Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
У першому розділі – ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНА НЕМИНУЧІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА – обгрунтована необхідність інтенсифікації аграрн...полностью>>
Астрономия->Реферат
Нітрати лужних металів, крім того, використовують як компоненти ракетного палива та піротехнічних сумішей, для виробництва вибухових речовин, скла, лі...полностью>>
Астрономия->Реферат
Необходимо отметить, что в последние годы в России наблюдается снижение уровня потребления кондитерских товаров, как впрочем и других товаров, что свя...полностью>>
Астрономия->Реферат
В розділі 1 “Огляд літератури і задачі досліджень” проаналізовано стан вивчення елементів технології вирощування культури вітчизняними і зарубіжними а...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КУРСОВА РОБОТА

З курсу "Світова економіка"

На тему: "Електронна комерція: стан та перспективи розвитку"

Виконав: Студент 4 групи

ІІ курсу

відділення МЕВ

Гунявий Денис

Науковий керівник: Тищенко А.М.

КИЇВ-2001

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи електронної комерції.

1. Електронна комерція як складова частина цифрової економіки.

1.1 Сутність цифрової економіки та її відмінність від інформаційної економіки.

1.2 Місце електронної комерції в цифровій економіці.

1.3 Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу.

2. Види електронної комерції.

2.1 Електронна комерція B2C.

2.2 Електронна комерція B2B.

3. Інструменти електронної комерції.

3.1 Електронні платежі та цифрові гроші.

3.2 Електронний обмін даними.

РОЗДІЛ ІІ. Практичний аспект електронної комерції.

4. Характеристика розвитку електронної комерції по регіонам.

4.1 США - лідер у галузі електронної комерції.

4.2 Прискорені темпи розвитку електронної комерції у Європі.

4.3 Азійський досвід у розвитку електронної комерції.

5. Інвестиції у електронну комерцію.

6. Державне регулювання електронної комерції.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

ДОДАТОК 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ

ДОДАТОК 3. ОСНОВНІ ЕМІТЕНТИ ЦИФРОВОЇ ГОТІВКИ

ВСТУП

Інформація це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі інтернет та бурхливе зростання електронної комерції в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим.

В даній роботі я спробую детально розглянути електронну комерцію, що є частиною так званої цифрової економіки. Для цього потрібно розглянути як теоретичні основи електронної комерції, що вперше були розроблені американськими вченими у 1995-1997 рр., так і практичний аспект, беручи за основу статистичні дані ряду досліджувальних центрів, що займаються проблемами електронної комерції.

Для практичного аналізу електронної комерції я розгляну стан розвитку електронної комерції по регіонам, охарактеризую процес інвестування в електронну комерцію та розгляну певні аспекти державного регулювання електронної комерції. Досліджуючи електронну комерцію по регіонам перш за все потрібно звертати увагу на ті регіони, що досягли певного рівня інформаційного розвитку, адже платформою для розвитку електронної комерції є достатній рівень інформатизації суспільства та розвинена телекомунікаційна інфраструктура. Найбільш цікавими для нашого дослідження і такими, що в повній мірі відповідають вищевказаним умовам, є США, Західна Європа та Японія.

Спираючись на теоретичні основи та практичний аналіз електронної комерції я спробую визначити перспективи розвитку як B2C так і B2B електронної комерції, враховуючи останні події пов'язані з т.з. "кризою мережевої економіки"1.

Об'єктом даного дослідження є електронна комерція, як складова частина цифрової економіки. Спираючись на методологію вивчення цифрової економіки та її складових частин, що була запропонована групою американських учених1, я спробую охарактеризувати стан електронної комерції як динамічного процесу, адже темпи розвитку електронної комерції настільки швидкі, що будь-які статичні характеристики швидко втратять свою актуальність.

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, інструменти, моделі електронної комерції та моделі поведінки суб'єктів електронної комерції.

У висновках я спробую охарактеризувати перспективи електронної комерції, аналізуючи отримані в результаті дослідження дані I та II розділів.

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи електронної комерції.

1. Електронна комерція як складова частина цифрової економіки.

1.1.Сутність цифрової економіки та її відмінність від інформаційної економіки.

Цифрова економіка - поняття відмінне від інформаційної економіки1. Термін "інформаційна економіка" - означає довготривалу, широку тенденцію до освоєння інформаційних ресурсів та знань задля їх подальшого використання у процесі виробництва та надання послуг. Термін "цифрова економіка" відноситься до найновішої, і, в основному, нереалізованої трансформації всіх сфер економіки завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань на комп'ютерну платформу з ціллю їх подальшого використання виключно (там, де це можливо) на цій платформі. Терміни "мережева економіка", "економіка знань" та "інноваційна економіка" не є еквівалентами терміну "цифрова економіка". Термін "мережева економіка" є занадто вузьким, "економіка знань" - навпаки, занадто широким. Інноваційною економіка є завжди, тому термін "інноваційна економіка" не відповідний цифровій економіці.

Перехід до цифрової економіки означає:

 • відмінні технології та засоби їх реалізації;

 • відмінні структури ринків;

 • відмінні бізнес-моделі;

 • відмінні структури порівняльних переваг;

 • відмінні концептуальні основи законодавства та державної політики2.

Оскільки повного переходу до цифрової економіки не відбулося в жодній країні світу, і не в багатьох країнах цей перехід помітно відбувається, то американські вчені визначають даний етап розвитку цифрової економіки як "початкова цифрова економіка"3. На початковому етапі трансформації торкнулися в першу чергу бізнес-моделей та ринкових структур. Проте, наприклад, в США та Західній Європі, відбулися і помітні зрушення у сфері законодавства.

Цифрова економіка сприяє розвиткові всіх сфер світової економіки та лібералізації міжнародних економічних відносин.

1.2 Місце електронної комерції в цифровій економіці.

Електронна комерція - складова частина цифрової економіки. На даний момент вона також є і самою розвиненою і втіленою у життя сферою цифрової економіки. Для того щоб дослідити економічний та соціальний вплив електронної комерції перш за все потрібно дати визначення електронній комерції. Різні джерела по різному визначають електронну комерцію. В більш вузькому розумінні електронна комерція (e-coomerce) - це торгівля через Інтернет. В широкому розумінні - це ведення бізнесу в глобальних мережах.

Існує багато визначень електронної комерції (див. Додаток 1)

Оскільки я розглядаю електронну комерцію як складову частину цифрової економіки, то доцільним буде скористатись наступним визначенням.

Електронна комерція (E-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, що проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.1

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (Electronis Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS), електронну торгівлю (E-Trade), електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (E-Marketing), електронний банкінг (E-Banking), електронні страхові послуги (E-Insurance), тощо.

Оскільки в даній роботі використано американську методологію дослідження електронної комерції, то до електронної комерції слід відносити лише дві галузі електронної комерції: B2B (Busines-to-Busines) та B2C (Busines-to-Consumer). Європейські дослідники виокремлюють ще дві галузі: B2A (Busines-to-Administrarion) та C2A (Consumer-to-Administration). З точки зору нашої методології ці галузі відносяться до поняття електронного бізнесу, що ширше за електронну комерцію.

В даному розумінні електронна комерція вже існує майже 30 років, починаючи з тих часів, коли вперше комп'ютерна система Рейтерс стала використовуватись для здійснення операцій на фондових біржах. Але перші продажі товарів через Інтернет були зафіксовані лише у 1995 р.1 , отже глобального характеру електронна комерція набула лише 6 років назад.

Суб'єктами електронної комерції виступають:

 • домашні господарства;

 • фірми;

 • держава;

 • постачальники мережевих послуг (провайдери, електронні платіжні системи (у технічному аспекті), тощо);

Основними перевагами електронної комерції є:

 • оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних операціях;

 • зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат пов'язаних з сервісним обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів);

 • скорочення циклу виробництва та продажі, оскільки відпадає потреба повторного підтвердження інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;

 • значно знижуються затрати пов'язані з обміном інформацією, за рахунок використання більш дешевих засобів телекомунікації;

 • більша відкритість компаній до споживачів.

1.3 Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу.

Після появи терміну "електронна комерція", завдяки її швидкої популяризації, багато дослідників відносили до неї будь яку бізнес діяльність в глобальних комп'ютерних мережах. Але згодом, дослідники почали відокремлювати електронну комерцію від електронного бізнесу.

Електронний бізнес (E-business) - це ведення будь-якої бізнес діяльності у глобальних телекомунікаційних мережах, зокрема в Інтернет.

Зрозуміло, що електронний бізнес поняття значно ширше, і що електронна комерція є складовою частиною електронного бізнесу. Оскільки електронний бізнес, в даному розумінні, не такий розвинений як його складова частина, то визначення місця електронної комерції в електронному бізнесі є досить проблематичним.

2. Види електронної комерції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудування України

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... продзержинськ 2008р. 1. Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудування України На жаль ... , спрямованими на фінансування комерційних проектів, і кредитами ... та кольорової металургії, машинобудівництва, електротехнічної і кабельної промисловості, електрон ...
 2. Електронні платіжні системи мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвитку

  Реферат >> Финансовые науки
  ... відповідно - розширення ринків електронної комерції. Вже в другій половині 90 ... мову про серйозні перспективи розвитку електронних платіжних систем мереж ... особливостей розвитку електронних платіжних систем Інтернет, їх сучасного стану та перспектив розвитку. ...
 3. Стан та тенденції розвитку експортного потенціалу зернового господарства Херсонської області

  Дипломная работа >> Экономика
  ... -продовольчі ринки, ярмарки, комерційні та акціонерні банки, електронні торги за допомогою ... СІМАТ” 32 ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „СНІТА, ЛТД” 33 ТОВ ... ішньоекономічна діяльність АПК: стан, перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – с. 64 Обраменко ...
 4. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПДВ В УКРАЇНІ 2010 ЗМІСТ ... (сумісна звірка паперових та «електронних декларацій» ), розподіл декларацій на податков ... комерційного циклів. Звичайна ставка податку на додану вартість в Італії становить ...
 5. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... роботи є поглиблення знань про проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні. ... івських розрахунків на базі електронних технологій, що дає можливість ... нансового стану банків. Невирішеними залишаються проблеми кредитного потенціалу комерційних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018110275268555