Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Социология->Дипломная работа
Безработица, безработный, занятость, трудоустройство, профориентация, социальное консультирование, социальная коррекция, профессиональное обучение, об...полностью>>
Социология->Контрольная работа
Здравоохранение любого государства представляет собой комплекс государственных, социальных, экономических, медицинских и других мер, предпринимаемых о...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Актуальність теми В Україні спостерігається тенденція до зростання чисельності дітей з функціональними обмеженнями унаслідок зниження рівня медичного ...полностью>>
Социология->Дипломная работа
Женщины с большим трудом адаптируются к новым политическим, социальным, духовным условиям, сложившимся в обществе, при этом видоизменяя не только общу...полностью>>

Главная > Статья >Социология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А.О.Панькова – студент 6 курсу ХДАУ

Постановка проблеми

З метою організації допомоги в обслуговуванні одиноких непрацездатних громадян у сфері соціального захисту населення були створені окремі комунальні заклади державної власності – територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Але розширювати обсяги терцентрів, створюючи нові відділення і запроваджувати нові послуги є досить складним процесом і практично неможливим. Фінансування закладів строго обмежене і суворо регламентується державними нормативними актами. Тому з огляду на той факт, що матеріально-технічна база залишається колишньою і вимагає з кожним роком більше коштів на її утримання, то вартість однієї послуги зростає. Як наслідок значна частка населення змушена відмовитись від послуг терцентрів. Актуальність даної роботи полягає в тому, що сфера соціального захисту має ряд проблемних питань з приводу фінансування і вимагає негайного їх вирішення для забезпечення підтримки життєдіяльності незабезпечених верств населення. Дослідження проблем соціального захисту населення та шляхи їх подолання приділено багато робіт учених та статей у наукових журналах. Аналіз літературних джерел дозволив установити, що існує необхідність удосконалити соціальний захист шляхом здійснення реформ з боку держави. Завдання і методика дослідження полягає в необхідності державної підтримки при визначення недоліків системи соціального захисту, способів подолання цих недоліків та визначення перспектив покращення надання соціальних послуг терцентрами. Методологічною основою виступають положення про територіальний центр; Конституцію України; закони України; Постанови Верховної Ради України; Укази і Розпорядження Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи, що регулюють процес надання соціальної допомоги, розпорядженнями голів обласної та районної адміністрацій.

Основний зміст

З метою організації обслуговування одиноких непрацездатних громадян у Херсонській області були створені територіальний центр соціального обслуговування. Територіальний центр надання соціальних послуг (далі - територіальний центр) є державною (комунальною) установою, що надає різні види соціальних послуг прямо або через свої структурні підрозділи особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей (далі – отримувачі послуг) [5]. Дані установи утримуються за рахунок коштів, що виділяються із місцевого бюджету на соціальний захист населення, інших надходжень, в тому числі у вигляді прибутку від діяльності його структурних підрозділів, а також коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підприємств, установ, комерційних структур, селянських спілок та інших. Територіальний центр приймає на обслуговування пенсіонерів, інвалідів I i II групи незалежно від віку, які потребують допомоги, на підставі картки медичного огляду, акту обстеження умов проживання та особистої заяви [6].

Основними завданнями терцентрів є виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження разом з представниками закладів охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, громадських організацій їх матеріально-побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг; встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання допомоги непрацездатним громадянам; розширення можливостей одержувачів соціальних послуг; розвиток ринку соціальних послуг з метою забезпечення надання різноманітних видів соціальних послуг підопічним [закон]. Для надання соціальних послуг, в залежності від потреб громади, у територіальному центрі утворюються спеціалізовані структурні підрозділи (стаціонарні відділення, реабілітаційні центри, відділення організації гарячого харчування, надання транспортних послуг, сільські центри соціальних послуг тощо). Структура територіальних центрів складається з відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової реабілітації, медико-соціальної реабілітації, по наданню грошової та натуральної допомоги, реабілітації дітей-інвалідів [6]. Територіальні центри через свої підрозділи повинні забезпечувати якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування на платній та безоплатній основі. Громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які не здатні до самообслуговування, можуть обслуговуватися в терцентрі безоплатно лише у випадку, якщо вони не мають рідних, які повинні забезпечувати їх догляд. Але є випадки, коли громадяни, маючи рідних можуть звільнятися від оплати. Такі ситуації вирішуються комісією. Оскільки все ж таки випадки звільнення від плати є винятковими основна маса осіб повинні обслуговуватися за плату. Починаючи з квітня 2010року змінився підхід до розрахунку плати за соціальні послуги: раніше ця сума була на рівні 5% від пенсії громадянина, який обслуговується на платній основі, а з прийняттям постанови №1417 плата за послуги є розрахунковою, залежно від витрат, які терцентр несе у зв’язку з наданням послуг. Плата за надані послуги здійснюється на підставі встановлених тарифів, які розраховуються згідно проекту Методики визначення граничної вартості соціальних послуг, гарантованих державою на безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі проект Методики) розроблений на виконання Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства праці та соціальної політики України на 2009-2010 роки та на вимогу Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-ІV з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 року № 1417. Негативним фактором є те, що тарифи збільшують пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати [7]. Тому значна частка населення, особливо люди пенсійного віку, змушені відмовитись від обслуговування.

Також у територіальних центрах діє програма «Турбота», згідно якої комісією виноситься рішення щодо надання допомоги у грошовому виражені особам та сім’ям, які потрапили у скрутне життєве становище. Така допомога надається місцевими органами влади. Також у терцентрах проводиться акція "Милосердя". Під час цієї акції підприємства та окремі підприємці виділяють кошти на добровільній основі або дають одяг і взуття у вигляді гуманітарної допомоги. Зібрані кошти і одяг розподіляється між соціальними працівниками в залежності від кількості малозабезпечених, інвалідів, дітей-інвалідів у певній території. Слід відзначити, що у 2010 році було надано грошової допомоги на суму 1169,26 тис.грн, натуральної допомоги на суму 595,99тис.грн; у 2011 році грошової допомоги отримали на суму 266,76 тис.грн, натуральної – 431,96 тис.грн. При цьому кількість осіб, яким надавалась допомога збільшилась на 117,7% порівнюючи 2011 рік з 2010 роком і становить за 2010 – 1892 чоловік, 2011 – 22276 чоловік. Кількість допомоги скоротилась: грошової - 22,8% , натуральної – 72,5%. Скорочення наданої допомоги підприємствами обумовлено тим, що у терцентрах внаслідок обмеженості ресурсів відсутні відділення організації грошової та натуральної допомоги. Адже функції зібрання спонсорських відрахувань належать соціальному працівнику. Але соціальний працівник крім основної роботи багато часу змушений приділяти оформленню документів, тому він не в змозі відвідувати підприємства.

З метою підвищення ефективності роботи терцентрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян запропоновані наступні заходи:

по-перше, на даний момент існує потреба у відкритті нових видів послуг. Оскільки пенсіонери це, в основному, малозабезпечена категорія населення, а вартість послуг приватних ремонтних підприємств досить висока, то доцільно було б створити майстерні по ремонту взуття та по ремонту побутових електроприладів, ремонтно-будівельну бригаду при територіальному центрі обслуговування пенсіонерів. Також необхідним є створення їдалень у кожному районі. Це дало б змогу одиноким непрацездатним громадянам скористатися їхніми послугами за пільговими цінами;

по-друге, з метою економії бюджетних коштів, доцільно було б медико-соціальні комплекси ввести в структуру територіального центру як відділення стаціонарного перебування одиноких непрацездатних громадян. Це дало б змогу скоротити видатки на утримання двох адміністрацій та створити кращі умови для обслуговування громадян, зокрема, під час їх переведення з надомного на стаціонарне чи денне обслуговування;

по-третє, оскільки багато робочого часу соціального працівника займають оформлення документів, платежів та інші організаторські роботи, які, до речі, потребують більш кваліфікованого підходу, доцільно було б переглянути штати територіального центру з метою розділення працівників на соціальних працівників та соціальних робітників. До компетенції соціального працівника повинна входити організаторська робота, оформлення документів, приймання замовлень на виконання послуг, здійснення платежів тощо. Для цього повинні підбиратися кадри з відповідною освітою та кваліфікацією. Безпосереднє виконання замовлень, надання послуг буде виконуватись соціальними робітниками. Фактично соціальний працівник буде виконувати роль бригадира бригади соціальних робітників. Таке розділення дасть змогу покращити якість надання певних видів послуг одиноким непрацездатним громадянам та дозволить соціальним робітникам більше часу приділяти своїм підопічним.

Таблиця 1 – Виявлення пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, які потребують соціального обслуговування та надання соціальних послуг по Херсонській області

Назва показників

01.07.2009 року

01.01.2010року

01.01.2011року

усього

В містах

В сільській місцевості

За категоріями користувачів

За категоріями інвалідності

За статусом

усього

В містах

В сільській місцевості

За категоріями користувачів

За категоріями інвалідності

За статусом

усього

В містах

В сільській місцевості

За категоріями користувачів

За категоріями інвалідності

За статусом

Виявлено всього пенсіонерів, непрацездатних громадян, інвалідів, які потребують: соціального обслуговування та соціальних послуг

850

0

850

847

196

904

42097

8355

33742

44592

8127

43550

4248

0

4248

4248

546

4248

відділеннях соціальної допомоги вдома

250

0

250

230

16

304

11735

2313

9422

13523

2010

13154

352

0

352

352

29

352

Стаціонарні відділеннях для постійного або тимчасового проживання

10

0

10

10

1

10

217

23

194

239

73

237

0

0

0

0

0

0

відділення соціально-побутової реабілітації

455

0

455

474

89

455

17992

4903

13089

18836

3200

18615

0

0

0

0

0

0

відділення медико-соціальної реабілітації

0

0

0

0

0

0

878

368

510

910

59

763

0

0

0

0

0

0

відділення надання адресної грошової та натуральної допомоги

126

0

126

124

90

126

6504

735

5769

6399

1958

5537

0

0

0

0

0

0

соціального обслуговування та соціальних послуг в інших підрозділах територіальних центрів (яких - перелічити)

9

0

9

9

0

9

4771

13

4758

4685

827

5244

3896

3896

3896

517

3896

Таблиця 2 - Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

Назва показника

01.01.2008 рік

01.01.2009 рік

01.01.2010 рік

01.01.2011рік

кількість

усього обслужено осіб

Із них у сільській місцевості обслужено осіб

кількість

усього обслужено осіб

Із них у сільській місцевості обслужено осіб

кількість

усього обслужено осіб

Із них у сільській місцевості обслужено осіб

кількість

усього обслужено осіб

Із них у сільській місцевості обслужено осіб

Територіальні центри

21

23183

15439

23

32496

25725

23

32308

25558

23

28792

22773

Відділи соціальної допомоги

2

2188

303

0

0

0

0

Відділення - всього: з них:

56

23371

15136

67

32496

25725

67

32308

25558

66

28623

22579

Відділення соціальної допомоги вдома

27

9508

6927

27

9101

6546

27

8375

6415

27

8371

6443

Відділення соціально-побутової реабілітації

9

6027

4657

15

9757

6819

20

13623

9684

18

10890

7288

Відділення медико-соціальної реабілітації

1

425

1

339

1

368

1

193

0

Стаціонарні відділення

8

130

130

9

128

128

9

146

146

9

140

140

в тому числі: для постійного проживання

8

130

130

9

128

128

9

146

146

9

140

140

відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги

11

9829

6527

10

10401

8759

6

7093

6623

6

6149

5859

у тому числі тих, хто обслуговується виключно відділенням адресної грошової та натуральної допомоги

11

6408

3422

10

6834

5925

6

5286

4816

6

4926

4611

інші підрозділи територіальних центрів (указати, які)

2873

2873

5

6307

6307

4

4510

4497

5

4103

4097

Спеціалізовані житлові будинки

2873

2873

5

6307

6307

0

0

Наявність у територіальних центрах автотранспорту всього (одиниць)

30

3481

3266

32

2984

2937

26

3741

0

0

0

з них: - легкових автомобілів

23

1775

1573

28

2669

2622

24

3591

0

0

0

- мікроавтобусів

4

961

948

2

274

274

1

150

30

1422

1558

у т.ч. пристосованих для маломобільних груп населення

1

690

690

0

26

1341

1479

- інших транспортних засобів

3

745

745

2

41

41

1

2

74

73

Висновки та пропозиції

Стан соціального захисту в Україні потребує конструктивного підходу з боку держави. Територіальними центрами надаються більше двадцяти найрізноманітніших життєво-необхідних послуг, включаючи й побутові: допомога при оформленні документів для субсидій, привезення палива, доставка і придбання продуктів харчування та медикаментів, прибирання житла, прання. Для покращення якості надання послуг в області було проведено ряд заходів, які суттєво вплинули на розвиток та зміцнення терцентрів та системи соціального обслуговування громадян. Так, проводилась велика робота із забезпечення всіх соціальних працівників велосипедами, спецвзуттям та спецсумками.

Зважаючи на те, що навантаження на соціальних працівників становить 13-15 підопічних, органами соціального захисту населення та місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, громадськими організаціями здійснюється низка заходів для вирішення цієї проблеми. Це залучення до надання послуг потребуючим шкільної та студентської молоді, волонтерів, безробітних з числа тих, що стоять на обліку в центрах зайнятості.

Завдання в роботі терцентрів спрямовані на те, щоб запровадити механізми, що забезпечуватимуть якість послуг, їх гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення. Завдяки впровадженню інноваційних послуг люди похилого віку зможуть отримати доступ до соціальних послуг, які забезпечать підтримку, необхідну для їх життєздатності та якомога повноціннішого життя. Терцентри повинні надавати саме ті соціальні послуги, що відповідають потребам підопічних та їх життєвій ситуації. Ще один негативний момент заклечається в тому, що для збільшення фінансування терцентрів було впроваджено платні послуги згідно тарифів, розмір яких при збільшенні мінімальної заробітної плати пропорційно збільшується. Ще один негативний момент заклечається в тому, що для збільшення фінансування терцентрів було впроваджено платні послуги згідно тарифів, розмір яких при збільшенні мінімальної заробітної плати пропорційно збільшується. Саме тому значна кількість населення змушена відмовитися від послуг. В Україні бракує соціальних робітників, особливо це стосується сільської місцевості. У деяких селах вони взагалі відсутні. Це пов’язано з важкими умовами праці та низькою заробітною платою.

Для ефективного розвитку та функціонування територіальних центрів необхідно понизити тиск з боку державних нормативних актів, удосконалити систему фінансування для впровадження нових і доступних для населення соціальних послуг, підвищити заробітну плату соціальним робітникам.

Формування ефективного механізму функціонування системи соціального захисту неможливе без розробки та реалізації цільової комплексної програми, яка дає можливість до розширення відділів соціальних установ, збільшення кількості соціальних послуг та зменшення оплати за надані послуги. Також необхідним є стимулювання підприємств, підприємців та громадян певної місцевості надавати допомогу у грошовому та натуральному вигляді.

Список використаної літератури

 1. Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблема розвитку сільських територій // Економіка АПК. – 2009. – 11

 2. Станку В. Надання платних послуг терцентрами //Бюджетна бухгалтерія. – 2010. - №28(172)

 3. Мацала В.Зона особливої уваги // Соціальний захист. – 2009. – 10

 4. Семенюк М. Рівень соціального захисту не знизився // Соціальний захист. – 2009. – 7

 5. Типове положення Про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян  від 01.04.1997 року. - №44

 6. Закон України  Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям  від 01.07.2010року // Праця і зарплата. – 2000. – 25

 7. Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року. - № 966-ІV


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціально-культурний комплекс України

  Курсовая работа >> Культура и искусство
  ... науковий центр розміщений в Одесі та обслуговує Миколаївську, Одеську і Херсонську області, Крим ... ів для галузей соціальної сфери. Ефективною також має бути система територіальних комплексів культурного обслуговування населення ...
 2. Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... надання соціально-орієнтованих банківських послуг в АКБ “Приватбанк”; обгрунтовано підвищення рентабельності роботи ... територіальних відділень по обслуговуванню населення Впровадження соціально-орієнтованих банківських продуктів по масовому обслуговуванню ...
 3. Соціальний комплекс України

  Реферат >> Астрономия
  ... ій та Херсонській областях. В останні роки спостерігається тенденція до розукрупнення територіальних лікарняних ... послуг в цілому та (найбільш ефективних з них супроводжується підвищенням на-Іродногосподарської ефективності побутового обслуговування ...
 4. Регіональний розвиток соціальної інфраструктури України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... соціальної інфраструктури є побутове обслуговування на виробництві. Чималі резерви підвищення ефективност ... показник щодо наданих послуг на ... рно по території країни, обласних центрах та ... ій, Волинській, Донецькій та Херсонській областях. Наявність значної кі ...
 5. Стан соціальної галузі України

  Курсовая работа >> Социология
  ... Кіровоградській, Херсонській областях. Важливого соціального значення набуває ... територіальних центрах соціального обслуговування; в інших закладах соціальної підтримки (догляду). Конкретними видами соціальних послуг можуть бути: • соціально-побутові послуги ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016789436340332