Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык->Реферат
признавая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах о правах человека провозгласила и согласил...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
№1 ЛИНГВИСТИКА И ДРУГИЕ НАУКИ Значимость лингвистически данных для антропологии и истории культуры давно уже стала общепризнанным фактом. В процессе р...полностью>>
Иностранный язык->Контрольная работа
1. The Republic of Belarus is situated in the center of Europe at the intersection of routes that lead from the West to the East and from the North to...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
Предлагаемое исследование посвящено изучению мотивированности лексических единиц на материале лексической группы наименования лиц в современном англий...полностью>>

Главная > Реферат >Иностранный язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«Україна»

Економічний факультет

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

ПОНЯТТЯ ПРО ЗНАКИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Напрям підготовки: 0201 – культура

Спеціальність: 6.020100 – документознавство та інформаційна діяльність

Біла Церква – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАУКИ ПРО ЗНАКИ

1.1 Історичний розвиток та еволюція семіотики ………………………………5

1.2 Основні класифікації знаків, їх характеристика……………………………5

1.3 Особливості картографічні знаки……………………………………………12

Висновки до першого розділу..…………………………………………………14

РОЗДІЛ 2. МОВА, ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА

2.1 Характеристика мовних знаків ………………………………………….….16

2.2 Структура знакового процесу, його виміри та рівні …………………..... 25

2.3 Термінологічні аспекти вивчення мови права………………...……………38

Висновки до другого розділу……..…………………………………………….42

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….43

СПИСОК ВИКОРИТСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….…………45

ВСТУП

Актуальність теми. Документ створюється для збереження і передачі соціальної інформації в просторі і часі. Саме документ організує, систематизує інформацію, дає її у фіксованому вигляді. В будь-якому документі вона подається у певному порядку, узагальненні, взаємозв’язку різних даних.

Слово “інформація” має багато значень, з яких найбільш загальне і широке – “відбиття різноманіття”. Таке значення дозволяє розглядати як інформаційні процеси, які відбуваються в технічних механізмах, живій і неживій природі, в суспільстві.

З давніх-давен людина намагаєлася зберегти інформацію, записуючи її у вигляді знаків (букв, малюнки, ієрогліфи та ін.) на різних носіях (дерев’яних та глиняні дощечки, сувої папірусу, скельні малюнки). Зараз ці носії мають інший вид, але вони не змінили свого призначення – збереження та передача інформації в часі. Вивченням знаків, займається така наука симіотика.

Ступінь дослідження теми. Н.Н.Кушнаренко, Г.М. Швецова-Водка, Ч.С. Пірсом, С.Н. Зигуненко, Альфредом Тарським

Метою кусової роботи є дослідження теоретичних аспектів поняття «знак» та його класифікацію.

Для досяг поставленої мети потрібно розглянути такі завданням:

 • розглянути семіотику, як науку про знаки;

 • розподілити знаки, та їх класифікувати;

 • розглянути функції знаків;

 • розглянути мову, як знакову систему

 • розгянути структуру знакового процесу, її виміри та рівні.

Об’єктом досліждення є висвітлення основних факторів функціонування знаку в системі семіотики.

Предметом дослідження виступають класифікації знаків за трактуваннями різних науковців.

У процесі написання курсової роботи були використані такі методи дослідження: метод збору даних, описовості, історичний, метод аналізу.

Ключові терміни: семіотика, знак, класифікація знаків, функції знаків, видання, картографічні знаки, мова, прагматики, синтаксис.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, кожен з яких поділяється на підрозділи для якнайповнішого розкриття теми дослідження та висновків.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НАУКИ ПРО ЗНАКИ

1.1 Історичний розвиток та еволюція семіотики

Семіотика — це наука, яка вивчає знаки і знакові процеси.

Семіотика — молода наукова дисципліна. Вона сформувалася лише у XX ст., хоча знакові підходи до вивчення певних явищ і процесів можна зустріти вже в творах античних та середньовічних вчених.

Дескриптивна семіотика — це семіотика, яка вивчає конкретні знакові системи.

Окрім дескриптивної, науковці також виділяють теоретичну семіотику.

Теоретична семіотика це семіотика, яка вивчає загальні властивості та відношення, що притаманні будь-яким знаковим системам, незалежно від їх матеріального втілення.

Теоретичну семіотику цікавлять насамперед загальні принципи побудови будь-яких знакових систем, а також загальні принципи щодо їх виникнення і функціонування.

До складу теоретичної семіотики відносять логічну семіотику, яка має справу з аналізом природних і штучних мов у різних аспектах їхнього функціонування.

До знаків відносяться, наприклад, слова, дорожні знаки, гроші, нагороди, знаки відмінності, сигнали, жести і багато що інше.

Знак грає ключову роль в семіозисі (знаковому процесі). Семіозис визначається як якась динамічна ситуація, що включає певний набір компонентів.

1.2 Основні класифікації знаків, їх характеристика

Існує значне число класифікацій знаків, заснованих на відмінностях форми, змісту, зв'язку форми із змістом і інших параметрів. До теперішнього часу зберігає своє значення класичне (введене Ч.С. Пірсом) розбиття знаків на три групи: ікони, індекси і символи. Ця класифікація заснована на типології співвідношення форми і змісту. Так, іконами (або іконічними знаками) називаються знаки, чиї форма і зміст схожа якісно або структурно. Наприклад, батальне полотно або план битви є знаками-іконами, якщо вважати їх змістом сама битва. Індексами (або индексальными знаками) називаються знаки, чиї форма і зміст суміжна в просторі або в часі. Сліди на піску, дозволяючі припустити про те, що раніше в цьому місці хтось пройшов, дим, що припускає наявність вогню, симптоми хвороби, що припускають саму хворобу, – все це индексальные знаки. Мабуть, точніше б говорити не про суміжність форми і змісту, як це прийнято традиційно, а про наявність між ними певних причинно-наслідкових зв'язків. Нарешті, символами (або символічними знаками) називаються знаки, для яких зв'язок між формою і змістом встановлюється довільно, за угодою, що стосується саме даного знака. Для іконічних і индексальных знаків форма дозволяє здогадатися про зміст знака навіть не знайомому з ним адресату. Що ж до символічних знаків, то їх форма сама по собі, тобто зовні спеціального договору, не дає ніякого уявлення про зміст. Ф. де Соссюр говорив в цьому випадку про невмотивованість вибору означає або відсутність природного зв'язку між означуваним і що означає. Наприклад, знак складання «+» ніяк не пов'язаний з самою цією арифметичною операцією: ні схожістю, ні суміжністю, ні причинно-наслідковими зв'язками. Їх зв'язок довільний в тому значенні, що визначається особливою угодою, або конвенцією, що обумовлює використовування відповідного значка для передачі даного значення.

Серед мовних знаків переважна більшість відноситься до символів. Це і дозволило Ф. де Соссюру говорити про довільність мовного знака. Між тими, що означають російської, англійської і німецької мов стіл, table і Tisch мало загального, хоча всі вони позначають одне і те ж: “стіл”. Довільність означає, не свободу вибору форми знака взагалі, оскільки в рамках однієї знакової системи цей вибір обмежений: наприклад, по англійськи відповідне значення виражається словом table і ніяким іншим. Довільний сам зв'язок між означуваним і що означає, встановлювана і визначувана мовною конвенцією, а не якимись природними причинами.

Втім, в мовах є і слова, що позначають якісь схожості на означувані (тобто іконічні знаки). Такі звуконаслідування, або ідеофони: і-го-го, няв-няв, бр-р-р, апчхі та ін. Іконічним знаком може бути не тільки слово. Так, по зауваженню Р.О. Якобсона, іконічним є порядок слів у фразі “Прийшов, побачив, переміг”, оскільки лінійний порядок слів повторює послідовність відповідних дій.

До індексальних мовних знаків традиційно відносять особисті і вказівні займенники і деякі інші займенникові слова (я, ти, це, тут, зараз та ін.). Робиться це по аналогії з жестами, хоча навряд чи тут доречно говорити про суміжність або причинно-наслідкові зв'язки.

Відповідно до способу сприйняття означає знаки діляться на зорові, слухові, дотикові, нюхові і смакові. В людській комунікації використовуються в основному перші три типи. Так, мовні знаки відносяться до першого або до другого типу (письмова і усна форми). До зорових знаків відносяться також сигнали світлофора, регулювальника, дорожні знаки, міміка, жести, пози і т.д. Серед слухових знаків можна відзначити гудки і сирени, дзвінки (телефонні, шкільні і ін.), постріл стартового пістолета і т.п. До розряду дотикових знаків належать, наприклад, жести-торкання: поплескування, потиску, погладжування та ін. Для сліпих і глухих людей цей вид знаків стає основним. В комунікації багатьох видів тварин особливу роль грають нюхові знаки. Наприклад, ведмеді і інші дикі тварини позначають житло клаптями шерсті, що зберігає запах, щоб відлякати чужака і показати, що дана територія вже зайнята.

По тривалості існування означає знаки діляться на моментальні і тривалі (стабільні). До моментальних, тобто зникаючим відразу після використовування, відносяться, наприклад, звучні слова, тоді як написані слова є тривалими знаками. Серед класифікацій, задаючих типологію змісту знаків, головним слід рахувати розбиття знаків на слова і пропозиції, особливо важливе для природної мови. Відповідно до будови розрізняються прості (елементарні) і складні (неелементарні) знаки.

Як правило, в комунікації використовуються не окремі знаки, а їх об'єднання, які називаються знаковими системами. Об'єднання знаків в систему грунтується на декількох критеріях: спільності функцій, схожості форм і подібності структур. Знакова система складається з набору елементарних знаків, відносин між ними, правил їх комбінування, а також правил функціонування. Так, природну мову з деяким огрубленням можна розглядати як набір слів, що знаходяться в певних відносинах між собою (словник і граматика), правила комбінування слів (синтаксис), а також правила функціонування (наприклад, різні прагматичні і комунікативні постулати).

До знакових систем відносяться природні мови, мови програмування, грошова система, мова жестів і т.д. При комунікації знакові системи можуть взаємодіяти. В процесі мовного спілкування звичайно використовується не тільки мова, але і жести, і міміка, причому знаки різних знакових систем певним чином корелюють між собою.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Класифікації

  Реферат >> Астрономия
  ... суспільство, держава); про абсолютне (спогляданні, уявленні, понятті) мистецтво, релігія, ... тобто число знаків в позначеннях не завжди вказувало рівні класифікації. Відмовившись ... ефективного бібліотечного обслуговування та класифікація, яка відповідає науковим ...
 2. Інтелектуальна власність. Поняття про систему інтелектуальної власності та авторського права

  Конспект >> Право, юриспруденция
  ... і. 1 Поняття про систему інтелектуальної власності 1.1 Загальні питання авторського та суміжних прав. 1.2 Поняття промислово ... ікації про знаки містять бібліографічні дані (номери, дати, класифікаційні індекси та ін.) і зображення знака ...
 3. Національні системи класифікації готелів

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... . Мета роботи – дослідити поняття та методи класифікації підприємств готельного господарства. ... визначається не зірками, а «сонечками». Знак має вигляд половинки сонця, що ... до нього з питанням, проханням про надання послуг та допомоги. Відношення поміж роб ...
 4. Міжнародний рух капіталу та інвестицій

  Дипломная работа >> Экономика
  ... форми міжнародного руху капіталу Поняття інвестицій та їх класифікація Інфраструктура міжнародного інвестиці ... вперше з 1989 року поміняв знак на негативний ( -6,5 млрд. дол ... на приєдналася до Конвенції про заснування Багатостороннього агентства з гарантування ...
 5. Класифікація банківських операцій і послуг

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... — надання інформації про прийняття НБУ та іншими органами рішень ... ікує поклажодавця, інший знак або документ, що посв ... поняття "лізинг" ("leasing") — найм рухомих речей. Лізингові операції можна класиф ... вських операцій та послуг. 2. Назвіть класифікаційні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019791126251221