Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с инвестиционной деятельностью Необходимым условием струк...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Таможенные органы выполняют широкий круг функций Вместе с тем в Таможенном кодексе Российской Федерации определено, что одной из основных функций явля...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата Используя налоговы...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток Б

Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки ділової активності підприємств

№ з/п

Показник

Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації

1

Загальна оборотність капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок балансу

2

Оборотність мобільних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II та III розділу активу балансу

3

Оборотність матеріальних оборотних коштів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок II розділу активу балансу

4

Оборотність готової продукції

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Готова продукція

5

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Дебіторська заборгованість

6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360 Дебіторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7

Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Кредиторська заборгованість

8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360 Кредиторська заборгованість/

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9

Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу активу балансу

10

Оборотність власного капіталу

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)/

Підсумок І розділу пасиву балансу

Додаток В

БАЛАНС УМГ „Прикарпаттрансгаз” на 31.12.2007р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

21,2

25,1

Первісна вартість

011

30,1

35.5

Накопичена амортизація

012

8,9

10,4

Незавершене будівництво

020

1446.4

23759.9

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

1426664.0

1383223.9

Первісна вартість

031

2406177.2

2444971.6

Знос

032

979513.2

1061747.7

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

193.9

562.3

інші фінансові інвестиції

045

80886,0

96425.1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

1509211.5

504031.8

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

12766.9

23752.6

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

101.0

105.5

незавершене виробництво

120

8650.0

6255.6

готова продукція

130

2.2

2.3

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

37803.3

35484.5

первісна вартість

161

37919.8

35746.1

резерв сумнівних боргів

162

116.5

261.6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

10187.3

1924.9

за виданими авансами

180

3951.6

20513.6

з нарахованих доходів

190

31241.1

23342.2

із внутрішніх розрахунків

200

21140.1

54275.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

258320.9

78085,9

Поточні фінансові інвестиції

220

212248.7

259786.8

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

290

388.2

в іноземній валюті

240

150.4

553.8

Інші оборотні активи

250

6.7

9.4

Усього за розділом ІІ

260

596860.2

504480.6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0.9

7.7

Баланс

280

2106072.6

2008520.1

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1182.5

1182.5

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

1442121,2

1471105.2

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

157351,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

86118,0

125759.5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1529421,7

1755399,1

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

34100.7

45011.9

Інші забезпечення

410

415

( )

( )

416

( )

( )

Цільове фінансування

420

36713.2

11202.6

Усього за розділом ІІ

430

70813.9

56214.5

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

6017.2

4511.9

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

6017.2

4511.9

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

470,0

600,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

211904.8

120555.4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

77.1

2.0

з бюджетом

550

27283.4

38686.5

з позабюджетних платежів

560

1969.4

2611.1

зі страхування

570

629.2

926,0

з оплати праці

580

1239.3

2003.6

з учасниками

590

63208,0

із внутрішніх розрахунків

600

192918,0

26731.4

Інші поточні зобов’язання

610

120.6

278.6

Усього за розділом ІV

620

499819.8

192394.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2106072.6

2008520.1

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ УМГ „Прикарпаттрансгаз” за 2007 р.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017650127410889