Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Чтобы в дальнейшем успешно существовать на рынке, принимать экономически обоснованные решения, руководству любого предприятия, необходимо тщательно ан...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Бюджет является основным источником финансирования деятельности субъекта власти, и от того, каковы размеры этого денежного фонда и регулярность его по...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Податкова система – це сукупність установлених у країні податків та механізму їх справляння Необхідність системності полягає в тому, що всі податки ма...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Отсутствие единого платежного средства при расчетах во внешней торговле, по кредитам, инвестициям и межгосударственным платежам вызывает необходимость...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Василенко В.О. Антикризисне управління підприємством: Навчальний посібник. — Київ: ЦУЛ, 2005. — 428 с.

 • Дж. К. Ван Хорн, „Основы управления финансами”, Москва, „Финансы и статистика”, 2002 г.

 • Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства: Журнал „Фінанси України” 01/2006, - с. 116

 • Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. -3-тє вид-К.: Т-во „Знання”, КОО. -2000. - 261 с.

 • Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- 2-ге видання, стереотипне.- К.: Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2001. -148 с.

 • Кислиця О. Я. Мягких І. М. Економічний аналіз. Курс лекцій.- К.: Європейский университет , 2003.

 • Лигоненко Л. О. Методологія діагностики банкрутства підприємств та напрямки її вдосконалення. Навчальний посібник, К: Вища школа, 2000.

 • Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д. е. н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця.- 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП ”Рута”, 2007.- 704 с.

 • Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник: - К: Вища школа, 2003. - 130 с.

 • Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навчальний посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 208 с.

 • Моцак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства: Журнал „Фінанси України” 10/2003, - с. 62

 • Осмоловський В. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник для студентов экономической специальности. – Минск: Новое знание, 2001. – 430 с.

 • Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: „Магнолія Плюс”, 2006. - 367 с.

 • Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підруч. - К.: КНЕУ, 2003.

 • Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Петряєва З. Ф. Курс економічного аналізу: підручник для студентів вищих навчальних закладів, Вища школа, 2004.

 • Ряховской А. Н. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пос.:под ред..-М., 2000. - 425 с.

 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учетное пособие. – М: ИНФРА – М , 2003 . - 355 с.

 • Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент.,К: ЗАТ ВБ „Максимум”, 2005. – 321 с.

 • Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник, - К.: Каравела, 2003. - 364 с.

 • Терещенко О. О. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2005.- 326 с.

 • Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М.- 5-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 546 с.

 • Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.: іл. - Бібліогр.: с. 318-321.

 • Фінансовий словник – довідник (Дем’яненко М. Я., Лузан Ю. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М., за ред. Дем’яненка М. Я.). – К: ІАЕУААН, 2003.

 • Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: начальний посібник – 2-е вид., перероб. І доп. – К: ЦУЛ, 2002.

 • Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа. 3-е издание. – К : ЦУЛ, 2003. – 352 с.

 • Шило В. П., Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Темченок А. Г., Брадуло О. М.. Аналіз фінансового стану підприємства. Навчальний посібник.- К: ЦУЛ ,2005. – 425 с.

 • Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005, - 240 с.

  ДОДАТКИ

  Додаток А

  Класифікація та порядок розрахунку основних показників фінансового стану підприємства

  п/п

  Показники оцінки

  Порядок розрахунку показників або джерело одержання вихідних даних

  1

  Показники прибутковості

  1.1

  Прибутковість активів

  Прибуток після сплати податків

  та дивідендів на привілейовані акції

  Усього активів – Нематеріальні активи

  100%

  1.2

  Прибутковість інвестицій у фірму

  Прибуток після сплати податків

  Інвестиції

  100%

  1.3

  Обертання необоротних активів

  Обсяг реалізації

  Необоротні активи

  1.4

  Прибутковість операційної діяльності

  Фінансовий результат

  від операційної діяльності

  Обсяг випуску продукції

  100%

  2

  Показники оцінки майнового стану підприємства

  2.1

  Сума господарських коштів у розпорядженні підприємства

  Валюта балансу

  2.2

  Частка основних засобів в активах

  Залишкова вартість основних засобів

  Активи

  2.3

  Коефіцієнт зносу основних засобів

  Знос

  Первинна вартість основних засобів за балансом

  2.4

  Коефіцієнт оновлення основних засобів

  Балансова вартість основних засобів, які надійшли за період, що аналізується

  Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

  2.5

  Коефіцієнт вибуття основних засобів

  Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується

  Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

  3

  Показники ліквідності та платоспроможності

  3.1

  Загальний коефіцієнт покриття

  Оборотні активи

  Поточні зобов’язання

  3.2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  Оборотні активи - Запаси

  Поточні зобов’язання

  3.3

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  Грошові кошти

  Поточні зобов’язання

  3.4

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  Грошові кошти

  Власний капітал

  3.5

  Співвідношення короткострокової дебіторської і кредиторської заборгованості

  Дебіторська заборгованість

  Кредиторська заборгованість

  3.6

  Коефіцієнт автономії

  Власний капітал

  Майно підприємства

  3.7

  Коефіцієнт фінансової стабільності

  Власні кошти

  Позикові кошти


  3.8

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  Власні обігові кошти

  Оборотні активи

  3.9

  Коефіцієнт фінансового левериджу (залежно від довгострокових зобов’язань)

  Довгострокові зобов’язання

  Власні кошти

  4

  Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

  4.1

  Коефіцієнт автономії

  Власний капітал

  Майно підприємства

  4.2

  Коефіцієнт фінансової стабільності (власних та позикових коштів)

  Позикові кошти

  Власні кошти

  4.3

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  Власний капітал

  Оборотні активи

  4.4

  Коефіцієнт фінансової залежності

  Оборотні активи

  Власний капітал

  4.5

  Коефіцієнт маневреності власних коштів

  Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики – Позаоборотні активи

  Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики

  5

  Показники рентабельності підприємства

  5.1

  Рентабельність продажу

  Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

  Виручка від реалізації

  5.2

  Рентабельність основної діяльності

  Прибуток від реалізації продукції

  Витрати на виробництво та реалізацію продукції

  5.3

  Рентабельність власного капіталу

  Чистий прибуток

  Середня величина власного капіталу

  5.4

  Рентабельність усього капіталу підприємства

  Загальний прибуток

  Підсумок балансу

  5.5

  Період окупності власного капіталу

  Середня величина власного капіталу

  Чистий прибуток




 • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

   Дипломная работа >> Финансы
   ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
  2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
  3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

   Реферат >> Экономика
   ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
  4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

   Дипломная работа >> Экономика
   ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
  5. Фінансовий стан підприємства (2)

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0019857883453369