Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с инвестиционной деятельностью Необходимым условием струк...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Таможенные органы выполняют широкий круг функций Вместе с тем в Таможенном кодексе Российской Федерации определено, что одной из основных функций явля...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата Используя налоговы...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2007р

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

010

125759,5

86118,0

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

11905,6

X

12240,2

X

збільшення (зменшення)забезпечень

030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

95,0

76,4

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Витрати на сплату відсотків

060

1250,0

X

1125,8

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

139010,1

99560,4

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

94197,5

51302,0

витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

233207,6

150818,4

Сплачені:

відсотки

130

X

1235,0

X

1751,0

податки на прибуток

140

X

230000,7

X

150000,0

Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

150

1971,9

932,6

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1971,9

932,6

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

X

необоротних активів

190

X

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

X

X

дивіденди

220

X

X

Інші надходження

230

X

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

X

необоротних активів

250

X

X

майнових комплексів

260

X

X

Інші платежі

270

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

X

Отримані позики

320

3850,0

X

4256,1

X

Інші надходження

330

X

X

Погашення позик

340

X

5225,3

X

2806,7

Сплачені дивіденди

350

X

X

Інші платежі

360

X

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

1375,3

1449,4

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

1375,3

1449,4

Чистий рух коштів за звітний період

400

596,6

Залишок коштів на початок року

410

440,4

X

516,8

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

95,0

76,4

Залишок коштів на кінець року

430

942,0

X

440,4

X


БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2008 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

25,1

31.6

Первісна вартість

011

35.5

44.1

Накопичена амортизація

012

10,4

12,5

Незавершене будівництво

020

23759.9

43375.7

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1383223.9

1386030.7

Первісна вартість

031

2444971.6

2492141.4

Знос

032

1061747.7

1106110.7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

562.3

639.1

інші фінансові інвестиції

045

96425.1

134343,4

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1504031.8

1564452.1

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

23752.6

53484.1

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

105.5

136.2

незавершене виробництво

120

6255.6

4286.8

готова продукція

130

2.3

2.3

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

35484.5

33457.1

первісна вартість

161

35746.1

33573.8

резерв сумнівних боргів

162

261.6

116.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1924.9

21.2

за виданими авансами

180

20513.6

10027.6

з нарахованих доходів

190

23342.2

20342.1

із внутрішніх розрахунків

200

54275.3

559085.7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

70485.9

38969.8

Поточні фінансові інвестиції

220

259786.8

20110.1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

388.2

352.3

в іноземній валюті

240

553.8

561.5

Інші оборотні активи

250

9.4

13.9

Усього за розділом ІІ

260

504480.6

740851,0

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

7.7

10.3

Баланс

280

2008520.1

2305313.4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного

періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1182.5

1182.5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

1471105.2

1511785.1

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

157351,9

289039,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

125759.5

5137.8

Неоплачений капітал

360

( )

Вилучений капітал

370

( )

Усього за розділом І

380

1755399,1

1807144,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

45011.9

46123.9

Інші забезпечення

410

415

( )

( )

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

11202.6

15201.5

Усього за розділом ІІ

430

56214.5

61325.4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

4511.9

40433.9

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

4511.9

40433.9

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

600,0

1800.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

120555.4

322556.3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

2.0

3826.4

з бюджетом

550

38686.5

48284.3

з позабюджетних платежів

560

2611.1

9173.4

зі страхування

570

926,0

1830.7

з оплати праці

580

2003.6

3480,0

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

26731.4

5029.7

Інші поточні зобов’язання

610

278.6

428.6

Усього за розділом ІV

620

192394.6

396409.4

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2008520.1

2305313.4

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2008р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

815242,3

970496,4

Податок на додану вартість

015

29993,4

13533,8

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

785248,9

956962,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

572705,7

582085,4

Валовий:

прибуток

050

212543,2

374877,2

збиток

055

Інші операційні доходи

060

112708,3

127871,3

Адміністративні витрати

070

38963,8

58368,4

Витрати на збут

080

48567,2

63832,3

Інші операційні витрати

090

33200,5

24787,6

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

204520,0

355760,2

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

204520,0

355760,2

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

130938,2

230000,7

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

73581,8

125759,5

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частки меншості

215

Чистий:

прибуток

220

73581,8

125759,5

збиток

225Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014169216156006