Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Інфляція як економічне явище характеризує якісний стан грошового обігу в умовах, коли перестає діяти механізм автоматичного забезпечення сталості грош...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Світова практика банкрутства показує, що цей процес болючий, як і будь-яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність перетворення виробника на ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Україна сьогодні знаходиться на етапі формування податкової системи, основна задача якої — створити умови для розвитку підприємництва і на цій основі ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобов’язань є однією з головних перед посилок і ознак ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2 Аналіз майна підприємства

Оцінка майнового стану підприємства дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни статей балансу за певний період, відстежити тенденції їх зміни і визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Аналіз майна підприємства передбачає проведення аналізу складу майна та його структури, вивчення джерел формування майна, зміни складових майна і джерел його формування.

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

За даними балансу (Форма №1) визначається вартість усього майна підприємства (валюта балансу) на певну звітну дату.

Доцільним є проведення горизонтального та вертикального аналізу структури активів УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2006 – 2007 роки (табл. 2.2.).

З даних вищенаведеної таблиці слід відмітити, що на кінець 2007 року спостерігалося зменшення майна УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 97559,3 тис. грн. Це є негативним моментом, бо свідчить про згортання виробничої діяльності. Але на кінець 2008 року майно підприємства збільшилось на 296790,1 тис. грн.. Це говорить про розширення фінансової діяльності і в цілому являється позитивною характеристикою діяльності підприємства.

Вартість запасів підприємства у 2006 року складала в абсолютних величинах 21416,9 тис. грн. За звітний період вони збільшились на 36354,0 тис. грн., і на кінець 2008 року склали 57770,9 тис. грн. Збільшення вартості запасів має позитивний характер тільки у тому випадку, якщо не відбувалося зниження оборотності запасів. У протилежному випадку це є негативним явищем.

Таблиця 2.2 Аналіз активу балансу УМГ „Прикарпаттрансгаз” (тис.грн.)

Актив

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2006рр.

Відхилення 2008-2007рр.

1

Необоротні активи

Основні засоби і нематеріальні активи

1426685,2

1383249,0

1386062,3

-43436,2

+2813,3

Довгострокові фінансові інвестиції

81079,9

96987,4

134982,5

+15907,5

+37995,1

Всього за розділом 1

1509211,5

1504031,8

1564452,1

-5179,7

+60420,3

2

Оборотні активи

виробничі запаси та незав. вир-во

21416,9

30008,2

57770,9

+8591,3

+27762,7

готова продукція

2,2

2,3

2,3

+0,1

0,0

товари

37803,3

35484,5

33457,1

-2318,8

-2027,4

інші запаси і витрати

2014,8

3863,5

3376,3

+1848,7

-487,2

грошові кошти

440,4

942,0

855,9

+501,6

-86,1

короткострокові фінансові вкладення

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

37919,8

35746,1

33573,8

-2173,7

-2172,3

Дебіторська заборг-ть за рахунками

274064,1

233403,8

548384,5

-40660,3

+314980,7

Інша поточна дебіторська заборгованість

258320,9

78085,9

38969,8

-180235,0

-39116,1

інші активи

261118,5

200776,3

97004,0

-60342,2

-103772,3

Всього за розділом 2

596860,2

504480,6

74085,1

-92379,6

-430395,5

БАЛАНС

2106071,7

2008512,4

2305302,5

-97559,3

+296790,1

Стаття грошові кошти та поточні інвестиції на протязі трьох звітних періодів має найменшу питому вагу у складі валюти балансу. Структура активів з високою питомою вагою заборгованості та низькою вагою грошових коштів свідчить о проблемах , які пов’язані з маркетинговою політикою підприємства, а також про не грошовий характер розрахунків.

У 2007 року найбільший внесок у формування оборотних активів підприємства внесли кошти у розрахунках, а саме дебіторська заборгованість. На кінець звітного періоду при зменшенні абсолютного значення на 40660,3 тис. грн., зменшення дебіторської заборгованості свідкує про поліпшення розрахунків підприємства з покупцями та іншими дебіторами. Але на протязі 2008 року вона збільшилась на 314980,7 т.грн і складає в абсолютних величинах 548384,5 тис. грн.

Для більш повного аналізу майна „Прикарпаттрансгаз” необхідно також оцінити стан основних засобів за допомогою показників оцінки майнового стану підприємства (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Показники оцінки майнового стану „Прикарпаттрансгаз” за 2006 – 2008 роки

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2006

Відхилення 2008-2007

1

Частка основних засобів в активах

0,67

0,68

0,60

+0,01

-0,08

2

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,69

0,70

0,70

-0,01

0,00

3

Коефіцієнт оновлення основних засобів

0,00

0,01

0,04

+0,01

+0,03

4

Коефіцієнт вибуття основних засобів

0,03

0,02

0,01

-0,01

-0,01

Відповідно до розрахунку коефіцієнту зносу основних засобів можна побачити, що за рахунок того, що первісна вартість основних засобів за три звітних періоди постійно зменшувалась, то їх знос за час експлуатації теж зменшувався. Це призвело до зростання рівня зносу на кінець 2007 року на 0,01, що свідчить про погіршення їх технічного стану. При значенні коефіцієнту зносу більше ніж 0,5 є негативним моментом.

Технічний стан і відповідальність основних засобів науково-технічним досягненням формується у процесі їх оновлення. Коефіцієнт вибуття основних засобів залежить від темпів оновлення основних засобів: що більше коефіцієнт вибуття основних засобів наближається до коефіцієнту оновлення, то нижчим є рівень зносу засобів і ліпшим є технічний стан. Це стосується і УМГ „Прикарпаттрансгаз”, де на кінець 2007 року коефіцієнт оновлення збільшився на 0,01, а коефіцієнт вибуття зменшився на 0,01. За період 2008 року відбулися такі зміни: коефіцієнт оновлення збільшився на 0,03, а коефіцієнт вибуття зменшився на 0,01.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019068717956543