Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Главным условием определения периода формирования инвестиционной стратегии является предсказуемость развития экономики в целом и инвестиционного рынка...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Деятельность любого предприятия, так или иначе, связана с вложением ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для осуществлен...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной деятельностью Необходимым ус...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Понятие «инвестиции», которое в широком смысле трактуется как вложения в будущее, происходит от латинского слова investre —облачать. Инвестиции — это ...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Східноєвропейський університет

економіки та менеджменту

Реферат

на тему: «Сутність, функції, склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів.

Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні»

2008-2009

План

1. Сутність, функції та роль місцевих фінансів.

2. Склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів.

3. Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні.

4. Список використаної літератури.

1. Сутність, функції та роль місцевих фінансів

Зміст місцевих фінансів як системи економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладе­них на них завдань, детальніше виявляється у функціях, які вони ви­конують.

Оскільки місцеві фінанси не можна розглядати відокремлено від фінансів загалом, а місцеві фінанси — це складова фінансової системи.

Місцеві фінанси виконують такі функції: розподільчу, контрольну та стимулюючу.

Розподільча функція місцевих фінансів проявляється у порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить складний процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для вико­нання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань. Кош­ти, які акумулюються в місцевих бюджетах і цільових фондах, розпо­діляються і використовуються на задоволення різноманітних місцевих потреб. Крім того, через систему міжбюджетних відносин фінансові ре­сурси, акумульовані на обласному і районному рівні, перерозподіля­ються між окремими адміністративно-територіальними одиницями з метою забезпечення фінансового вирівнювання.

Контрольна функція місцевих фінансів реалізується, зокрема, в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні міс­цевих бюджетів й складанні звіту про їх виконання. Сфера контрольної функції не обмежується місцевими бюджетами, а включає інші фонди грошових коштів та загалом усі фінансові ресурси, які знаходяться в роз­порядженні органів місцевого самоврядування. Контрольна функція міс­цевих фінансів спрямована на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове й економне ви­користання.

Стимулююча функція місцевих фінансів полягає у створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо зацікавленими у збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і

зборів, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які надходять у їх розпорядження. Реаль­ним втіленням стимулюючої функції є чинний порядок формування влас­них доходів місцевих бюджетів, заохочення перевиконання запланова­них показників надходжень загальнодержавних податків і зборів, само­стійність у використанні додатково залучених коштів та ін.

Місцеві фінанси відіграють надзвичайно велику і багатопланову роль в економічній системі кожної держави, де визнається і діє ефективне у фінансовому плані місцеве самоврядування.

Місцеві фінанси в економічній системі держави впливають:

 • на соціально-економічний розвиток країни;

 • фінансову безпеку держави;

 • фінансову стабільність розвитку економіки;

 • добробут населення;

 • розвиток демократії в суспільстві

Використовуються як інструмент:

 • перерозподілу валового внутрішнього продукту;

 • державного регулювання розвитку територій;

 • економічної, в тому числі фінансової, політики;

 • державної регіональної політики

Місцеві фінанси в економічній системі держави визначають:

 • обсяг і якість надання локальних суспільних послуг населенню;

 • стан і розвиток місцевого господарства;

 • фінансову базу місцевого самоврядування;

 • надання конституційних гарантій населенню;

 • стан фінансового вирівнювання

Протягом останніх років близько 10 % вартості валового внутріш­нього продукту України перерозподіляється через систему місцевих фі­нансів; закономірно, що основна частина цих коштів акумулюється у місцевих бюджетах. Зосередження достатньо значних грошових засобів у місцевих бюджетах відповідає новим більш широким і складним за­вданням, які постають перед органами місцевого самоврядування на су­часному етапі розвитку України. Кошти, які надходять до місцевих бю­джетів, використовуються на утримання установ соціально-культурної сфери, підприємств житлово-комунального господарства, спрямовують­ся на виплати допомог із соціального захисту і соціального забезпечен­ня.

Місцеві фінанси відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової безпеки держави, що є однією з найважливіших складових економічної безпеки країни.

Центральним інститутом системи місцевих фінансів є місцеві бю­джети, до складу яких належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місце­вого самоврядування (бюджети територіальних громад міст, селищ, сіл та їх об'єднань). За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється пере­важна частина державних видатків на житлово-комунальне господар­ство, охорону здоров'я, освіту, фізичну культуру і спорт, культуру, мис­тецтво та засоби масової інформації, соціальний захист і соціальне забез­печення населення, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок та інфор­матику.

Майже 3/4 усіх коштів місцевих бюджетів спрямовується на соціаль­ні цілі, а саме: соціальний захист і соціальне забезпечення населення, утримання закладів і об'єктів, які належать до соціально-культурної сфери.

Місцевим бюджетам відведена важлива роль у вирішенні екологіч­них проблем.

Через місцеві бюджети реалізуються загальнодержавні програми, пов'язані з розвитком галузей народного господарства, в першу чергу, сільського господарства, здійснюється підтримка вітчизняних виробни­ків, фінансуються програми з підвищення життєвого рівня населення, створення нових робочих місць, реабілітації та працевлаштування ін­валідів, виплачуються допомоги реабілітованим, незаконно депортова­ним особам, біженцям; фінансується проведення превентивних, оздоров­чих, спортивних, культурних заходів.

Місцеві бюджети стали головним інструментом реалізації регіональ­ної економічної політики, основними завданнями якої є: децентраліза­ція влади і делегування додаткових функцій з управління економічним розвитком органам місцевого самоврядування, ліквідація значних дис­пропорцій і підвищення рівнів соціально-економічного розвитку регіо­нів, забезпечення державних соціальних стандартів та гарантій соціаль­ного захисту населення, незалежно від економічних можливостей тери­торій та ін.

Місцеві бюджети сприяють досягненню пропорційності у розвитку регіонів, є одним з інструментів міжтериторіального перерозподілу виробленого валового внутрішнього продукту і здійснення фінансового вирівнювання. На практиці ця функція місцевих бюджетів реалізується шляхом надання бюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій) з дер­жавного бюджету України. У процесі бюджетного регулювання здійс­нюється вирівнювання бюджетної забезпеченості територій і поступове усунення відмінностей. В останні роки відбувається збільшення абсолют­них величин бюджетних трансфертів, зокрема дотацій вирівнювання та цільових субвенцій.

Таким чином місцеві фінанси як цілісна і складна система економіч­них відносин набувають важливої ролі в реформуванні вітчизняної еко­номіки, створенні основ ринкового господарювання, формуванні демо­кратичної соціально орієнтованої держави. Сучасні зміни у сфері місце­вих фінансів спрямовані на їх подальшу розбудову і вдосконалення з ме­тою досягнення таких цілей:

 • стабілізації економічної системи;

 • адаптації суб'єктів господарювання, зокрема малих і середніх підприємств, до ринкових перетворень;

 • формування інвестиційно-інноваційної моделі суспільного розвитку;

 • забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самовря­дування;

 • формування самодостатніх територіальних утворень;

 • реалізації завдань державної регіональної політики;

 • стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційної активності;

 • вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів.

2. Склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів

Склад, структура і динаміка бюджетних видатків відобра­жає державні, регіональні та місцеві пріоритети соціально-економічно­го розвитку. Бюджетні видатки дають змогу розкрити і дослідити еко­номічну сутність місцевих бюджетів, фінансову базу органів місцевого самоврядування, які мають вирішувати завдання місцевого значення — забезпечувати населення державними послугами, сприяти всебічному і гармонійному розвитку територій.

До перших законодавчих актів, що визначили засади та напрями використання коштів місцевих бюджетів, належать закони "Про бюджет­ну систему Української РСР" від 5 грудня 1990 р., "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" від 7 грудня 1990 р., "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і ре­гіональне самоврядування" від 26 березня 1992 р.

Визначення конкретних напрямів витрачання коштів місцевих бюджетів було здійснено в Законі України "Про бюджетну систему Украї­ни" (1995 р.). Цим документом були встановлені основні засади розподі­лу видатків між державним та місцевими бюджетами, передбачена можливість створення резервних фондів уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських (міст Києва та Севастопо­ля і міст обласного підпорядкування), районних рад. Такі фонди мо­жуть утворюватися в республіканському бюджеті Автономної Республі­ки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя і міст республі­канського підпорядкування) і районних бюджетах в обсязі до 1 % від видатків кожного бюджету. Резервні фонди призначені для фінансуван­ня невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвер­дження бюджетів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цих фондів мають бути кошти місцевих бюджетів, надходження зацікавлених підпри ... доходах. Рис.2.5 Питома вага отриманих коштів в місцевому бюджеті м. Тальне за 1996 р. і ... мств, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів. Джерелом фінансового забезпечення соці ...
 2. Джерела формування доходів місцевого бюджету на прикладі місцевого бюджету м Дніпропетровська

  Дипломная работа >> Финансы
  ... сцевого бюджетів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКИ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ В МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ ... розширеної бази джерел надходження коштів в місцеві бюджети в проекті Податкового ... ї бази джерел надходження коштів в місцеві бюджети в проекті Податкового ...
 3. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  ... і коштів місцевих бюджетів; - між місцевими бюджетами різних рівнів з перерозподілу фінансових ресурсів; - між місцевими бюджетами і Державним бюджетом. Таким ... касового виконання місцевих бюджетів. Це означає, що кошти місцевих бюджетів акумулюються, збер ...
 4. Місцеві бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток адміністративного району

  Дипломная работа >> Финансы
  ... іх бюджетів. Місцеві бюджети одного рівня не можуть бути включені до місцевих бюджетів іншого рівня. Із коштів місцевих бюджетів фінансуються ...
 5. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ільних проектів , а також із коштів місцевих бюджетів населених пунктів «для реалізац ... ійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону ... рад і утворюваних ними органів, кошти місцевих бюджетів. Державний житловий фонд, об’є ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019640922546387