Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Контрольная работа
Термін "деонтологія" грецького походження, в перекладі означає науку про належне. Цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивча­ють пробл...полностью>>
Право, юриспруденция->Дипломная работа
Упродовж багатьох років в Україні існувала однорівнева система пенсійного забезпечення, яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною еко...полностью>>
Право, юриспруденция->Шпаргалка
Жилищное право - это совокупность норм права, регулирующих жилищные отношения. Понятие "жилищное право" употребляется в юридической литературе в двух ...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Состав преступления характеризуется совокупностью четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Каждый из этих элемен...полностью>>

Главная > Конспект урока >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи Конституційного права України

Мета заняття. Ознайомити студентів із основами конституційного права України, загальними засадами конституційного ладу, народовладдям та формами його здійснення. Охарактеризувати види виборів та головні принципи виборчого права, громадянство та основні права свободи та обов’язки громадян України. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, підготовки рефератів та повідомлень, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду. Формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси. Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності. Виховувати інтерес до знань, почуття гідності, відповідальності та обов’язку, громадянськості, поваги до прав інших людей, спрямувати пізнавальну активність студентів на самовдосконалення.

План лекції і семінару

 1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.

 2. Загальні засади конституційного ладу України.

 3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

 4. Громадянство України як один з інститутів конституційного права.

 5. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України.

Реферати:

 1. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

 2. Державна символіка України.

 3. Система органів державної влади в Україні

 4. Виборна система та виборчий процес в Україні.

 5. Порядок обрання та повноваження Президента України.

 6. Порядок формування та повноваження Верховної Ради України.

 7. Порядок формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

 8. Конституційний статус державної мови і мов національних меншин в Україні.

 9. Права людини і громадянина: етапи розвитку та становлення.

 10. Права і свободи людини і громадянина в Україні.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання.

 2. Територіальний устрій України.

 3. Загальна характеристика системи органів державної влади.

Рекомендована література:

 1. Загальна декларація прав людини

 2. Конституція України.

 3. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Голос України – 2001. - № 42 – 6 березня.

 4. Про внесення змін до Закону України „Про вибори Президента України”: Закон України) // „Голос України”.- 16 квітня 2004р.

 5. Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України (із змінами та доповненнями) // Відомості ВРУ. - 1991. - № 33. - Ст. 443; (зміни та доп. Див.: 1992. - № 35. -Ст.515).

 6. Про вибори народних депутатів України: Закон України // „Голос України”.- 20 квітня 2004р.

 7. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України // „Голос України”.- 23 квітня 2004р.

 8. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України // Відомості ВРУ.- 1998.- № 3-4. - Ст. 15 (зміни та доп. 1999. - № 15. -С.85).

 9. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут законодавства ВРУ, 1996.

 10. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка – К.: Наукова думка, 1999. – 22-38.

 11. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права, К.: 1997 с. 19-29,
  197-217.

 12. Основи держави і права. Навч. посібник. під ред. Колодія А. М. І Олійника А. Ю. – К.: Либідь, 1997. – с. 42-50.

 13. Правознавство: Підручник; За ред. В. В. Копейчикова. – 7-е вид., -К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 110-138.

 14. Правознавство. Тести для перевірки знань./ С.І. Куксенко. – Черкаси, 2005. – с. 32-48.

 15. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник, К.: Атака, 2001, с. 122-152.

 16. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консул,
  2001 – с. 414-430.

 17. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 94-116.

1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.

Конституційне право України слід розглядати як галузь права і законодавства, як науку і навчальну дисципліну, що має свій предмет і метод, характеризується особливими пра­вовими нормами і відносинами та принципами правового регулювання.

Конституційне право України як галузь права і законодавства являє собою систему правових норм і нормативно-правових актів та інших джерел, що регулюють відносини, пов'язані з основами конституційного ладу, правового статусу особи, народовладдям, територіальним устроєм держави.

Через них забезпечується організаційна та функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи. При цьому закріплю­ються основи конституційного ладу України, загальні засади правового статусу людини і громадянина, територіальний устрій, система державних органів, основні положення і принципи організації місцевого самоврядування в Україні.

Отже, предметом конституційного права України є особливе коло суспільних відносин, що виникають у проце­сі організації та здійснення публічної влади в Україні, державної та місцевої (місцеве самоврядування). Ці відносини характеризуються певною специфікою, а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства; ви­ступають як базові в політичній, економічній, духовній, соці­альній та інших сферах життя суспільства. Саме тому можна стверджувати, що структуру предмета конституційного права України складають:

 • відносини політичного характеру (наприклад, форма правління, форма державного устрою);

 • най­важливіші економічні відносини (скажімо, регламентація існуючих форм власності та механізмів її захисту);

 • відноси­ни, що стосуються правового статусу людини і громадянина (громадянство, основні права, свободи, обов'язки та ступінь їх гарантованості з боку держави);

 • відносини, що складають­ся в процесі реалізації права народу України на самовизна­чення і пов'язані з державно-територіальним устроєм Украї­ни;

 • відносини щодо організації та діяльності державного апа­рату України;

 • відносини, які визначають діяльність органів місцевого самоврядування.

Отже, конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані конституційно-правовими нормами, суб'єкти яких наділяються взаємними правами та обов'язками, згідно з котрими вони повинні функціонувати.

Виходячи з цього, а також із викладеного вище можна стверджувати, що вони мають специфічний, тільки їм прита­манний, зміст; характеризуються особливими суб'єктами, тобто певні їх учасники не можуть вступати в деякі інші ви­ди правовідносин. Так, приміром, Президент України не мо­же мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а та­кож здійснювати іншу оплачувану чи підприємницьку діяль­ність або входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Та­кі відносини порівняно з іншими галузевими правовідносинами мають найбільш загальний характер.

Принципи конституційно-правового регулювання:

верховенство права;

верховенство і пряма дії Конституції та законів у системі нормативно-правових актів;

загальна демократія;

політичний, економічний та ідеологічний плюралізм;

поділ влади;

гуманізм;

пріоритетність норм і принципів міжнародного права порівняно з вітчизняним законодавством;

державним та іншим гарантуванням прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, народовладдя, захисту суверенітету й територіальної цілісності України і т. д.

Конституційно-правова норма — це загальнообов'язко­ве правило поведінки, встановлене чи санкціоноване держа­вою з метою регулювання та охорони певних суспільних відносин, які становлять предмет конституційного права. Їхні­ми специфічними ознаками є те, що вони:

а) регулюють особливе, з огляду на його важливість, коло суспільних відносин, що безпосередньо стосується здійснен­ня народовладдя;

б) встановлюють порядок створення інших правових норм, який є обов'язковим для інших галузей права;

в) мають вищу юридичну силу щодо інших правових норм;

г) відрізняються особливою структурою в тому розумінні, що для них не є характерною тричленна структура (гіпотеза, диспозиція та санкція). Деякі конституційно-правові норми (норми-принципи, норми-декларації) взагалі мають лише диспозицію.

Метод конституційно-правового регулювання — це сукупність способів і засобів, з допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що становлять предмет конститу­ційного права. Він характеризується: найбільшою загальністю; максимально високим юридичним рівнем; імперативніс­тю; універсальністю; доцільністю; поєднанням прямого й опосередкованого регулювання.

Відповідно до конституційно-правового регулювання існує наука конституційного права. Її можна визначити як га­лузеву юридичну науку, що являє собою систему знань про конституційно-правові норми, відносини та інститути, конституційно-правове регулювання загалом. Предметом цієї науки є: власне галузь конституційного права; суспільні від­носини, що підлягають конституційно-правовому регулюван­ню; історія (іноземна й вітчизняна) становлення галузі кон­ституційного права. А джерелами науки конституційного права слід визнати: праці вітчизняних і закордонних учений які безпосередньо чи опосередковано стосуються її проблем, правові акти (чинні й такі, що вже втратили чинність), конституційно-правові норми. Наука конституційного права має і свої методи, основними з яких є історичний, порівняльний, системний, статистичний, структурно-функціональний і конкретно-соціологічний.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи трудового права України. Урок

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Тема 6. Основи трудового права України Мета заняття. Ознайомити студентів із трудовим правом, його джерелами та ві ... культурні права, в Конституції України і в названому вище законі. Конституція України ст.44 ч. 1, 2 : "Ті, хто працюють, мають право на ...
 2. Конституція Конституційна реформа

  Реферат >> Астрономия
  ... Конституційний Суд України. 3.1.Загальні засади конституційного ладу України Будь-яка конституція покликана встановити певні правила ... “Основи конституційного ладу України” – Київ.: “Либідь”, 1997. О. Глущенко, В. Кампо “Конституція України” /17 уроків ...
 3. Історія україни Опорний конспект. Методична розробка

  Конспект >> История
  ... Київської русі. Охарактеризуйте правові основи Київської Русі. ... кожного окремо і України вцілому. Уроки боротьби українського народу ... незалежної України відіграло прийняття Конституції України 1990 р.? Згадайте основні етапи конституційного процесу. ...
 4. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  ... досвіду та засвоювати його уроки, виробити на цій основі ... 1996р. Конституції України. Завершення в жовтні 1996р. формування Конституційного суду. Затвердження ВР України Гі ... прийняті основи законодавства України про культуру, в якому проголошується право на ...
 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ.

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  ... України і надалі було сільське господарство, передусім землеробство, основою ... -уроків ... товариства – Конституція М.Муравйова ... йного існування української правової системи, дії укра ... України, третя – редагувала вироблені проекти. Над кодифікацією права України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010948181152344