Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Российская Федерация как государство, Конституция которого предусматривает в качестве ориентира социальное государство, стремясь максимально исходя из...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Цель данной курсовой работы –на основе исследования теории формирования и использования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов в современных усло...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Научные руководители – Оноприенко Владимир Иванович,Ph D , Grand Ph D , Full Professor, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Акаде...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Украина как независимое государство более тринадцати лет из своей восемнадцатилетней истории находится в различного рода кризисах Страна уже перенесла...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.

Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайовий капітал

Додатко-

вий вкладений капітал

Інший додатко-

вий капітал

Резервний капітал

Нерозпо- ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1182,5

1471105,2

157351,9

125759,5

1755399,1

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

1182,5

1471105,2

157351,9

125759,5

1755399,1

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобіви

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

40679,9

40679,9

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

52177,7

52177,7

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

131687,4

131687,4

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін в капіталі

290

40679,9

131687,4

52177,7

224545,0

Залишок на кінець року

300

1182,5

1511785,1

289039,3

177937,2

1979944,1

Додаток Г

Аналіз динаміки показників ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2008

Відхилення 2008-2007

Зміни показників

1

Загальний коефіцієнт покриття

1,19

2,62

1,86

+1,43

-0,25

Підприємство має ліквідний баланс. Хоча показник знизився, але він поки достатньо високий.

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,07

2,26

1,63

+1,19

-0,63

Перевищує норму за рахунок зростання короткострокової дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. На 2008р. показник знизився за рахунок накопичення певних виробничих запасів.

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,19

0,05

0,00

-0,14

-0,05

Значення нижчі за норму, на 2007 р. значення знижується через зниження грошових коштів на рахунках підприємства, на 2008р. показник знизився за рахунок збільшення короткострокових кредитів банку.

4

Коефіцієнт маневреності

0,05

0,16

0,13

+0,11

-0,03

Показники коливаються в низьких значеннях в результаті значного інвестування в основні засоби.

5

Співвідношення короткострок. дебіторської та кредиторської заборгованості

1,9

2

2,1

+0,1

+0,1

В межах норми.

Додаток Д

Аналіз динаміки показників платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2006

Відхилення 2008-2007

Зміни показників

1

Коефіцієнт автономії

0,72

0,87

0,78

+0,15

-0,09

Підприємство має високу фінансову незалежність. Недостатня динаміка збільшення пояснюється суттєвим зростом залучених коштів.

2

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,17

2,5

1,69

+1,33

-0,81

В межах норми.

3

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,01

0,008

0,05

-0,002

+0,042

Позитивні тенденції за рахунок збільшення власних коштів.

4

Коефіцієнт забезпеченності власними коштами

0,03

0,49

0,32

+0,46

-0,17

Значення у 2006р. нижче за норму. Зменшення на 2008р. за рахунок збільшення власного капіталу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019569396972656