоюзний комітет підприємства або інший уповноважений трудовим колективом орган, права якого визначаються у колективному договорі. Правління Товариства у особі його Голови зобов'язане в установленому порядку укласти з уповноваженим органом трудового колективу колективний договір,

Розмір заробітної плати кожного працівника визначається кінцевими результатами діяльності Товариства та його особистим вкладом у досягнення цих результатів. Мінімальний розмір оплати праці працівників не може бути нижчим від встановленого законодавчими актами України. Максимальний розмір заробітної плати

працівників Товариства не обмежується. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до діючого законодавства.

Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору та визначають уповноважений орган для підписання колективного договору від імені трудового колективу;

- вирішують питання самоврядування трудового колективу;

- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

Мал.1. Організаційна структура ВАТ «Дунайсудоремонт».

1.3 Засновники та акціонери ВАТ «Дунайсудоремонт»

Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України та Закрите акціонерне товариство «Дунайсудоремонт». Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути: юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонери мають право:

 • подавати до Наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників;

 • брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

 • брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

 • отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної).

На письмову вимогу акціонерів Товариство зобов'язане не пізніше 10 (десяти) календарних днів після отримання вимоги, надати акціонеру чи його уповноваженому представнику копії документів: бухгалтерських балансів, звітів Товариства про його дальність, відомостей про прибутки та збитки, протоколів загальних зборів акціонерів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства:

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про дальність Товариства:

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки у межах належних їм акцій.

1.4 Органи управління товариства

Управління Товариством здійснюють:

 • Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів;

 • Наглядова рада Товариства;

 • Виконавчий орган Товариств - правління Товариства;

 • Ревізійна комісія Товариства.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Тсшадиства В період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами Вищим органом Товариства є засновники в особі ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ та ВАТ «Дунайсудоремонт».

Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень,

порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

а) визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства і затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін, у тому числі щодо зміни розміру статутного фонду (капіталу) Товариства;

в) обрання та відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства;

г) утворення та відкликання виконавчого органу - правління Товариства, обрання та відкликання його керівника - голови правління;

д) обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства;

е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу Прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Азот"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... аналіз. У цій роботі ми проведемо аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007 -2009 р. на ... курсовому проекті ми провели аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Азот» за 2007-2008 рр ...
 2. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... наступною схемою. Т аблиця 2.Комплексна характеристика фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” за 2005 рік № з/п ... й використання його фінансових ресурсів. Безпосередньо, оцінювання фінансового стану підприємства ВАТ „Полтавагаз” проводиться ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... 1. Показники оцінки майнового стану підприємства Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі вс ... на діяльності підприємства. 6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод" Персонал підприємства – це сукупність ...
 4. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  ... фінансовий стан підприємства 39 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ВИДАВНИЦТВО «ХАРКІВ» 47 2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ ... фінансового стану підприємства 78 3.2 Організаційно – економічні заходи щодо покращення фінансового стану ВАТ « ...
 5. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... цих показників сприятиме зміцненню фінансового стану підприємства ВАТ “ВТП “Укренергочормет”, передбачає додержання умови ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033349990844727