Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Основными направлениями и целью деятельности РСФ Октябрьского района ОАО «Минскремстрой» является выполнение договорных обязательств по капремонту жил...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
На основе финансовой отчетности вашего предприятия рассчитайте финансовые коэффициенты; используя методы вертикального и горизонтального анализа, оцен...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, произошедшие в основных статья...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» было создано в 1992 году в соответствии с указами Президента Российс...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Глава 1. Товарна біржа як особливий об’єкт господарювання

1.1. Біржа, її суть функції і права

1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації

1.3. Біржовий товар

1.4. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі

Глава 2. Ринок цінних паперів, фондові біржі та їх роль в господарській діяльності

2.1. Ринок цінних паперів, його структура і класифікація

2.2. Фондова біржа, її суть ознаки й операції

2.3. Цінні папери їх поняття, види і класифікація

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться в прямій залежності від постійно змінної ринкової середи. Одним з головних елементів є ринкова інфраструктура, яка являє собою систему підприємств і організацій, забезпечуючи рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів і т.п. До таких закладів відносять товарні та фондові біржі.

Найбільш масштабнішим завданням економічної активності держави в слабкому нестабільному ринковому господарстві України є діяльність по стабілізації економічного розвитку суспільства. Формою її реалізації виступає фактичний образ діяльності держави , перетворений в економічну політику, яка охоплює усі сфери економічних відносин в країні. Одним із найважливіших напрямків її діяльності є регулювання збалансованості попиту і пропозиції на національному ринку України.

Мета курсової роботи - найбільш ширше розкриття теми правового регулювання фондової та товарної бірж, бо існують деякі актуальні проблеми, пов’язані з регулюванням ринка. Їх корені - у відсутності сильної, розвиненої нормативної бази, та інших проблемах, які посилюються на складній, іноді провокуюче суперечливій політико-соціальній атмосфері нашого молодого демократичного суспільства, яке знаходиться під гнітом напівкримінальної ситуації політичних подій сьогодення, що підсилюється кризою державної влади. Важливість наукової розробки теми була помічена спеціалістами вчасно, тому мені було цікаво працювати з достатньою кількістю теоретичного матеріалу, представленого в підручниках господарського права для вищих начальних закладів, а особливо хочу виділити таких авторів: «Правове й организаційно-економічне регулювання господарської діяльності» за ред. Жука Л. А. та «Господарське право»: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.К. Неживець.

При підготовці курсової роботи мою увагу захопив світовий досвід, накопичений промислово-розвиненими країнами у процесі становлення і розвитку фондової та товарної бірж як одного з найважливіших сегментів національного ринку. Була зроблена спроба розглянути аспекти діяльності бірж, їх сутність, значення, складові та їх місце в національному господарстві.

Глава 1. ТОВАРНА БІРЖА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  1. Біржа, її суть, функції і права

Ефективне функціонування сучасного ринку знахо­диться в прямій залежності від постійного відтворен­ня ринкового середовища. Важливим його елементом с ринкова інфраструктура, які являє собою систему підприємств і організацій, що забезпечують рух това­рів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили. До таких установ належать товарна і фондова біржі.

Біржа — це постійно діючий ринок масових вза­ємозамінних товарів (цінних паперів, перевезень), що передбачає свободу товарного виробництва, кон­куренції і цін.

Виникнення біржового співтовариства у нас пов'я­зано з необхідністю певної централізації операцій об­міну. Формування ринкових відносин посилило роль одного з елементів інфраструктури ринку — бірж.

Поява біржі пов'язана розвитком таких форм оп­тового ринку, як базари (локальний ринок), ярмар­ки й аукціони.

Локальний ринок — ринок, властивий даному місцю, що не виходить за визначені межі.

Ярмарок — великий торг, якому характерні такі ознаки: організовується періодично, але, як правил, в одному і тому ж місці; гласність проведення торгів; покупцем виступає посередник, а не кінце­вий споживач.

Аукціон — публічна торгівля товарами або май­ном у попередньо обумовленому місці, угода на аукціоні викладена в письмовій або усній формі, але з покупцем, який запропонував найбільшу ціну.

Біржа — вища форма оптового ринку, що також має специфічні риси:

 • наявність певної системи постійно діючих органів і правил. Це дозволяє вважати біржу організова­ним оптовим ринком;

 • біржові торги відбуваються без пред'явлення тих товарно-матеріальних цінностей, що є предметом біржової угоди;

регулярність поновлення торгів;

 • біржа є барометром цін, на ній у результаті сфор­мованого співвідношення пропозиції та попиту формуються реальні ринкові рівноважні ціни;

 • біржа — об'єднання торговців і біржових посеред­ників, які спільно оплачують витрати щодо організації торгів, установлюють правила торгівлі, ви­значають санкції за їх порушення;

• абсолютна більшість бірж — це неприбуткові ор­ганізації, члени біржі отримують вигоду не від її функціонування, а від участі в торгах.

Основне завдання біржі — не постачання економі­ки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу і валюти.

Біржа (від лат. слова — гаманець) — установа, в якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів, валюти, масових товарів, що продаються за стандар­тами або зразками.

Біржа має організаційну, економічну і юридичну основу.

Біржа, з погляду організаційної основи — це добре обладнане ринкове місце, надане брокерам і диле­рам, тобто професіоналам біржової справи.

З економічної точки зору — це організований у визначеному місці, регулярно діючий за встановле­ними правилами оптовий ринок, на якому відбува­ється торгівля цінними паперами, оптова торгівля за зразками і стандартами, за договорами і контрак­тами на їхнє постачання в майбутньому, а також продаж валюти і рідкісноземельних металів за ціна­ми, офіційно встановленими на основі попиту та пропозиції.

З юридичного боку біржа с юридичною особою, що володіє відособленим майном вона може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському (третей­ському) державному суді.

Згідно з Законом України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року, товарна біржа — організація, що поєднує юридичних і фізичних осіб, які займаються виробничою, комерційною й іншими вида­ми діяльності з метою надання послуг при укладанні біржових угод, установлення товарних цін, попиту та пропозиції товарів, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям, яка є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання зацікавлених суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комуналь­ні підприємства, установи та організації, що повніс­тю або частково утримуються за рахунок Державно­го бюджету України або місцевих бюджетів.

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає поря­док її створення, склад засновників, їх обов'язки,

розмір і строки сплати пайових, вступних та періодич­них внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.

Товарна біржа діє на підставі статуту, що затверджується засновниками біржі і не може займатися комерційним посередництвом, не має на меті одержання прибутку і здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін. На початку 90-х років у країнах, де функціонує ринок, нараховувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трильйонів доларів, що складає 25% їх валового національного продукту. На них реалізується продукція понад 60 найменувань. У країнах з розвинутою ринковою економі­кою товарні біржі здебільшого функціонують як без­прибуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі, пайові внески і відрахування організацій, що утворюють біржу; доходи від надання послуг членам біржі й інших організацій.

Товарна біржа України діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має своє майно, самостійний баланс, власні розрахункові, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням.

Товарні біржі України не займаються комерцій­ним посередництвом, не отримують прибуток. Метою їх діяльності є надання послуг від свого імені.

Регламентується діяльність товарної біржі Законом України «Про товарну біржу», чинним законодавством України, статутом біржі, правилами бір­жової торгівлі і біржовим арбітражем. Закон України «Про товарну біржу» спрямований на врегулювання відношень щодо створення і діяльності товар­них бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій діяльності на товарних біржах.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ринок цінних паперів як елемент ринкової інфраструктури

  Реферат >> Финансы
  ... фондового ринку є фондова біржа. Індикатори біржової торгівлі, зокрема динаміка курсів цінних папер ... набути капітал у власність. Товарна біржа — організація, що об'єдну ... ільший оборот мали Київська товарна біржа, яка спеціалізу­валася на ...
 2. Ринок цінних паперів (7)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Виникнення ринку цінних паперів та його види 1.2 Інфраструктура ринку цінних паперів 1.3 Законодавче регулювання ринку цінних паперів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕР ... попиту на світових товарних ринках фактично залишило за бортом ...
 3. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ії ринку цінних паперів визначається її практичним значенням. Оскільки однією з найголовніших цілей товарно ... біржовий ринок Польщі динамічно розвивається. Його основним показником є Біржа цінних паперів у Варшав ...
 4. Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

  Реферат >> Финансы
  ... механізм функціонування ринку цінних паперів Сучасний ринок становить систему товарно-грошових відносин виробник ... компаній. Кожна біржа встанавлює свої вимоги стосовно прийому цінних паперів. Тому папери де-яких ...
 5. Інвестиційна діяльність підприємства на ринку цінних паперів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ринок цінних паперів - сукупність правовідносин, пов'язаних з розміщенням цінних паперів. Вторинний ринок цінних папер ... нних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів; 6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери ... цінних паперів [24]. Фондова біржа ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014889240264893