Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Налоговые системы современных государств представляют собой сложные экономико-правовые конструкции, преследующие главную цель: обеспечение государства...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Налоговая политика, являясь частью финансовой политики государства, представляет собой совокупность мероприятий предприятия в налоговой сфере Наряду с...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Все предприятия без исключения работают, заключая договоры с поставщиками оборудования, инвентаря и материалов, с банками, фирмами, поставляющими прог...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность темы исследования Эта тема очень актуальна сегодня, так как экономика России, бюджет и налоговая сфера, в частности, находятся ещё в неус...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасних та повних розрахунків по короткостроковим зобов’язанням перед контрагентами.

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність.

Для відображення фінансового стану досліджуваного підприємства складений аналітичний баланс за даними річних балансів підприємства за 2006, 2007 і 2008 років.

Для характеристики ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” необхідно провести аналіз ліквідності балансу шляхом групування активів та пасивів по ступеню їх ліквідності (таблиця 2.7).

Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу УМГ „Прикарпаттрансгаз

Актив

Пасив

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

А 1

22487,3

260230,6

210273,9

П 1

19787,2

191794,6

391128,7

А 2

20578,2

249636,4

695596,3

П 2

557,4

600,0

1800,0

А 3

26577,5

30684,6

57931,3

П 3

4434,4

4511,9

40433,9

А 4

47564,5

504031,8

1564452,1

П 4

1798997,7

1811613,6

1868478,1

Результати розрахунків свідчать, що на підприємстві при співставленні підсумків груп по активам та пасивам досліджуване підприємство у 2006 і 2007 роках є абсолютно ліквідне, у 2008 році – ліквідне.

Для деталізації вище проведеного аналізу доцільно провести аналіз ліквідності за допомогою фінансових коефіцієнтів. Вони застосовуються для оцінки здатності підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Доцільним є розрахунок таких показників ліквідності досліджуваного підприємства: загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт маневреності, співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 Основні показники ліквідності УМГ „Прикарпаттрансаз” за 2006-2008 роки

№ з/п

Показник

2006 р.

2007 р.

2008 р.

1

Загальний коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності)

1,19

2,62

2,37

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,07

2,26

1,63

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,19

0,05

0,00

4

Коефіцієнт маневреності

0,05

0,16

0,13

5

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

1,9

2,0

2,1

Як видно з приведеного розрахунку, коефіцієнти загальної та швидкої ліквідності на кінець 2007 року вище признаного нормативного значення. Це вважається негативним явищем, оскільки може свідчити про порушення структури капіталу. Але на кінець 2008 року ліквідність балансу знизилась. Коефіцієнт загальної ліквідності став дорівнювати 2,37. Це, по-перше, у короткостроковій перспективі не повинно погіршити фінансової позиції підприємства, а по-друге свідчить про більш раціональне використання коштів та оптимізації структури балансу. У той же час керівництву УМГ „Прикарпаттрансаз” необхідно слідкувати за тим, щоб значення цього коефіцієнту не знизилось нижче 1,0.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за аналізований період жодного разу не досягав рівня нормативного значення. Це говорить про те, що підприємству не вистачає грошових коштів для розрахунку за поточними зобов’язаннями і воно користується комерційним кредитом. Як видно із наведеного розрахунку коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,25), так як становить 0,001 в 2006 році, 0,005 в 2007 та 0,002 в 2008р. Це свідчить про те, що на початок періоду підприємство лише на 0,1% могло погасити всі свої борги, а в 2007 р. - 0,5%. Зріст коефіцієнту пояснюється збільшенням грошових коштів на рахунках підприємства . У 2008 році коефіцієнт знизився до значення 0,002 за рахунок значного збільшення короткострокових кредитів банку.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2006 р. дещо збільшився з 0,05 до 0,16. У 2007 р. показник знизився до 0, 13. Так як нормативне значення показника маневреності К > 0,1, а за розрахунками можна відмітити, що показник маневреності „Прикарпаттрансгаз” коливається в малих значеннях, то можна зробити висновок, що на підприємстві відбувається значне інвестування в основні засоби. Але, як видно, значення показника у 2006 - 2007 роках знаходиться у межах норми.

Розрахунок співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості показав, що підприємство спроможне розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року.

За результатами аналізу динаміки показників ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” (Додаток В):

 • загальний коефіцієнт покриття коливається в межах норми, станом на 2007 рік можна побачити його збільшення на 1,43 відсоткові пункта, у 2008 році відбувається зменшення на 0,25 відсоткові пункта;

 • з 2006 на 2007 рік спостерігається позитивна тенденція росту коефіцієнту швидкої ліквідності на 1,19 відсоткові пункти та інша ситуація склалася станом на 2008 рік – показник знизився на 0,63 відсоткові пункта;

 • коливання коефіцієнту абсолютної ліквідності відбувається у дуже низьких значеннях;

 • позитивна тенденція збільшення показника маневреності на 0,11 відсоткові пункта спостерігається з 2006 на 2007 рік, але дещо знизився показник у 2008 році – на 0,03 відсоткові пункта;

 • співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості на протязі аналізованих років (2006-2008 рр.) коливається в межах норми, спостерігається стійка тенденція збільшення коефіцієнта на 0,1 відсоткові пункта.

На графічному відображенні динаміки показників ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” (рис. 2.2 - 2.6) можна побачити тенденцію збільшення показників: покриття, швидкої ліквідності, маневреності станом на 2007 рік та їх зменшення – у 2008 році, але спостерігається інша - позитивна тенденція збільшення показника співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості на протязі 2006 – 2008 років, а також негативна тенденція зниження протягом 2006 – 2007 років коефіцієнту абсолютної ліквідності.

Рис. 2.2. Динаміка показників загальної ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.3. Динаміка показників швидкої ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.4 Динаміка показників абсолютної ліквідності УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.5 Динаміка показників маневреності власного капіталу УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Рис. 2.6 Динаміка показників співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості УМГ „Прикарпаттрансгаз” протягом 2006-2008 рр.

Для оцінки показників платоспроможності досліджуваного підприємства доцільно провести розрахунок показників: автономії, фінансової стабільності, фінансового левериджу, забезпечення оборотних активів власними коштами (табл. 2.9).

Дані вищенаведеної таблиці свідчать, що існує недостатня динаміка збільшення коефіцієнту автономії (фінансової незалежності), яка пояснюється суттєвим зростом залучених коштів.

Таблиця 2.9 Основні показники платоспроможності УМГ „Прикарпаттрансаз” за 2006-2008 роки

№ з/п

Показник

2006 р.

2007 р.

2008р.

1

Коефіцієнт автономії

0,72

0,87

0,78

2

Коефіцієнт фінансової стабільності

1,17

2,5

1,69

3

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,01

0,008

0,05

4

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

0,03

0,49

0,32

Всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті власними активами, так як значення показника автономії знаходиться в межах норми. Збільшення коефіцієнта автономії на кінець 2007 р. свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань.

За розрахунками коефіцієнту фінансової стабільності, значення показника знаходиться в межах норми, можна зробити висновок, що підприємство має стійкий фінансовий стан і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

За коефіцієнтом фінансового левериджу досліджуваного підприємства спостерігаються позитивні тенденції за рахунок збільшення власних коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами у 2006 р. нижче за норму, тобто власних джерел не вистачало для покриття оборотних активів. Але у 2007 р. даний показник зріс до 0,49, отже, наявні оборотні активи підприємства покриваються власними джерелами.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Дипломна робота на тему: „Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення (на прикладі ... нансового стану підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на підставі виявлених результатів та подача рекомендацій щодо його поліпшення. Фінансовий стан ...
 2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення” Зміст Вступ 1. Теоретико ... фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Залежно від мети та завдань ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... ів підприємства і їх джерел. Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або ... галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки ...
 4. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... НВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧН ... чних інвесторів є підприємства, які здійснюють фінансову діяльність, насамперед, ... яльності в загальному обсязі інвестицій становить: транспорт – 21,9%; обробна промисловість ...
 5. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Фінансовий стан характеризується насамперед розміром та ... фінансового становища та результатів діяльності підприємства можуть прогнозуватися з достатнім ступенем точності шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0032000541687012