Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Налоги, налогообложение->Курсовая работа
В настоящее время Россия стоит на пути создания и развития рыночной экономики. Это невозможно без развития малого бизнеса в стране. Проведение реформ ...полностью>>
Налоги, налогообложение->Контрольная работа
Повышение экономической эффективности налогообложения предполагает минимизацию избыточного налогового бремени. Однако на практике основная часть налог...полностью>>
Налоги, налогообложение->Реферат
Конституция Украины, принятая 28 июня 1996, определила, что исключительно законами Украины устанавливаются принципы создания и функционирования финанс...полностью>>
Налоги, налогообложение->Дипломная работа
Актуальность темы налогообложение предпринимательской деятельности и пути его совершенствования связана с тем, что законодательное обеспечение деятель...полностью>>

Главная > Конспект >Налоги, налогообложение

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМА 1. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ.

 1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

 2. Класифікація страхових послуг.

 3. Маркетинг у страхуванні та його завдання.

 4. Характеристика інструментів маркетингу.

 5. Організація реалізації страхових послуг.

 6. Роль реклами в реалізації страхових послуг.

 7. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.

 8. Контроль за реалізацією страхових послуг.

1. Страхові послуги - це специфічний товар, що пропонується на страховому ринку.

Страхова послуга – це трудова, цілеспрямована діяльність апарату страхової компанії та страхових посередників, результатом яких є задоволення страхових інтересів клієнтів (страхувальників).

Страхова послуга – це комплекс цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством.

Страховій послузі притаманні такі ознаки:

 • єдність та залежність інтересів договірних сторін “страховик – страхувальник”;

 • фактор імовірності настання страхового випадку;

 • ширина меж у географічному просторі та часі (морське страхування чи страхування життя);

 • попередня невизначеність страхового відшкодування у розмірі та часі, або взагалі щодо факту настання;

 • специфіка взаємовідносин сторін ( фінансових, правових, морально-етичних, нормою яких є принцип повної добропорядності.

Страхова послуга не є матеріальним об’єктом. Вона є фінансовим продуктом, якому властиві певні якості та складові елементи.

Структура страхової послуги включає в себе характеристики місця надання послуги, якість фірми, якість послуги та способи її надання.

2. Класифікація страхових послуг здійснюється в залежності від таких факторів:

а). від способу споживання: розрізняють страхові послуги, які споживаються індивідуально та колективно; Наприклад, індивідуальне страхування від нещасних випадків; колективне страхування від нещасних випадків;

б) від критерія клієнтів розрізняють страхові послуги, які направлені на страхування фізичних осіб ( наприклад, страхування домашніх тварин, будівель, автотранспорту) та юридичних осіб ( страхування майна, вантажів, фінансово-кредитних ризиків, транспортних засобів);

в) від способу реалізації страхових послуг їх розрізняють на такі, які доводяться до клієнта безпосередньо працівниками страхової компанії або через страхових посередників;

г) від форми реалізації страхові послуги поділяють на такі, що здійснюються в обов’язиковій та добровільній формі.

3.Слово “маркетинг” походить від англійського market – ринок, а marketing означає продавати. Тобто щодо страхової компанії – реалізовувати послуги.

Маркетинг у страхуванні – це комплекс заходів, що мають на меті формування й постійне вдосконалення діяльності страховика завдяки розробці конкурентноспроможних страхових послуг для конкретних категорій споживачів (страхувальників), а також впровадженню раціональних форм реалізації цих продуктів, збору та аналізу інформації щодо ефективності діяльності страховика.

Залежно від розмірів кадрового апарату страховика функції служби маркетингу можуть покладатися на окремий підрозділ з кількох співробітників або на одного фахівця. Вказана служба в межах своїх функцій та завдань повинна мати можливість доступу до необхідної інформації та опитування відповідних фахівців з інших підрозділів.

Службу маркетингу очолює директор з питань маркетингу.

Працівники служби маркетингу страхової компанії виконують такі функції:

 • вивчення ринку страхових послуг;

 • планування асортименту страхових послуг;

 • сервісне обслуговування;

 • організація реклами;

 • стимулювання та організація збуту страхових послуг.

Служба маркетингу страхової компанії організовує свою роботу відповідно до Положення про відділ маркетингу. В ньому відображаються основні завдання служби маркетингу, а також фінансування її діяльності.

План роботи відділу маркетингу підпорядкований головній меті - – збільшенню обсягу продажу страхових послуг та отримання максимального прибутку.

4. Найважливішим елементом системи маркетингу є його інструменти. Вони поділяються на такі групи:

 • продукт;

 • ціна;

 • сервіс;

 • методи розподілу;

 • комплекс стимулювання.

Продуктом в галузі страхування є страхова послуга.

Страхова послуга є платною. Це виражається у страховому тарифі.

Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування. Страховий тариф, як правило, встановлюється у відсотках до страхової суми. Для правильного обчислення страхового тарифу існує спеціальна професія – актуарій. Актуарії обчислюють тарифи математично, тобто на підставі відповідних статистичних даних про кількість настання страхових випадків.

При доступних страхових тарифах досягається найбільший ефект страхування. Завищення тарифних ставок стримує широкий розвиток страхування.

При встановленні ціни на страхові послуги необхідно правильно обчислювати величину страхового тарифу. Ціна страхової послуги залежить від величини та структури страхового портфеля (кількість застрахованих об’єктів або договорів страхування);розміру управлінських витрат; суми прибутку страхової компанії.

Під сервісом слід розуміти якість обслуговування клієнтів. Страховий сервіс залежить від швидкості та рівня обслуговування страхувальників.

Страховий сервіс поділяється на передпродажний та після продажний.

До передпродажного сервісу відносять: консультації та ознайомлення з відповідними умовами страхування. Після продажний сервіс – це вчасне обслуговування клієнтів та ввічливе ставлення до них; об’єктивна оцінка збитків; проведення правильних виплат страхового відшкодування.

Страхові компанії повинні створювати власні методи (канали) розподілу, які відповідають особливостям страхових послуг.

Рівень каналу розподілу – це будь-який посередник, що виконує певну роботу, спрямовану на надходження товару до споживача.

На страховому ринку цими посередниками є агенти та брокери. Страхові агенти продають поліси від імені або за дорученням страхової компанії, а брокер діє за дорученням клієнтів (страхувальників).

Крім реалізації страхових послуг через посередників може бути і прямий продаж страхових послуг, тобто самими страховими компаніями.

Кожна страхова компанія розробляє стратегію стимулювання. Комплекс стимулювання включає такі елементи:

 • особистий продаж;

 • стимулювання збуту;

 • пропаганда;

 • реклама.

Під особистим продажем розуміють представлення послуги страхової компанією метою здійснення угоди, яка укладається засобами особистого контакту представника страхової компанії з клієнтами.

Основними етапами стимулювання збуту є розробка програми та тестування міроприємств по стимулюванню; здійснення програми стимулювання збуту та аналіз її результатів.

Етапами підготовки та проведення пропаганди страхової компанії є такі: встановлення мети пропаганди; підготовка звертань до клієнтів; вибір засобу розповсюдження звертань; аналіз результатів пропаганди.

Реклама – це інструмент неособистого представлення страхової послуги і стимулювання попиту на неї.

5. Процес реалізації страхових послуг включає такі етапи заходів:

 • аквізиція;

 • супровід договору;

 • дії при настанні страхового випадку та страхове відшкодування.

Аквізиція – це діяльність страховика чи страхових посередників із залучення клієнтів до укладання нових договорів страхування.

Головними виконавцями аквізиції можуть бути:

 • фахівці, які працюють у центральному офісі страховика або в регіональних філіях і представництвах;

 • працівники підприємства (юридичної особи), яке є страховим агентом;

 • страхові агенти та страхові брокери.

Дедалі частіше застосовують таку форму аквізиції, як спілкування з клієнтом по телефону, надання йому полісів поштою та безготівкове отримання платежів.

Супровід договору страхування як етап реалізації страхових послуг передбачає вжиття таких заходів з контролю за об’єктом страхування:

 • виконанням клієнтом своїх зобов’язань з дотримання норм безпеки;

 • своєчасним виявленням і усуненням передумов до страхового випадку;

 • своєчасним виявленням можливих тенденцій у характері ризику;

 • систематичним отриманням інформації щодо причин затримки застрахованого вантажоперевезення;

 • відстежування стану та якості послу, що надаються клієнту третьою стороною за дорученням страховика (асистанс чи служба технічної допомоги на автошляхах).

Крім цього, на даному етапі реалізації страхових послуг страховик постійно дбає про здійснення запобіжних заходів, внесення змін до договору страхування.

Третім етапом заходів з реалізації страхових послуг є дії при настання страхового випадку та страхове відшкодування.

Діяльність страховика при настання страхового випадку є об’єктивним показником його надійності, компетенції та кваліфікації фахівців, а також найбільш вагомим критерієм у прийнятті рішення клієнтом щодо вибору страховика.

Цей етап реалізації страхових послуг вимагає узгодженості рішень і ретельності при розробці правил страхування, визначення умов договору .Першочергові обов’язки клієнта при настанні страхового випадку мають бути сформульовані просто, коротко, точно, легко сприйматись і запам’ятовуватись.Похожие страницы:

 1. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

  Научная работа >> Экономика
  НАУКОВА РОБОТА НА ТЕМУ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ... , відрахування на пенсії й соціальне страхування й інші страхові внески, грошові перекази ... 23390 - внески на соціальне страхування 1307 2080 2584 3647 5064 ...
 2. Теорія грошей, грошові та кредитні системи

  Конспект >> Деньги и кредит
  ... за цим співвідношенням. Теорія та практика показують, що законодавче закрі ... , застава майна, страхування кредиту та інші. 63.Форми та види кредиту. Складн ... банку виконує в основному захисну функцію - страхування інтересів вкладників і кредиторів, а також ...
 3. Загальні методичні рекомендації до курсу Страхування

  Реферат >> Банковское дело
  ... у студентів знання основних положень теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб. Вивченню навчальної дисципл ...
 4. Теоретичні засади державного пенсійного страхування та перспективи його розвитку

  Дипломная работа >> Право, юриспруденция
  ... іодів страхування, відокремлення інститутів соціального страхування й соціальної допомоги, обмеження практики дострокового ... № 2542-III Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посіб. За заг ...
 5. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... страхування політичних та довгострокових комерційних ризиків. Міжнародна практика свідчить, що страхування ... законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посібник.- К., 1999.- 296 с. ТаркуцякА.О. Страхування: Навч. пос ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00136399269104