Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Задача
Если спрос определяет максимальную цену, а издержки — минимальную, то в этом диапазоне и будет находиться назначаемая фирмой цена. Фирма должна изучит...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственный долг - это совокупность дефицитов госуд-ного бюджета за определенный период времени. Это экономическое определение госуд-ного долга. В...полностью>>
Финансы->Реферат
Достижение высоких результатов работы предприятия предполагает наличие грамотного финансового планирования. Планирование финансовых показателей осущес...полностью>>
Финансы->Контрольная работа
Необходимость в организации, подобной МВФ, стала очевидной во время Великой депрессии, поразившей мировую экономику в 30-е годы. Депрессия поразила вс...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління фінансами акціонерних товариств

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансами акціонерних товариств

1.1 Сутність та зміст фінансів акціонерних товариств

1.2 Правові та організаційні засади діяльності акціонерних товариств в Україні

1.3 Принципи та особливості управління фінансами акціонерних товариств

Розділ 2. Аналіз управління фінансами ЗАТ "Співдружність»

2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

2.2 Оцінка фінансового стану ЗАТ "Співдружність»

2.3. Дослідження механізму управління фінансами ЗАТ "Співдружність»

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств

3.1 Напрями підвищення ефективності використання капіталу ЗАТ "Співдружність»

3.2 Шляхи підвищення ефективності механізму фінансового управління ЗАТ "Співдружність»

3.3 Зарубіжний досвід управління фінансами корпорацій та оцінка доцільності його використання в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми. В процесі поступового реформування української економіки посилюється увага до ефективного функціонування підприємств як фундаменту економічної стабільності країни. Одночасно з трансформацією економіки, в Україні відбувається зміна форм власності більшості підприємств і створення на їх основі переважно акціонерних товариств. Недостатній досвід корпоративного управління в Україні позначився на недосконалому здійсненні фінансової діяльності акціонерних товариств, що створює перешкоди і не забезпечує умов для одержання прибутку.

Практика функціонування акціонерних товариств на Україні далека від досконалості, що обумовлюється цілою низкою причин: порівняно нетривалим періодом їхнього існування; нестачами законодавчої бази регулювання їхньої діяльності; не використанням у повному обсязі фінансових інструментів мобілізації засобів, що широко поширені у світовій практиці і т.п.

Основні розробки в області фінансування корпорацій належать західним економістам Брігхему Є.Ф., Колассу Б., Брейлі Р., Майерсу С., Ришару Ж.

Проблемам управління фиінансовими ресурсами причвячені праці економістів Балабанова І.Т., Ковальова В.В., Крейніної М.Н., Стоянової Е.С. та ін.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і сутності процесу управління фінансами акціонерних товариств, а також розробка шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств.

Згідно поставленої мети визначено такі завдання для її вирішення:

 • дослідження теоретичних основ управління фінансами акціонерних товариств;

 • здійснення аналізу фінансового стану ЗАТ "Співдружність" та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства;

 • визначення шляхів вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств

Предметом дослідження є організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами акціонерного товариства..

Обєктом дослідження є акціонерні підприємства України. Поглиблене дослідження грунтується на розгляді фінансово-економічного стану ЗАТ "Співдружність"

Методи дослідження. Методологічною основою є системний підхід до розкриття принципів управління фінансовою діяльністю та прибутковості акціонерних товариств. В процесі дослідження був застосований комплекс методів, до якого входять діалектичний метод пізнання, статистичний метод, метод аналізу і синтезу, метод факторного аналізу, метод коефіцієнтів, а також методи групування, класифікації, порівняння, графічного зображення і табличного відображення результатів дослідження. Використання цих методів дозволило провести аналіз фінансової діяльності та визначити шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств в Україні.

Інформаційною базою дослідження стали: законодавчі акти України, нормативно-правові акти, наукові праці провідних вітчизняних економістів, публікації з періодичних видань, а також матеріали фінансової звітності підприємства ЗАТ "Співдружність" .

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансами акціонерних товариств

1.1 Сутність та зміст фінансів акціонерних товариств

Термін «фінанси» (від лат. «financio» — доход, платіж) виник у XIII ст. в Італії. Вперше його почали використовувати у відомих на той час європейських центрах торгівлі та банківської справи (Венеції, Генуї, Флоренції) у значенні «грошова оплата». Йшлося передусім про обов'язкове передавання громадянином частини свого доходу в розпорядження монарха, короля або іншого правителя для його матеріального утримання і здійснення певних витрат державного характеру. В подальшому цей термін дістав міжнародне визнання і почав застосовуватися при визначенні форм, методів мобілізації коштів та їх використання для виконання державою її функцій..[38,с.70]

Фінанси виникли внаслідок розширення регулярного товарно-грошового обміну, розвитку держави та її потреб у грошових ресурсах. їх існування неможливе без використання грошей у соціально-економічних процесах і втручання в них держави з метою задоволення життєвих суспільних інтересів. За економічною природою фінанси є грошовими відносинами, проте вони відрізняються від грошей як за своїм змістом, так і за виконуваними ними функціями..[34,с.45]

Свого часу один з відомих дореволюційних учених-фінансистів І. X. Озеров як предмет дослідження фінансової науки визначав фінансове господарство, тобто сукупність відносин, що виникають внаслідок публічного характеру отримання союзами матеріальних засобів; способи, завдяки яким такі союзи отримують для себе необхідні кошти і як ці кошти відображаються на інших сторонах життя. Е. Нікбахт і А. Гроппеллі визначали фінанси як "застосування різноманітних економічних прийомів для досягнення максимального достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу" гносеологічному розрізі під фінансами розуміють науку, що досліджує питання здатності людей управляти витрачанням і надходженням дефіцитних грошових ресурсів протягом певного періоду часу..[28,с.29]

Сучасна фінансова наука також не дає однозначної відповіді щодо суті фінансів. Тим більше, що багатогранність фінансів дає можливість вивчати їх з позицій різних рівнів, у тому числі загальної теорії фінансів, економіки, менеджменту, права тощо.

Фінанси за своїм економічним змістом - складова економічних явищ і процесів, економічної системи в цілому. У фінансовій теорії немає єдиної думки щодо визначення фінансів. Так, більшість економістів радянської доби звужено трактує фінанси, відводячи їм роль розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту в процесі відтворення. Це зумовлено тим, що у теоретичному плані на стадії будівництва комуністичного суспільства сфера дії фінансів має звужуватися разом із звуженням товарно-грошових відносин, які повинні поступово відмирати.

В економічній і фінансовій теорії сьогодні переважає трактування фінансів як системи економічних, грошових, виробничих відносин. Згідно з цими теоретичними положеннями спочатку існують економічні, грошові відносини, потім на них накладається категорія фінансів, з чого і виводиться її економічна суть. Але економічні відносини не мають чітких кількісних і якісних характеристик, тому неможливо визначити межу фінансів в економічній системі.

Зарубіжна фінансова наука трактує фінанси досить широко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками економічних відносин: де існують товар і гроші, там є фінанси. У наукових дослідженнях зарубіжних авторів фінанси виступають як категорія економічного життя, що є невід'ємною частиною ринкової економіки..[14,с.100]

Фінанси — це сукупність економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування та використання фондів грошових ресурсів. Фінанси охоплюють не будь-які економічні відносини, пов'язані з грошовими коштами (потоками). До них належать лише відносини, що забезпечують рух грошей у вигляді фондів..[45,с.38]

В умовах ринку призначення їх полягає також у підтримці підприємницької ініціативи, ділової активності всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності. Одночасно за допомогою фінансів здійснюється цільовий контроль за дотриманням встановленого порядку формування, розподілу і використання кожного виду грошових ресурсів на всіх рівнях господарювання. Вони виконують роль важливого засобу узгодження економічних інтересів окремих виробників, підприємств, акціонерних товариств, галузей народного господарства та регіонів країни. Це конкретна форма використання товарно-грошових відносин, регулювання, функціонування та розвитку всієї економічної системи.

Фінанси представляють собою сукупність грошових відносин, що виникають на всіх стадіях створення, функціонування і ліквідації товариства. Виходячи з цього визначення, та детально проаналізувавши структуру акціонерного товариства виходить, що фінанси акціонерного товариства являють собою врегульовані правом відносини щодо:

 • Об'єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд товариства як колективну власність акціонерів;

 • Випуск та обіг акцій;

 • Отримання доходів;

 • Розподіл майна та прибутку у фонди товариства;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінанси акціонерного товариства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізму, який являє собою систему управління фінансами акціонерного товариства. Якщо фінанси по своїй суті - це ... витрат акціонерного товариства» // «Фінанси України», 2001 p., № 12. 17. Суржик В.Г. «Акціонування й управління акціонерним капіталом» // «Фінанси ...
 2. Капітал акціонерного товариства та управління ним

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... акціонерне товариство 1.1 Види та організаційна структура акціонерного товариства 1.2 Управління акціонерним товариством 2. Капітал акціонерного товариства ... івництві (29,4%), фінансовій діяльності (25,9%). Акціонерні товариства займають досить важливе місце ...
 3. Діяльність акціонерних товариств

  Курсовая работа >> Экономика
  ... функціонування акціонерних товариств 3.1 Створення акціонерного товариства 3.2 Управління акціонерним товариством 3.3 Контролюючі органи акціонерних товариств 3.4 Майнова структура акціонерного товариства 3.5 Випуск акцій та обл ...
 4. Відкрите акціонерне товариство (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... акціонерне товариство 1.1 Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств 1.2 Власники акціонерного товариства 1.3 Управління акціонерним товариством 1.4 Цілі діяльності акціонерного товариства 1.5 Переваги акціонерного товариства ...
 5. Фінанси акціонерних товариств

  Реферат >> Астрономия
  Фінанси акціонерних товариств ПЛАН Вступ 1.Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 2.Майнова структура товариства 3.Фінанси акціонерного товариства 3.1. ... нашої країни. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011720657348633