Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Головний мозок (encephalon) розташований у мозковому відділі черепа має масу приблизно 1500 г. і складається з: переднього, середнього, проміжного, до...полностью>>
Астрономия->Реферат
поділяється на повітроносні шляхи і респіраторний відділ. Повітроносні шляхи включають порожнину носа, глотку, гортань, трахею, бронхи різних калібрів...полностью>>
Астрономия->Реферат
Спадкоємні ознаки всіх живих організмів не є незмінними в часі. Вироблений протягом мільйонів років еволюції зроблений механізм розподілу і дозрівання...полностью>>
Астрономия->Реферат
Люди вмілії добре плавати ще в глибоку давнину. Про це свідчать збережені пам'ятки матеріальної культури стародавнього Єгипту і стародавньої Греції. С...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курс лекцій: Економіка Європейського регіону

Тема 1. Основні моделі соціально-економічного розвитку країн Західної Європи.

В найбільш загальному плані Європейський регіон можна поділити на дві великі частини: Західна Європа та Центральна та Східна Європа. Така диференціація повязана зі ступенем розвику, характеристикою економічних систем та економічної політики, що проводиться урядами країн цих субрегіонів. В сучасній літературі країни першої групи відносять до країн з ринковою економікою, країни другої групи характеризують як постсоціалістичні, а частіше - країни з перехідною економікою. Внаслідок збільшення розриву в темпах розвитку і успішності економічних реформ в країнах з перехідною економікою відбувся процес дезінтеграції колишніх партнерів по Раді Економічної взаємодопомоги і утворення угрупувань країн, що відрізняються як за географічним положенням, так і за рівнем розвитку економіки. В економічній літературі закріпилося розмежування колишніх соціальстичних країн Європи як субрегіон Центральної та Східної Європи і країни колишнього СРСР. З другої підгрупи в першу чергу нас цікавлять ті країни колишнього СРСР, які відносяться до Європейського регіону (Росія має специфічний статус. За статистичними звітами ООН її відносять до країн регіону ЦСЄ, за звітами ж МФО – це центрально- азіатська країна) Україна, Білорусь, Молдова. Стан і ступінь розвитку економік країн Західної та Центральної та Східної Європи встановлюються не лише географічними та економічними умовами, а й моделями соціально-економічного розвитку, що покладені в основу економічних програм і економічною політикою цих країн. Ці моделі розрізняються за ступенем застосування державних та ринкових важелів.

Можна виділити три основні економічні моделі за якими розвивалися країни західної Європи:

 1. Німецька модель (неоліберальна модель). З 1948 року втілювалася урядом Ерхарда у процесі післявоєнної реконструкції Німеччини. Офіційно ця модель була проголошена, як модель соціального ринкового господарства.

Основні засади моделі:

а). Побудова підприємств трудові відносини на яких основані на соціальному порядку. Корисність співробітників оцінювалася не лише з економічної точки зору.

б). Створення досконалого конкурентного середовища. Забезпечення зайнятості, соціальних гарантій та безпеки робітників на максимально можливому рівні.

в). Сворення міцного середнього прошарку населення. Врівноваження і стабілізація доходів населення не через адміністративні, а через ринкові економічні заходи.

г). Встановлення мінімальних доходів, гарантій та заробітної плати.

д). Встановлення міцної системи соціального забезпечення і соціального страхування, які знаходяться під контролем та гарантуються державою. Виконання цієї умови забезпечується через чітку систему оподаткування, високих ставок податку.

е). Мінімальне пряме втручання держави в економічні реформи та валютну політику. Недоліком такої системи є виникнення певного прошарку людей, який існує за рахунок системи соціального забезпечення і не приймає адекватногї участі у створення ВВП.

 1. Європейсько-кейнсіанська модель - спирається на тезу про необхідність підтримки і стимулювання сукупного попиту в економіці (Великобританія, Франція, Італія). Економічна політика, що спирається на дану модель, характеризується наступними рисами:

А). Сукупний попит легше піддається контролю, коли державний сектор або державна власність відіграються значну роль у структурі виробництва.

Б). Бюджет та фіскальна політика використовуються як ключовий інструмент впливу на сукупний попит і напрямки розвитку економіки.

В). Узгодження рівня доходів в економіці між урядом, підприємствами та профспілками.

Г).Наявність індикативного планування в економіці. (Державі відводиться роль контролера та спостерігача на відміну від імперативного планування, коли державні рішення мають дерективний характер).

Ця модель може створювати неефективних виробників і є негнучкою до фундаментальних змін. Вона панувала в Великобританії до середини 80-х. З приходом до влади М. Тетчер почався процес зниження ролі державного сектора у сукупному виробництві, роздержавлення і приватизація.

 1. Шведська, Скандинавська модель (соціально-демократична).

Скандинавські країни, Португалія, Греція, Іспанія.

Характерними ознаками цієї моделі є:

 1. Досягнення максимального рівня зайнятості.

 2. Підтримка постійно високих темпів економічного зростання за державної підтримки.

 3. Справедливий розподіл добробуту, створення міцного суспільного сектора, що охоплює сфери побуту, освіти, житлового будівництва, охорони здоровя та пенсійного забезпечення. Активна участь держави у розробці та реалізації соціальних програм.

 4. Встановлення і підтримка високих стандартів життя і доходів населення.

 5. Створення міцної системи місцевого самоврядування.

 6. Скоординована політика уряду, підприємців та профспілок у забезпеченні максимального рівня зайнятості і високих стандартів оплати праці.

 7. Високі податки та висока податкова база.

 8. Державна підтримка зовнішньої торгівлі і забезпеченні рівноваги платіжного балансу.

Європейські країни з перехідною економікою (концепції переходу до ринкової економіки).

Ключовою передумовою успішного переходу колишніх соціалістичних ркаїн до ринкової системи є стабілізація економіки. Існує два основних підходи до досягнення стабілізації в перехідних економічних системах Європи.

 • Ортодоксальний.

 • Гетеродоксальний.

В контексті моделі економічної трансформації в країнах субрегіону :

а). Неоліберальна модель ( Польща, Чехія , Словенія, Ховатія, Латвія, Литва, Естонія, СРЮ).

Характерні риси моделі:

 1. Швидкі (радикальні) реформи, прискорена приватизація і перехід до ринкових важелів розвитку економіки;

 2. Скорочення державного сектору і державного втручання в соціальну сферу;

 3. Активний процес роздержавлення підприємств, надання переваги приватній власності.

 4. Сприяння утворенню конкурентного середовища;

 5. Лібералізація цін і орієнтація на вільний ринковий механізм ціноутворення;

 6. Реструктуризація і ліквідація нерентібельних підпрємств і підприємств-банкрутів.

б). Градуалістична модель. (Угорщина після 70х рр).

 1. Поступовий перехід до ринкової економіки (градуалізм);

 2. Поєднання обєктивних ринкових умов і держвних заходів по справедливому розподілу добробуту і забезпеченню соціальних гарантій населення.

 3. Збереження поряд з приватною значної частки днржавної та колективної власності. Колективне акціонування і приватизація підприємств робітниками;

 4. Поступова реструктуризація боргів та підприємств-банкрутів;

 5. Збереження за державою функцій соціального забезпечення населення.

в). Модель ринкового соціалізму.(СФРЮ, Угорщина у 70-ті рр.)

г). Державно- корпоративна модель.

Тема 2. Державне регулювання економіки у західноєвропейських країнах.

За рівнем економічного розвитку західноєвропейські країни можна розділити на наступні групи:

 1. великі високрозвинуті країни ЗЄ;

 2. середні та малі високорозвинуті країни ЗЄ;

 3. країни Західної Європи з нижчим рівнем розвитку;

4. західноєвропейські карликові держави.

До першої групи відносять Німеччину, Францію, Великобританію та Італію. На ці країни разом припадає 60-65 % ВВП регіону. Другу групу країн складають малі та середні високорозвинуті країни Скандінавії та Північної Європи: Бенілюкс – Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, також країни, що розташовані в географічному центрі Європи - Швейцарія та Австрія. На ці країни разом припадає до 22% ВВП західноєвропейського регіону. Третю групу утворюють такі країни як Іспанія, Португалія, Греція, Кіпр, Мальта, Ірландія (10% ВВП). Під карликовими державами розуміють Князівство Андора, Державу-місто Ватікан, князівство Монако, князівство Ліхтенштейн, республіку Сан-Маріно, на які припадає 2-3% ВВП Західної Європи. Сукупний ВВП Західної Європи складає біля 8 трл. Екю (8 трл. доларів). Економічний розвиток країн Західної Європи відбувається під впливом змін у структурі економіки регіону (про структурні зміни роздрук) , які характеризуються зміною загальних тенденцій розвитку виробництва і суспільного поділу праці, розширенням наукомісткого виробництва внаслідок кризи 70-80-х років і підвищення економічних вимог до технології виробництва. Криза 70-80-х років була структурною, а не циклічною. Ця криза найбільш відчутно вплинула на такі галузі як суднобудування, чорна і кольорова металургія, текстильна та вугільна промисловість, автомобілебудування та хімія. Після закінчення кризи в Європейському регіоні найбільш динамічно розвиваються такі галузі як електротехнічна, виробницво обладнання та ЕОМ, зявились і нові галузі - робототехніка, аерокосмічна галузь і телекомунікаційна. Загалом структурна політика країн Західної Європи має наступні риси:

 1. динамізм структурних змін під впливом НТР у бік прискорення розвитку

нових наукомістких галузей. Посилення індустріалізації у невиробничих галузях.

 1. Зміна умов виробництва, споживання, поява нових послуг.

 2. Структурна перебудова позначилась не стільки на структурі товарного продукту, скільки на умовах виробництва і споживання.

Важливим проявом структурної політики стало утворення структур міжгалузевого характеру (науководослідні та дослідноконструкторські роботи, ділові послуги, інжиніринг, інформаційна індустрія).

Кінцева мета реалізації структурної політики - послаблення централізації і надання більшої гнучкості організаційним формам виробництва, збільшення самостійності виробничих ланок, пристосування національних структур економік країн Західної Європи до сучасних вимог НТР і координація зусиль по вдосконаленню виробничих технологій. Координація у виробничій та невиробничій сферах відображає загальні інституційні процеси в Західній Європі, що були реалізовані у створенні Європейських співтовариств (Вугілля та сталі, з атомної енергії, європейського економічного співтовариства).

Ключовим етапом інтеграційних процесів в Західній Європі є Маастригська угода (1991 рік). Згідно з нею:

1.Європейське економічне співтовариство трансформується у ЄС, який є відкритим для вступу країн ЦСЄ, що відповідають певним критеріям;

2. Запроваджено вільне пересування громадян країн, що входять до ЄС;

3. Створення умов для запровадження спільної валюти;

 1. гармонізація згідно з концепцією " соціальної Європи" профспілклвого представництва у рівній мірі як чоловіками так і жінками;

 2. Перехід на кваліфіковану більшість при голосуванні у Раді Міністрів;

 3. Створення наддержавного консультативного комітету регіонів;

 4. Створення основ спільної європейської політики у сфері безпеки та охорони.

Процес інтеграції західноєвропейських країн охопив не лише соціальну, виробничу і валютну сфери, а й сферу державних фінансів і фондовий ринок. Так, з метою збільшення частки фінансових інструментів, випущених емітентами країн Західної Європи було вирішено уніфікувати оподаткування операцій на ондовому ринку. З 1996 року з метою підвищення стабільності європейських фінансів реаліується програма регулювання конкуренції, що має назву " концепції ігрового поля".

Згідно з положеннями Маастригської угоди ( розділ 4, спеціальний протокол) країни-члени виказують:

 • готовніть переглянути розміри структурних фондів і потреби Європейського інвестиційного банку;

 • визначено ступінь участі союу в програмах і проектах структурних фондів із врахуванням проблем бюджетного врегулювання у менш розвинутих деожавах;

 • зменшення гнучкості розміщення асигнувань у структурних фондах;

 • розширення завдань Європейського соціального фонду ( ст. 123). Фонд має полегшити адаптацію трудящих до змін у галузевих структурах і схемах виробництва. Приділення уваги перепідготовці перекваліфікації робітників.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз соціально-економічного розвитку міста Рівне

  Курсовая работа >> Экономика
  ... соціальноекономічного стану міста. Аналіз соціальноекономічного розвитку необхідно зд ... соціальноекономічного розвитку 1.1 Основна суть проведення аналізу Предметом вивчення соціально-економ ... число перших п'ятьох країн Європи, а по ефективності ...
 2. Фінансування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Бабушкінського району)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів можна використовувати кращі досягнення показників соціального розвитку країн Західної Європи або штучно визначені стандарти, до ... економічного аналізу широко використовуються у процесі розроблення бюджетних показників на плановий рік. Основне ...
 3. Пріоритети в соціально-економічному розвитку держави. Критерії визначення державних пріоритетів

  Курсовая работа >> Экономика
  ... 2. Модель економічної реконструкції. Вона була успішно реалізована в країнах Західної Європи та ... економічного і соціального розвитку України» ВР [Текст] (2000 р.) 3. Зайцев Ю.К. Основні принципи формування концепції та моделі соціально-економічного розвитку ...
 4. Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... соціальних грошових виплат населенню в Україні Головною ланкою кредитної системи у будь-якій кра ... основних чинників: загального стану та динаміки соціально-економічного розвитку ... третє місце в Європі серед систем збереження інформац ... моделі банку необхідно ...
 5. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... країн Центральної та Східної Європи, в сучасній економіці економ ... економічного розвитку країни. Економічне зростання об’єктивно потребує зміцнення бюджету як основного ... політики соціально-економічного розвитку країни; ... від моделі економічного розвитку, ор ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019640922546387