Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Термин "инвестиции" начал использоваться в отечественной экономической литературе начиная с 80-х годов В условиях административной системы у...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени обязательно связана с инвестиционной деятельностью Необходимым ус...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Одним из факторов экономического и инновационного развития государства является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению экономич...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования от инвестиционной деятельности предприятия Поэтому забота об инвести...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

За результатами аналізу динаміки показників платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансгаз” (Додаток Д):

 • динаміка збільшення коефіцієнту автономії відбувається з 2006 на 2007 рік - на 0,15 відсоткові пункта, у 2008 році відбувається зменшення на 0,09 відсоткові пункта;

 • спостерігається позитивна тенденція росту з 2006 на 2007 рік коефіцієнту фінансової стабільності на 1,33 відсоткові пункти, але станом на 2008 рік показник знизився на 0,81 відсоткові пункта;

 • коливання коефіцієнту фінансового левериджу станом на 2007 рік відбувається в напрямку зменшення – на 0,002 відсоткові пункта, але показник збільшився на 0,042 відсоткові пункта у 2008 році;

 • позитивна тенденція збільшення показника забезпеченості власними коштами на 0,46 відсоткові пункта відбувається з 2006 на 2007 рік, але у 2008 році відбувається його зменшення на 0,17 відсоткові пункта.

Для спостереження динаміки аналізованих показників доцільно побудувати графічне відображення їх змін на протязі аналізованого періоду (2006 – 2008 роки).

На графічному відображенні динаміки показників платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансгаз” можна побачити (рис. 2.7.- 2.10):

Рис. 2.7. Динаміка показників автономії (фінансової незалежності) УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.8. Динаміка показників фінансової стабільності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.9 Динаміка показників забезпеченості власними коштами УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.10. Динаміка показників фінансового левериджу УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Спостереження динаміки показників автономії, забезпечення оборотних активів власними коштами та фінансового левериджу показало:

 • позитивну тенденцію збільшення коефіцієнтів: автономії, забезпечення оборотних активів власними коштами, фінансової стабільності станом на 2007 рік та їх значне зниження у 2008 році, що є негативною тенденцією у діяльності досліджуваного підприємства;

 • тенденцію зменшення у 2007 році показника фінансового левериджу та його збільшення станом на 2008 рік.

Проведений аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства „Прикарпаттрансгаз” свідчить, що динаміка вищезазначених показників станом на 2008 рік змінюється в напрямку їх погіршення, що насамперед є результатом впливу світової фінансової кризи.

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість характеризує рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити висновки:

 • про інтенсивність використання позикових засобів;

 • про ступінь залежності від короткострокових зобов'язань;

 • про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

В таблиці 2.10 представлені абсолютні показники фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

Таблиця 2.10 Абсолютні показники фінансової стійкості УМГ „Прикарпаттрансгаз” у 2007 -2008 роках

Показник

2006

2007

2008

1. Постійні пасиви

1600235,6

1811613,6

1868470,1

2. Активи,що важко реалізуються

1509211,5

1504031,8

1564452,1

3. Власні оборотні кошти

91024,1

307581,8

304018,0

4. Довгострокові зобов’язання

6017,2

4511,9

40433,9

5. Наявність власних і довгострокових джерел фінансування запасів

97041,3

312093,7

344451,9

6. Короткострокові кредити

470,0

600,0

1800,0

7. Загальний сума основних джерел фінансування запасів

97511,3

312693,7

346251,9

8. Запаси

21520,0

24486,0

57904,1

9.Надлишок (нестача) власних оборотних коштів

69504,1

283095,8

246113,9

10. Надлишок (нестача) власних оборотних коштів та довгострокових зобов’язань

75521,3

287607,7

286547,8

11.Надлишок (нестача) основних джерел фінансування запасів

75991,3

288207,7

288347,8

За результатами аналізу даних таблиці 2.10 досліджуване підприємство має надлишок власних оборотних коштів, надлишок власних оборотних коштів та довгострокових зобов’язань, надлишоко основних джерел фінансування запасів, що свідчить про абсолютну фінансову стійкість УМГ „Прикарпаттрансаз” у період 2006-2008 років, так як підприємство своєчасно виконує всі розрахунки, водночас у нього залишаються грошові кошти для закупівлі сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо, тобто забезпечення наступного виробничого процесу матеріальними ресурсами.

Використовуючи методику розрахунку показників фінансової стійкості, та на основі даних балансу підприємства дамо оцінку фінансової стійкості підприємства „Прикарпаттрансгаз” (табл. 2.11).

Таблиця 2.11 Показники фінансової стійкості підприємства „Прикарпаттрансгаз”

№ з/п

Показник

2006

2007

2008

Відхилення 2007-2006

Відхилення 2008-2007

1

Коефіцієнт автономії

0,72

0,87

0,78

+0,15

-0,09

2

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,27

0,12

0,21

-0,15

+0,19

3

Коефіцієнт фінансової залежності

1,59

1,47

1,79

-0,12

+0,32

4

Коефіцієнт фінансування

0,72

0,87

0,78

+0,15

-0,09

5

Коефіцієнт заборгованості

0,21

0,11

0,15

-0,1

+0,04

6

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,03

0,02

0,02

-0,01

0,00

7

Коефіцієнт забезпеченості запасів

1,40

1,36

0,14

-0,04

-1,22

8

Коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів

0,55

0,47

0,08

-0,08

-0,39

9

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,27

0,49

0,32

+0,46

-0,17

10

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,22

0,25

0,38

+0,03

+0,13

11

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

0,23

0,20

0,17

-0,03

-0,03

Відповідно за даними таблиці 2.11, перші пять показників характеризують фінансовий стан підприємства з позиції структури капіталу. Чим вище рівень першого показника та нижче другого, тим стійкішим є фінансове положення підприємства. У нашому випадку станом на 2006 рік УМГ „Прикарпаттрансгаз” фінансувалося за рахунок власного капіталу на 65 % та на 35 % за рахунок позиченого. За період з 2006 року до 2008 року відбувається збільшення (зменшення) в динаміці коефіцієнтів автономії та коефіцієнтів концентрації залученого капіталу. Це є позитивною тенденцією, тому, що свідчить про збільшення (зменшення) підприємством фінансування своєї діяльності за рахунок власного капіталу до 80 % і за рахунок залученого до 12%. Відповідно при зростанні частки власного капіталу зменшується коефіцієнт фінансової залежності та збільшується коефіцієнт фінансування. Тобто у 2006 році на кожну гривню власних коштів підприємства приходилося 0,83 грн. позичених та на кожну гривню позичених коштів припадає 0,23 грн. власних. Зменшення в динаміці коефіцієнта фінансової залежності та коефіцієнта заборгованості означає зменшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства, а зростання коефіцієнта фінансування - зростання власних коштів та навпаки. Але вже на кінець 2008 року спостерігається зменшення першого показника на 0,1 та відповідне збільшення другого. За рахунок цього відбувається зміна і у наступних трьох показниках. Це свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів, а саме про зниження фінансової стійкості.

Станом на 2006 рік поточні зобов’язання у загальній сумі зобов’язань складають 37 %, а на кінець 2008 року вони знизились до 17%.

У 2006 році 33 % власних коштів було вкладено в оборотний капітал, за рахунок цього були сформовані на 100 % матеріальні запаси та на 7 % обігові засоби. В результаті діяльності підприємства за 2006 рік відмічався зріст коефіцієнтів забезпеченості, що свідчить про підвищення ефективності роботи організації. Але на кінець 2007 року динаміка цих коефіцієнтів змінилася на протилежну, тобто у сторону зменшення. На кінець 2008 року маємо значення цих коефіцієнтів нижче нормативно прийнятого, а саме, тільки 8 % власних коштів вкладено в оборотний капітал. За рахунок цього були сформовані на 14 % матеріальні запаси та на 8 % обігові засоби. Тобто у підприємства не вистачає власних коштів для фінансування своєї діяльності.

На графічному відображенні динаміки показників фінансової стійкості УМГ „Прикарпаттрансгаз” можна побачити (рис. 2.11 -2.6):Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0072131156921387