Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с инвестиционной деятельностью Необходимым условием струк...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Таможенные органы выполняют широкий круг функций Вместе с тем в Таможенном кодексе Российской Федерации определено, что одной из основных функций явля...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата Используя налоговы...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

165345,7

270190,3

Витрати на оплату праці

240

10659,3

15701,3

Відрахування на соціальні заходи

250

6475,0

9882,4

Амортизація

260

8266,5

11905,6

Інші операційні витрати

270

134636,7

255475,4

Разом

280

325382,5

563155,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

010

73581,8

125759,5

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

8266,5

X

11905,6

X

збільшення (зменшення)забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

68,4

95,0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

1100,2

X

1250,0

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

83016,9

139010,1

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

87188,9

94197,5

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

170205,8

233207,6

Сплачені:

відсотки

130

X

885,2

X

1235,0

податки на прибуток

140

X

130938,2

X

230000,7

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

1230,2

1971,9

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1230,2

1971,9

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

3220,2

X

3850,0

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

4440,4

X

5225,3

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1220,2

1375,3

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1220,2

1375,3

Чистий рух коштів за звітний період

400

620,2

596,6

Залишок коштів на початок року

410

942,0

X

440,4

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

88,4

95,0

Залишок коштів на кінець року

430

253,4

X

942,0

XЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015759468078613