Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Споживні властивості крупів у цілому та їхній хімічний склад зокрема визначаються, насамперед круп'яною культурою, з якої вони виготовлені. Хімічний с...полностью>>
Астрономия->Реферат
Функціональність - відповідність товару своєму прямому призначенню: Досконалість виконуваної функції (склад і структура, функціональна і технічна ефек...полностью>>
Астрономия->Реферат
Загальна характеристика проблеми. Кожен студент, якому потрібне житло у Львові, як варіант завжди розглядає один досить-таки традиційний – поселення у...полностью>>
Астрономия->Реферат
Варять бульйон при слабкому кипінні, знімаючи піну та жир. За 40-60 хв. до гот. В бульйон додають підпечені овочі. Готовий бульйон проціджують. Доводя...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

з дисципліни: Основи земельного кадастру

на тему: „Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт”

.

Зміст

Вступ

І. Основні вимоги до складання проекту відведення

1.1. Загальні положення

1.2. Послідовність розробки проекту відведення

1.3. Основні вимоги до складання технічного завдання

1.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів _______

1.5. Право установчі документи фізичних та юридичних осіб

1.6. Право установчі документи на будівлі і споруди _______

ІІ. Проект відведення _______

ІІІ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його затвердження _______

IV. Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян, або юридичних осіб _______

Висновки та пропозиції _______

Бібліографічний список _______

Додатки _______

Розділ І

Основні положення до складання проекту відведення

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

 • вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

 • викуп земельної ділянки у власників землі;

 • відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення) ро­зробляються державними та іншими землевпорядними організаціями. Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського (АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної діля­нки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відпо­відної районної, Київської чи Севастопольської міської дер­жавної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок при­ймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Громадяни - працівники державних та комунальних сіль­ськогосподарських підприємств, установ та організацій, а та­кож пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звер­таються з клопотанням про приватизацію цих земель відпові­дно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київсь­кої чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам, установам та організаціям на роз­робку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам - працівникам державних та комунальних сільськогосподарсь­ких підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження проекту приватиза­ції земель у порядку, встановленому цим Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у влас­ність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дач­ного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у ме­жах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відпові­дної районної, Київської чи Севастопольської міської держав­ної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі земель­ної ділянки фермерському господарству - також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з ор­ганом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу міс­цевого самоврядування у передачі земельної ділянки у влас­ність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію - коли відведення земельної ділянки не потребує попереднього погодження місця розташування об'єкта, а саме:

 • розміщення об'єкту передбачене затвердженим в установлено порядку генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань - земельної ділянки не потрібно вилучення (викупу):

 • будівництво об'єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню: земельних ділянок;

 • передбачається розширення території об'єкта без права забудови та зміни її цільового використання з вилученням (викупом) земельної ділянки.

При необхідності попереднього погодження місця розташування об'єкта відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія передбачає підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта, а друга - розробку проекту відведення. В дві стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли передбачається нове будівництво або розширення території з метою капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону

5. Проект відведення складається після подання документів, які передбачені статтею 118 Земельного кодексу України клопотання (заява;. копії генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення

При переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування - на підставі договору оренди.

При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку ви­значається згідно з договором оренди земельної ділянки.

У разі переходу права власності на будинок або його час­тину від однієї особи до іншої за договором довічного утри­мання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому власнику.

При переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропор­ційно часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.

При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування зе­мельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підста­ві рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору орен­ди земельної ділянки.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за догово­ром оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юри­дичним особам із зміною їх цільового призначення та із зе­мель запасу під забудову здійснюється за проектами відведен­ня в порядку, встановленому статтями 118, 123 Земельного Кодексу

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб'єкта, є складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до нього окремим розділом :або окремою книгою.

Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).

Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.

Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.

Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.

Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо; попереднього погодження місця розташування об'єкта подаються в оригіналах або в нотаріально завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи, непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної ділянки поміщаються в розділ "Додаткові матеріали".

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється при проходженні експертизи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Земельне право. Земельне право як галузь права

  Конспект >> Право, юриспруденция
  ... застосування цього Указу передбачалося нормування земельних ділянок для ... земельних ділянок для таких категорій осіб: - ветеранів війни: їм забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для ... чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб » ...
 2. Земельний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... відведення земельної ділянки. 6. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах ... для несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки ...
 3. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... - створення сучасних методик обстеження ґрунтів із застосуванням методів дистанці ... землеволодінь несільськогосподарського призначення 4.1. Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб Відведення земельної ділянки охоплює поняття ...
 4. Сучасні аграрні відносини стан і проблеми розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... земельні ділянки, дані про інженерне облаштування території, проект відведення земельної ділянки ... земельних ділянок ґрунтується на використанні статистичного та порівняльного методів. Його застосування ... продуктивних ділянок для несільськогосподарських потреб. ...
 5. Методи оцінки земельних ділянок та накопичення даних землевпорядкування

  Дипломная работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... для несільськогосподарських потреб не допускається, за винятком випадків, визначених частиною другою цієї статті. Земельні ділянки ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019891262054443